Salisbury er ingen spesielt gammel by til engelsk å være. Salisbury har sitt utspring i et «hill-fort» fra jernalderen, Old Sarum, et citadell beliggende tre kilometer nord for dagens beliggenhet. Byen ble rett og slett grunnlagt på nytt i år 1218, på de frodige slettene der småelvene Nadder og Bourne renner ut i River Avon. Det spesielle med Salisbury er at både byen, katedralen og katedralområdet ble planlagt og bygd samtidig – i én uavbrutt prosess. Resultatet er en av Englands flotteste og mest homogene tidlig-gotiske katedraler – ferdigstilt i løpet av drøye 40 år, og et historisk senter med opprinnelig gatenett.

Mer om Salisbury

Salis­bury består på sett og vis av to middel­al­der­byer som ligger ved siden av hver­andre – Cath­edral Close og gamle­byen Salis­bury. Begge oppstod samtidig, den ene avhengig av den andre.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­bury dreier seg i all hovedsak om denne bygningen – Salis­bury Cath­edral i såkalt early gothic english style. Foto: © ReisDit.no.

Salis­bury har et trivelig og livlig histo­risk senter, orien­tert rundt den store markeds­plassen, som i dag er i bruk som nettopp markeds­plass to dager i uken. Gate­nettet er det samme som for 800 år siden, med noen gågater og en del enveis­kjørte gater med biltra­fikk. Noen gate­navn i byens histo­riske senter forteller om tidli­gere tiders virk­som­heter, som Fish Row og Butcher Row, mens markeds­korset Poultry Cross forteller oss at Salis­bury i middel­al­deren fikk markeds­ret­tig­heter, og at det i det ene hjørnet av den opprin­ne­lige store Market Square ble solgt fjærkre. Alle engelske byer som i middel­al­deren fikk markeds­ret­tig­heter, har et slikt markeds­kors, gjerne med angi­velse av det året markeds­retten ble gitt av kongen. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attrak­sjoner og museer, samt reise­pass og togbil­letter her hos Visit­Bri­tain Shop til guns­ti­gere priser enn på reisemålet.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­bury Market Square er enorm – rekken av bygninger i bakgrunnen ble tilført på 15–1600-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Enda mer om Salisbury

På 1600-tallet ble det bygd en rad med bygninger på markeds­plassen som i dag huser butikker, restau­ranter og puber, slik at Fish Row og Butcher Row ble adskilt fra markeds­plassen og omgjort til en gate, som i dag er bilfri. I enden av husrekken finner du for øvrig turist­kon­toret på baksiden av Guild­hall fra år 1798. Du vil finne bygninger fra middel­al­deren og 15–1600-tallet over alt hvor du vandrer i Salis­burys gamleby. Noen av dem har opprin­ne­lige fasader, mens andre er skjult av nyere fasader fra 17- og 1800-tallet. I noen av disse eldgamle bygnin­gene er det i dag restau­ranter, i andre puber eller hoteller – og i ett, en sport- og frilufts­bu­tikk, som vi skal komme tilbake til.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

River Avon renner gjennom Salis­bury i frodige omgi­velser. Her ved middel­al­der­broen Crane Bridge. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

River Avon

Aller først: River Avon er ikke den samme elven som for eksempel Strat­ford-upon-Avon ligger ved. Avon er et gælisk/keltisk ord for vann eller vann­strøm, og elver som bærer dette navnet finnes flere steder i England. River Avon deler seg i tre før den finner veien gjennom Salis­burys gamleby, og ett av disse elve­lø­pene er ledet inn i en kanal og brukt til å drive et vann­mølle­hjul i den gamle korn­møllen The Maltings, som i dag en hyggelig bar, pub og restau­rant med uteser­ve­ring langs elven. To av Salis­burys middel­al­der­broer i stein finnes fort­satt – Crane Bridge i sentrum, og Ayleswade Bridge på nedsiden av Cath­edral Close. Her finner du for øvrig det ytterst sjar­me­rende verts­huset The Rose and Crown, som er et aldeles prakt­fullt eksempel på bindings­verk-arki­tektur fra 1500-tallet, i dag et femstjer­ners hotell.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Verts­huset Rose and Crown ser ut i dag, som det alltid har gjort – typisk engelsk. Foto: Rose and Crown.

