Oxford er kjent som universitetsbyen fremfor noen, og satt på spissen en provinsby møblert som en hovedstad. Det ene massive signalbygget avløser det andre, klassisk arkitektur i stein, ofte kronet med gotiske spir og alltid innhyllet i distansert mystikk. Dette mangefasetterte kunnskapens tempel gir en sterk følelse av fortid og fiksjon – men samtidig en vag følelse av deja vu. Oxford er vårt bilde på 800 sammenhengende år med kunnskap og opplysningstid, forkledd i arkitektur fra middelalderen, renessansen, barokken og klassisismen. Og var vi ikke nylig her, sammen med Harry Potter?

Mer om Oxford

Oxford er en passe gammel by etter engelsk stan­dard. Grunn­lagt en gang i middel­al­deren, nærmere bestemt på slutten av 800-tallet under angel­saksisk styre. Oxen­fordha, som byen opprin­nelig ble kalt, fikk navnet fordi River Thames var grunn nok til at okser kunne drives over, akkurat her. Det vil si, navnet har sitt utspring av dette faktum. Av okser kommer ingen univer­si­tetsby, men det hjelper godt med et kloster og en angel­saksisk prin­sesse – samt noen hundre år senere en sta konge.

Oxford, Oxford University, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Univer­si­tets­byen Oxford før hanen galer.

Mer om Oxfords historie i eget avsnitt. Merk deg at de aller fleste av Oxfords colleger er åpne for publikum, om ikke alle. Vær også klar over at du har begrenset adgang, det vil si at under­vis­nings­saler, bibliotek, matsaler og andre fasi­li­teter som regel er lukket for besø­kende. Vi anbe­faler likevel på det varmeste å besøke et par colleger. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attrak­sjoner og museer, samt reise­pass og togbil­letter her hos Visit­Bri­tain Shop til guns­ti­gere priser enn på reisemålet.

Oxford, Oxford University, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Oxfords hoved­gate High Street, gjerne kalt The High, med tårnet til St. Mary the Virgin til høyre. Foto: © ReisDit.no.

Litt om Oxfords historiske senter

Oxfords histo­riske senter, som er selve hjertet av dagens levende moderne senter, består enkelt forklart av to paral­lelle hoved­gater, High Street (ofte omtalt som The High) og Broad Street, som begge ender i samme hoved-tverr­gate, nemlig Corn­market Street. I denne enden av High Street ligger Carfax Tower – i motsatt ende av High Street finner du Magdalen Brigde. Hvis du tar til høyre opp den bilfrie Corn­market Street, kommer du opp til den andre hoved­gaten Broad Street, som altså løper paral­lelt med High Street. Broad Street er for øvrig like mye en plass og parke­rings­plass som en gate, men den er altså trafik­kert. På nedsiden av High Street ligger blind­gaten Merton Street, også den paral­lell med The High. Mellom Broad Street og High Street finner du to tverr­gater pluss en til, som strengt tatt er småtverr.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Turn Street er en hyggelig liten tverr­gate mellom The High og Broad Street. Foto: © ReisDit.no.

De tre heter Turl Street, Catte Street og New College Lane/Queens Lane. Alle tre er viktige å få med seg for å få en grunn­leg­gende forstå­else av Oxford.

High Street

High Street er Oxfords desi­derte hoved­gate, og ganske sterkt trafik­kert. I 2017 ble det visstnok bestemt at Oxford sentrum skal bli bilfritt i løpet av et par år, og det vil gjøre under­verker for opple­velsen av byen. High Streets mest domi­ne­rende bygning er St. Mary the Virgin Church, Oxfords offi­si­elle univer­si­tets­kirke. Mer om den i eget avsnitt.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

I High Street finner du en mengde butikker og serve­rings­steder. Foto: © ReisDit.no.

En annen domi­ne­rende og stor­slått bygning i The High er Magdalen College og dets kirke­tårn, som ligger helt i enden av gaten, ved Magdalen Bridge. Magdalen uttales i Oxford for øvrig som ”Mådlen”. Vis-à-vis Magdalen College ligger Bota­nical Garden. Fem andre colleger har fasader mot High Street: St. Edmund’s Hall, The Queens College, All Souls College – alle på samme side som Magdalen og St. Mary the Virgin Church, samt Univer­sity College på motsatt side av gaten. Du vil også finne hoteller, forret­ninger og serve­rings­steder langs The High, samt The Covered Market, et fersk­vare­marked med en mengde ulike butikker. The Covered Market har for øvrig adkomst også fra Market Street og Corn­market Street. High Street gjør et visst inntrykk første gang man er der, man har rett og slett ikke sett maken.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

St. Mary the Virgin i all sin prakt.

