Det er sagt om den gamle katedralbyen York at ingen andre byer kan oppvise en så stor konsentrasjon av middelalderbygninger. Vi kan legge til at her finnes også rester i fleng etter romertiden, angelsaksisk tid, vikingtiden og normannertiden. Dessuten har York en praktfull gotisk middelalder-katedral, York Minster. Innenfor bymurene fra middelalderen finner du en eksepsjonelt godt bevart historisk bydel, som i år 2012 søkte om å bli oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om York

York er et levende minne om uavbrutt boset­ning gjennom mer enn to tusen år. Før du kommer inn i gamle­byen, må du forsere bymurer fra romertid via byporter fra middel­al­deren. Når du er inne i gamle­byen vil du, etter­hvert som du nærmer deg kate­dralen York Minster, møte The Sham­bles. The Sham­bles er ikke en rocke­gruppe, men et middel­alder-smug med skakke bindings­verkshus med over­heng i andre etasje. Her holdt slak­terne i York til. Mange av husene er fra peri­oden år 1350 til år 1475, og utgjør i verdens­sam­men­heng ganske enestå­ende bygnings­mil­jøer. Mer om middel­al­der­smuget The Sham­bles i eget avsnitt. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attrak­sjoner og museer, samt reise­pass og togbil­letter her hos Visit­Bri­tain Shop til guns­ti­gere priser enn på reisemålet.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fra Stone­gate i Yorks histo­riske senter. Gate­planen her er i stor grad uendret siden romer­tiden. Foto: © Paul Crossman / www.visityork.org.

York – arkeologenes våte drøm

Noe av det morsomste med gamle York, er at det som er over bakke­nivå stadig suppleres med hva som befinner seg under bakke­nivå – her graver arkeo­loger ut gjen­stander og bygnings­rester nær sagt på løpende bånd. Tidli­gere utgrav­ninger og restau­re­ring av gamle bygninger har resul­tert i en rekke flotte museer samlet under para­ply­or­ga­ni­sa­sjonen York Archa­eo­lo­gical Trust, nemlig Jorvik Viking Centre, Jorvik DIG, Barley Hall, Mick­le­gate Bar og Dig Hengate. En annen svært viktig insti­tu­sjon i byens kulturliv er York Museums Trust, som står bak websiden History of York og driver York­shire Museum, York Castle Museum, Museum Gardens og York Art Gallery. Du kan lese i detalj om Yorks historie i siste del av denne artik­kelen og på History og York, som har vært til stor nytte i arbeidet med å beskrive York. York unngikk skader under den andre verdens­krigen og ble lite påvirket av utvik­lingen i det 20. århundre.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

The Original Teddy Bear Shop ligger i Stone­gate, og det har den gjort en stund. Foto: © Paul Crossman / www.visityork.org.

En rusletur i Yorks historiske bydel

Kate­dralen York Minster er et naturlig utgangs­punkt for en rusletur i Yorks vakre gamleby. York Minster er orien­tert i retning vest-øst med fasade og inngangs­parti mot vest, som sedvanen er. York Minster ligger nær det nord­ligste hjørnet i bymu­rene fra 1200-tallet, og gamle­byen ligger som en sigd­formet halv­sirkel rundt kate­dralen på sør‑, øst- og vest­siden. Opprin­nelig stod romerske bymurer rundt gamle­byen, men da vikin­gene tok byen i år 866, anla de jord­voller over murene og bygde tømmer­pa­li­sader oppå. Bymuren fra middel­al­de­rens strekker seg over elven Ouse i sør og omfatter et lite stykke av elven Foss, som renner ut i Ouse rett på nedsiden av bymuren, i øst. Umid­del­bart utenfor bymuren i forlen­gelsen av York Mins­ters vest­fa­sade kan du se restene av St. Mary’s Abbey, som ble grunn­lagt i år 1080 av norman­ner­kongen William som det første klos­teret i York­shire. Klos­teret ble stengt etter refor­ma­sjonen og ødelagt av kong Henry VIII. i år 1539. Mer om York Minster i eget avsnitt.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Den gotiske York Minster fra 1200-tallet er omgitt av til dels svært gammel bebyg­gelse. Foto: © Kippa Matt­hews / www.visityork.org.

Gamlebyen rundt York Minster

I gatene og smugene rundt York Minster finner du mange av de eldste bevarte og bebodde bygnin­gene i York. I forlen­gelsen av kate­dralen York Minster mot øst, finner du en svært gammel bygning i bindings­verk, nemlig St William’s College, oppført mellom år 1465 og 1467 for å huse kate­dra­lens «chantry priests», kapell­prester hvis oppgave var å synge for frelsen til velstå­ende døde kristnes sjeler i deres respek­tive kapeller. St William’s College inne­holder i dag en velre­nom­mert restau­rant. I bakgården finner du 12 utskårne figurer som symbo­li­serer de enkelte måne­ders dyder på de buede bjel­kene i eik som bærer over­bygget. Når du går videre her med kate­dralen i ryggen fra Minster Yard langs gate­stubben College Street kommer du ut i Goodram­gate (fra norrønt Guther­uns­gate), som leder opp til middel­alder-byporten Monk Bar.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Deler av York sett fra midt­t­ånet til York Minster. Foto: © York Minster.

Alle de fem gjen­væ­rende bypor­tene kalls Bar i York, i tillegg til sitt egen­navn – Monk Bar betyr følgelig Munkenes port. Monk Bar er den største og kraf­tigste av byens 5 byporter fra middel­al­deren, og har hvel­vede kamre, som en gang i histo­rien utgjorde feng­selet Freeman’s Prison.