Litt om Salisburys historie

Old Sarum er et gammel forsvars­verk belig­gende på en åsrygg, et såkalt ”Hill Fort” fra jern­al­deren, grunn­lagt 400 år før Kristus, og nevnt i de eldste skrift­lige kildene som finnes i Stor­bri­tannia. Arkeo­lo­giske under­sø­kelser indi­kerer at Old Sarum kan ha vært bebodd alle­rede 3.000 år f. Kr. Old Sarum tilhører foreningen English Heritage for fortids­vern og er åpen for publikum. På slutten av 1100-tallet ble det stadig flere innbyg­gere innenfor murene som beskyttet Old Sarum. Det oppstod også en konflikt mellom kirkens folk og kongens mili­tære styrker, etter alt å dømme på grunn av plass­mangel. Alle­rede rundt år 1210 var det lagt en plan av den visjo­nære og krea­tive biskop Richard Poore, som var alt annet enn det navnet antyder.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Old Sarum, slik det ser ut i dag. Opprin­nelig et fest­nings­verk – et Hill Fort – senere et citadell. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Biskop Richard Poore – katedralens far

Richard Poore var uekte født sønn av nabo­byen Winches­ters biskop, og fikk snart ord på seg for å være en dyna­misk og kløktig ung mann med sans for gode forret­ninger. Han ble beskrevet som slu og forut­se­ende, med en over­ta­lel­ses­evne som gikk utenpå på det meste. Ikke bare hadde Poore kjøpt de grønne slet­tene nede på flat­landet, der de små elvene Nadder og Bourne flyter sammen med River Avon – sannelig var han ikke forut­se­ende nok til å anskaffe seg de tillig­gende slet­tene på nord­siden, også. Et av resul­ta­tene av dette, ble at bisko­pene i Salis­bury hadde leie­inn­tekter fra samt­lige eien­dommer i Salis­bury – både i byen og innenfor Cath­edral Close – helt frem til 1600-tallet.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­burys Cath­edral Close er en hel by ved siden av byen. Foto: © ReisDit.no.

Mer om Salisburys historie – Cathedral Close

Et annet resultat av biskop Richard Poores fore­ta­k­ender, er en av Englands fineste kate­draler i tidlig engelsk gotisk stil. Alle biskoper gjennom tidene i Salis­bury er grav­lagt i kate­dralen. Med unntak av biskop Richard Poore. Det er kate­dra­lens selv, som er Poores gravmæle.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

North Gate er flott deko­rert på utsiden. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salis­bury ble i år 1218 plan­lagt som to byer: The Cath­edral Close, omgitt av bymurer, og byen Salis­bury utenfor murene. Cath­edral Close omfatter, i tillegg til kate­dralen og klos­ter­r­und­gangen, en rekke bygninger for kirkens tjenere, et bispe­pa­lass og en del bygninger som er oppført i løpet av de siste to-tre århund­rene. De eldste av bygnin­gene ble oppført samtidig som kate­dralen, og området Cath­edral Close er simpelthen en fryd å rusle rundt i.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

South Gate, også kalt Harn­hams­gate ligger nedenfor kate­dralen og bisko­pens palass. Foto: geograph.org.uk.

Adkomst til og fra byen foregår via flere byporter: North Gate og St. Anne’s Gate munner ut i gamle­byen mot henholdsvis nord og øst – begge lukkes og låses på kveldstid kl. 23.00, slik at Cath­edral Close er stengt om natten. Det samme gjelder South Gate, også kalt Harn­ham­gate nedenfor bispe­pa­lasset, som vender ut mot elven og engene nedenfor byen. Innenfor murene som omgir Cath­edral Close finner du for øvrig tre museer; The Rifles Museum, Mompesson House fra begyn­nelsen av 1700-tallet og Salis­bury and South Wilt­shire Museum, som er loka­li­sert i King’s House fra middelalderen.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­bury and South Wilt­shire Museum er loka­li­sert i King’s House fra middel­al­deren – her sett fra kate­dra­lens tårn. Foto: © ReisDit.no.

Mer om de flotte museene i egne avsnitt. Salis­burys Cath­edral Close må oppleves. Byporten North Gate ble opprin­nelig oppført midt på 1300-tallet samtidig med den massive muren som omgir The Close – katedralområdet.
Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Inne i Cath­edral Close finner du flere bygninger som er like gamle som kate­dralen. Foto: © ReisDit.no.