St. Mary the Virgin Church

De eldste delene av denne kirken ble bygd på 1200-tallet, inklu­sive tårnet. Kirken har en ganske drama­tisk historie – her ble nemlig ”the Oxford Martyrs” dømt til døden. Det var slik at den katolske kirken lyste Henrik den 8. i bann i 1534, på grunn av hans høye forbruk av koner, og at den angli­kanske kirke dermed ble grunn­lagt, som en selv­stendig kirke­enhet – refor­mert, men ikke protes­tan­tisk og samtidig katolsk, men ikke romersk-katolsk: Refor­mert i den grad den ble påvirket av refor­ma­sjo­nens prin­sipper og at den ikke aner­kjenner pavelig auto­ritet. Katolsk siden den regner seg som den ubrutte videre­fø­ring av den tidlige aposto­liske og senere middel­al­derske kirken. Da Henrik den 8. døde i år 1547, ble hans 9 år gamle sønn, Edward den 3. konge, også han forkjemper for den angli­kanske kirke. Da Edward døde bare 15 år gammel i 1553, ble imid­lertid Mary dron­ning. Mary var den andre datteren og det femte barnet i ekte­skapet mellom Henrik den 8. og hans første hustru, Kata­rina av Aragón og må ikke forveksles med den skotske Queen Mary. Mary var katolsk og gjen­opp­rettet forbin­delsen med pave­kirken. Som følge av dette forlangte hun at den angli­kanske kirkens over­hode, erke­bis­kopen av Canter­bury og hans biskoper skulle gi avkall på sin tros­form og konver­tere til kato­li­sismen. Erke­bis­kopen Thomas Cranmer og to av de angli­kanske bisko­pene, Hugh Latimer og Nocholas Ridley nektet og ble dømt til døden. De to sist nevnte ble henrettet ved bren­ning på bål utenfor den davæ­rende bymuren ved North Gate i 1555, mens erke­bis­kopen av Canter­bury, Thomas Cranmer, ble henrettet på samme måte, samme sted i mars 1556. Queen Mary døde for øvrig i 1558 og ble etter­fulgt av Eliza­beth I., som ikke ble ansett av pave­kirken som ekte­født, siden faren Henrik den 8. skilte seg uten pavens samtykke, og hun gjen­inn­førte som kjent den angli­kanske kirken.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Området nedenfor High Street sett fra Carfax Tower. Gaten St Aldate går ned til høyre – i motsatt retning går Corn­market Street. Øverst til høyre ser du Christ Church College med tårnet til Christ Church Cathedral.

Området på nedsiden av hovedgaten High Street

Carfax Tower i enden av High Street (The High) er et godt utgangs­punkt for en byvand­ring i Oxford. Carfax Tower er det som står igjen etter St. Martin’s Church fra middel­al­deren. Når du står med ryggen til Carfax Tower med hoved­gaten The High foran deg, går gaten St. Aldates ned til høyre, mens gågaten Corn­market Street går bort­over til venstre. Ser du ned St. Aldates, domi­nerer et høyt tårn, Tom Tower. Tom Tower tilhører Oxfords største og mest impo­ne­rende college, nemlig Christ Church College. Tom Tower har en portal, som ikke er til bruk for besø­kende. Når du har passert denne stor­slåtte bygnings­massen på vei nedover St Aldate, kommer du til et park­lik­nende område på venstre hånd, som heter Christ Church Meadow. Tar du inn til venstre her langs Broad Walk, vil du etter et par hundre meter komme til hoved­inn­gangen til Christ Church College. Her kan det være ganske lang kø av turister som vil besøke det berømte colleget.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Den innven­dige gårds­plassen i Christ Church College kalles Tom Quad. Foto: © Experience-Oxfordshire.

Litt om Christ Church College

Christ Church College ble grunn­lagt år 1525 av kardinal Wolsley, kong Henrik den 8.s Lord Chan­cellor, på området der klos­teret St Fride­swide Priory hadde ligget siden 1120. Opprin­nelig var det meningen at insti­tu­sjonen skulle hete Cardinal College. Imid­lertid falt kardinal Wolsley i unåde fem år etter, noe som medførte at kong Henrik den 8. tok over styringen, og senere i år 1546 døpte både colleget og den tilhø­rende kate­dralen for Christ Church. Samtidig bestemte han at college-kapellet også skulle være byens kate­dral – det eneste kapellet i verden som har en slik rolle. Den kvad­ra­tiske innergården kalles Tom Quad (forkor­telse for Quad­rangle) og er den største i Oxford. Christ Church Hall er berømt, ikke minst fordi den har vært brukt som kulisse i filmene Harry Potter og The Golden Compass, noe som har vært medvir­kende til at nesten en halv million turister besøker Christ Church College årlig.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra Christ Church Cath­ed­rals vakre inte­riør. Foto: Dillif CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Mer om Christ Church

Det tidli­gere nevnte Tom Tower er åtte­kantet og ble bygget av den berømte arki­tekten Chris­to­pher Wren i år 1681, som også sto for byggingen av St Pauls Cath­edral i London etter bybrannen der i år 1666. Christ Church Cath­edral sies å omfatte en helligdom fra tidlig på 700-tallet, da nonnen Fride­swide, senere helgen­for­klart, etab­lerte et kris­tent samfunn her. Ved hennes død i år 727 ble det grunn­lagt et kloster som bar hennes navn, St Fride­swide Priory, som skulle bli spiren til byen Oxford. Den nåvæ­rende kate­dralen ble etter alt å dømme påbe­gynt i siste halvdel av 1160-årene i romansk norman­nisk stil.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Christ Church Colleges berømte Dining Hall, kjent fra blant annet Harry Potters filmer. Foto: Mtcv CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Himlingen i Christ Church Cath­edral er i en oppfinnsom og deko­rativ perpen­di­kulær gotisk stil og ble full­ført rundt år 1500. Likheten med taket i Divi­nity School i Bodleian Library er påfal­lende, og man antar at arki­tekten William Orchard sto bak begge. Kate­dralen er for øvrig vakkert utsmykket med glass­ma­le­rier av Edward Burne-Jones, en kunstner som tilhørte den såkalte prera­fae­lit­tiske beve­gelsen midt på 1800-tallet.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Christ Church College sett fra Broad Walk. Foto: © ReisDit.no.

