Canterbury er en av Englands eldste byer, med røtter i Romertiden. Canterbury har omfattende middelalderbebyggelse og en rekke unike historiske severdigheter, blant annet Englands tidligste kloster fra slutten av 500-tallet, en av landets eldste skoler og et katedralanlegg i tidlig gotisk stil. Canterbury ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1988.

Litt om katedralbyen Canterbury

Canter­bury ligger vakkert til ved elven Stour og har et spen­nende histo­risk senter belig­gende i forbin­delse med kate­dralen. Gamle­byen er vel bevart og godt restau­rert etter bombe­an­gre­pene under Den andre Verdens­krigen. Canter­bury er et popu­lært turistmål, blant de mest besøkte i England. Byen er kjent fra Geoffrey Chau­cers middel­alder-epos Canter­bury Tales fra 1300-tallet, og en god del av bebyg­gelsen fra denne tiden er bevart. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attrak­sjoner og museer, samt reise­pass og togbil­letter her hos Visit­Bri­tain Shop til guns­ti­gere priser enn på reisemålet.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Canter­bury Christ Church Cath­edral i all sin prakt. Foto: © Visit Canterbury.

Canter­bury Christ Church Cath­edral er en av Englands viktigste gotiske kate­draler, og det første virkelig store bygge­pro­sjektet som ble oppført i denne arki­tek­to­niske stilen i England. Kate­dral­byen Canter­bury er i dag globalt hoved­sete for den angli­kanske kirken og et viktig pile­grimsmål, ikke minst på grunn av martyren Thomas Beckett som ble drept her i år 1170. Canter­bury Cath­edral er sammen med St Augus­ti­ne’s Abbey og St Martin’s Church oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Canterbury – i en særstilling som kristent senter siden 500-tallet

Bakgrunnen for Canter­burys særegne stil­ling som reli­giøst senter skyldes ikke minst misjo­næren Augus­tines gjer­ninger som apostel fra år 597, da han etab­lerte den første kristne menig­heten i det hedenske angel­saks­iske konge­dømmet Kent. Klos­teret ble stengt og delvis ødelagt av Henrik den 8. i år 1538, da han kastet ut den katolske kirken etter at han ble bann­lyst av Paven i Roma.

 Foto: © Visit Canterbury / Tim Stubbings

De eldste ruinene i St Augus­ti­ne’s Abbey er fra år 598.

Etter at Thomas Beckett ble myrdet i kate­dralen i år 1170 ble Canter­bury Christ Church Cath­edral et enda vikti­gere pile­grimsmål. Det er nettopp en gruppe pile­gri­mers reise til denne hellig­dommen, som benyttes som ramme for Geoffrey Chau­cers «Canter­bury Tales» i siste halvdel av 1300-tallet – etter Svarte­dau­dens herjinger.

Et vel bevart historisk senter

Som besø­kende vil du oppleve Canter­bury som en sjar­me­rende by med en rekke alder­dom­me­lige bygninger og struk­turer i brosteingatene og ‑smugene rundt kate­dralen. Sentrum er ganske over­siktlig og du kan orien­tere deg ut fra kate­dralen, som er synlig fra nesten hvert eneste hjørne i den gamle byen. Merk deg at du kan oppleve en inter­es­sant form for «sight­seeing» på elven Stour i små prammer med fører, som staker seg frem i denne grunne elven – såkalt punting.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Punting er strengt tatt obli­ga­to­risk for besø­kende til Canter­bury – fra elven får du et unikt inntrykk av byen. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Turismens Canterbury

Canter­burys økonomi er med tiden i stadig større grad tuftet på turisme. Du kan derfor ikke regne med å ha byen for deg selv, for å si det forsiktig. Canter­burys histo­riske senter har mange fortids­minner, inklu­sive bymuren fra romertid, som ble forsterket på slutten av 1300-tallet. Innenfor bymuren ligger kate­dralen, det tilhø­rende klos­teret, samt Englands eldste skole, The King’s School.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Mye tyder på at King’s School fra år 597 er Englands eldste skole. Foto: Oosoom / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Rett utenfor bymu­rene finner du restene av St Augus­tins kloster, samt den norman­niske borgen. Det faktum at Canter­bury er en univer­si­tetsby, sikrer lav gjen­nom­snitts­alder i befolk­ningen, samt at byen er ganske livlig med mange utsteder – noen av dem med lavt pris­nivå. Her finner du Canter­bury Christ Church Univer­sity, the Univer­sity College for the Crea­tive Arts og the American Univer­sity – Canter­bury. Et annet sjar­me­rende trekk ved byen, er at den har beholdt sin beskjedne stør­relse, sammen­liknet med mange andre gamle engelske byer.

Historiske severdigheter i Canterbury

Canter­bury er spesielt inter­es­sant fordi den har beholdt så mange av sine trekk gjennom århund­rene – fra den var en viktig by i middel­al­deren, til dagens utgave som histo­risk småby. Legg merke til bygnin­gene som flan­kerer smugene og de smale gatene.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Hjertet av Canter­bury er Butter­market i høyre del av bildet. Foto: Ato / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Ofte har andre etasje større areal enn første – og tredje etasje større areal enn andre – du ser det fordi etasjene oppover stikker ut over den under – som regel er også bære­bjel­kene godt synlige. Årsaken var at husene måtte stå i en viss avstand fra hver­andre på hver side av smugene, for å redu­sere spred­ning av ild ved brann­tilløp. Husets eier ville likevel utnytte mulig­heten til større areal, og bygde derfor etasjene oppover større enn grunn­flaten. Middel­al­de­rens Canter­bury var omsluttet av en bymur med oval form, og en god del av disse kraf­tige bymu­rene fra siste forsterk­ning på 1300-tallet er intakte.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

West­gate ved elven Stour er den eneste byporten som er bevart av de syv opprin­ne­lige. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Innenfor disse bymu­rene (og den bebyg­gelsen som følger bymu­renes form der selve muren er borte), finner du histo­riske sever­dig­heter spredt over hele arealet. Utenfor bymu­rene er det i hovedsak St Augustine’s Abbey som er av inter­esse, i tillegg til et par andre bygninger ved middel­alder-byporten West­gate på motsatt side av Canterbury.

Litt om Canterburys tidlige historie

Canter­burys histo­riske bysenter ligger som nevnt ved elven Stour, og arkeo­lo­giske utgra­vinger viser at det har bodd mennesker her siden stein­al­deren. Romerne erobret England for alvor i år 43 etter Kristus, men Julius Cæsar var her to ganger tidli­gere, i år 54 og 53 før Kristus med krigs­skip og tropper, mens han ledet Galler­kri­gene. Romerne erobret Kent rundt midten av det første århundret etter Kristus, om lag 100 år etter at Julius Cæsar hadde vært på besøk.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Illust­ra­sjon av slik arkeo­lo­gene ser for seg Canter­bury på 300-tallet. Illust­ra­sjon: © Canter­bury Museums.

Romerne bestemte seg for å bygge en by på samme sted som den tidli­gere keltiske lands­byen, som tilhørte stammen Cantiaci, som hadde hersket over det meste av Kent. Den nye byen fikk navnet Durovernum Cantiacorum, «det kentiske Durovernum». Romerne bygget en helt ny by med en rektan­gulær grunn­plan, rette gater og tverr­gater i rett vinkel med et forum i midten. Romerne bygde også templer, teater og bad med oppvarmet vann for byens innbyggere.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Romerne forsterket bymu­rene på slutten av 200-tallet – denne byporten fra ca år 300 ble stående til middel­al­deren og fikk navnet Riding­gate. Illust­ra­sjon: © John Atherton Bowen / Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust 2015.

Sent på 200-tallet ble forsvars­ver­kene utvidet og forsterket etter stadig hyppi­gere angrep fra barba­riske stammer, slik at byen fikk et areal på 53 mål. Det ble bygd en bymur med jord­voller foran og syv byporter. Romer­byens grunn­plan og gate­nett er frem­deles beholdt i store deler av byen.

Etter Romertiden

Det ser ut til at Canter­bury prak­tisk talt blir forlatt etter at romerne trekker seg ut av England i år 410. Kun et fåtall jord­bru­kere blir igjen og den romerske byen forfaller. Etter Romer­tiden ble byen kalt Cair Kent – fest­ningen i Kent. I løpet av de neste 100 årene dannes imid­lertid et anglo­saksisk samfunn innenfor de gamle bymu­rene – danske juter slo seg ned her, paral­lelt med anglere og saksere fra Nord-Tysk­land og det sørlige Danmark.

 Illustrasjon: © John Atherton Bowen / Canterbury Archaeological Trust 2015

Slik ser Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust for seg byen sent på 500-tallet. Illust­ra­sjon: © John Atherton Bowen / Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust 2015.

Etter hvert blir byen kjent som Cantware­burh i gammel-engelsk språk­drakt, som tilhører den germanske grenen av den indo-euro­pe­iske språk­fa­mi­lien. Det samme gjør for øvrig gammel­norsk og senere moderne norsk, engelsk og tysk. Fra dette navnet ble byens navn gjennom middel­al­deren til dagens Canterbury.

Tidlig kristen tid

I år 596 sender pave Gregor den Store misjo­næren Augustin i følge med 40 munker til England for å omvende kongen og befolk­ningen til kris­ten­dommen. Augustin ankommer England i år 597, og samme år lar den engelske kongen Æthel­berth seg omvende og døpe som kristen. Han var gift med en kristen fransk prin­sesse, og var sikkert på forhånd grundig bear­beidet. Med kongen tar også befolk­ningen til seg den nye reli­gionen. Canter­bury ble, som en gammel romersk by, valgt av pave­kirken som Kents bispesete.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Her bygde Augustin sitt kloster, som senere ble utvidet en rekke ganger i middel­al­deren. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

En kate­dral og et kloster ble bygd her i år 598, og Augustin ble den første erke­bis­kopen av Canter­bury. Kate­dralen ble viet til Jesus Christ the Holy Saviour, mens klos­ter­kom­plekset, som ble anlagt utenfor bymu­rene, fikk navnet Abbey of St Peter and Paul. Byens nye status tiltrakk seg nye innbyg­gere og revi­ta­li­serte virk­som­heter som produ­serte kera­mikk, tekstiler og lærvarer i tillegg til at bygge­virk­som­heten tok seg kraftig opp. I år 630 ble det slått gull­mynter ved Canter­bury Mint. I år 672 bestemte synoden i Hert­ford at bispe­dømmet Canter­bury skulle bli hoved­sete for hele Den Engelske Kirken.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

En viking-kniv fra 900-tallet ble funnet i Castle Street i år 1976, i dag utstilt i Heritage Museum i Stour Street. Foto: © Canter­bury Museums and Galleries.