Fra Monk Bar til The Shambles

Når du har tittet litt på den vakre byporten Monk Bar, kan du stikke innom det eldgamle verts­huset The Oak og nyte en Pint York­shire Ale eller snuse litt inn i Aldwark, en annen gammel gate­stump langs bymuren. Her kan du for øvrig se restene etter et vakt­tårn fra romer­tiden. Tilbake til byporten Monk Bar. Når du står på innsiden av denne byporten, kan du snu deg 180 grader mot York Minster og rusle nedover Goodram­gate. I løpet av drøye hundre meter passerer du flere sever­dig­heter, som Our Lady’s Row, som består av en rekke av byens og Englands aller eldste bygninger.

Our Lady's Row, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Our Lady’s Row er en rekke middel­al­derhus fra 1300-tallet – prak­tisk talt i original stand. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

Our Lady’s Row ble oppført i år 1316 langs kirke­gården til The Holy Trinity Church, opprin­nelig fra 1000-tallet,  for å gi rom for et kapell viet til Jomfru Maria, i tillegg til å huse kirkens tjenere. Disse 700 år gamle husene er prak­tisk talt uend­rede og et viktig vitnes­byrd om middel­al­de­rens England. Videre nedover Goodram­gate krysser du Low Peter­gate og Collier­gate, hvor­etter du omgå­ende befinner deg i The Shambles.

The Shambles, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Noen av kjøtt­kro­kene fra middel­al­deren henger frem­deles over vinduene i The Sham­bels. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

The Shambels – slakternes smug i middelalderen

The Sham­bles er gaten hvor slak­terne holdt til i middel­al­deren og senere – smugets navn stammer fra ordet «Hamel», som betyr slak­ter­benk. Gaten er nevnt i The Doomsday Book fra år 1086, en eien­doms­over­sikt som ble utar­beidet på oppdrag av norman­ner­kongen William den I, også kalt William the Conqueror (Erob­reren), med henblikk på verdi­grunnlag for skatte­inn­kre­ving. Du kan frem­deles se kjøtt­kro­kene over vinduene her. Kjøtt­va­rene ble solgt over diskene, som frem­deles er synlige som nedre del av vindus­kar­mene i enkelte av bygnin­gene. I dag finner du både kafeer, restau­ranter og små butikker i dette unike smuget. Prøv å fore­stille deg de hygie­niske forhol­dene her. Langs fortauet i smuget kan du se rennene på hver side av smuget der slak­terne kastet rester etter slak­tede dyr. Så sent som i år 1830 holdt 35 slak­tere til i dette smuget.

Margareth Clitherow shrine, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Huset til Marga­reth Clit­herow, som ble helgen­for­klart så sent som år 1970. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

The Shambels – Margareth Clitherows House

Det første huset du passerer på høyre hånd når du entrer The Sham­bles fra Goodram­gate, er den katolske hellig­dommen Marga­reth Clit­he­rows House, eid av en slak­ter­kone som ble drept under reli­gions­kon­flikten på 1500-tallet da hun nektet å frasi seg sin katolske tro. Hun hadde et lite rom hvor hun skjulte forfulgte katolske prester, men ble arres­tert og mishandlet til døde den 15. mars 1586. Så sent som år 1970 ble hun helgen­for­klart av den katolske kirken på grunn av sine gode gjerninger.

Coppergate – et planlagt shoppingsenter blir vikingsenter

Under utgra­vin­gene av Copper­gate kom arkeo­lo­gene over en av de best bevarte boset­nin­gene fra viking­tiden i hele Europa. Den fuktige jorden hadde bevart en mengde husrester, klær, spill, husgeråd og andre gjen­stander. Copper­gate viste seg å være en tidli­gere hoved­gate for cirka 1000–1100 år siden, og her lå funda­men­tene til tømmer­byg­ninger side om side, hver eneste av dem adskilt av et gjerde fra nabo­byg­ningen. Helt unike rester etter produk­sjon av ull, metaller, tekstiler, jern, glass og kopper lå vel bevart under bakken. Copper­gate fikk sitt navn på grunn av den omfat­tende produk­sjonen av nettopp kopper til å drikke av – gaten der hvor kopp­ma­kerne holdt til.

Jorvik Viking Centre, Coppergate, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Jorvik Viking Centre er et av Englands mest kjente museer og opple­vel­ses­sentre. Foto: © www.visityork.org.

Jorvik Viking Centre

Jorvik Viking Centre er kjent over hele Europa for sin utrolig levende og omfat­tende utstil­ling av viking­tiden og dens kultu­relle påvirk­ning. Museet doku­men­terer viking­ti­dens York – eller rettere sagt Jorvik, og er meget vel tilrette­lagt for barn og unge – etter vår mening finnes det intet museum som gir et bedre innblikk i viking­kul­turen enn Jorvik. Et must å få med seg for å forstå Yorks historie. Vis-a-vis Jorvik Viking Centre finner du All Saints Church, som er nevnt i skrift­lige kilder i år 1089, men som ble oppført en gang tidli­gere på 1.000-tallet.

Merchants Adventurer's Hall

Merchants Adven­tu­rer’s Hall er kjøp­men­nenes forsam­lingshus, oppført cirka år 1350. Foto: © Merchant Adven­tu­rer’s Hall.

Et stein­kast fra Copper­gate finner du Merchant’s Adven­ture Hall fra middel­al­deren, også denne åpen for publikum. Denne 650 år gamle bygningen ble benyttet av byens kjøp­menn, både til forhand­linger og til råds­møter for kjøp­manns­lauget. Her kan du ellers holde bryllup, konfe­ranser og fester i stem­nings­fulle histo­riske omgivelser.

Fairfax House – en klassisistisk perle

Rett rundt hjørnet for Jorvik og Copper­gate finner du en annen sever­dighet, nemlig Fairfax House, som regnes som et av de aller fineste geor­gi­anske husene i hele England.