Når du har besøkt Christ Church College

Herfra kan du fort­sette Broad Walk langs parken. Du kan også ta til høyre ned stien til River Thames, eller Themsen, som vi kaller den. Fort­setter du imid­lertid bort­over Broad Walk, så går du i retning av Botanic Garden, som ligger visà-vis et annet stor­slått college, nemlig Magdalen College. Ved Magdalen College går en bro over en annen elv, River Cher­well som renner ut i River Thames litt lenger ned. Under Magdalen Bridge er det en punting­sta­sjon – det vil si et sted der du kan leie flat­bun­nede prammer som du kan stake deg rundt på den grunne elven med.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Punting er popu­lært i Oxford. Her ved Cher­well Boat­house. Foto: © Experience-Oxfordshire.

Videre fra Broad Walk

På vår vand­ring har vi nå passert Christ Church College og befinner oss i et park­om­råde. Vi tar nå 90 grader til venstre og går opp mot byen og High Street, igjen. For å komme opp i byen, må vi passere en merkelig sluse­port, som kun tillater én person av gangen. Her er vi ved en husrekke som strekker seg bort­over til høyre bak en mur, med en gangsti foran – Dead Mans Walk – som også ender ved Bota­nical Garden. Muren utgjør rester av den gamle bymuren, som i middel­al­deren omsluttet Oxfords histo­riske sentrum. Navnet Dead Mans Walk er fra middel­al­deren – her var en fast grav­ferds­rute. Når vi har passert slusen er vi igjen omgitt av middel­al­der­be­byg­gelse, i et smug som heter Grove Walk.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Merton College med sitt karak­te­ris­tiske kapell­tårn sett fra Broad Walk.

Vi har nå Merton College, grunn­lagt 1264 på høyre hånd, og Corpus Christi College grunn­lagt år 1517 på venstre hånd. Et stein­kast opp i dette smuget, er vi i Merton Street, som løper paral­lelt med The High et stykke, før gaten gjør en sving til venstre og munner ut i The High – i retning av Magdalen Bridge. Her kan vi velge å gå rett frem i Magpie Lane, opp til The High, til venstre mot Oriel Square og Bear Lane eller til høyre i Merton Street mot The High. Magpie Lane er ett av flere smug som går ut fra The High. I disse smugene finner du gjerne puber eller restau­ranter av ulike slag. Ved Oriel Square finner du for øvrig Oriel College, grunn­lagt av Edward den II. i år 1326.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Oriel Square i retning High Street. To smug leder opp til hoved­gaten. Foto: © ReisDit.no.

The Bear Inn

Denne puben skal være Oxfords eldste, angi­velig etab­lert så tidlig som i år 1242. Du finner den i enden av vesle Bear Lane, på hjørnet av Blue Boar Street og Alfred Street, rett på over­siden av Christ Church College, kun et kvartal fra The High. The Bear Inn er en tradi­sjo­nell engelsk pub som serverer ulike typer fatøl og mat, og som har en uteser­ve­ring i bakgården. Innvendig er puben brun, mens vegger og tak er deko­rert med innram­mede glass­tavler med rekker av avklipte slips, hvert enkelt sirlig datert og doku­men­tert på små lapper. Betje­ningen er vennlig, ølet godt og puben er vel verdt et besøk.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

The Bear Inn har skjenket øl i snart 800 år og er verdt et besøk. Foto: © ReisDit.no.

Fra High Street (The High) til Broad Street

La oss gå tilbake til utgangs­punktet Carfax Tower i enden av High Street. Herfra kan du gå opp den bilfrie gaten Corn­market Street til Broad Street. Du passerer da Market Street og Ship Street på høyre hånd, sammen med den eldste bygningen i Oxford, St. Michaels Church fra år 1040. Tårnet til St. Michaels Church fra angel­saksisk tid er oppført som et kombi­nert forsvars- og kirke­tårn i romansk stil. Du kan klatre til topps og bli belønnet med en flott utsikt.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

St. Michael Church fra cirka år 1040 er Oxfords eldste bygning. Foto: © ReisDit.no.

Tårnet var opprin­nelig bygd som en del av byporten North Gate i bymuren som omsluttet kjernen av gamle­byen i middel­al­deren og som først ble revet på 17- og 1800-tallet. Selve kirke­rommet i St. Michaels Church ble, med unntak av tårnet, ombygd til gotisk stil under middel­al­deren, og har en flott samling med meget gammelt sølv.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

En eldgammel bygning på hjørnet Corn­market og Ship Street, vis-à-vis St. Michael Church. Foto: © ReisDit.no.

Ved siden av St. Michaels ligger en bygning fra 1400-tallet ved Ship Street og Market Street. Navnene Corn­market og Market Street forteller meg at her lå marke­dene i middel­al­deren, på innsiden av bymurene.

Litt om Broad Street og omgivelsene

Når du kommer opp til Broad Street tror du heller at du er kommet til en plass, enn en gate. Når du står her med en fot i Corn­market Street og en fot i Broad Street, er det greit å vite at du har kort vei til Ashmo­lean Museum, som ligger i forlen­gelsen av Corn­market Street. Gaten skifter navn for hvert kvartal og heter Magdalen Street til kvar­talet der Ashmo­lean befinner seg, og St. Giles Street videre – hvor du for øvrig finner de to kjente pubene som J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis frekven­terte. De to forfat­terne møttes nemlig i Oxford på 1920-tallet og hadde faste tirs­dags­treff på puben The Eagle and Child, i The Rabbit Room.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

The Eagle and Child pub, hvor J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis hadde sine faste tirs­dags­treff. Puben kalles også The Bird and Baby. Foto: © ReisDit.no.