Vikingene kommer

I år 842 og 851 blir Canter­bury rammet av angrep fra danske vikinger og store deler av befolk­ningen mister livet. Det virker som at både kate­dralen og klos­teret kommer uskadd fra hendelsen. I år 978 utvides klos­teret av erke­biskop Dunstan, som gir det navn etter grunn­leg­geren – St. Augus­tines Abbey. En ny bølge av angrep fra danske vikinger starter i år 991 og kate­dralen brenner ned til grunnen i år 1011. Erke­bis­kopen Alphege blir drept i år 1012. Under norman­ner­kongen William Erob­re­rens inva­sjon av England i år 1066 møter han ingen motstand i Canter­bury. William viser respekt for kirken og klos­teret, og beordrer bygd et fest­nings­verk av pali­sader og jord­voller langs den romerske bymuren, som tidlig på 1100-tallet erstattes av en solid fest­ning i stein. Denne kan du frem­deles se impo­ne­rende rester av.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Ruinene av The Normanner Castle, som ble bygd i siste del av 1000-tallet. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Thomas Becket – fra kongens til kirkens tjener

Thomas Becket ble utnevnt til erke­biskop av Canter­bury 3. juni år 1162 etter en lang karriere innen kirken og senere som kongens kansler – Lord Chan­sellor – den nest høyeste posi­sjon under kongen. Becket hadde også et personlig venn­skaps­for­hold med det engelske konge­huset. Da kong Henry den II. utnevnte sin kansler Becket til erke­biskop av Den Engelske Kirkens hoved­sete, Canter­bury, regnet han samtidig med å oppnå ster­kere innfly­telse over kirken, dens eien­dommer, skatte­inn­tekter og rikdommer. Et annet ønske var å svekke pave­kir­kens innfly­telse fra Roma. Thomas Becket tok imid­lertid sin nye oppgave på alvor, frasa seg sin stil­ling som kongens kansler, og kom snart i konflikt med kong Henry den II. Etter flere kontro­verser og anklager om forakt for tronen og svik som kansler, så Becket seg tvunget til å rømme England.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Thomas Becket rømmer til Frank­rike på grunn av sin steile hold­ning overfor kong Henry den II. Fra «The Becket Leaves» år 1220–1240. Kilde: Wikipedia.

Tvunget i eksil

Becket flyktet dermed til Frank­rike i oktober 1164, og fikk beskyt­telse hos den franske kongen Louis den VII. Becket truet nå fra sitt eksil å bann­lyse den engelske kongen. Pave Alek­sander den III. ønsket en diplo­ma­tisk løsning, og sendte i år 1167 repre­sen­tanter fra Roma for å mekle i konflikten. I år 1170 hadde pavens menn utar­beidet et konkret forslag til løsning, noe som medførte at kong Henry den II. opphevet sine formelle anklager mot Thomas Becket og inngikk et kompro­miss, slik at Becket kunne vende tilbake til England og gjen­oppta sin gjer­ning som erke­biskop av Canter­bury. I juni 1170 skjer imid­lertid følgende: Kong Henry den II.s etter­følger, kron­prins Henry den III. blir kronet av erke­bis­kopen av York, biskopen av London og biskopen av Salis­bury i York Minster. Dette var et klart brudd på Canter­burys privi­le­gium som kongelig kroningsby og ‑kate­dral, og Beckett bann­lyser i raseri de tre geist­lige som gjen­nom­førte kronings-seremonien.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Thomas Becket bann­lyser de geist­lige, og møter hos kongen. Illust­ra­sjoner fra 1220–1240. Kilde: Wikipedia.

Drapet på Thomas Becket

Da kong Henry fikk høre om Beckets reak­sjon, skal han ha sagt: «Will no one rid me of this turbu­lent priest?» Dette utsagnet ble tolket av noen av de tilste­de­ærene som et ønske om å ta Beckett av dage. Fire av kongens riddere, Regi­nald FitzUrse, Hugh de Morville, William de Tracy, and Richard le Breton kom til Canter­bury om etter­mid­dagen den 29. desember 1170 for å ta ham med til Winchester, der Becket skulle trekke tilbake sine bann­ly­singer. De fire ridderne sjekket inn på et herberge som i dag heter Conquest House, og dro umid­del­bart av gårde til kate­dralen. Conquest House står fremdeles.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Thomas Becket fikk et eget blyglass­vindu etter sin død. Foto: HVH / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Der gjemte de våpnene sine under et tre, og gikk inn i kate­dralen. De oppsøkte Becket der, men han nektet både å bli med dem og å trekke tilbake sine bann­lys­ninger. De fire ridderne gikk ut og hentet våpnene, mens Becket, som forstod at han vare i fare, bega seg i retning av klos­teret. Ridderne kom tilbake til kate­dralen, og gikk inn til tross for at en messe ble avholdt. De fant Becket og angrep ham med sver­dene sine. Becket ble dermed myrdet inne i kate­dralen, rett utenfor døren til klos­teret. Stedet hvor erke­bis­kopen ble myrdet ble snart merket med de angi­ve­lige draps­våp­nene, og fikk omgå­ende status som et viktig pilegrimsmål.
 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Stedet der Becket ble myrdet i kate­dralen er markert med draps­våp­nene. Foto: Mattana / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Mindre enn tre år etter sin død ble Thomas Becket kano­ni­sert av pave Alek­sander den III. Etter drapet på erke­biskop Thomas Becket i Canter­bury Cath­edral ble byen ett av Europas viktigste pile­grimsmål, og det sier ikke lite. Becket ble grav­lagt i krypten, men levnin­gene ble ved 50-års-jubi­leet flyttet til en gull­for­gylt sarkofag bak alteret i Trinity-kapellet i kate­dralen i Canterbury.

Svartedauen og senmiddelalder

The Black Death ankom Canter­bury i år 1348. Med sine 10.000 innbyg­gere hadde Canter­bury på den tiden den 10. største bybe­folk­ningen i England. Pesten antas å ha tatt livet av 75 % av byens befolkning.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Pesten Svarte­dauen – eller The Black Death, etter illust­ra­sjon i et middel­al­der­ma­nu­skript. Kilde: Wikipedia.

I år 1363, mens Hundre­års­krigen ennå pågikk, ble det gjort store skader på bymuren, og i peri­oden mellom år 1378 og 1402 ble bymuren gjen­opp­bygd med flere nye tårn. I år 1381 fant en bonde­opprør sted i Canter­bury, med den følge at både borgen og erke­bis­kopen palass ble plyndret. Den davæ­rende erke­bis­kopen Sudbury ble bragt til London og hals­hugget der. Sudburys lik ble bragt til Canter­bury og er grav­lagt i kate­dralen. Det arran­geres frem­deles en årlig prose­sjon til hans grav­sted i Canter­bury Cath­edral. I år 1413 ble kong Henry den IV. grav­lagt her, som den første og siste konge­lige. I år 1448 fikk Canter­bury et City Charter, det vil si et frihets­brev med kjøpstads­ret­tig­heter, som også medførte offi­si­elle insti­tu­sjoner som borger­mester og sheriff. Tidlig på 1500-tallet var innbyg­ger­tallet redu­sert til 3.000 – en etter­virk­ning av Svarte­dauen. I år 1504 var kate­dra­lens hoved­tårn, the Bell Harry, ferdig etter 400 års byggevirksomhet.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Canter­bury under Tudor-tiden cirka år 1500 – dette året fylte den senere kongen Henrik den 8. syv år. Illust­ra­sjon: © John Atherton Bowen / Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust 2015.

Henrik den 8. og reformasjonen

Henrik den 8. hadde et unor­malt stort forbruk av koner, noe som pave­kirken så på med ublide øyne. Han ble etter hvert bann­lyst av paven, noe som medførte at han omgå­ende avviklet den katolske kirken, stengte klost­rene og beslagla deres eien­dommer og rikdommer til fordel for Kronen. Under denne prosessen, som kalles for «the Disso­lu­tion of the Monas­te­ries”, ble samt­lige klostre og abbe­dier stengt, inklu­sive St. Augus­ti­ne’s Abbey, som var Englands 14. rikeste på denne tiden. Flere av bygg­ver­kene ble jevnet med jorden, mens deler av St. Augus­tine ble bevart, ettersom det ble ombygd til et palass. Thomas Beckets grav­sted ble ødelagt og tilhø­rende gull, sølv og juveler bragt til Tower of London. Alle minne­se­re­mo­nier, avbild­ninger og navne­re­fe­ranser til Becket ble fjernet og pile­grims­fer­dene forbudt.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Henrik den 8. stengte og ødela de aller fleste av Englands klostre i år 1538 – deler av St Augus­ti­ne’s Abbey ble imid­lertid skånet – blant annet denne flotte portalen fra 1300-tallet. Foto: Willh­smit / Wiki­pedia Public Domain.

Hugenotter og en ny næringsvei – silkeveving

Rundt år 1600 var byens innbyg­ger­tall økt til 5.000, hvorav 2.000 var fransk­ta­lende protes­tanter – huge­notter – som hadde flyktet fra de spansk­styrte Neder­lan­dene og inkvi­si­sjonen midt på 1500-tallet. Det var omfat­tende volds­hand­linger og urolig­heter i kjøl­vannet av refor­ma­sjonen mange steder i Europa, der kato­likker og protes­tanter sto steilt mot hver­andre. Huge­not­tene intro­du­serte silke­ve­ving i Canter­bury, og snart var dette den ledende veveri-virk­som­heten på bekost­ning av de tradi­sjo­nelle ullveveriene.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Protes­tan­tiske huge­notter som flyktet fra Nederlen­denes reli­gions­for­føl­gelser fikk lov til å slå seg ned her i Canter­bury av dron­ning Eliza­beth den I., detter av Henrik den 8. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Du kan frem­deles se bindings­verks­hu­sene The Weavers ved elven Stour. Den reli­giøse konflikten mellom kato­likker og protes­tanter medførte uro, drap og borger­krig-tilstander også i England. Mange så på Amerika som en mulighet til å starte et nytt liv, uavhengig av reli­giøs tro og tilhørighet.