Fairfax House, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fairfax House er et 1700-tallshus med komplette inte­ri­ører – et museum åpent for publikum. Foto: © www.visityork.org.

Fairfax House er et museum åpent for publikum. Bygningen ble oppført i klas­si­sis­tisk stil i år 1762, og hadde dermed 250 års jubi­leum i år 2012. Fairfax House var hjemmet til greven av Fairfax, og ble tegnet av 1700-talls-arki­tekten John Carr fra York. Bygningen ble i løpet av 1900-tallet benyttet blant annet til kino, men ble tidlig i 1980-årene restau­rert og tilbake­ført til opprin­nelig stand, hva angår både ekste­ri­ører og inte­ri­ører. Her er alt auten­tisk ned til minste detalj, blant annet kan du se hvordan det ble dekket opp til fest­mid­dager, og hva kjøkken-perso­nalet hadde til rådighet av både redskaper og råvarer.

Clifford's Tower, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Clif­ford’s tower fra middel­al­deren er åpent for publikum. Foto: © Jim Richardson / www.visityork.org.

Castlegate, Clifford’s Tower og Castle Museum

Fra Fairfax House beveger du deg i retning mot stedet der elvene Ouse og Foss møtes. Her ligger Clifford’s Tower, der byens jøder ble jaget inn og brent den 16. mai i år 1190 – kalt The Shame of York. Det første fest­nings­an­legget her ble bygd av tømmer i år 1068 av normanner-kongen William the Conquerer (Erob­reren) etter at meste­parten den gamle bydelen fra viking­tiden ble revet, omtrent samtidig som en tømmer­pa­li­sade ble oppført på motsatt side av elven. Mellom disse trakk man en kjet­ting for å hindre skip å komme opp elven. De opprin­ne­lige borgene ble brent og ødelagt alle­rede i år 1069 av danske styrker og av lokale opprø­rere. Etter massa­kren av byens jødiske befolk­ning i år 1190 ble borgen gjen­opp­bygd i tømmer i årene 1190–94, etter at haugen den ligger på ble gjort høyere og større. Denne borgen ble ødelagt av en orkan i år 1245.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Denne illust­ra­sjonen av York-kunst­neren Rids­dale Tate (1862–1922) viser hvordan han så for seg middel­al­de­rens York. Foto: © City of York.

Den engelske kongen Henry III lå i krig med skot­tene, og beordret en ny borg bygd i stein. Master Simon of Nort­hampton og Master Henry of Reynes, tømmer­mester og stein­hug­ger­mester fra Windsor Castle, ble sendt opp til York for å besørge konstruk­sjonen av en ny borg i stein.  Navnet Clifford’s Castle kommer fra en opprører som ble hengt her i år 1322 etter ordre fra kong Edward II. Borgen ble senere på 1300- og 1500-tallet skadet av både natur­ka­ta­strofer og krigs­hand­linger. Designet med grunn­plan som et firkløver er unikt for engelske borger.

York Castle Museum

York Castle Museum er et bymu­seum som doku­men­terer dagligliv gjennom komplette inte­ri­ører, husgeråd, bruks­gjen­stander og klær. For eksempel kan du her oppleve en vikto­ri­ansk daglig­stue, en Moor­land bonde­stue fra 1850-årene, en spise­stue i geor­gi­ansk stil fra peri­oden år 1720 – 1840 og en jako­binsk spise­stue fra siste halvdel av 1500-tallet.

York Castle Museum, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

York Castle Museum ligger ved siden av Clif­ford’s Tower. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

Her finnes også et kjøkken fra 1940-tallet og en daglig­stue fra 1950-tallet. 1960-årene er doku­men­tert med en egen avde­ling: The Sixties, der klær og gjen­stander forbundet med musikk, tv, sport, kjøre­tøyer, hippie-tilvæ­relsen, protest­be­ve­gelser og ungdoms­kul­turen er samlet og presen­tert. The Castle Museum gir et unikt innblikk i den særegne engelske kulturen. Herfra anbe­faler vi at du rusler langs elven Ouse opp til Ouse bridge. Rett ved broen ligger pub’en The King’s Arms, i det tidli­gere Cumber­land House. Når du krysser elven kommer du ut i Bridge Street som fort­setter som Mick­el­gate. På veien passerer du først St Martin’s‑cum-Gregory Church fra 900-talet, som i dag er et senter for glass­kunst og glass­ma­le­rier – The Stained Glass Centre, klos­ter­kirken Priory of the Holy Trinty Church fra år 1089 og St Mary’s Bishop­hill Junior Church med tårn fra 900-tallet, alle svært sever­dige, både utvendig og innvendig.

Mickelgate Bar

Denne byporten var hoved­porten inn til gamle York i middel­al­deren. Nederste del ble bygd på 1100-tallet, mens tårnene ble bygd på 1300-tallet. Mick­el­gate Bar hadde en såkalt Barbican foran, en liten oval fest­ning, som besø­kende ble sluset inn i før de kunne passere byporten etter kontroll. Barbican ble dess­verre revet i år 1826.

Micklegate Bar, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Middel­al­der­by­porten Mick­le­gate Bar sett fra innsiden. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

I mange århundrer ble avhugde hoder fra fiender og forræ­dere stilt ut på toppen av Mick­el­gate Bar, blant annet Sir Henry Purcey (Hotspur), hals­hugget i år 1403, og Richard, Duke of York, i 1460. Det siste avkap­pede hodet ble fjernet i år 1754. I henhold til en gammel tradi­sjon stanser konge­lige ved byporten og spør Yorks ordfører om å få tilla­telse til å komme inn. Herfra anbe­faler vi at du tar til høyre og følger bymuren på innsiden opp til elven Ouse igjen hvor du kommer til Lendal Bridge.