The Close i Salis­bury er for øvrig Englands største – her bygde man kate­dralen på 1200-tallet og her ga biskopen Richard Poore sine under­såtter beskjed om å bygge boliger til seg selv og sine. Mange av husene i The Close er fra denne tiden. I det øyeblikket du beveger deg utenfor The Close møtes du av gamle bygninger, mange av dem i bindings­verk eller med synlige bærebjelker.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

North Gate midt på bildet markerer skillet mellom Cath­edral Close og Salis­burys gamleby. Foto: © ReisDit.no.

På veien til Market Square passerer du også det karak­te­ris­tiske Poultry Cross, som midt på 1800-tallet ble bygd inn i en merkelig liten rund arkade.

Salisburys historiske sentrum

Det er ikke store avstander å snakke om i Salis­burys gamleby. Fra kate­dralen til Market Square tar det snaue ti minutter å spasere. Som andre engelske byer, har Salis­bury kjøpe­sentre. De tre som finnes i gamle­byen er The Malting – ved restau­ranten – Cross Keys Centre ved markeds­plassen og Old George Mall rett på over­siden av Cath­edral Close. Kjøpe­sent­rene føyer seg greit inn i del alder­dom­me­lige bybildet.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Kjøpe­sen­teret Old George Mall er ikke født i går – i hvert fall ikke denne fasaden. Foto: © ReisDit.no.

En av inngan­gene til Old George Mall passerer du enten du går ut av Cath­edral Close gjennom St. Anne’s Gate eller North Gate. Over alt du kommer, vil du finne spor av historie – arki­tektur fra middel­al­deren er heldigvis vernet, og frag­menter av dette dukker opp i de merke­ligste sammenhenger.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Det første som møter deg utenfor North Gate er denne sjar­me­rende, middel­al­derske skjev­heten. Foto: © ReisDit.no.

Market Square

Markeds­plassen er frem­deles stor, selv om den var vesentlig større i middel­al­deren. På baksiden av husrekken nederst på markeds­plassen er det en slak­ter­bu­tikk ved navn Pritchett Family Butcher, hvor det står ”Home killed only” på fasaden. Huset der slak­ter­bu­tikken holder til er eldgam­melt, og det kunne vært artig å vite hvor lenge Pritchett fami­lien har drept alt slakt hjemme – fami­lien har uansett hatt sin slak­teri-butikk her i mer enn 100 år.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Klar melding på fasaden til Pritchett-fami­liens slak­ter­for­ret­ning.: Home killed only. Foto: © ReisDit.no.

Ved markedet ligger også en sports­for­ret­ning, hvor alle innven­dige og opprin­nelig bærende konstruk­sjoner er bevart, nemlig John a ’Port’s House og William Russel’s House, som regnes som de eldste eksis­te­rende profane bygnin­gene i Salis­bury by – oppført cirka 1425. Det er artig å se både hvordan de opprin­ne­lige bjel­kene ser ut, og hvordan butikken har brukt dem i utstil­lingen sin. Det finnes også ulike utven­dige bygnings­de­taljer fra middel­al­deren rundt disse gamle bygnin­gene. Her gjelder det å ha øyene med seg, høyt og lavt.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Den flotte takkon­struk­sjonen fra middel­al­deren er i dag en del av utstil­lin­gene i sports­bu­tikken. Foto: © ReisDit.no.

En annen pussighet i området rundt Market Square er kinoen The Odeon. Kinoens forhall består nemlig av middel­al­der­byg­ningen Hall of John Hall fra år 1470 – denne fyren var en velstå­ende kjøp­mann, og huset hans bærer preg av å skulle være repre­sen­ta­tivt og inngi respekt. Artig at denne hallen fra middel­al­deren nå er inngangs­par­tiet til en kino. Gad vite hva unge mennesker tenker når de kommer inn i denne gammel­mo­dige og ærver­dige hallen.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Himlingen i Hall of John Hall er i seg selv et lite mester­verk. Foto: © ReisDit.no.

Salisburys historiske senter – bygning for bygning

De fleste sever­dige bygnin­gene fra 1500-tallet og tidli­gere ligger i området rundt Market Square og mellom denne og Cath­edral Close. Tidli­gere nevnt er markeds­korset Poultry Cross ved hjørnet av Butcher’s Row og Minster Street.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­burys Poultry Cross lå opprin­nelig i hjørnet av Market Square, før husrekken til venstre ble bygd – i dag ved Minster Street med Butcher Row inn til høyre. Foto: © ReisDit.no.