Utvandringen til Amerika

I år 1620 forhandlet kaptein Robert Cushman leie av skipet sitt, Mayflower, med kalvi­nister i Canter­bury – i 59 Palace Street – for å frakte de såkalte Pilgrims Fathers til Amerika og den nye verden som var blitt oppdaget av Chris­to­pher Columbus i år 1492. Som vi vet ankom Mayflower Plymouth rett sør for Boston i november år 1620, noe som ble en særdeles strevsom start – en streng høst gjorde det umulig å dyrke avlinger før våren. Boston ble grunn­lagt i år 1630 og mange av Mayflowers passa­sjerer var med på det. Etter­kom­merne av de første innvand­rerne som ankom med Mayflower har i dag en nærmest kongelig status i USA.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Det er riktig idyl­lisk ved West­gate Gardens, der vår byvand­ring starter. Foto: Michael Pead / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

En historisk byvandring i Canterbury

Canter­burys histo­riske senter har som nevnt en oval form, etter bymu­rene. Vi tar utgangs­punkt i det hvite kartet med røde tall til høyre. Som du ser deler River Stour seg et par steder innenfor gamle­byen, og her finner vi noen av Canter­burys mest idyl­liske partier. Mer om det under kapit­telet langs River Stour. Vi starter vår byvand­ring ved bokstaven J, som angir den gamle byporten West­gate. Denne vakre byporten har sann­syn­ligvis sin opprin­nelse i sen romertid (år 300–400), mens dagens utgave ble bygd cirka år 1380 i forbin­delse med utbed­ringen av bymu­rene, som stakte seg rundt hele Canter­bury med i alt 7 byporter. West­gate er den eneste som står igjen, og den har nydelig belig­genhet ved elven Stour og hage­an­leg­gene rundt.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

House of Agnes, opprin­nelig fra 1200-tallet, men pusset opp rundt år 1500c, ligger rett utenfor West­gate. Foto: Whn64 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Det finnes en del bebyg­gelse fra middel­al­deren på utsiden av West­gate, som Falstaff Inn fra år 1403 og The House of Agnes fra 1200-tallet – begge vertshus i middel­al­deren og hoteller i dag. At byporten West­gate frem­deles står, midt i en trafik­kert gate, er et under. West­gate er åpent for publikum, og herfra får du et ganske stor­slått utsyn over gamle Canter­bury og kate­dralen. West­gate leder deg inn i St Peter’s Street, over broen King’s Bridge og videre ned High Street, som går over i St George’s Street som slutter der en gang byporten St George’s Gate sto – ved bokstaven D på kartet – med andre ord på tvers av gamlebyen.

Kart­hen­vis­ninger:
A: River Stour deler seg nord i byen, ved bymuren.
B: Der den tidli­gere byporten Quenings­gate lå i forlen­gelsen av kate­dralen mot St Augus­ti­ne’s Abbey
C: Burgate Street
D: St George Street
E. Tidli­gere romersk byport og vei
F. Dane John’s mound
G: Castle Row
H: Wincheap Gate bygd ca år 1600 som erstat­ning for en romersk byport – revet år 1847
I: Normannerborgen
J: West­gate, der vi starter byvandringen

St Peter’s Church

Et titalls meter ned i St Peter’s Street finner du kirken som gir denne gate­stubben navn på venstre hånd. St Peter’s Church ligger litt tilbake­trukket fra gaten og er en treskipet hall­kirke, det vil si en kirke med like høye side­skip som midtskip.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Peter’s Church kan være bygd på en tidli­gere kirke fra romer­tiden. Foto: © www.churches-uk-ireland.org / Chalmers-Cursley.

Denne kirken antas å stå på samme sted som en svært tidlig kirke for en kristen menighet under Romer­tiden – det vil si på 300-tallet, kanskje ombygd av St Augustin og hans munker rundt år 600 under den angel­saks­iske peri­oden i dati­dens hoved­gate. Indi­ka­sjoner på den tidlige opprin­nelsen kan sees i tårnet, som omfatter romerske stein­fliser innvendig, og som utvendig har saks­iske hjørne­steiner helt nederst. Tårnet er gjen­opp­bygd under norman­ner­tiden rundt år 1100. Ett av glass­ma­le­riene i de senere gotiske blyglass-vinduene er fra 12–1300-tallet.

The Old Weavers House

Neste kvartal i St Peter’s Street består av en rekke sjar­me­rende bygninger i bindings­verk. De eldste delene av dette bygnings­kom­plekset er trolig fra 1300-tallet, selv om det står AD 1500 på et skilt over døren. Dron­ning Eliza­beth den I. (datter av Henrik den 8.) garan­terte på 1500-tallet for flamske vevere som flyktet fra reli­gions­for­føl­gelser i kjøl­vannet av refor­ma­sjonen, motre­for­ma­sjonen og den spanske inkvi­si­sjonen. Flan­dern tilhørte Den spanske kronen på denne tiden, og gjennom siste halvdel av 1500-tallet og store deler av 1600-tallet flyktet mange mennesker til England. Queen Eliza­beth I. ga veverne rettig­heter til å etab­lere virk­som­heter i Canter­bury. De flamske veverne innførte silke­ve­ving, og fikk stor suksess med det.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Old Weavers House er et av byens mest foto­gra­ferte motiver. Foto: Stephen-McKay / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Mer om The Old Weavers House

The Old Weavers House ligger ved broen King’s Bridge og langs elven Stour. Fra ullbu­tikken kan du kjøpe billetter av Canter­bury’s Historic River Tour Company og oppleve en «punt tour» på elven – med avgang herfra. Her fantes i middel­al­deren en såkalt «ducking stool», som ble benyttet for å kjøle ned gjen­stri­dige og oppkjef­tige hustruer. Kvin­nene ble bundet til en stol på en hevearm à la fiske­stang og senket noen minutter under vann. Dette ble senere benyttet på hekser – beviset var i England som her hjemme; at de som over­levde en slik dukkert simpelthen måtte være hekser – ellers ville de jo druknet. Snakk om Catch 22. The Old Weavers House er av helt åpen­bare grunner blant de mest foto­gra­ferte husene i hele England. Her finnes også serveringssteder.

St Thomas’ eller Eastbridge Hospital

Dette hospitset ble etab­lert i år 1185 for å gi husly til fattige pile­grimer som kom til Canter­bury for å besøke Thomas Beckets grav­mæle i katedralen.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

East­bridge Hospial, også kalt St Thomas Hospitel fra år 1176 – sann­syn­ligvis påbygd en 100 år eldre bygning. Foto: ABrocke / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Den runde buen over døren antyder at bygningen er fra Norman­nisk tid, mens mye av struk­turen, inklu­sive det eksis­te­rende dørpar­tiet og vinduene i andre etasje er fra peri­oden år 1290–1320, for å gi lys til kapellet. De små vinduene lenger ned er noe senere. Det var kun mulig å bli her en eneste natt for pile­gri­mene, og belig­gen­heten over elven var kanskje ikke den mest helse­brin­gende vinterstid. Funda­men­tene til bygningen over elven er fra rundt år 1100. De siste 400 årene er bygningen benyttet som Alms­house – almissehus – et slags eldre­hjem der hver og en hadde sitt lille krypinn. Thomas Beckets nevø Ralph skal angi­velig ha vært hospit­sets bestyrer. Denne hadde for øvrig også ansvaret for vedli­ke­holdet av broen King’s Bridge.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

River Stour med klos­teret Black­friars til venstre og broen ved puben Canter­bury Tales i bakgrunnen. Foto: Stephen McKay / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

En liten omvei til en pub fra 1386

La oss ta et steg tilbake. Hvis du tar til venstre ved The Old Weavers House og følger smuget The Friars, kommer du forbi Marlowe Theatre før du får den gamle pub’en The Canter­bury Tales fra 1386 på høyre hånd. Etter denne kommer du til en liten bro over River Stour, hvor du har prakt­fullt utsyn over elven og det gamle klos­ter­bygget Black­friars som ligger inntil – for ikke å snakke om kate­dralen som majes­te­tisk troner over bebyg­gelsen. Du vil dess­uten – sann­syn­ligvis – oppleve en stillhet du ikke trodde var mulig i denne livlige byen. Tar du til høyre i Best Lane etter broen, kommer du tilbake til hoved­gaten på motsatt side av elven Stour og King’s Bridge. (Fort­setter du rett frem i Orange Street kommer du til Butter­market og katedralen.)

Tilbake til hovedgaten ved King’s Bridge

Fra King’s Bridge og videre østover skifter hoved­gaten på tvers av den ovale Canter­bury navn til High Street. Rett etter Kings Bridge kommer du til Canter­bury Visitor Centre, også kalt The Beany House of Art & Know­ledge, et slags bymu­seum som omfatter utstil­linger av kunst, gjen­stander, et omfat­tende bibliotek og presen­ta­sjoner av byhis­to­riske temaer.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Fra kunst­gal­le­riet i Beaney House. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

The Beany House har nylig gjen­nom­gått omfat­tende en restau­re­ring, og har mye inter­es­sant å by på.

Queen Elizabeth’s Guest Chamber

Videre bort­over High Street kommer du snart til huset der dron­ning Eliza­beth den I. over­nattet i år 1573. Hun under­holdt hertugen Duc d’Alencon, visstnok med tanke på ekte­skap, noe hun slo fra seg etter å ha tilbragt noen timer sammen med den franske adels­mannen. Bygningen er et typisk renes­sansehus med en litt utypisk fasade, hvis tredje etasje er i hvit­malt murverk over vindus­felt deko­rert med stuk­katur, andre etasje med prakt­fulle blyglass­vin­duer i kombi­na­sjon med bindings­verk, murstein i fiske­beins­mønster og karna­pper med hvit­malt murverk under flotte blyglass­vin­duer i renes­sanse­rammer. Første etasje omfatter to butikker med senere fasader. Queen Elizabeth’s Guest Chamber er ikke bygd i år 1573 som tallet på fasaden antyder, men om lag 10 år tidligere.