Lendal Brigde, Guildhall, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Lendal Brigde og The Guild­hall til høyre fra år 1444. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

Ved Lendal Brigde

Hvis du stopper midt på broen Lendal Brigde har du flere histo­riske sever­dig­heter i din umid­del­bare nærhet. Barker Tower fra 1300-tallet ligger oppstrøms på den ene siden av broen, der du kom fra, mens Lendal Tower, fra cirka år 1300 ligger på den andre siden av elven, på venstre side av broen. Når du så ser nedover elven til høyre, ser du gilde­hallen Guild­hall et lite stein­kast nedstrøms. Dagens utgave av The Guild­hall er bygd av «Guild of St Chris­to­pher and St George» og bystyret i år 1444 på funda­men­tene til en Common Hall – et slags folkets hus, som ble oppført i henhold til et kongelig char­ter­brev av år 1256. Herfra går du noe få meter før du ser klos­ter­ruiner på venstre hånd, i et parkområde.

St Mary's Abbey Ruins, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Restene av St Mary’s Abbey vitner om Henrik den Åttendes hård­hente frem­ferd. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

St. Mary’s Abbey og Yorkshire Museum

St. Mary’s Abbey fra år 1088 ble oppført av norman­ner­kongen William Rufus (William Erob­re­rens sønn). St. Marys Abbey ble cirka 470 år senere stengt og revet av Henry VIII. (Henrik den Åttende) etter at han brøt med pave­kirken og innførte refor­ma­sjonen, som skulle bli en blodig affære på de britiske øyer. St. Mary’s Abbey var et av de mektigste klost­rene i hele England, og innebar visse fordeler for byen. Her ble det både under­vist og drevet velde­dighet. Til tider ble klos­te­rets munket anklaget for utsve­vende liv, noe som ikke var uvanlig blant den katolske kirkens menn på 1200-tallet og senere. Innerst i parken ved bymuren finner du St. Olave’s Church fra år 1055, viet til Olav de Hellige, som for øvrig raidet London i år 1009 og sørget for at den davæ­rende London Bridge ble demon­tert på en måte som byens innbyg­gere aldri hadde opplevd maken til.

Abbot's House, King's manor, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Abbot’s House fra år 1270 til venstre ble senere til King’s Manor. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

På St. Mary’s Abbeys park­om­råde ligger også The Abbot’s House fra 1270-talet for Simon de Warwick som på den tiden var klos­te­rets abbed. Dette huset ble senere kalt The King’s Manor.

The Yorkshire Museum

På området finner du det meget fine York­shire Museum, med mange arkeo­lo­giske godbiter i tillegg til fossiler, fugler og sjeldne dyr. Her finner du blant annet the Newgate Cross shaft, en del av et stein­kors i det vi kjenner som Borre­stil fra viking­tiden, samt en mengde objekter fra romertid, angel­saksisk tid, vikingtid og norman­ner­tiden, samt den øvrige middel­al­deren. Museet er et must for å forstå Yorks mer enn 2000 år lange historie, og gir et unikt innblikk i romersk leve­sett på de britiske øyer.

Yorkshire Museum

The York­shire Museum er en gull­gruve for deg som er opptatt av arkeo­logi og historie. Foto: © www.visityork.org.

Blant annet kan du se romerske gulv­mo­sa­ikker som ble lagt i villaene som de mektigste romerne og de rikeste lokale handels­men­nene bodde i. Når du har vært på museet, bør du gå forbi de største klos­ter­rui­nene og bort til St Olave’s Church og ta til høyre for så å gå Mary­gate på utsiden av bymuren. Når du kommer til Bootham tar du denne gaten til høyre i retning av the Minster – kate­dralen. Her står nok en byport fra middel­al­deren, The Bootham Bar. St. Mary’s Abbey lå utenfor bymu­rene i middel­al­deren. Vi kan anbe­fale en liten runde i kvar­talet nedenfor the Minster, nemlig å skrå ned St Leonard’s Peace inn i Museum Street og så ta til venstre i Lendal.

St Helen Square, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

St Helen Square er Yorks viktigste møte­plass. Foto: © www.visityork.org.

Snart kommer du til Yorks viktigste møte­plass, St. Helen’s Square, hvor du finner både Mansion House og St. Helens Church, også den fra middel­al­deren. Herfra går du vakre Stone­gate opp til The Minster. Under­veis kan du sukke tørsten i det eldgamle verts­huset Old Starre Inn – ikke vans­kelig å finne, ettersom et skilt henger over hele gaten. I Stone­gate finner du dess­uten restene etter byens aller eldste bolighus, nemlig the Norman House, som du kan lese mer om under Yorks historie nedenfor. Her ligger også gamle Barley Hall, et rekon­struert byhus fra cirka år 1360, oppført av munkene ved Nostell Priory.

Barley Hall, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Barley Hall med adgang fra Stone­gate, er et byhus fra middel­al­dere, oppført cirka år 1360. I dag er det et museum åpent for publikum. Foto: © www.visityork.org.

Barley Hall forfalt gjennom århund­rene, og ble kjøpt av York Archa­eo­lo­gical Trust i 1987, og reha­bi­li­tert av dem, som et museum. Man vet at klos­teret Nostell Priory hadde problemer i 1430-årene, og at huset ble leid av den velstå­ende gull­smeden William Snaw­sell i år 1460 for 53 shil­ling og 4 pence, en meget høy sum for denne tiden. Snaw­sell ble byens ordfører og flyttet ut av huset i år 1489. Hva som senere skjedde med huset er uklart, men det ble delt opp i mindre seksjoner gjennom 16- og 1700-tallet. Barley Hall er åpent for publikum. Det ligger også flere middel­al­der­kirker i kvar­ta­lene nedenfor the Minster – St. Wilfrid’s RC Church fra 1864, St. Michaels Church fra før år 1088 og St. Samsoms Church første gang nevnt i år 1154.