Vis-à-vis Poultry Cross finner du et par riktig gamle bygg, spesielt er verts­huset The Haunch of Venison fra middel­al­deren verdt å nevne. Her bærer det meste preg av forgangne tider, og her kan du frem­deles ble skjenket en pint i middel­al­derske omgi­velser. Hoved­at­trak­sjonen er en avkappet hånd som er tatt vare på – i følge legenden er det en falsk­spiller som ble straffet da han ble tatt på fersken. Puben Haunch of Venison ligger i et gammelt kjøp­mannshus i Minster Street vis-a-vis Poultry Cross, og har mildt sagt brune interiører.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Vis-à-vis Poultry Cross finner du denne husrekken, med puben Haunch of Venison , som bygning nummer to. Foto: © ReisDit.no.

Nabo­hu­sene her er også svært gamle, sann­syn­ligvis fra 1400-tallet. I samme kvartal, på motsatt side ved St Thomas Square, finner du en inter­es­sant gammel kirke, nemlig St. Thomas’ an St Edmund Church, tilegnet Thomas Beckett, som ble myrdet i Canter­bury Cath­edral i år 1170.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Tårnet til St. Thomas Church stikker freidig opp i sentrum. Få med deg inte­ri­ø­rene. Foto: © ReisDit.no.

St. Thomas’ Church

Thomas Becket Church er også fra middel­al­deren, nærmere bestemt år 1220. Kirken ble bygd for at stein­hog­gerne og arbei­derne som jobbet med å bygge kate­dralen, skulle ha et sted å be og utføre sine kirke­lige hand­linger. Kirken ble full­stendig ombygd rundt år 1450, og vegg­ma­le­riene med tema dommedag ble full­ført i år 1475. Byens adelige bekostet ombyg­gingen, og våpen­skjol­dene til de respek­tive fami­liene ble satt opp på en av kirkens innven­dige vegger.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Hvis du ser nøyere på fres­kene, så oppdager du at synet på døden ikke var særlig opti­mis­tisk. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Vegg­ma­le­riene ble tildekket og forbin­delse med refor­ma­sjonen, det vil si i årene før eller rett etter 1550, og senere glemt frem til de ble gjen­opp­daget under en reno­ve­ring av den vakre kirken i 1881. Det fortelles at male­riene av dommedag ble oppdaget lenge før, men tildekket igjen, av frykt for at de skulle bli ødelagt. Etter ombyg­gingen til sengo­tisk perpen­di­kulær stil fikk skipet og side­ski­pene søyler med bloms­ter­ka­piteler og store malte blyinn­fat­tede vinduer. Taket er av tømmer­bjelker – her finnes mer enn 100 utskårne og malte engler, store og små.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­bury Cath­edral i all sin prakt – oppført i løpet av 40 år! Foto: © ReisDit.no.

Salisbury Cathedral – litt om engelsk kirkearkitektur i middelalderen

Englands historie ble gjennom middel­al­deren sterkt påvirket av stadige konflikter med Frank­rike. Det samme er tilfelle for arki­tek­turen, hvor England alltid har gått egne veier. Det markante omslaget, som fant sted ved den norman­niske (franske) erob­ringen av England i år 1066, innebar ingen direkte over­gang til fransk arki­tektur, men en videre­ut­vik­ling av den (romanske) angel­saks­iske bygge­stilen fra 6–900-tallet. Gjennom hele den gotiske peri­oden valgte man fra fransk arki­tektur de elemen­tene som var forene­lige med den anglo-norman­niske tradi­sjonen. Slik oppstod det i England en særegen og selv­stendig engelsk variant av gotisk arki­tektur. Salis­bury Cath­edral er et godt eksempel på denne stilen, som ikke over­ras­kende kalles english gothic.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Fra Salis­bury Cath­ed­rals ganske over­vel­dende fasade, om vi tør si det slik. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury Cathedral