Stour Street og St Margaret’s Street

Begge disse gatene strekker seg i den ovale gamle­byens lengde­ret­ning fra High Street – til høyre når du står med ryggen til West­gate og King’s Bridge. Stour Street går paral­lelt med elven av samme navn. Her finner du flere histo­riske sever­dig­heter. Etter ca 100 meter kommer du til Poor Priests’ Hospital fra 1100-tallet, som i dag huser Canter­bury Heritage Museum. Lenger ned mot bymuren finner du en middel­al­der­kirke og Norman­ner­borgen, samt flere flotte bygnings­mil­jøer, som er spaser­turen verdt. Mer om disse i egne avsnitt.

Canterbury Heritage Museum

Bygningen er første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1174. Den gang bestod den delen som ligger paral­lelt med elven, en avlang stein­byg­ning som på denne tiden huset et garveri og en rik mynt­slager, Lambin Frese, som ble tvunget til å flytte sin opprin­ne­lige virk­somhet hit fra kate­dra­lens nabolag.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Canter­bury Heritage Museum holder til i det gamle Poor Prie­st’s Hospital fra 1100-tallet. Foto: © Visit Canterbury.

Det skal ha vært gnister fra hans metall­smel­ting som forår­saket brannen i 1174, som også rammet kate­dralen. Det var for øvrig 8 stykker som hadde rettig­heter til mynt­pro­duk­sjon fra kongen – flere enn i noen annen engelsk by. Huset ble på 1200-tallet et Alms­house – et almisse- eller fattighus for eldre. Huset ble utvidet i år 1373 og de massive eike­bjel­kene fra den tid er urørte – like­ledes er husets Solar – et privat kammer typisk for middel­al­deren, gjerne vakkert møblert og deko­rert – bevart slik det var i 1373.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Takbjel­kene i Heritage Museum eller Poor Prie­st’s Hospital er like gamle som huset. Foto: © Canter­bury Museums and Galleries.

I museet er det utstilt gjen­stander fra både romertid, anglo­saksisk tid, viking­tiden og senere peri­oder. Blant de mest inter­es­sante funnene er en romersk gull­mynt, en stater fra århundret før Kristus – enten et resultat av over­sjøisk handel, eller en mynt som Julius Cæsar eller noen i hans følge etterlot seg da de var her i år 54 og 53 før vår tids­reg­ning. Et vakkert deko­rert bronse­kors fra rundt år 850, med innlagt emal­jerte dekor­felt, er blitt symbolet for den angli­kanske kirken.

St Mildred’s Church

Lenger ned i Stour Street går gaten over til å hete Curch Lane, og nå ligger en av Canter­burys mest bemer­kel­ses­ver­dige kirker foran deg, nemlig St Mildred’s Church. Kirken er sann­syn­ligvis den eldste som befinner seg innenfor bymu­rene – som fort­satt står og som har vært konti­nu­erlig i bruk siden før Norman­ner­tiden. Navnet tyder på at kirken er fra 700-tallet – Mild­reds tipp­oldefar var den angel­saks­iske kongen Æthel­berth, som tok i mot Augustin og hans munker i år 597, og som lot seg omvende til kris­ten­dommen. De nederste delene av stein­veg­gene er fra denne opprin­ne­lige kirken, som dess­verre ble sterkt skadet i brann i år 1246. Noen av hjørne­stei­nene er fra romertid. St Mildred’s Church er fort­satt i bruk som soknekirke.

The Norman Castle og Dane John Mound

Norman­ner­borgen ligger rett innenfor bymuren helt sør i Canter­bury. På kartet er stedet markert med en I. The Norman Castle ble bygd en gang mellom 1085 og 1110 av kong Henry den I., sønn av norman­ner­kongen William The Conqueror, som erobret England i år 1066.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Ruinene av The Norman Castle fra cirka år 1090 – bygd av norman­ner­kongen William Erob­re­rens sønn, kong Henry den I. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Denne hendelsen er for øvrig grundig illust­rert og doku­men­tert på det berømte Bayeux-teppet fra samme tid. Da kong William ankom Canter­bury beordret han er borg bygd av treverk og jord­voller. Denne ble senere erstattet av den kraf­tige stein­borgen som frem­deles står, og som kommer til å bli stående i minst 1000 år til, solid som den er med nesten 3 meter tykke vegger. Borgen ble bygd av stein fra Caen i Normandie, av samme typen som ble brukt til kate­dralen. Borgen måler cirka 30 x 25 meter og ble tatt i bruk som fengsel i år 1293. Et drøyt stein­kast bortenfor, i den sørøst­lige delen av Canter­bury, finner du en park med det som ser ut som en grav­haug innenfor bymuren, nemlig Dane John Mound.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Bymuren i sør, ved Dane John’s Mound og videre vest­over er bevart. Foto: Stephen McKay / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Herfra er for øvrig bymuren fra 1300-tallet intakt helt opp til kate­dralen, noe som stenger trafikk­støy ute, og som skjermer gamle­byen fra den moderne verden utenfor. Dane John Mound kan være en grav­haug fra angel­saksisk tid, men kan også være utledet av dungeon, som betyr et under­jor­disk fangehull.

Castle Street og Margaret’s Street

Fra Dane John Mound anbe­faler vi at du går tilbake slik at du kommer inn i Castle Street via Castle Row. Langs Castle Street ligger mange gamle hus, og her er saker og ting akkurat slik det har vært i lange tider. Bebyg­gelsen er ikke høyere enn to etasjer og mange av husene har utstik­kende andre etasje. Fra Castle Street kan du for øvrig se ett av kate­dra­lens tårn. Etter hvert gjør gaten en liten bøy, og herfra inn til High Street heter den St Marga­reth Street. Akkurat i denne over­gangen ser du en hvit bygning som heter The Three Tuns Inn, som er et gjest­gi­veri fra 1400-tallet med inte­grert pub, for å si det slik. Mye tyder på at det kan være både givende, inter­es­sant og lære­rikt og ta en liten rast her. Gjerne ledsaget av en pint of bitter eller to. Når du har sjekket ut herfra, forhå­pent­ligvis frem­deles med en viss orien­te­rings­evne intakt, så fort­setter du videre ned St Margaret’s Street, som stadig får mer preg av en hyggelig shop­ping­gate. Omtrent midt­veis treffer du en gammel grå stein­kirke ved navn St Margaret’s Church. Her foregår det en meget populær formid­ling av Caucers Canter­bury Tales.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Marga­ret’s Church hvor du kan oppleve The Canter­bury Tales som skue­spill. Foto: Whn64 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Denne vakre kirken er fra 1100-tallet og har gotiske vinduer som ble tilføyd på 1300-tallet. Kirken ble skadd i de såkalte Baedeker Air Raids i juni 1942 under Den andre Verdens­krigen, men gjen­opp­bygd etter krigen. Dette bombe­raidet ødela en god del av Canter­burys middel­al­der­be­byg­gelse – i hovedsak på høyre side mellom St Margaret’s Church og kate­dral­om­rådet. Det vil si i den østre delen av byen, rundt St George’s Street. Her lå for øvrig Chris­to­pher Marlowes hus, som ble totalt ødelagt. Den meget gamle kirken St George, som ga navn til gaten, kanskje opprin­nelig fra angel­saksisk tid – det vil si 600-tallet ble også ødelagt under bombe­raidet. Kun tårnet, et senere tilbygg fra 12–1300-tallet, står igjen.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Mercery Lane oser av middel­alder – smuget leder til Butter­marked med Christ Church Gate rett frem. Foto: Palickap / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Middelalderens Mercery Lane

Vi er nå tilbake i High Street (til venstre) der den går over i Parade (til høyre). Rett frem kommer du til det kanskje fineste smuget i hele Canter­bury – nemlig Mercery Lane. I denne gate­stubben fornemmer du middel­alder i nesten hver eneste bygning, og her ser du mot den flotte Christ Church Gateway, en port som leder til kate­dralen, og som ble stengt hver kveld. Byporten ble påbe­gynt i år 1502 i forbin­delse med Arthur, Prinsen av Wales’ ekte­skap med Kata­rina av Aragon. Arthur døde imid­lertid kort tid etter, og byporten sto ikke ferdig før år 1517.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Christ Church Gate er et prakt­fullt stykke arki­tektur. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Du kan se skulp­turer av deres hoder i stein et lite stykke opp til høyre når du står på utsiden – det vil si på Butter­market. Legg merke til himlingen i portens Tudorbue når du går gjennom den, inn til kate­dral­om­rådet. Et prakt­fullt, over­dådig ribbe­hvelv samles i en Tudor-rose og markerer forente frak­sjoner fra Lancaster- og Tudor-slek­tene etter Rose­krigen. Den blålige Kris­tus­fi­guren midt på fasaden er en erstat­ning fra moderne tid. Origi­nalen ble revet ned under borger­krigen midt på 1600-tallet. Christ Church Gateway ligger i hjertet av Canter­bury ved Butter­market – smør­mar­kedet. Lenger bort var krøt­ter­mar­kedet og her lå også slakterbutikkene.
Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Fra den trive­lige gågaten Sun Street ved Butter­market. Foto: Imma­nuel Giel / Wiki­pedia Public Domain.

Buttermarket, Burgate og Sun Street

Markeds­plassen Butter­market har en litt artig historie som strekker seg over mer enn 500 år. Frem til begyn­nelsen av 1700-tallet het denne markeds­plassen The Bull Stake fordi slak­terne pleide å binde oksene til påler over natten, slik at hundene kunne bite dem. Man trodde at kjøttet ble mørere på denne måten. For et par hundre år siden endret denne oppfat­ningen seg, og dermed ble det noe utri­ve­lige og skjem­mende navnet forandret i samme slengen – til dagens Buttermarket.
Gatene Burgate og Sun Street, samt de tillig­gende smugene Butchery Lane, Mercery Lane og Palace Street omfatter mye inter­es­sant bebyg­gelse. Mange av husene her er fra middel­al­deren. Rundt denne plassen, som har et krigs­min­nes­merke midt på, finner du flere butikker og serve­rings­steder. The Butter­market Pub har eksem­pelvis eksis­tert som skjenke­sted i mer enn 500 år – mellom 1600 og 1908 var det et vertshus for reisende – et «coaching inn» – som den gangen het The Black Boy, uvisst av hvilken grunn.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Burgate er også velsignet med mange flotte gamle hus. Foto: Whn64 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Luftwaffe og en fulltreffer rett i romertiden

Dess­verre gikk en del av det middel­al­derske Canter­bury tapt under krigen. Men. Uttrykket «det er ikke så galt at det ikke er godt for noe», passer godt i dette tilfellet: Under oppryd­dingen etter bombe­raidet fant man romerske gulv­mo­sa­ikker og fortau to meter under bakke­nivå. Stedet ligger ikke langt fra det romerske forum, og i dag er det like godt åpnet et museum her – Canter­bury Roman Museum. Arkeo­lo­giske funn gjennom tidene har gjort at det er plenty av gjen­stander å stille ut. Byen under Romer­tiden er svært godt doku­men­tert med illust­ra­sjoner ut fra arkeo­lo­giske funn, og et must å få med seg for deg som er inter­es­sert i historie.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Fra idyl­liske West­gate Gardens med River Stour. Foto: © Visit Canterbury.