The Minster of York

Den gotiske Minster i York ble påbe­gynt i år 1220, etter at byens nye erke­biskop Walter de Grayi år 1215 besluttet at den tidli­gere norman­niske kate­dralen i romansk stil fra år 1154 skulle erstattes av et bygg etter modell av Cante­burys gotiske katedral.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Tegning av the Minster anno cirka år 1650–80. Foto: © York­shire Museum.

På stedet der den nye gotiske Minster sto delvis ferdig i år 1250, er det doku­men­tert at det har stått kirker siden år 627. En ny norman­nisk kate­dral ble bygd i år 1080, men ble ødelagt av brann og erstattet i år 1154 med enda en ny norman­nisk kate­dral. Store deler av den gotiske Minster ble bygd på funda­men­tene av denne forrige norman­niske kate­dralen. Erke­bis­kopen i årene 1285–96, Jean le Romeyn, var professor i Paris, og fikk stor betyd­ning for den tyde­lige franske påvirk­ningen med tynne vegger, høye spisse arkader og den klare verti­kale eleva­sjonen med høye gjen­nom­lø­pende pilastre over trifo­rium og klerest­o­rium til ribbehvelvet.

York Minster, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Skipet i York Minster sett fra vest – legg merke til skjermen som deler av kirke­rommet der koret begynner. Foto: © www.visityork.org.

Det store vest­vin­duet er formet på engelsk-gotisk maner og sto ferdig i år 1316. Masverket er formet som et hjerte i vinduets øvre del. Det er også en bred skjerm­vegg mellom skipet og koret, typisk for engelske kate­draler. En annen særegenhet ved York Minster er de fem høye lansett-vinduene i det nord­lige tverr­skipet, like høye som arka­dene i skipet. Denne parade­veggen kalles for øvrig Five Sisters, og er Englands høyeste i sitt slag. York Minster er vakkert deko­rert innvendig i en stram og behersket gotisk stil.

York Minster, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Det er dimen­sjoner over York Minster. Foto: © Kippa Matt­hews / www.visityork.org.

Det tok imid­lertid lang tid å bygge kate­dralen. Den ble erklært ferdig og innviet først i år 1472, etter at vest­tår­nene ble tilføyd i år 1433 og 1472.

Litt om Yorks tidlige historie

Eboracum – romertidens York

York er en by som består av lag på lag av historie. Rester fra grunn­leg­gelsen av romernes Eboracum i år 71 etter Kristus er frem­deles synlige. I dette året nedkjempet romerne den regio­nale stammen Brigantes, og konstru­erte et forsvars­verk på 20 hektar for den 9. legion, som besto av 6.000 soldater. Fest­ningen lå på en høyde ved østbanken av elven Ouse, der denne løper sammen med elven Foss. En sivil boset­ning – en colonia – ble anlagt på vest­siden av elven. Omkring år 90–95 var York romernes mili­tære hoved­stad på de britiske øyer. Den 9. legion forlot byen i år 120 og ble erstattet av den 6. romerske legion. På slutten av 100-tallet hadde Eboracum vokst til å bli et viktig makt­senter, og en av romernes fire viktige kolo­nier på øyriket. Dette skapte behov for forskjel­lige forsy­ninger og tjenester, og dermed oppstod et marked, som byens borgere kunne utnytte til sin fordel.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Rester av et romersk vakt­tårn i muse­ums­parken. Foto: Kaly99 / Wikipedia.

Mer om Eboracum – romertidens York

Garni­sons­byen tiltrakk seg hånd­ver­kere og handels­folk. Belig­gen­heten ved elven Ouse gjorde at handels­skip kunne seile helt opp til fest­ningen og byen for å levere og hente varer. Romerne bygde også et omfat­tende veinett som forband York med andre byer lenger sør, vest og nord. På slutten av 200-tallet ble byens romerske forsvars­verk styrket, og en ny bymur ble bygd samtidig som York ble provins­ho­ved­stad i det romerske Britannia. Etter­hvert som handelen og velstanden økte, bygde de mest velstå­ende borgerne store villaer med vakkert deko­rerte mosa­ikk­gulv på romersk maner. Etter at keiser Konstantin den Store tillot kris­ten­dommen i Vest-Romer­riket i år 312, ble det bygd kirker over hele Europa, også i York. Mange romerske soldater var kristne, og utgjorde en stor del av menig­he­tene. Man vet ikke hvor denne aller første kirken ble bygd. Etter Romer­ri­kets fall gikk det tilbake med kris­ten­dommen i England.

 Konstantin den store, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Utenfor York Minster står en skulptur av keiser Konstantin den Store, som var her flere ganger. Foto: © Jim Richardson / www.visityork.org.

Keiser Konstantin den Store og York

Keiser Constan­tinus Chlorus (den bleke), medkeiser i det romerske Tetri­ar­kiet, ble drept her i år 306 etter et slag mot brigantes, York­shire-områ­dets opprin­ne­lige beboere. Hans sønn, Keiser Konstantin den Store, var ved sin fars side da han døde og ble av solda­tene i den 6. legion utnevnt til ny keiser av Romer­riket her i York, (selv om det tok et år før han var offi­siell vest­ro­mersk keiser.) I årene som fulgte ble forsvars­ver­kene ytter­li­gere styrket med seks inter­vall­tårn i bymuren, i tillegg til to kraf­tige hjørne­tårn. Det er fore­tatt en rekke utgra­vinger de senere årene i regi av York Archa­eo­lo­gical Trust, og det er avdekket både bade­an­legg, kloakk­sys­temer, vann­for­sy­ning, samt en mengde rester av murer og funda­menter. Under kate­dralen York Minster er det funnet rester etter romernes hoved­kvarter, og en 9 meter høy søyle er gravd ut og gjenreist.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Deler av en romersk mosaikk fra 100-tallet. Foto: © York­shire Museum.