På venstre side ligger Eagle and Child, og på den andre siden av gaten, Lamb and Flag, hvor de to av og til gikk under krigen – når The Eagle and Child gikk tom for øl. Via Lamb and Flag Passage kommer man ut i Museum Street som leder til Univer­sity Museum of Natural History.
Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Broad Street er lang og bred, med flere tillig­gende signal­bygg. Foto: © ReisDit.no.

Mer om Broad Street

Broad Street, som løper paral­lelt med The High, er meget livlig. På venstre side, lengst bort fra The High, finner du de to kjente riva­lene Balliol College og Trinity College. Mer om dem i egne avsnitt. Lenger bort i Broad Street finner du verdens kanskje mest kjente brukt­bok­handel, Black­wells, grunn­lagt i 1879. På motsatt side av gaten ligger konsert­hallen The Shel­do­nian, regnet som den unge Chris­to­pher Wrens mesterverk.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Shel­do­nian Theatre, tegnet av Chris­to­pher Wren, ligger i enden av Broad Street. Foto: © Experience-Oxfordshire.

Bygningen ble bestilt i år 1663 av Gilbert Sheldon, erke­biskop av Canter­bury. Wren var på denne tiden professor i astro­nomi ved All Souls College og benyttet Marcellus’ romerske teater som modell for bygningen. Ved siden av ligger en annen vakker og kjent bygning, nemlig Clarendon Buil­ding, tegnet av Hawks­moor i 1712 for Oxford Univer­sity Press, som etter hvert har flyttet til nye loka­li­teter på grunn av behov for større plass.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Balliol Chapel er en av mange flotte bygninger i colleget.

Balliol College

Balliol College ble grunn­lagt alle­rede i år 1263, og har hatt mange kjente personer som studenter, blant andre to av våre konger, nemlig Olav og Harald mens de var kron­prinser. Grunn­leg­geren het John de Balliol, en av kong Henry den 3.s mest lojale lorder av fransk avstam­ning, som de fleste adelige på den tiden. Balliol var rik og mektig med eien­dommer i både England og Frank­rike. Rundt år 1260 kom han i disku­sjon med biskopen av Durham om et eien­doms­for­hold, og det kom til hånd­ge­meng. Kong Henry den 3. besluttet at han skulle piskes, og biskopen ila ham en bot som innebar å stifte et college for fattige unge menn. Lord John de Balliol leide et hus og innlo­sjerte 16 unge menn. Da han døde i 1269, sikret hans enke, den skotske prin­sessen Derv­or­guilla, videre drift gjennom en dona­sjon, og slik ble altså Balliol College en perm­a­nent under­vis­nings­in­sti­tu­sjon. Sønnen, som også het John de Balliol, ble ovenpå det hele konge av Skott­land for en stakket stund i 1290-årene.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Balliol College Hall er prydet med portretter av spesielt frem­ra­gende studenter. Foto: Dillif CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Balliol College har store grønt­arealer og en vakker bygnings­masse som omgir the Garden Quad­rangle og the Front Quad­rangle. Matsalen Balliol College Dining Hall er i vikto­ri­ansk stil. Her henger portretter av alle rekto­rene. Forfat­terne Aldous Huxley, Graham Greene og Nevil Shute har studert her, i likhet med poli­ti­keren Boris Johnson.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

En del av Trinity College sett fra Broad Street. Foto: © ReisDit.no.

Trinity College

Trinity College ble grunn­lagt år 1555 av Sir Thomas Pope og hans kone Eliza­beth Pope. Thomas var sønn av en selv­ei­er­bonde, og gjorde lynkar­riere innen jusen under Henrik den 8, da denne oppløste de katolske klost­rene og beslagla deres eiendom og formuer. Thomas Pope forvaltet disse midlene og bygde selv opp en bety­delig formue. Han ble også en betrodd rådgiver for dron­ning Mary da hun kom til makten i 1553, og det antas at han grunnla Trinity College som en skole for katolske prester for å blid­gjøre henne. Da Thomas Pope døde i år 1559, var den angli­kanske kirke gjen­inn­ført av Eliza­beth den I. etter dron­ning Marys død i 1558. Da Trinity College ble grunn­lagt i 1555 ble det ikke bygd en eneste bygning, ettersom Thomas Pope kjøpte Durham College som hadde eksis­tert siden år 1286. Første på 1600-tallet ble Trinity College utvidet med nye stor­slåtte bygninger rundt enorme, velstelte grøntarealer.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Bridge of Sighs – med Venezia som forbilde. Foto: © ReisDit.no.

Bridge of Sighs

Rett rundt hjørnet for Clarendon Buil­ding ligger den berømte og mye foto­gra­ferte Bridge of Sighs ved begyn­nelsen av New College Lane. Via et smug til venstre rett etter Bridge of Sighs, finner du St. Helen’s Passage, som leder til en hyggelig hemme­lighet, nemlig den trive­lige Turf Tavern, også den berømt – og følgelig slett ikke hemmelig, men svært hyggelig. Også her kan du finne rester av den gamle bymuren fra middelalderen.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

…Turf Tavern, en skjult «hemme­lighet», som over­ras­kende mange vet om. Hyggelig? Ja! Foto: © ReisDit.no.