Langs elven Stour

Langs elven Stour er det mange idyl­liske områder. Til tross for at gamle Canter­bury i sommer­se­songen er over­svømt av turister, kan du finne stille og rolige idyller ved River Stour. I den nord­lige delen av Canter­bury finner du den gamle klos­ter­byg­ningen Black­friars, som Kong Henry den II. ga munke­or­denen rettig­heter til å bygge på en øy i River Stou. Klos­teret ble grunn­lagt i år 1237 av domi­ni­ka­ner­munker, som med sine sorte munke­kapper fikk tilnavnet «Black­friars». I dag er det bare to bygninger igjen av klos­teret, nemlig gjeste­hallen og det tidli­gere rekto­riet. Den enkleste tilgangen til gjeste­hallen er via St Peter’s Street, mens du får det aller beste inntrykket via en båttur. Disse går som nevnt fra The Old Weavers House. Det samme gjelder selv­føl­gelig de tidli­gere nevnte Old Weavers House, King’s Bridge og East­bridge Hospital – begge er bygd over elven. Et par stein­kast lenger opp i Stour ligger klos­ter­byg­ningen Grey­friars fra middelalderen.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Fran­sis­ka­ner­klos­teret, kalt Grey­friars, ble grunn­lagt år 1263. Foto: © J. Demet­rescu / www.saintsandstones.net.

Det eneste som står igjen av dette engang store og mektige fran­sis­ka­ner­klos­teret, er et kapell. Grey­friars ble i år 1263 anlagt på en øy i River Stour med velsig­nelse av mesteren på Poor Priest’s Hospital. I år 1267 fikk fran­sis­ka­nerne også lov til å utvide klos­teret på den andre siden av elven, blant annet med en stor urte­hage, som du frem­deles kan se restene av. Fra elven leder en kanal under kapellet med søyler i elven som funda­ment for vakre gotiske arkader. Vi anbe­faler på det ster­keste å bli med på en sight­see­ingtur på River Stour. Alle klostre og insti­tu­sjoner tilhø­rende den katolske kirken ble oppløst i år 1538 av kongen, Henrik den 8. etter at Pave­kirken i Roma bann­lyste ham for sitt forbruk av hustruer. Alle eien­dommer og alt kirke­sølv og andre rikdommer ble beslag­lagt av Kronen, og samt­lige munker ble utvist fra England. Fra dette året er England protes­tan­tisk, for øvrig ett år etter at Norge ble det.

Litt om de eldste bolighusene i Canterbury

Mange av de eldste bolig­hu­sene i Canter­bury finner du langs smugene og gatene rundt kate­dralen. Vi skal kort ta for oss disse gatene og enkelte av husene. Noen vet vi ikke så mye om, annet enn hvilket århundre de er oppført.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Palace Street 41–45 er det eneste som er igjen av erke­bis­ko­pens palass. Foto: / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Palace Street

Vi begynner med Palace Street, som strekker seg fra King’s School nord i byen til Sun Street – det vil si nesten til Butter­market. På kate­dral­siden av denne gaten finner du kun bygninger som tilhører King’s School, og litt nedenfor en bygning som har tilhørt erke­biskop-palasset. King’s School ble grunn­lagt i år 597 og består i dag av bygninger som har stått her siden William Erob­reren ble konge over England i år 1066. Den andre siden starter med et morsomt «vind­skeivt» bygg, nemlig King’s School Shop fra år 1617. Årsaken til at nederste del av huset er blitt så skjevt, skyldes at en pipe ble endret en gang i løpet av husets 400 år lange historie. I dag er en stål­ramme montert for å sikre at ikke hele huset kollapser.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Conquest House hvor Thomas Beckets draps­menn var innlo­sjert. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

The Conquest House

The Conquest House i nr 17 Palace Street har i dag en 1500-talls fasade i bindings­verk, mens huset opprin­nelig ble bygd i de første årene etter Norman­nernes erob­ring av England i år 1066. Huset er for all tid knyttet til drapet på erke­bis­kopen Thomas Becket i år 1170. Den 29. desember år 1170 ankom de fire ridderne De Tracy, De More­ville, FitzUrse og Le Breton Canter­bury. De oppsøkte Conquest House for losji, og myrdet senere på etter­mid­dagen erke­bis­kopen Thomas Becket i kate­dralen. Mer om denne hendelsen i eget avsnitt.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Bell & Crown er en pub som mange av byens erke­bis­koper har frekven­tert. Foto: © www.dover-kent.com.

The Bell and Crown pub

Denne puben fikk skjenkeli­sens og ble åpnet i år 1859. Huset er mye eldre, sann­syn­ligvis fra 1100-tallet. Huset er første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1200. Flere av erke­bis­ko­pene har vært stam­kunder her siden puben åpnet, ettersom den ligger på den andre siden av gaten for erke­bis­ko­pens palass. Spesielt var Canter­burys 100. erke­biskop, Arthur Michael Ramsey (1904–1988), en hyppig gjest her.

St Alphege’ Church

St Alphege’s Church ble bygd i år 1070, alle­rede 4 år etter at William the Conquerer erobret England. Kirken er ombygd i flere etapper, både på 11‑, 12- og 1400-tallet. Kirken har navn etter en erke­biskop av Canter­bury som levde tidlig på 1000-tallet. Han ble tatt til fange under et viking­raid av jarlen Torkell, som klarte å presse kirken til å betale ham 84.000£ for å slippe ham fri – en enorm sum på den tiden. Da dans­kene krevde 3.000£ i tillegg for kost og losji, nektet erke­biskop Alphege Canter­burys borgere å betale dette. Som straff drepte vikin­gene erke­bis­kopen ved å kaste okse­bein(!) på ham til han døde. Han er grav­lagt i kate­dralen, ved høyalteret.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Canter­bury Christ Church Cath­er­dral i all sin lang­strakte prakt. Foto: © www.drttours.co.uk.

Canterbury Christ Church Cathedral

Canter­bury Cath­edral slik du ser den i dag, sto ferdig i år 1405 i en såkalt «English Perpen­di­cular Ghotic Style», en engelsk variant av gotikken, der det ble lagt vekt på hori­son­tale og verti­kale linjer, samt lave buer og hvelv i kombi­na­sjon med stråle­hvelv. Kate­dralen er imid­lertid resultat av en rekke ombyg­ginger med utgangs­punkt i en norman­nisk kirke oppført i romansk stil med rund­buer. Den første kristne kate­dralen ble oppført her av misjo­næren Augustin under angel­saksisk styre i år 598 og den sto ferdig i år 601. I forlen­gelsen av kate­dralen, på utsiden av bymuren, ligger et klos­ter­an­legg, St Augustine’s Abbey, som ble oppført på samme tid på oppdrag av Augustin og Pave­kirken. Mer om dette klos­teret i eget avsnitt.

Den første katedralen

Ifølge den engelske munken Bede (672–735) overtok Augustin en tidli­gere romersk kirke da han ankom Canter­bury i år 597. Arkeo­lo­giske utgra­vinger i 1993 avdekket rester av en angel­saksisk bygning som var oppført tvers over en romersk vei.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Rester av den angel­saks­iske kate­dra­lens vest­verk ble avdekket under arkeo­lo­giske under­sø­kelser. Foto: © Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust 2015.

Grunn­planen indi­kerte at den tidlige kirken hadde et narteks, en forhall i vest, et skip og side­ka­peller mot nord og sør. På 8–900-tallet ble denne kirken erstattet av en større bygning på 49 x 23 meter med rett vest­fa­sade, et midt­stilt kvad­ra­tisk tårn og en avrundet apside mot øst. Ifølge kroni­køren og teologen Eadmer (1060–1126), som kjente dette kirke­bygget fra sin barndom, liknet denne kate­dralen på Peters­kirken i Roma, noe som indi­kerer at den hadde en basi­lika­kon­struk­sjon med høyt midt­skip med vinduer over de flan­ke­rende, lavere side­ski­pene. Denne kirken hadde et tillig­gende kloster, oppført under Duncan, som var erke­biskop i Canter­bury i peri­oden fra år 960 til sin død i år 988. Kate­dralen ble sterkt skadd under danske viking­raid i år 1011, og ble tilført en poly­gonal apside flan­kert av seks­kan­tede tårn.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Den norman­niske kate­dralen, rekon­struert. Illust­ra­sjon: Ivan Lapper2 © Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust Ltd.

Den normanniske katedralen

I år 1067, ett år etter William the Conque­rers erob­ring av England, ble denne siste angel­saks­iske kate­dralen total­skadet i brann. I år 1070 ble den itali­enske bene­dik­ti­ner­munken Lanfranc den nye erke­bis­kopen i Canter­bury. Han ble hentet hit av kong William fordi han var en erfaren bygg­mester – Lanfranc hadde stått for byggingen av klos­ter­kirken Saint-Etienne i Caen.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Et doku­ment med erke­bis­kopen Lanfrancs signatur er bevart. Kilde: Wikipedia.