York etter Romertiden

Romer­riket opplevde store interne problemer på begyn­nelsen av 400-tallet. År 402 var det siste året det ble slått romerske mynter her, og i løpet av årene 409- 410 regner man med at den siste romerske soldat hadde forlatt de britiske øyene – skjønt det er også en teori at en del romere ble igjen og forsøkte å opprett­holde handels­ruter og gamle kontakter. Selv om romernes tilbaketog medførte nedgangs­tider, forble York et viktig handels­senter, til tross for over­svøm­melser på 400-tallet av byom­rådet ved elven nedenfor festningen.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

En angel­saksisk begra­vel­ses­urne fra 400–600-tallet. Foto: © York­shire Museum.

Byen skiftet navn til Eoforwic og ble etter hvert også befolket av angel­sak­sere – anglere fra Schleswig-Holstein og saksere fra Nord-Tysk­land. York var en av de få byene i Europa som beholdt sin status som handels­senter, og som ble modell for utvik­lingen av handels­byer i Europa i tidlig middel­alder. Handelen fore­gikk over Nord­sjøen med danske, neder­landske, tyske, svenske og norske handels-samfunn som de viktigste kontakt­punk­tene. I år 625 ble York bispe­sete. På den tiden hadde byen et kongelig slott og var åpen­bart et viktig makt­sen­trum på grunn av handel.

Eoforwic – York kristnes på ny på 600-tallet

Først i år 627 skulle kris­ten­dommen formelt gjen­inn­føres i York, etter at Pave Grego­rius i år 601 hadde bestemt at de britiske øyer skulle kristnes på ny. Paven valgte ut York som hoved­sete i nord. Drøyt 20 år etter reiste biskopen Paulinus til York. På denne tiden tilhørte byen det angel­saks­iske konge­dømme Deira. Kong Edwin av Deira ble over­be­vist om at kris­ten­dommen kunne gi ham fordeler overfor nabo­konge­dømmer Wessex, og bygde en liten trekirke som ble viet til St. Peter første påskedag i år 627. Senere, på begyn­nelsen av 630-årene begynte kong Edwin å bygge en stein­kirke som skulle erstatte  trekirken. Meningen var at biskopen skulle få en bolig i tilknyt­ning til kirken, men kongen falt i kamp i år 633. Resul­tatet ble at biskopen tok dron­ning Ethel­burga med barn under armen og flyktet til Kent i sør. En av bisko­pens hjel­pere, John the Deacon, ble igjen i York, i følge skrift­lige kilder, sammen med Oswald, som i år 640 skal ha full­ført den nye stein­kirken. Bispe­setet ble midler­tidig flyttet nord­over til Nort­hum­ber­land, til Lindisfarne.

The Gilling Sword, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

The Gilling Sword – fra angel­saksisk tid på 600-tallet. Foto: © York­shire Museum.

Bispe­setet i Eoforwic eller York ble først gjen­opp­rettet i år 644, etter synoden i Whitby. I år 735 ble York erke­bispe­sete da Egbert ble den første erke­bis­kopen i nord. Den etter­føl­gende erke­bis­kopen Ethel­bert bygde kirken Den Hellige Visdom i York, men ingen vet i dag hvor den lå. Lenger ut på 700-tallet beskriver både histo­ri­keren Bede (år 673–735) og den skrift­lærde Alkuin (år 735–804) Eoforwic eller York som en by med mange kirker, sann­syn­ligvis på grunn av klostret som ble grunn­lagt på Bishop Hill denne tiden, både for å holde kirkens budskap i hevd, og for rent prak­tisk å samle arbeids­kraft, kunn­skap og produk­sjon i et orga­ni­sert felles­skap. Alkuin, som ble invi­tert til Karl den Stores hoff i Aachen, beskriver Eoforwic som et empo­rium – et senter for handel via sjø og land. Andre steder med «wic»-endelse, som Lundewic (London) og Gipe­swic (Ipswich) har hatt liknende betyd­ning i denne lite doku­men­terte peri­oden i tidlig middelalder.
På stedet der St. Mary Cast­le­gate ligger, har det anta­kelig stått en Anglisk kirke. Der hvor elvene Ouse og Foss møtes er det funnet omfat­tende bygnings­rester fra denne peri­oden, blant annet rester etter trebyg­ninger – langhus på 13 x 6 meter. Her ble det produ­sert jern, kobber, bly, ull og lær. Man tror at denne boset­ningen på cirka 1200 m² var nettopp Eorforwic i tidlig middelalder.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Et vikings­verd som sann­synlig vis har smakt kristen manns blod mer enn én gang… Foto: © York­shire Museum.

Vikingene kommer

Den første november år 866 angrep norske og danske vikinger Eoforwic York, ledet av Ivar Bein­løse Ragnarson. Den Angel­saks­iske krønike forteller at det «kom en mektig hedensk hær til England» i år 865. Det var en hær av hoved­sa­kelig dansker og andre av norrøn bakgrunn fra Norge, Irland og Normandie av en hittil uhørt stør­relse, som raidet England med voldsom styrke og fart. De Nort­hum­bri­aneske kongene Ælla og Osbert kom seg imid­lertid unna. Dette var den første inva­sjonen av vikinger som hadde til hensikt å erobre, og ikke bare plyndre. Virk­ningen var knusende. Saga­skri­ben­tene oppgir at hensikten først og fremst var personlig – at brød­rene var ute etter å hevne faren Ragnar Lodbroks død i Northumbria.