I nr. 7 New College Lane finner du også Halley’s House. Edmund Halley var astro­nomen som oppdaget den berømte kometen som ble oppkalt etter ham. Herfra kan man fort­sette ned New College Lane, som har navn etter et cirka 650 år gammelt college, som man kan skimte spirene til over murene, som omgir dette smuget som går i sik-sak og under­veis bytter navn til Queens Lane. Selve smuget er merkelig tomt og øde til man kommer til St. Edmunds Hall, ikke langt fra der det munner ut i High Street. Bymuren fra middel­al­deren omsluttet tomten som New College ble oppført på i år 1379. Mye av denne opprin­ne­lige bymuren er bevart her.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

St. Edmund’s Hall – studen­tene her omtales som Aula­rians. Foto: © ReisDit.no.

St. Edmunds Hall

St. Edmunds Hall anser seg for å være «the oldest acade­mical society for the educa­tion of under­gra­duates in any univer­sity» i Oxford, og skal være grunn­lagt i år 1236. Som navnet forteller er St. Edmund Hall, i et doku­ment fra år 1317 omtalt som Aula Sancti Edmundi, den eneste gjen­væ­rende ”Hall” eller aula fra middel­al­deren. Studen­tene her kalles av den grunn ”Aula­rians”. Les mer om opprin­nelsen til colle­gene i avsnittet om Oxford Univer­sity og collegene.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra St. Edmund Halls velstelte Quad med en brønn fra middel­al­deren midt på. Foto: © ReisDit.no.

St. Edmunds Hall er et rela­tivt lite college, med en vakker bygnings­masse rundt et velstelt Quad­rangle med en brønn midt i. En vakker liten middel­al­der­kirke i gotisk stil ligger også i grønne omgi­velser på eien­dommen. Også her kan du se rester av middel­al­de­rens bymurer.

Radcliffe Square

Radc­liffe Square repre­sen­terer selve hjertet av Oxford. Vi går tilbake til Bridge of Sighs og Clarendon Buil­ding. Når vi står midt mellom disse, ser vi ned mot Radc­liffe Square, som domi­neres av den runde biblio­tek­byg­ningen Radc­liffe Camera og tårnet til St. Mary the Virgin Church.

Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Radc­liffe Camera med utsikt til Brase­nose College. Foto: © VisitBritain.

Rundt Radc­liffe Square ligger det flere inter­es­sante bygninger og colleger. Her kan du se inn porten til det stase­lige All Souls College, her ligger Brase­nose College, samt portalen Tower of Five Orders som leder inn i Old School Quad­rangle hvor det er adkomst til Bodleian Library og Divi­nity School. Merk deg at det arran­geres omvis­ninger for publikum i Bodleian Library, Radc­liffe Camera og Divi­nity School fra Old School Quadrangle.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Old Schools Quad­rangle er et viktig sted i Oxford. Foto: © ReisDit.no.

Old School Quadrangle

Old School Quad­rangle leder til både Divi­nity School og Bodleian Library. Portalen til den stase­lige kvad­ra­tiske innergården er kjent som Tower of the Five Orders, en refe­ranse til de fem søyle­or­de­nene innen den klas­siske arki­tek­turen; tårnet er nedenfra og oppover deko­rert med søyler i toskansk, dorisk, jonisk, korin­tisk og kompo­sitt søyle­orden. Husveg­gene som omgir plassen er deko­rert med symboler og har dører med skilt på latin som forteller hvilke skoler og disi­pliner de leder til. Herfra starter omvisingene.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Divi­nity School med sitt berømte tak i sengo­tisk perpen­di­kulær stil. Foto: © ReisDit.no.

Divinity School

Inne i Divi­nity School venter en fin opple­velse – nemlig Divi­nity Hall – en nydelig sal i sengo­tisk perpen­di­kulær stil med ribbe­hvelv i perfekt vifte­form – her finnes 455 ”bosses” eller deko­rerte ”knuter”, der ribbene møtes. Denne hallen ble brukt til både under­vis­ning og eksa­mi­ne­ring, og gjør et ufor­glem­melig inntrykk. Divi­nity School ble oppført mellom år 1425 og 1483 og går for å være et mester­verk innen sengo­tisk arki­tektur. Omvis­ningen fort­setter i det tillig­gende Convo­ca­tion Room fra 1634–7, med et ribbe­hvelvet tak fra 1758–9.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Slik ser det ut i Duke Humfreys boksam­ling i Bodleian Library. Foto: © Bodleian-Libra­ries, Univer­sity of Oxford / Greg Smolonski.

Bodleian Library

Bodleian Library har foto­forbud under omvis­nin­gene. Man må legge fra seg vesker, kame­raer og mobil­te­le­foner før en tar fatt på trap­pene opp til Bodleian Library. Biblio­teket har lese­saler med bokhyller fra gulv til tak, med nyde­lige deko­rerte himlinger. Det finnes båser hvor bestilte bøker lå klare for studen­tene – ikke et eneste eksemplar av en bok er tillatt å ta med ut herfra. Herfra fort­setter omvis­ningen over plassen til Radc­liffe Camera, der det også er fotoforbud.