Salis­bury Cath­edral er helt unik i engelsk sammen­heng, ettersom kate­dralen er bygd i løpet av svært kort tid i henhold til en strengt fast­lagt plan i én og samme tidlig-gotisk stil – uten avvik. Grunn­steinen ble lagt i år 1218, mens bygge­pro­sessen ble startet i 1220, (samme år som kate­dralen i Amiens), og sto ferdig i år 1266. Salis­bury Cath­edral har en grunn­plan preget av uteluk­kende rette vinkler. Ingen avrundet korapsis eller avrun­dede tverr­skip finnes her. I Salis­bury blir også poten­sialet i den gotiske arki­tek­turen utnyttet på en helt annen måte enn i den franske. Der kate­dralen i Amiens (43,5 meter høy) preges av dris­tighet med svim­lende høyder, tynne vegger og markante utven­dige stre­be­buer, er Salis­bury (25,6 meter høy) med stre­be­buer skjult av side­ski­penes tak, støttet av solide, tykke vegger. Mens den franske gotikken er utpreget vertikal, er den engelske horisontal.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Opprin­nelig hadde Salis­bury Cath­edral et fritt­stå­ende klokke­tårn. Illust­ra­sjon av Wnce­slas Hollar år 1672. Kilde: Wikipedia.

Mer om Salisbury Cathedral

Nord for kate­dralen i Salis­bury sto det opprin­nelig en kampa­nile – et selv­stendig klokke­tårn, som er typisk for itali­enske kirke­an­legg – og sør for kate­dralen er det en enorm klos­ter­gang. I tilknyt­ning til klos­ter­gangen ble det reist et åtte­kantet chapter house – kapi­telhus – også det et engelsk særtrekk. Her oppbe­vares for øvrig en av de fire opprin­ne­lige kopiene av Magna Carta fra år 1215. Kate­dralen har to tverr­skip og et urverk fra 1388 som frem­deles er i drift – sann­syn­ligvis verdens eldste. I år 1320 ble det bygd et enormt spir der det største tverr­skipet krysser over­gangen fra skip til kor, som med sine 123 meter frem­deles er Englands høyeste i sitt slag.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Den impo­ne­rende vest­fa­saden måler 33 x 33 meter og er deko­rert med 73 skulp­turer. Foto: © ReisDit.no.

Salis­bury Cahedral har en typisk skjerm­fa­sade i vest, tydelig inspi­rert av Wells Cath­edral. Fasaden måler 33 x 33 meter og er intrikat bygget opp med 6 hori­son­tale og 5 verti­kale nivåer, som omfatter 130 grunne nisjer med i alt 73 skulp­turer. Disse er fordelt på to frem­skutte side­tårn med spir som støttes av strebe­pi­larer opp til tredje nivå. Midt­par­tiet er flan­kert av smale deko­rerte strebe­pi­larer helt opp til en gavl med fire lansett­vin­duer kronet med Kristus in Mandorla. Vest­fa­saden har i alt fem dører, tre i midt­par­tiet og en på hver side mellom dette og tårnene.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Skulp­tur­frisen over dørene på vest­fa­saden er flott. Foto: © ReisDit.no.

Over dørene er en bred skulp­tur­frise med helgener, som stod ferdig først i siste halvdel av 1800-tallet. Over de tre dørene på midt­par­tiet er det store lansett­vin­duer. Vest­fa­saden gjør et impo­ne­rende inntrykk og har på grunn av sine mange nisjer, gesimser og frem­spring et flott spill mellom lys og skygge.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Lys sand­stein med kontraster i mørk såkalt Purbeck marble skaper fin effekt. Foto: © ReisDit.no.

Innvendig er kate­dralen bygget i lys Chil­mark-sand­stein med gesimser, pilastre og kapiteler i såkalt Purbeck marble – en kalk­stein fra sør i England, som blir blank og mørk når den poleres – ikke ulik marmor. Salis­bury Cath­edral er en basi­lika-konstruk­sjon med et uvanlig smalt og dermed høyt midt­skip, inndelt i tre etasjer: Høye, spisse arkader, et åpent galleri og et beskje­dent klerest­o­rium – det vil si vindus­rekken over side­ski­pene, som slipper inn lys. Den lyse Chil­mark-sand­steinen bidrar til å reflek­tere lyset.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Det er unek­telig dimen­sjoner over Salis­bury Cath­edral. Her er skipet sett fra innsiden av vest­fa­saden. Foto: © ReisDit.no.