Et forsøk på gjenerobring

Nort­hum­bri­a­nerne la til side indre stri­dig­heter for å stå sammen mot en fryktet fiende. Den 23. mars 867 gikk den kombi­nerte hæren til Osbert og Ælla løs på York. Ivar og mennene hans ikke bare forsvarte byen, men påførte de nort­hum­briske angri­perne et fatalt nederlag, der Osbert ble tatt til fange og Ælla ble drept. Dette er omtalt i Ulster-anna­lene, som beretter at «Et nederlag for de nord­lige sakserne i York, på dans­kenes hender, hvor Ælli, konge av de nord­lige sakserne, ble slått i hjel».  Ællas død har fått oppmerk­somhet hos mange. I henhold til tradi­sjonen ble Ælla tortu­rert i hjel med groteske midler ettersom brød­rene var Ragnar Lodbroks sønner og hadde et hevn­motiv: «De sørget for å skjære en blodørn over Ællas rygg, og kuttet vekk alle ribbeina fra rygg­søyla, og deretter trakk de ut lungene hans.» De norrøne begynte så å forsterke befest­ningen av byen, og dyrket markene omkring den.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

En tvinnet armring i gull fra viking­tiden. Foto: © York­shire Museum.

Ivar Beinlause blir Konge av York og styrker sin posisjon

Da vikin­gene inntok Eoforwic, eller Jorvik som de fornorsket det til, tok det ikke lang tid før de nort­hum­bri­anske adelige flyktet. Ivar satte inn en lokal angel­sakser ved navn Egbert som sted­for­tre­dende hersker for at han selv og hæren i år 868 skulle kunne ri sørover fra York og sette opp vinter­leir i Mercia ved Nottingham, forteller den Angel­saks­iske krønike. Nottingham hadde stor stra­te­gisk betyd­ning, både til forsvar og for videre ekspan­sjonen i England. Jorvik forble stort sett under viking­styre til år 954, da Erik Blodøks mistet herre­dømmet over byen og området igjen fikk angel­saks­iske hers­kere. En periode fra år 927 til 940 ble byen styrt av den angel­saks­iske kongen Athelstan. I mellom­tiden hadde York vokst vesentlig, og blitt et bety­delig handels­sted og produk­sjons­sted for smykker, våpen, mynter, ring­brynjer og andre gjen­stander, som f eks skøyter laget av bein. Det ble impor­tert kopper og bly fra Italia, tinn fra Corn­wall, gull og sølv fra hele Europa, vin fra Rhinen-området, rav fra Øster­sjø­lan­dene, silke fra Østen, samt pels, hval­rosstenner og tørr­fisk fra Norge.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Illust­ra­sjon av hvordan man antar at York så ut etter at norman­ner­kongen William Erob­reren tok byen. Illust­ra­sjon: Terry Ball for English Heritage.

Et anglo-skandinavisk York

Fra år 954 til år 1068 var York styrt av en engelsk konge som var sterkt påvirket av viking­kul­turen. Denne peri­oden var fredelig og medførte vekst og velstand. Kong Eadred, som hadde slått Erik Blodøks, døde alle­rede året etter seieren i år 955. Han ble etter­fulgt av kong Edgar, som styrte til år 975, uten å ha opplevd angrep fra frem­mede makter. På denne tiden hadde York cirka 30.000 innbyg­gere og var meget velstå­ende, med handels­menn fra alle verdens hjørner, med dansker i over­vekt. Selv om York var Englands nest største by etter London, viste kongen liten inter­esse og overlot det direkte styret til den lokale adelen. Norman­ner­kongen William Erob­reren fra Normandie i Frank­rike erobret England i år 1066. Han så på Nord-England som opprørsk og bestemte seg for å erobre det så snart han fikk konso­li­dert makten i England. I år 1068 marsjerte han inn i York med sin hær. Byens borgere gav ham gisler og byens nøkler. William var fast bestemt på å innlemme York i sitt engelske rike. Han lot bygge to borger, en på hver side av elven Ouse, Clif­ford Tower sto ferdig i år 1068 og borgen på Baille Hill sto ferdig i år 1069. Mellom disse to borgene kunne det strekkes kjet­ting for å hindre fiendt­lige skip å seile opp. William the Conquer – Erob­reren – var forsiktig – og det med god grunn.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Bymu­rene du i dag kan se er fra middel­al­deren på 11–1200-tallet, Inne i jord­vol­lene står den romerske bymuren. Vikin­gene bygde voller og satte tømmer­pa­li­sader oppå. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

Borgernes opprør og kong Williams grusomme hevn

For å få plass til å bygge de to borgene, måtte William rive all bebyg­gelse i en av byens 7 shires – bydeler. Dette ble sterkt mislikt, og lokale opprø­rere gikk til angrep på Williams styrker i år 1069, men ble raskt nedkjempet. Senere, i august år 1069, ankom kong Svein av Danmark med en stor flåte. Sammen med adelen og lokale styrker satte disse begge borgene i brann, samtidig som Williams styrker brente ned deler av byen for å ramme opprø­rerne. Det medførte at nesten hele York ble ødelagt, inklu­sive den davæ­rende Minster – katedralen.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Illust­ra­sjon av den norman­nisk-romanske kate­dralen fra år 1080. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

William tok en grusom hevn da han hørte om opprøret – han bestakk dans­kene til å forlate byen, slik at han var uten motstand da han rykket inn. Han gjen­opp­bygde de to borgene, og startet det som skulle få navnet «the Harrying of the North» – herjingen i nord. Med York som base startet han sin nåde­løse hevn, med vold, plynd­ring, ødeleg­gelser og utsul­ting. Vi vet lite om omfanget av disse herjin­gene, men den samti­dige Symeon of Durham forteller om at «lik lå slengt i gatene uten noen til å begrave dem, og alle ble rammet av sverdet eller hungeren – mange av dem forlot landet for å unnslippe nøden…» Kroni­køren Orderik Vitalis skriver at William på sitt døds­leie uttrykte anger for sine gjer­ninger i nord.