Radcliffe Camera

Radc­liffe Camera er kanskje Oxfords mest ikoniske bygning, som vi kjenner fra mange TV-serier. Denne sirku­lære bygningen med sin markante kuppel ble oppført midt på 1700-tallet for å huse Dr John Radc­liffes enorme boksam­ling. Bygningen ble tegnet av Nicholas Hawks­moor, som også stod bak Clarendon Buil­ding ved Broad Street. Han døde imid­lertid før bygge­start i 1737, så arki­tekten James Gibb fikk ansvaret for å full­føre designet. Camera betyr rom på italiensk.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Ashmo­lean Museum – hoved­byg­ningen er holdt i klas­si­sis­tisk stil. Foto: © Ashmo­lean Museum, Univer­sity of Oxford.

Ashmolean Museum

Ashmo­lean Museum i Beaumont Street er verdens første univer­si­tets­mu­seum. Det ble bygd for å huse ”the cabinet of curio­sity”, samlingen med kunst og arkeo­lo­giske gjen­stander som Elias Ashmole skjenket Univer­sitet i Oxford i år 1677. I år 1678 startet byggingen av museet, og år 1683 stod det ferdig. Samlin­gene er de største i England utenfor London, og består av kunst, musikk­in­stru­menter, mynter og arkeo­lo­giske gjen­stander fra Stor­bri­tannia, Europa, Amerika, Hellas, Egypt og Orienten, herunder islamsk deko­rativ kunst og kalli­grafi. Her finnes blant annet også en stor samling skulp­turer og gjen­stander fra oldti­dens Egypt, antik­kens Hellas og Romerriket.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Også japansk kunst er repre­sen­tert i Ashmo­lean Museum – her en detalj av Utagawa Hiro­shige, som levde i peri­oden år 1797–1858. Foto: © Ashmo­lean Museum, Univer­sity of Oxford.

Også Europas forhis­to­riske tid, angel­saksisk tid og euro­peisk kunst er repre­sen­tert i samlin­gene, blant mye annet. Noe av det første som møter deg i første etasje er the Arundel Marbles, den første samlingen av greske skulp­turer fra antikken, kjøpt og fraktet til England i starten av 1600-tallet av Thomas Howard, 21st Earl of Arundel, en samler av format.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Christ Church College Quad­rangle med det ruvende åtte­kan­tede tårnet Tom Tower, tegnet av Chris­to­pher Wren.

Litt om Oxford University og collegene

Oxford har hele 39 colleges – alle er på en eller annen måte involvert i hver­andre. Hvert college er et kolle­gium – en selv­stendig under­vis­nings­in­sti­tu­sjon, i sin tid grunn­lagt med særlige inntaks­regler og vedtekter. I tillegg finnes det 7 PPH’er, Perm­a­nent Private Halls – samt­lige er under­lagt Univer­sity of Oxford, som tar seg av det admi­ni­stra­tive gjennom ulike fakul­teter, som colle­gene er orga­ni­sert i. Univer­si­tetet i Oxford drifter biblio­te­kene og tar seg av eksa­mener og tilde­ling av grader. Hver enkelt student må være innskrevet i et college eller et PPH. College er med andre ord rene under­vis­nings­foretak. De eldste colle­gene er fra første halvdel av 1200-tallet. Selve grunn­leg­gelsen av Oxford Univer­sity er pussig nok litt uklar. Det er imid­lertid bekreftet i skrift­lige kilder at det ble under­vist på høyere nivå alle­rede i år 1096, det vil si 30 år etter at de franske norman­nerne ved William the Conquerer erobret England. I år 1167 forbød (den engelske og franske) kongen Henry II. engelske studenter å studere i Paris, noe som gjorde at svært mange søkte seg til Oxford. De første student­sam­fun­nene eller student­hal­lene er fra denne peri­oden. I år 1209 ble dette univer­si­tetet stengt som følge av drapet på to studenter. Det oppstod konflikter mellom den fast­bo­ende befolk­ningen og studen­tene, fordi de sist nevnte ble gitt privi­le­gier som gikk ut over den øvrige befolk­ningen. Denne drama­tiske hendelsen førte til at både fors­kere, fore­le­sere og studenter valgte å reise til Cambridge og grunn­legge et nytt univer­sitet der i år 1209. Univer­si­tetet i Oxford ble gjen­opp­rettet år 1214. Univer­sitet i Bologna regnes som verdens eldste (frem­deles eksis­te­rende) univer­sitet, grunn­lagt i år 1088.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Oxford og roing oppfattes som riva­leri mellom univer­si­te­tene i Cambridge og Oxford. Gjett om det er kamp om plas­sene og årene mellom colle­gene i Oxford. Foto: © VisitBritain.

Litt om de eldste collegene

Som nevnt oppstod det konflikter mellom byfolk og studenter i middel­al­deren. Ikke bare hadde studen­tene privi­le­gier, de hadde også en særegen fristilt rolle, som nok gikk mange av dem til hodet. Mange av dem var sønner av rikfolk og med flust av penger mellom hendene og en sterk­følt frihet gjorde enkelte til utåle­lige rangle­fanter og oppo­si­sjo­nelle til alt bestå­ende. For å forhindre sammen­støt og vold mellom Oxfords studenter og befolk­ning, ble det grunn­lagt egne såkalte ”Halls” der studen­tene ble innkvar­tert. Snart utviklet disse seg til også å inklu­dere under­vis­nings­lo­kaler og dermed var de første colleger et faktum.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Merton College er et av Oxfords eldste. Foto: © VisitBritain.