Opprin­nelig var det en skjerm­vegg mellom skipet og koret, men den ble fjernet på 1800-tallet. Som følge av det har du fritt utsyn gjennom hele kirke­rommet fra vest­por­talen til alteret i øst. En pussighet er at man kan peile vann­standen under kirken med en stav i en luke i gulvet. Kate­dralen er utrolig nok fundert og bygget på våtmark, noe som inne­bærer at det må være en viss grunn­vanns­be­stand for at funda­mentet skal bære vekten av steinmassene.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Tro det eller ei – over kate­dra­lens gotiske ribbe­hvelv i skipet er saltaket båret av eike­bjelker. Foto: © ReisDit.no.

Over murkon­struk­sjonen som utgjør over­siden av skipets ribbe­hvelv, er det satt buede eike­bjelker som støtte for takkon­struk­sjonen. Nederst på bildet kan du se over­siden av takhvel­vin­gene, mens bjel­kene på bildet bærer selve kirketaket.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Fra kate­dra­lens tårn har man en fantas­tisk utsikt. Til venstre ser du Salis­bury Museum, belig­gende i det flotte King’s House fra middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Mer om Cathedral Close og museene

Salis­bury Museum holder til i det prakt­fulle King’s House fra 1200-tallet i Cath­edral Closes West Walk og omfatter flere samlinger knyttet til både byen og fylket South Wilt­shire. Først og fremst vil vi nevne Wessex Gallery, en aldeles fortref­felig presen­ta­sjon av arkeo­lo­giske funn og forhis­to­riske gjen­stander, som strekker seg 59 tusen år tilbake i tid: En håndøks i flint laget av en nean­der­taler er museets eldste gjen­stand. Apropos økser, så vises en 5–6 tusen år gammel glatt­po­lert perfekt dråpe­formet sere­moni-øks, en høyglans­po­lert morter­stein i gneis fra en kvinne­grav ved Stone­henge, gull­smykker fra sen stein­alder, lokal­pro­du­serte gull­mynter fra det første århundret før Kristus, romerske arte­fakter, samt juveler fra tidlig middel­alder. Stone­henge er for øvrig et eget tema i Wessex Gallery, i likhet med Old Sarum og Salis­burys historie. Anbe­fales på det varmeste.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Mompesson House er i dag et museum tilhø­rende National Trust. Her sett fra hagen. Foto: National Trust.

Mompesson House

Mompesson House er selve innbe­grepet av et Queen Anne town house og ble bygget av en rik Wilt­shire-familie i år 1701. De vakre og smak­fulle inte­ri­ø­rene gir et godt bilde av hvordan en bedre­stilt familie levde i Cath­edral Close på 1700-tallet. Mompesson House ble brukt som kulisse i den pris­be­lønte filmen Sense and Sensi­bi­lity, og er spesielt kjent for flotte stuk­katur-arbeider, i tillegg til auten­tiske møbler – foruten ”Turn­bull Collection of English 18th century drin­king glasses”. Bak huset kan du også rusle rundt i en fornem 1700-talls hage omgitt av urter rett på innsiden av Closes murer. Mompesson House ligger i Cath­edral Closes North Walk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross, Turnbull Glasses, National Trust, Mompesson House

I Mompesson House finner du også en verdi­full samling sjeldne gamle engelske drikke­glass, kjent som the Turn­bull Glasses. Foto: © National Trust / Peter Cook.

The Rifles Berkshire and Wiltshire Museum

Dette inter­es­sante museet, også kalt Regi­mental Museum, finner du i Cath­edral Closes West Walk. Museet doku­men­terer Berks­hires og Wilt­shires mili­tære styr­kers virk­somhet fra år 1743 og frem­over i krig, fred og mobi­li­se­ring. Her er eksempler på god og dårlig militær plan­leg­ging, kata­stro­fale valg i krig og alt annet som har med 17- og 1800-talls militær eksis­tens å gjøre.