Lanfranc omor­ga­ni­serte den engelske kirken og dens klos­ter­vesen, og delte det Anglo­nor­man­niske riket inn i tre kirke­pro­vinser; Rouen, Canter­bury og York. Lanfranc benyttet tegnin­gene fra Caen til sin nye kate­dral, Christ Churh Cath­edral i Canter­bury, som var det første virkelig store romanske kirke­bygget i England. Første fase av denne kirken sto ferdig i år 1077. Vest­fronten hadde to tårn, kirken var treskipet med 8 fag og 8 sett pilarer, mens tverr­skipet fulgte korets fem skip. Krypten var under hoved-apsiden. Deler av den norman­niske kate­dralen er frem­deles synlig, både utvendig og innvendig. Erke­biskop Lanfranc døde i mai år 1089 og Norman­ner­kongen William Erob­reren i september år 1089. Fra nå ble prio­rene, kloster-forstan­derne, ansvar­lige for forbed­ringer og utvi­delser av kate­dra­lens bygningsmasse.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

En blindar­kade fra den norman­niske delen av kate­dralen. Foto: Imma­nuel Giel / Wiki­pedia Public Domain.

Den Normanniske katedralen utvides

I peri­oden mellom år 1093–1109 ble kate­dralen utvidet under erke­bis­kopen Anselm i østlig retning uten å endre noe i den vest­lige delen. Prioren Ernulf tok over i år 1096 og startet med å rive Lanfrancs korav­slut­ning og forlenget kirken i østlig retning med cirka 65 meter, slik at den ble nesten dobbelt så lang som tidli­gere. Conrad tok over som prior i år 1107 og full­førte utvi­delsen etter Ernulfs plan i år 1126. Den nye delen hadde form som en selv­stendig kirke med egne tverr­skip, og en avrundet korav­slut­ning i øst med ambu­la­to­rium (korom­gang) og tre kapeller forbundet med denne. En fritt­stå­ende kampa­nile (klokke­tårn) ble bygd separat i den østlige forlen­gelsen av kate­dralen i år 1060. Korets inte­riør var kjent som et av Englands vakreste, det samme var de mange deko­rerte blyglass­vin­duene. Som nevnt ovenfor ble erke­biskop Thomas Becket i år 1170 myrdet av kong Henry den II.s menn, og alle­rede i år 1173 ble han kano­ni­sert. Ett år senere ble kate­dra­lens kor sterkt skadet i brann, og mange mente at dette ikke var noen tilfeldighet.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Ruinene av Infir­mary Chapel er fra den norman­niske peri­oden. Foto: Robert Edwards / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

En gotisk katedral bygges med den normanniske som utgangspunkt

Det ble utlyst en arki­tekt-konkur­ranse i år 1174, og en fransk mester gir seirende ut av den; William av Sens. En av munkene i Canter­bury, Gervase, skrev en beret­ning om bygge­ar­bei­dene frem til full­fø­relsen av det nye koret. Takket være ham har vi i dag mye infor­ma­sjon om middel­al­de­rens bygge­pro­sesser. Han forteller at mange av tidens fremste bygg­mes­tere ble innkalt, fra Tysk­land, Flan­dern, Frank­rike og England, og at det etter­hvert som disse ga motstri­dende råd, oppstod en babelsk forvir­ring. Så skriver munken Gervase:

«…en viss William av Sens, en aktiv mann som var beredt til å begynne omgå­ende – en hånd­verker som var dyktig både i tre og stein. Derfor valgte de ham fremfor de andre, på grunn av hans klare hjerne og gode omdømme. Til William av Sens ble arbeidet betrodd, i tiltro til Guds hjelp.»

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Den røde delen på plan­teg­ningen er koret, som ble gjen­opp­bygd og utvidet i gotisk stil av William av Sens. Illust­ra­sjon: © Gérard Janot.

William av Sens – arkitekt og byggmester

William viser seg snart å være riktig mann for oppgaven. Han er både ressurs­sterk, arbeidsom, uavhengig og oppfinnsom. Han bestiller stein fra Frank­rike og konstru­erer kraner for lossing av båtlas­tene. Han lager sjab­longer til stein­hug­gerne som de kan hugge etter, og har god over­sikt over hele bygge­pro­sessen. Både det norman­niske skipet og krypten forble uendret. William av Sens fastslo at han kunne beholde de eksis­te­rende ytter­veg­gene i meste­parten av kate­dra­lens østlige del, og valgte samtidig å la noen av rund­bue­vin­duene stå uendret der det var mulig.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Den eldste delen av kate­dralen har fort­satt gulv fra norman­nisk tid. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Veggene ble forhøyet med cirka 4 meter, og med dette som utgangs­punkt lot han oppføre et nytt kor på fransk gotisk maner. Han bruker all sin kunn­skap til å skape deko­ra­tive og funk­sjo­nelle løsninger, som senere ble forbilde for andre kate­dral­bygg i England.
Når fire år er gått, skjer kata­strofen for bygg­mes­teren. Han faller ned fra et stillas, og skader seg stygt – han leder det videre arbeidet fra en båre.

Etter en tid innser William at legene i England ikke kan hjelpe ham, og han velger å vende tilbake til Frank­rike i år 1179. På funda­men­tene av det ødelagte norman­niske koret etterlot mester William av Sens seg et form­full­endt og utvidet kor, som med sine spiss­buer og ribbe­hvelv var Englands første gotiske bygning. Hans assis­tent, som også het William, refe­reres til som William av England, og blir betrodd det videre arbeidet for å full­føre William av Sens’ plan.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Mester Henry Yevele kredi­teres for det meste av kate­dra­lens flotte gotiske skip. Foto: DAVID ILIFF / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Katedralen får et nytt gotisk skip

I år 1378 var det norman­niske skipet prak­tisk talt forfalt til en ruin, og det ble av den grunn revet. Arbeidet med det nye skipet ble påbe­gynt i år 1381, og side­ski­pene i sør og nord var langt på vei ferdige, da et jord­skjelv inntraff i år 1382 og ødela klos­teret og dets Chapter House. Ressur­sene ble nå satt inn for å utbedre skadene etter jord­skjelvet og arbei­dene med skipet først gjen­opp­tatt i år 1391. I år 1405 sto skipet ferdig i såkalt «English perpen­di­cular style». Skipet er kjent for sine slanke søyler, den store høyden under de flate vifte­for­mede ribbe­hvel­vene og de store vinduene som fyller åpnin­gene mellom de ytre strebebuene.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Skjerm­veggen mellom skipet og koret er et mester­verk i seg selv. Foto: DAVID ILIFF / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Mester Henry Yevele kredi­teres for det meste av kate­dra­lens flotte gotiske skip, som han arbeidet med i peri­oden 1377 til år 1400. Gjennom resten av 1400-tallet ble de gjen­væ­rende norman­niske delene av kate­dralen tilpasset skipet – begge tverr­ski­pene og sørvest­tårnet på fasaden ble bygd om. Lanfrancs kraf­tige midt­tårn ble revet i år 1433 og først gjen­opp­bygd i 1490-årene og full­ført rundt år 1510 med sitt berømte hvel­vede tak med ribber i vifte­form i krysset mellom de bærende søylene.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Canter­bury Christ Church Cath­edral er et mester­verk innen british gothic. Foto: Hans Musil / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

St Augustine’s Abbey

St. Augus­ti­ne’s Abbey var et bene­dik­ti­ner­kloster som ble grunn­lagt i år 598, i følge William Thorne, klos­te­rets kronikør på 1300-tallet. Klos­teret ligger utenfor bymuren, i forlen­gelsen av Kate­dralen – i østlig retning. Bortenfor St. Augus­ti­ne’s kloster finner du en av Canter­burys eldste kirker, St. Martin, som sammen med kate­dralen og St. Augus­ti­ne’s kloster er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om St. Martin’s Church i eget avsnitt.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Ruinene av Saint Augus­ti­ne’s Abbey vitner om et omfat­tende klos­ter­an­legg. Foto: Nessy Pic / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

St. Augus­ti­ne’s kloster er oppkalt etter grunn­leg­geren, som ble sendt av Pave Gregor den Store for å kristne England, som på denne tiden var hedensk. Kents angel­saks­iske konge Æthel­berth lot seg omvende til kris­ten­dommen, og sørget for at en kirke og et tilhø­rende kloster ble bygd, viet til apost­lene Peter og Paulus. St. Augus­tines skulle også bli de konge­liges, erke­bis­ko­pens og abbe­denes grav­sted. Klos­teret var uavbrutt i virk­somhet frem til oppløs­ningen i år 1538, under den engelske refor­ma­sjonen. Mer om Augustin i eget avsnitt under «Tidlig kristen tid».

Mer om St. Augustine’s Abbey

Klos­ter­byg­nin­gene ble etter alt å dømme oppført i treverk på angel­saksisk maner, slik at alt kom raskt på plass. Kirken, som skulle bygges slik Augustin var vant med fra Roma, tok lengre tid, og sto ferdig til innvi­else først i år 613. Rundt år 624 bygde kong Eadbald, Æthel­berths sønn og etter­følger en kirke til litt lenger øst, viet til Santa Maria, hvor også Kents konge­lige ble grav­lagt. Klos­teret ble kjent som St. Augus­ti­ne’s etter grunn­leg­ge­rens død i år 604. I de neste to århund­rene etter grunn­leg­gelsen var St. Augus­ti­ne’s det eneste viktige kristne senteret i Kent. Klos­teret ble både en misjons­skole og et senter for klas­sisk kunn­skap og lærdom. St. Augus­ti­ne’s Abbey bygde gjennom århund­rene opp et omfat­tende bibliotek med både reli­giøst og seku­lært innhold. I tillegg omfattet klos­teret et scrip­to­rium hvor manu­skripter og illu­mi­na­sjoner ble produsert.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Augus­ti­ne’s Abbey en gang på 1700-tallet, etter at forfallet har satt inn. Kilde: www.anglicanhistory.org.

Dunstan, erke­biskop av Canter­bury fra år 959 til 988, reor­ga­ni­serte klos­teret til Bene­dik­ti­nernes regel­verk og utvidet klos­ter­byg­nin­gene og kirken. Dunstan sørget også for at Klos­ter­an­legget i år 978 ble dedi­kert til St. Augustin i tillegg til apost­lene Peter og Paulus, og siden har klos­teret vært kjent som St. Augustine’s.

Danske vikinger kommer

De danske vikin­gene lot over­ras­kende St. Augus­ti­ne’s kloster være i fred under sine raid tidlig på 1.000-tallet. Ikke bare det, til overmål skjenket kong Knut av Danmark alle eien­deler fra Minster-in-Thanet, som blant annet omfattet St. Milfreds balsa­merte kropp, til St Augus­ti­ne’s kloster. Troen på den mira­ku­løse kraften i denne reli­kvien hadde spredd seg over hele Europa, og førte til at mange pile­grimer kom til St. Augus­ti­ne’s kloster og beriket det med gaver.