De eldste av Oxfords 39 colleger er angi­velig St Edmunds Hall, etab­lert alle­rede år 1236, Balliol College år 1264, Merton College år 1264 og Univer­sity College, som ble grunn­lagt år 1249. Alle eksis­terer selv­føl­gelig den dag i dag i beste velgå­ende og konkur­rerer aktivt om friskt blod i form av ferske studenter. Den faglige stan­darden er skyhøy, i likhet med de enkelte colle­genes akku­mu­lerte formuer. Balliol College ligger for øvrig ved siden av Trinity College ved Broad Street, noe som alene er god grunn til at de to er erkerivaler.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Oxford Castle, opprin­nelig fra slutten av 1.000-tallet, er i dag et museum. Foto: © Experience-Oxfordshire.

Oxford Castle

Oxford Castle ble oppført første gang av norman­nerne rundt år 1070, rett etter William the Conquerer erobret England i år 1066. Den opprin­ne­lige versjonen ble bygd i tømmer på toppen av en menneske­skapt haug, en såkalt ”motte-and–bailey castle” slik norman­nerne hadde for vane. Denne ble erstattet med stein­murer rundt år 1100 og kraftig utvidet rundt år 1150. Borgen hadde stor betyd­ning i borger­krigen mellom 1135–1153. Etter pesten Svarte­dauen i 1349 ble borgen brukt til fengsel og sted for doms­av­si­gelser og henret­telser. På 1500-tallet hadde folk begynt å bosette seg i borgen og oppført hus innenfor de forfalne murene. I de tre engelske borger­kri­gene mellom 1642 og 1651 fikk borgen på nytt stor militær betyd­ning, ettersom royalis­tene valgte Oxford som sin hoved­stad, og fest­nings­ver­kene ble ombygd og rustet opp til blant annet bruk av kanoner. Etter freden ble borgen i hovedsak benyttet som fengsel. Store deler av bymu­rene fra middel­al­deren rundt kjernen av Oxfords histo­riske bysenter ble revet på slutten av 1700-tallet, samt på 1800-tallet. Rester av bymuren kan imid­lertid frem­deles sees mange steder rundt om i sentrum. Den lengste bevarte delen av bymuren er langs Dead Man’s Walk ved Merton College, langs parken Broad Walk. Oxford Castle er for øvrig åpen for publikum med omvisninger.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Har du først besøkt vidun­der­lige Oxford, så vi du gjøre mye for å kunne komme tilbake. oto: © Experience-Oxfordshire.

Oxford, Oxford University, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Pano­rama over Oxford.

Oxford, Oxford University, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Oxfords byvåpen over­rasker ikke på dyrefronten.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Carfax Tower var i middel­al­deren klokke­tårnet til St. Martin Church og ligger i enden av High Street der Corn­market Street går opp til høyre mot Broad Street. Foto: © VisitBritain.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Utsyn over noen av Oxfords spir med Radc­liffe Camera og tårnet til St. Mary the Virgin, sett fra Shel­do­nian Theatre. Foto: © Visit­Bri­tain – Pawel Libera.

Oxford, Oxford University, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Oxford sentrum sett fra tårnet til St. Mary the Virgin.

Oxford, Oxford University, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Selve essensen av Oxford: All Souls College i all sin prakt, sett fra tårnet til St. Mary the Virgin.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Brase­nose College med sin impo­ne­rende fasade mot High Street. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

High Street med den stor­slåtte St. Mary the Virgin Church i skum­rings­timen. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Magdalen College med sitt impo­ne­rende kapell­tårn, befinner seg i enden av High Street. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

St. Mary the Virgin Church sett fra Turl Street. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

The Oxford Martyrs på bålet – i første omgang Latimer og Ridley. Stedet er utenfor North Gate, i dag Broad Street – tårnet til St. Michaels Church er også synlig i bakgrunnen. Kilde: Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra starten av Broad Walk med Christ Church College i bakgrunnen.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Christ Church College sett fra Broad Walk i park­om­rådet Christ Church Meadows. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Kardinal Wolsley malt av Hans Holbein. Kilde: Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Christ Church College er Oxfords største og mest stor­slåtte. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Tom Tower er synlig over nesten hele Oxford. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Oxford Cath­edral er det eneste college-kapellet i verden som har en slik funk­sjon. Foto: Newton2 CC-BY‑2.5 / Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Taket i kate­dralen er i 1500-talls perpen­di­kulær gotisk stil. Foto: Sailko CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Kate­dralen har vakre glass­ma­le­rier av Edward Burne-Jones. Foto: Pruneau Public Domain / Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Christ Church College avbildet som illust­ra­sjon av David Loggan i Oxnia Illust­rata år 1675. Kilde: Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Christ Church Colleges Tom Quad er omgitt av stor­slått arki­tektur. Foto: © Experience-Oxfordshire.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Det stor­slåtte Magdalen College er det første som møter deg når du kommer til High Street fra øst. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Merton College sett fra Christ Church Meadow, med Dead Man’s Walk langs restene av bymuren fra middel­al­deren. Foto: © Experience-Oxfordshire.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Merton Colleges Mob Quad. Merton hevder å være Oxfords eldste College, men langt fra alle er enige. Foto tatt fra kapel­lets tårn. Foto: DWR CC-BY‑2.5 / Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Merton Street er en stille gate som løper paral­lelt med High Street til den svinger og munner ut i hoved­gaten. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Merton Street er en meget gammel gate med mye flott arki­tektur. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

The Bear Inn er en brun pub med det meste for hånden. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