Salisburys litterære arv

Forfat­terne William Golding, nobel­pris­vinner i litte­ratur med ”Fluenes Herre”, samt Henry Fiel­ding, som skrev suksessen ”Tom Jones”, bodde i Salis­bury. Golding bodde rett på innsiden av St. Anne’s Gate, mens Henry Fiel­ding holdt til vegg i vegg med St. Anne’s gate – etter sigende holdt han et svare leven med fest og spetakkel. Fiel­ding var imid­lertid en mann med både sosial samvit­tighet og innfly­telse i høyere sirkler – han var blant annet dommer i West­min­ster. Da han døde 47 år gammel i Lisboa, hadde han bidratt til å gjøre romanen til den mest popu­lære litte­rære form for prosa i England.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Stone­henge er frem­deles et myste­rium, selv om mange av anleg­gets hemme­lig­heter er avdekket. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Stonehenge

Stone­henge er et forhis­to­risk anlegg ca. 13 km nord for Salis­bury, belig­gende i slette­land­skapet Salis­bury Plains. Stone­henge regnes å være Stor­bri­tan­nias viktigste forhis­to­riske monu­ment, og er blitt stadig mer besøkt gjennom årene. Nylig har anlegget fått et nytt besøks­senter med en rekke fasi­li­teter. Her er utmer­kede parke­rings­mu­lig­heter, og mate­busser er satt opp mellom besøks­sen­teret og selve Stone­henge, som befinner seg en drøy kilo­meter fra hverandre.

Litt om Stonehenges historie

Stone­henge ble påbe­gynt for cirka 5100 år siden, i et land­skap der det finnes utal­lige spor etter mennes­kers akti­vitet gjennom 10 tusen år. Her er prose­sjons­veier, grav­hauger, gruver, stein­set­tinger og graver. Stone­henge er bygd i tre faser – første del besto av en rund jord­voll med tømmer­stokker satt tett i tett i ring, hvor neolit­tisk guds­dyr­kelse og begra­velser fant sted. Rundt tusen år senere ble de første stei­nene reist i ring innenfor jord­vollen – de såkalte bluestones fra Presli Moun­tains i Wales, hele 402 kilo­meter unna. Ikke lenge etter ble tempelet utvidet med en ytre ring bestå­ende de såkalte Sarsen Stones, 5 meter høye i 30 meter diameter. Den nye stein­ringen hadde lintels – over­lig­gere. Innenfor ble det reist en heste­sko­formet rad av det som kalles Sarsen Trilit­hons, 6,5 meter høye med over­lig­gere. Det er ikke godt å vite om hele det nye anlegget i sin kan ha hatt tømmertak. Men det vi vet med sikkerhet er at den indre heste­skoen er orien­tert mot sommer­sol­hverv – solopp­gang midt­som­mers, og full­måne og nymåne midt­vin­ters. Denne retningen er markert av den såkalte slak­ter­steinen og lenger ut hælsteinen, samt rester av en prose­sjonsvei flan­kert av jordvoller.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­burys histo­riske senter med kirken St Thomas midt i – sett fra kate­dra­lens tårn. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­burys gate­nett er det samme som ble lagt ut i middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Fra Fish Row som fort­setter som Butcher Row på baksiden av Market Square. Her ligger forøvrig turist­in­for­ma­sjonen. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­burys Poultry Cross er opprin­nelig fra middel­al­deren, men ble på 1800-tallet bygd inn i en merkelig arkade. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­burys High Street på 1800-tallet – maleri av Louise Rayner. Kilde: Wikipedia.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­bury Cath­edral og River Avon. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Gammel plan­teg­ning av Old Sarum forteller om begrenset plass. Kilde: Wikipedia.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Modell av Old Sarum sett fra vest. Her oppstod konflikt mellom kirken og væpnede styrker. Modell av John B. Thorpe. Foto: Kurt Kastner / Wikipedia.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Steiner fra Old Sarum ble brukt til å bygge den nye byen – her fra muren ved St. Anne’s gate. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­bury Cath­edral er ikke minst biskop Richard Poores grav­mæle. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

North Gate sett fra innsiden – det vil si fra Cath­edral Close. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

…og slik ser den stase­lige North Gate fra 1300-tallet ut fra bysiden. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Cath­edral Close omfatter en rekke sjar­me­rende bolig­mil­jøer. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Fra Cath­edral Close – bygningen til venstre inne­holder en pub med uteser­ve­ring. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

St. Anne’s Gate – i leilig­heten til venstre holdt forfat­teren Henry Fiel­ding til. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

I muren ved St. Anne’s Gate står denne gargoylen – en rest fra den opprin­ne­lige kate­dralen i Old Sarum. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Rett utenfor St. Anne’s Gate finner du puben The Chapter House i denne flotte bygningen. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