St. Augustine’s Abbey – normannisk erobring

Da norman­nerne erobret England i år 1066 konfis­kerte kong William the Conqueror store land­ei­en­dommer, men lot kirken og dens eien­deler være. I årene etter 1066 ble St. Augus­ti­ne’s kloster med sin angel­saks­iske bygnings­masse full­stendig reha­bi­li­tert i henhold til planen for et typisk norman­nisk Bene­dik­ti­ner­kloster, slik man kjente dem fra Normandie i Nord­vest-Frank­rike. Rundt år 1100 var alle de origi­nale bygnin­gene erstattet med bygninger i typisk norman­nisk romansk stil – ikke minst som følge av brannen i år 1168. Under brannen ble også dess­verre mange histo­riske skrifter ødelagt, som omfattet viktig infor­ma­sjon om klos­te­rets utvik­ling siden slutten av 500-tallet.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Augus­ti­ne’s Abbey, kanskje et stykke ut på 1300-tallet. Legg merke til porten til høyre. Kilde: www.anglicanhistory.org.

Oppgangstider for St. Augustine’s Abbey

Fra rundt år 1250 og frem­over opplevde klos­teret stor velstand med omfat­tende bygge­virk­somhet. Histo­ri­keren pastor R.J.E. Boggi omtaler denne peri­oden av rikdom som «verdslig prakt» kjenne­tegnet av et over­dådig forbruk på nye bygninger, konge­lige besøk og banketter med tusenvis av gjester. I tillegg påla pave­kirken klos­teret store skatte­byrder for å finan­siere eget utsve­vende liv – typisk for den katolske kirken på denne tiden. Tross bety­de­lige inntekter fra pile­grims­gaver, oppar­beidet St. Augus­ti­ne’s kloster seg stor gjeld til paven, som ville ha ruinert klos­teret, hvis det ikke var for dets gene­røse velgjørere.
Klos­teret, reflek­to­riet og kjøk­kenet ble full­stendig reno­vert, samtidig som en ny stor forsam­lings­hall og bolig for abbeden ble oppført. Tidlig på 1300-tallet ble det kjøpt tillig­gende tomter for å bygge lokaler og kjel­lere for bryg­geri-virk­somhet, bakeri og vinpro­duk­sjon. Det ble plantet vinstokker og bygd murer rundt vingården. Et kapell for kvinner ble bygd øst for klosterkirken.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Fyndon’s gate ble bygget tidlig på 1300-tallet. Kilde: www.anglicanhistory.org.

St. Augustine’s Abbey – Fyndon’s Gate

Klos­te­rets porthus ble ombygd mellem år 1301 og 1309 av abbed Fyndon, og har siden vært oppkalt etter ham. Rommet over inngangen var klos­te­rets kombi­nerte representasjons‑, motta­kel­ses­hall og sove­kammer for gjester av høy byrd. I år 1625, etter at klos­teret var nedlagt, over­nattet kong Charles den I. og dron­ning Henri­etta Maria her, etter at de giftet seg i Canter­bury Cath­edral. Fyndon’s Gate fikk store skader under tyske bombe­raid og måtte gjen­nomgå omfat­tende restau­re­ring etter krigen. Foran Fyndon’s Gate er det en liten plass, som har vært kalt Lady Wotton’s Green siden Charles den I.s tid. På plassen står i dag statuer av den angel­saks­iske kongen Æthel­berth av Kent, som i år 598 lot seg kristne, og hans fra før kristne fran­kiske dron­ning Bertha av Kent. Vil du lese mer om Saint Augus­ti­ne’s, kan du klikke på denne lenken.

St Martin’s Church

St Martin’s Curch var dron­ning Bertha av Kents private kapell på 500-tallet, før Augustin ankom fra Roma som pavens utsendte misjonær i år 597. Dron­ning Bertha var en kristen fran­kisk prin­sesse av Mero­vin­ger­slekt, som ankom England med sin kapellan Liud­hard for å gifte seg med Æthe­berth rundt år 580. Æthel­berth var såkalt hedning, men aksep­terte at Bertha fort­satte med sin kristne praksis. Han sørget for at en eksis­te­rende, men forlatt kirke­byg­ning ble reno­vert, som i følge histo­ri­keren Bede hadde vært i bruk under romer­ti­dens siste fase, det vil si sent på 300-tallet og tidlig på 400-tallet. I følge Bede var kirken oppkalt etter St Martin av Tours, som ble helgen­for­klart kort tid etter sin død i år 397. Bertha vokste for øvrig opp i nærheten av Tours.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Martin’s Church ligger utenfor bymu­rene, et godt stykke unna kate­dralen. Foto: Oosoom / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Da Augustin ankom Canter­bury, brukte han St Martins Church som hoved­kvarter for sin misjon. Kirken ble utvidet i år 597, og det var her kong Æthel­berth av Kent ble døpt. Etter byggingen av St Augus­tin’s kloster og kate­dralen i Canter­bury, mistet snart St Martin’s Church sin betyd­ning som kirke­sted, men dens histo­riske betyd­ning er bekreftet gjennom å bli oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Rundt år 1840 ble det for øvrig funnet en mengde gull­mynter preget i Canter­bury fra slutten av 500-tallet – sann­syn­ligvis mellom år 577 og 579, i jorden på kirke­gården til St Martin’s Church. En av dem er den såkalte Liud­hard-medal­jongen, som er preget med en figur som bærer et diadem, og som refe­rerer til Liudhard.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Fra St Marga­ret’s Street som leder inn til High Street og smugene rundt Butter­market i nærheten av kate­dralen. Foto: © Visit Canterbury.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Et av de flot­teste smugene heter Mercery Lane og leder til kate­dra­lens egne «byport», Christ Church Gate, påbe­gynt år 1502. Foto: © Visit Canterbury.

Canterbury, Norman Castle Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Norman­ner­kongen William Erob­reren har satt mange spor etter seg i Canter­bury – her the Norman Castle. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Old Weavers House fra slutten av 1400-tallet. Foto: Chris­toph Matt­hias Sieben­born / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Ærver­dige King’s School ligger i tilknyt­ning til kate­dralen, nord i byen, innenfor bymu­rene. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Bymu­rene er fort­satt intakt rundt deler av Canter­bury. Foto: Adam Bishop / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Kate­dralen har hatt sin egen «byport», Christ Church Gate ved Butter­market, som ble låst hver aften siden tidlig på 1500-tallet. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, cæsar, romerne, Cantiaci, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Julius Cæsar var her på reko­gno­se­ring i år 54 og 53 før Kristus, og hadde mye godt å si om Cantiaci-stammen, som holdt til her før romerne erobret England ca 100 år senere. Foto: / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Da man ryddet opp etter en rekke tyske bombe­tokt under Den andre Verdens­krigen, fant man blant annet romerske mosa­ikker 2 meter under dagens bakke­nivå. Foto © Canter­bury Museums and Galleries.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Eksempel på glass­ar­beider fra romer­tiden er bar en av mange gjen­stander du kan se på Canter­bury Roman Museum. Foto: © Canter­bury Museums and Galleries.

Canterbury, Roman Museum, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

En balsa­me­rings­urne fra romer­tiden er også i museets samlinger. Foto: © Canter­bury Museums and Galleries.

Canterbury, Roman Museum, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Restene etter et romersk bad omfatter et såkalt hypo­caust – herfra ble anlegget varmet opp. Foto: © Canter­bury Museums and Galleries.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

For å forstå Canter­burys utvik­ling gjennom to tusen år, bør du ta turen innom The Roman Museum. Foto: © Canter­bury Museums and Galleries.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Canter­burys gate­plan og bymurer i grove trekk under romer­tiden. Illust­ra­sjon: © Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust 2015.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Et romersk armsmykke formet som en slange. Foto: © Canter­bury Museums and Galleries.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Augustin av Canter­bury slik han avbildes i «Historia eccle­si­a­s­tica gentis Anglorum» forfattet av histo­ri­keren Bede. Original illu­mi­na­sjon fra 700-tallet oppbe­vares i Nasjo­nal­bi­blio­teket i St Peters­burg. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, St Augustin, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Augus­tins Gospel – folio 125 – fra slutten av 500-tallet. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, vikinger, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Vikinger slik munkene i Abbaye de Saint Aubin så dem – illu­mi­na­sjon fra ca år 900. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Canter­bury rundt år 1070, 4 år etter at norman­ner­kongen William har erobret England. Illust­ra­sjon: © Laurie Sartin / Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust 2015.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Canter­burys Norman castle slik den frem­stod som nybygd. Illust­ra­sjon: © John Atherton Bowen / Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust 2015.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Thomas Beckets Canter­bury. Illust­ra­sjon: © John Atherton Bowen / Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust 2015.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Deler av den norman­niske kate­dralen i romansk stil står frem­deles, slik den gjorde på Thomas Beckets tid. Foto: Imma­nuel Giel / Wiki­pedia Public Domain.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Den norman­niske kate­dralen hadde romansk rund­buer og var deko­rert med blindar­kader, på samme måte som norman­niske kirker på Sicilia. Foto: Imma­nuel Giel / Wiki­pedia Public Domain.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Det såkalte Conquest House kan frem­deles sees i Palace Street. Foto: Whn64 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Over inngangs­døren til Conquest House henger dette skiltet. Foto:Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Krypten der Becket senere ble stedt til hvile er fra den angel­saks­iske kirke­byg­ningen – før den norman­niske. Foto: Adam Bishop / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

I kate­dra­lens eldste bevarte del kan du se en 11–1200-talls fresko av Becket. Foto: Anony­mous, Catalan / Wiki­pedia Public Domain.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Pestens ofre begraves. Illust­ra­sjon fra «Chro­nicles of Gilles Li Muisis» fra Tournai i Belgia cirka år 1352. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Illust­ra­sjon fra 1484-utgaven av Chau­cers «Canter­bury Tales», skrevet i 1380-årene. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Henrik den 8. malt av Hans Holbein d.y. – kongen som ble bann­lyst av Paven, som renset England for kato­li­sismen og stengte alle klost­rene. Kilde: Wikipedia.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Weavers, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Augus­ti­ne’s Abbey består i dag stort sett av ruiner, men deler av klos­teret ble ombygd til et palass under refor­ma­sjonen i 1538. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Old Weavers House sett fra elven Stour. Foto: Suzanne Knights / Wiki­pedia Public Domain.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Old Weavers House ligger sentralt i gamle­byen ved The King’s Bridge. Herfra kan du kjøpe billetter til båturer. Foto: Whn64 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