The Bear Inn har en utsøkt samling avklip­pede og nøye logg­førte slips. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Oxford anno 1250. Sakset fra den utmer­kede og meget innsikts­fulle boken «Oxford – an architec­tural guide» av Geoffrey Tyack, utgitt av Oxford Univer­sity Press.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

John Speed’s kart over Oxford fra år 1605. Her er nord nederst på kartet. Legg merke til bymu­rene. Kilde: Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Tårnet til St. Michael er akkurat slik det stod for 980 år siden. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

En inter­es­sant gammel bygning i Ship Street. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Mon tro hva denne fasaden har vært vitne til? Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Ship Street. Sånn er det med den saken. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Plough­man’s Lunch på Lamb and Flag. Say no more. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

St. Mary Magda­lene er en liten middel­al­der­kirke som står på en smal tarm midt i trafikken i Magdalen Street, rett overfor Corn­market Street. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Broad Street er fargerik og livlig. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

En hyggelig pub i enden av Broad Street, rett rundt hjørnet for Bridge of Sighs. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Clarendon Buil­ding fra år 1712 ble tegnet for Oxford Univer­sity Press. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Broad Street med Black­wells foran til høyre og fasaden til Balliol College synlig over bussen. Foto: Tanya Dedy­uk­hina CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra Balliols Garden Quad­rangle. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Balliol College Hall ligger innerst i Garden Quad­rangle. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Inn denne døren til Balliol College Hall har mange nye studenter kommet med bankende hjerte. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Denne skin­nende skulp­turen er kalt «The Sundial» og står ved Balliols bibliotek. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra Trinity Colleges Garden Quad­rangle, som var stor og svært vakker. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Utsikt fra Trinity Colleges Garden Quad­rangle. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Grunn­leg­geren av Trinity College, Sir Thomas Pope. Kilde: Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Verdig og stor­slått bebyg­gelse rundt Quad­rangle i Trinity College. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Finner du St. Helens Passage, så finner du også… Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra den middel­al­derske New College Lane. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra den litt øde New College Lane der den går over til Queens Lane. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra Queens Lane kan man se New College bak murene.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

St. Edmund Hall Church er fra middel­al­deren og i gotisk stil. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

St. Edmund Hall har selv­føl­gelig et solur godt synlig for alle. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Clarendon Buil­ding til venstre og Bridge of Sighs rett frem. Står du mellom disse og ser ned til høyre på bildet, ser du Radc­liffe Square.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

St. Mary the Virgin ligger nederst på den mye besøkte Radc­liffe Square. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Old School Quad med Tower of Five Orders. Foto: © VisitBritain.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Tower of Five Orders sett fra Old Schools Quad­rangle. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Temaet innenfor døren er musikk. Basta. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

En av takets 455 fint deko­rerte bosses. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Divi­nity School er verd et besøk. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Innenfor Divi­nity School finner du Convo­ca­tion Room i en underlig blan­ding av barokk og sengo­tisk stil. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Radc­liffe Camera er Oxfords kanskje mest ikoniske bygning. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Radc­liffe Camera er et prakt­fullt eksempel på klas­si­sis­tisk arki­tektur. Foto: © Bodleian Libra­ries Univer­sity of Oxford.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

I samlin­gene til Ashmo­lean Museum finnes stor kunst, som William Turners maleri av High Street i Oxford. Foto: © Ashmo­lean Museum, Univer­sity of Oxford.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

En prakt­full gresk vase fra mykensk tid. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

«Anyone for tennis?» Kreativ bruk av romersk skulp­tur­kunst i trappe­rommet mellom de moder­ni­serte utstil­lings­lo­ka­lene. Foto: © Ashmo­lean Museum, Univer­sity of Oxford.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Reli­kvie­skrin fra år 1170 etter Thomas Beckett, myrdet i Canter­bury Cath­edral dette året. Foto: © Ashmo­lean Museum, Univer­sity of Oxford.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Christ Church College avbildet på en grave­ring av N. Parr år 1742. Kilde: Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Inngangs­por­talen til gran­diose All Souls College fra Radc­liffe Square. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra en vegg i Balliol College – dette handler om roing. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Fra St. Edmund Halls Quad – dette handler også om roing og riva­li­se­ring mellom colle­gene. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Selv de gamle smugene i Oxford bærer preg av univer­si­te­tenes nærvær. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Brase­nose College er rela­tivt ungt etter Oxford-måle­stokk – grunn­lagt så sent som år 1509. Foto: © ReisDit.no.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

På denne menneske­skapte haugen – en «motte» ble den første fest­ningen i tømmer reist av norman­nerne. Foto: © Experience-Oxfordshire.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

Slik skal Oxford Castle ha sett ut på 1400-tallet, i følge en illust­ra­sjon lagd en stund før Pola­roid-kame­raet ble til. Kilde: Wikipedia.

Oxford, Oxford University, Oxfordshire, Britain, England, College, Ashmolean Museum, High Street, Broad Street, Magdalen College, Christ Church, Broad Walk, Merton College, Merton Street, Radcliffe Square, Radcliffe Camera, All Souls College, Bodleian Library, Divinity School, Old School Quadrangle, Oxford Castle, Balliol College, Trinity College, St Edmund Hall, St Mary the Virgin, The Bear, Eagle and Child, Lamb and Flag

I følge en illust­ra­sjon så Oxford Castle slik ut i år 1832. Foto: Silvanus /Public Domain Wikipedia.