En del av det opprin­ne­lige Poultry Cross. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

The Poultry Cross på slutten av 1800-tallet ‑akva­rell av Louise Rayner. Kilde: Wikipedia.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Cath­edral House ligger rett bortenfor North Gate og er en del av muren rundt the Close. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Deler av Cath­edral House antas å være fra 1200-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Middel­al­dersk bygning som klorer seg fast i Salis­bury sentrum. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Pritchett-fami­liens slak­ter­bu­tikk holder til i et meget gammelt hus. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

John A Port’s House regnes for å være Salis­burys eldste verds­lige hus. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Et origi­nalt gotisk vindu i treverk var en del av John A Port’s House fra år 1425. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Kinoen Odeon holder til bak denne fasaden – huset Hall of John Hall fra år 1470. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

…men før du kommer inn i kino­salen må du passere denne hallen i Hall of John Hall. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Puben The Haunch of Vension holder til i et kjøp­mannshus fra 14–1500-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Minster Street med puben Haunch of Vension til høyre. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Slik så det ut for 150 år siden. Illust­ra­sjon ukjent kunstner. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

St. Thomas Church ligger ved St. Thomas Square på motsatt side av kvar­talet. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Domme­dags­veggen i St. Thomas Church har vært tildekket i flere hundre år. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Takkon­struk­sjonen i St. Thomas Church er verd en ekstra titt. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Kate­dralen ligger flott til på sletten, omgitt av Englands største Close, med bygninger fra middel­al­deren. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

I tilknyt­ning til Salis­bury Cath­edral ligger Englands største kloster-rund­gang. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

En harmo­nisk grunn­plan med uteluk­kende rette vinkler. Kilde: Wikipedia.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

En vakker og harmo­nisk kate­dral i ualmin­nelig vakre omgi­velser. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Den enorme kloster-rund­gangen sett fra en litt uvanlig vinkel. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Spiret på kate­dralen er deko­rert med knotter. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Klos­ter­r­und­gangen sett fra bakke­plan. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Urverket fra år 1388 er frem­deles i drift! Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Englands høyeste kate­dral­spir foto­gra­fert fra innsiden. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Blyglass foto­gra­fert fra innsiden i vest­fa­saden. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­bury Cath­edral er anlagt på våtmark, og er derfor utstyrt med peile­pinne! Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Fra skipet i Salis­bury Cath­edral – effekt­full bruk av lys sand­stein med mørk Purbeck marble som kontrast. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Skipet sett fra kate­dra­lens vakkert utskårne korstoler. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Korsto­lene er i seg selv verdt et lite studium. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Et av kapel­lene har vifte­for­mede takde­ko­ra­sjoner i perpen­di­kulær stil med «bosses» – knuter i midten som er deko­rert med bibelske temaer. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Det er fullt mulig å ta seg opp til tårn­av­satsen og foten av spiret. Turen er slitsom, men beløn­ningen deretter. Utsikten er formi­dabel. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Fra Salis­bury Cath­ed­rals enorme klos­ter­r­und­gang. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­bury Museum presen­terer samlin­gene sine på en forbil­ledlig måte. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Salis­bury Museum – gull­mynt fra tidlig middel­alder, angel­saksisk tid. Funn­sted, Old Sarum. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross, Mompesson House

Mompesson House har inte­ri­ører typiske for et 1700-talls herskapshus. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Fra Mompesson Houses nyde­lige inte­ri­ører. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Minne­pla­kett utenfor skolen der William Golding livnærte seg som lærer før gjen­nom­bruddet som forfatter. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Skolen der Golding under­viste ligger rett på innsiden av St. Anne’s Gate. Foto: © ReisDit.no.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Et flott besøks­senter er det første som møter deg når du skal oppleve Stone­henge. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Stone­henge impo­nerer den dag i dag. Foto: © www.visitwiltshire.co.uk.

Salisbury, Wiltshire, England, Cathedral, middelalder, english gothic, North Gate, St Anne’s gate, Old Sarum, St Thomas, Salisbury Plain, Stonehenge, Richard Poore, Butcher Row, Poultry Cross

Noen av stei­nene i Stone­henge ble fraktet mer enn 400 kilo­meter fra Wales. Men hvorfor? Foto: © ReisDit.no.