En replika av Mayflower ved kai i Plymouth, USA. Foto: wikitravel:user:OldPine / Wiki­pedia CC-BY-SA‑1.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

West­gate Gardens slik det så ut i siste halvdel av 1700-tallet. Maleri av Paul Sandby. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

West­gate sett fra innsiden i siste halvdel av 1800-tallet. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

West­gate fra innsiden sett fra St Peter’s Street, slik det ser ut i dag. Foto: Linda Spas­hett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Det er god utsikt fra toppen av West­gate. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Kart over Canter­bury anno år 1500. Bokstav­hen­vis­ninger er forklart i teksten til venstre. Foto: Hchc 2009 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Elven Stour og bebyg­gelse på utsiden av West­gate. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Canterbury, St Peter's Church, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St. Peter’s Church ligger litt trukket tilbake fra hoved­gaten St Peter’s Street. Foto: Penny Mayes / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, St Peter's Church, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Fra inte­ri­ø­rene i St Peter’s Church. Foto: Whn64 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Dron­ning Eliza­beth den I. garan­terte for huge­not­ternes rettig­heter. Kilde: Wikipedia.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Old Weavers House har nyde­lige blyglass­vin­duer. Foto: Quar­tett­geschwister / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Et kart fra cirka år 1900, som viser Canter­burys viktigste sever­dig­heter. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

East­bridge Hospial ligger over elven Stour med inngang på motsatt side av King’s Bridge for The Old Weavers House. Foto: Paul Francis / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Canter­bury Tales pub har angi­velig vært vertshus helt siden år 1386, omtrent samtidig som Chaucer skrev beret­ningen av samme navn. Foto: Canter­bury Tales Pub.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Kate­dra­lens flotte tårn er synlige fra hele byen – her med Black­friars i forgrunnen. Foto: Abrocke / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Beaney House er kombi­nert besøks­senter, museum, kunst­gal­leri og opple­vel­ses­senter. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Beany House har en flott samling male­rier fra 1600–1800-tallet. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Queen Eliza­beth’s Guest Cham­bers i High Street. Foto: Whn64 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Stour Street går para­lel­lelt med elven på den andre siden av bygnin­gene til høyre – deler av East­bridge Hospital rett frem. Foto: © Visit Canterbury.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Poor Prie­st’s Hospiltal har behold sine flotte gotiske grind­verks-vinduer, i tillegg til middel­al­der­in­te­ri­ører. Foto: © Visit Canterbury.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

En romersk Stater – en gull­mynt fra det første århundret før Kristus. Foto: © Canter­bury Museums and Galleries.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

The Canter­bury Cross fra ca år 850, det vil si viking­tiden. Foto: © Canter­bury Museums and Galleries.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Et alfabet som ble brukt til under­vis­ning av barn på 1500-tallet, under dron­ning Eliza­beths styre. Foto: © Tim Stub­bings / Canter­bury Museums and Galleries.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Mild­red’s Church er opprin­nelig fra angel­saksisk tid – det vil si 700-tallet. Den ligger helt sør i byen, ved bymuren. Foto: pam fray / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Et besøk i The Norman Castle anbe­fales. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Bayeux-teppet viser at Harold Good­vinson drepes og at William har erobret England. Kilde: Wikipedia.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Dane John’s Mound har eksis­tert i minst 1200 år. Foto: Heather from Atlanta, US / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Castle Street har mye gammel bebyg­gelse, som er erke­ty­pisk for England. Foto: Chris Whippet / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Flere av de eldste husene i Castle Street har slike hull i grunn­muren for å kunne hente opp søle under ekstra fuktig værfor­hold. Foto: Elliott Simpson / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Kun tårnet står igjen etter middel­al­der­kirken St Geor­ge’s Church – resten ble ødelagt under tyske bombe­tokt. Foto: Abrocke / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Mercery Lane leder til Butter­market med porten Christ Church Gate til høyre med tårn. Foto: Imma­nuel Giel / Wiki­pedia Public Domain.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Den flotte porten gir Butter­market et middel­al­dersk preg. Foto: Febr1 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Joseph Mallord William Turner likte Christ Church gate så godt at han malte den – vel å merke på lerrett. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Butter­market er Canter­burys hjerte. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Sun Hotel, Sun Street, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Sun Street med det kjente hotellet Sun Hotel, opprin­nelig fra 1400-tallet. Charles Dickens har bodd her. Foto: / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Butchery Lane var en gang slak­ternes gate, men er i dag en hyggelig shop­ping­gate. Foto: Stephen McKay / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Den andre Verdens­krigen er grundig doku­men­tert i The Roman Museums utstil­linger. Foto: Linda Spas­hett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Det er mange vakre og stille partier langs River Stour. Her ved Black­friars. Foto: ABrocke / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Stille flyter Stour. Foto: Imma­nuel Giel / Wiki­pedia Public Domain.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Legg merke til de elegante funda­men­tene i elven. Foto: © J. Demet­rescu / www.saintsandstones.net.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Et tårn fra middel­al­deren står trygt ved River Stour. Foto: davis mills / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

William The Conqueror – norman­ner­kongen av vikings­lekt, som ble Englands konge i peri­oden år 1066–1087. Det er mange spor etter ham i Canter­bury. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Øverst i Palace Street ligger det under­lige huset King’s Gallery, tidli­gere Christ Church Shop. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

King’s School passer godt på den gamle «Norman Stair­case» fra sent på 1.000-tallet. Foto: Tom Pennington / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Palace Street nr 8 er sann­syn­ligvis fra 1400-tallet. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Legg merke til de flotte detal­jene. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Alphege bidrar unek­telig til Canter­burys noe alder­dom­me­lige frem­treden. Foto: Peter I. Vardy / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Kate­dralen ruver i bybildet: Foto: © Unesco.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Slik ser man for seg at den angel­saks­iske kate­dralen så ut. Illust­ra­sjon: Ivan Lapper © Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust Ltd.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Histo­ri­keren Eadmer av Canter­bury (1060–1126) beskrev den angel­saks­iske kirken. Kilde: Wikipedia.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Enkel skisse av hvordan den norman­niske kate­dralen i hoved­trekk så ut. Illust­ra­sjon: © www.drttours.co.uk.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Stein­hug­gere med god fantasi jobbet med den norman­niske kate­dralen. Bevart figur fra det sydvest­lige tverr­skipet. Foto: Andrew Savage. © Canter­bury Archa­eo­lo­gical Trust Ltd.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Fra det sydlige tverr­skipet er frem­deles noe av den norman­niske konstruk­sjonen bevart i inte­ri­øret – til venstre. Foto:Peter Huyghe (NL) / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Den norman­niske kate­dralen utvides under erke­bis­kopen Anselm. Illust­ra­sjon: © www.drttours.co.uk.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Freske i krypten, malt på 1100-tallet. Foto: Web Gallery of Art / Wiki­pedia Public Domain.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Kate­dra­lens grunn­plan fra norman­nisk til ferdig gotisk utgave. Illust­ra­sjon: © www.medievalarchitecturalgeometry.com.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Den franske mesteren og arki­tekten William av Sens blir betrodd oppgaven å bygge en gotisk kate­dral etter at koret brant ned i år 1174. Illust­ra­sjon: © www.drttours.co.uk.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Gotik­kens spiss­buer tillot William av Sens å bygge dris­ti­gere og høyere. Foto: Velvet / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

I denne peri­oden ble det også oppført uilke bygg som boliger for de geist­lige. Foto: Tony Hisgett / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Klos­teret ble også ombygd til gotisk stil, som denne vakre rund­gangen med nydelig sengo­tiske ribbe­hvelv i vifte­form – typeisk engelsk. Foto: DAVID ILIFF / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Kate­dra­lens kor sett i retning mot skipet. Foto: DAVID ILIFF / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Kate­dralen utvides, ombygges og restau­reres i peri­oden år 1377 til år 1480. Illust­ra­sjon: © www.drttours.co.uk.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Ribbe­hvel­vene under midt­tårnet, The Bell Harry Tower, er i typisk engelsk perpen­di­kulær vifte­form. Foto: Mattana / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Siste fase av ombyg­gingen omfatter The Bell Harry Tower, som står ferdig cirka år 1510. Illust­ra­sjon: © www.drttours.co.uk.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Heldigvis ble ikke den flotte klos­ter­gangen ødelagt under refor­ma­sjonen i år 1538. Foto: Adam Bishop / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Glass­ma­le­riene på hoved­vindeuet på vest­fa­saden er berømt. Foto: © Visit Canter­bury / Tim Stubbings.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Så engelsk som det kan bli. Foto: © Visit Canter­bury / Paul Spree.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Canter­bury Cath­edral anno 1654. Foto: © www.machadoink.com.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Augus­ti­ne’s grunn­plan i henhold til gamle doku­menter. Kilde: www.anglicanhistory.org.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

I denne prakt­fulle gotiske stolen satt St Augus­ti­ne’s forstander. Og bare han. Kilde: http://salviatimosaics.blogspot.no.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

En god del av bygnings­massen eksis­terer ennå. Foto: © www.machadoink.com.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Denne porten står til høyre for Fyndon’s gate. Se bildet til vesntre. Foto: Whn64 / Wiki­pedia CC-BY-SA‑3.0.

 Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

St Augus­ti­ne’s er abso­lutt verd et besøk, selv om klos­ter­kirken er en ruin. Kilde: www.anglicanhistory.org.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Fyndon’s Gate slik den står i dag. Foto: Hideyuki KAMON / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Spise­salen i St Augus­ti­ne’s Abbey er bevart. Kilde: www.anglicanhistory.org.

Canterbury, Cathedral, West gate, Christ Church Gate, Minster, Thomas Beckett, England, River Stour, The Old Weavers House, romertid, middelalder, early british gothic, Storbritannia

Inte­ri­øret drøye hundre år tilbake i tid. Foto: © John Vigar 2015 / www.kentchurches.info.

Topp­foto: Michael Pead / Wiki­pedia CC-BY-SA‑2.0‑uk
Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.