Kong John Lacklands fribrev i år 1212

I år 1212 under­tegnet borgerne i York et fribrev med kong John Lack­land (Johan uten Land), som overtok konge­riket etter sin bror, Richard Lion­heart (Richard Løve­hjerte) i år 1199. John trengte penger. Han ga York status som fri by, mot en klek­kelig sum penger, som han trengte for å bøte på en slunken stats­kasse etter kost­bare kriger og korstog. I år 1215 ble det berømte doku­mentet Magna Carta under­tegnet, også det av kong John.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Pano­rama over York med kate­dralen The Minster øverst i gamle­byen. Foto: DACP / Wikipedia.

Ouse, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Elven Ouse renner gjennom sentrum av gamle York. Foto: © Paul Crossman / www.visityork.org.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

The Sham­bles var slak­ternes smug fra middel­al­deren og frem­over. Foto: © Paul Crossman / www.visityork.org.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

The Vale of York Viking Hoard er et viktig arkeo­lo­gisk funn av mynter og sølv fra år 927–28. Foto: © Trustees of the British Museum.

Bymuren, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Bymuren fra middel­al­deren er bygd oppå voller fra viking­tiden som ble fylt over de romerske bymu­rene. Foto: © www.visityork.org.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

York Minster sett fra Stone­gate, en av hoved­ga­tene i gamle­byen. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

St Williams College, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

St William’s College fra middel­al­deren ligger rett ved kate­dralen. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

Monk Bar, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Byporten The Monk Bar fra middel­al­deren i all sin prakt. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

The Holy Trinity Church, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Bak Our Lady’s Row finner du den norman­niske kirken The Holy Trinity Church fra 1.000-tallet. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

Holy Trinity Church, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Holy Trinity Church er verd et besøk bare på grunn av de fine inte­ri­ø­rene. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

The Shambels, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Smuget The Sham­bels fra middel­al­deren er helt unikt – her holdt 35 slak­tere til på det meste. Foto: © Jim Richardson / www.visityork.org.

Doomsday Book, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fra Doomsday Book, som ble skrevet i år 1086 på ordre av norman­ner­kongen William Erob­reren. Kilde: Wikipedia.

The Shambels, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

The Sham­bles er en av Yorks viktigste histo­riske sever­dig­heter. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

Ghost Walks, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Det er popu­lært å bli med på Ghost Walks i York – det påstås at det spøker i mange av de gamle bygnin­gene. Foto: © Paul Crossman / www.visityork.org.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

I Copper­gate er det gravd ut og preser­vert deler av gamle Jorvik fra viking­tiden, i dag en del av museet og opple­vel­ses­sen­teret Jorvik Viking Centre. Foto: © www.visityork.org.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fra Jorvik DIG, der det også er tilbud til barne­fa­mi­lier. Foto: © www.visityork.org.

Merchant Adventurers' Hall, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Merchant Adven­tu­rers’ Hall er verd et besøk. Foto: Kaly99 / Wikipedia.

Fairfax House, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fairfax House er et museum som gir et enestå­ende innblikk i hvordan et geor­gi­ansk over­klasse­hjem så ut. Foto: © www.visityork.org.

Fairfax House, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fairfax House er nenn­somt restau­rert tilbake til fordums prakt. Foto: © www.visityork.org.

Fairfax House, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

I Fairfax House dekkes det opp til middag anno 1750. Foto: © www.visityork.org.

Clifford's Tower, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Clif­ford’s Tower ligger på en menneske­skapt haug der elvene Ouse og Foss møter hver­andre. Foto: © www.visityork.org.

Clifford's Tower, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fra innsiden av Clif­ford’s Tower. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

Kirkgate Victorian Street at York Castle Museum, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fra gaten Kirk­gate Victo­rian Street i York Castle Museum. Foto: © www.visityork.org.

Ouse Bridge, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Et stra­te­gisk plas­sert vann­hull ved Ouse Bridge. Foto: © www.visityork.org.

Mickelgate Bar, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Mick­el­gate Bar fra 1100-tallet var hoved­by­porten i middel­al­deren. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

 Micklegate Bar, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Mick­le­gate Bar sett fra middel­al­de­rens bymurer. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

Lendal Tower

Lendal Tower fra cirka år 1300 voktet innsei­lingen til byen. Foto: © www.visityork.org.

Guildhall, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Guild­hall fra år 1444 står frem­deles ved Lendal Bridge. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

Lendal Bridge, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Lendal Bridge ligger i histo­riske omgi­velser. Tårnet til St Martin’s Church nedstrøms i bakgrunnen. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

St Mary's Abbey, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Parken rundt ruinene er et fint rekrea­sjons­om­råde. Foto: © Paul Crossman / www.visityork.org.

St Mary's Abbey, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

En ridende rytter til hest blant skumle klos­ter­ruiner. Huttetu. Foto: © www.visityork.org.

The York Helmet, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Denne flotte angel­saks­iske hjelmen er laget en gang rundt år 750–75. Foto: © York­shire Museum.

Yorkshire Museum, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

York­shire Museums samlinger omfatter også dette angel­saks­iske sverdet fra 600-tallet. Foto: © York­shire Museum.

The Yorkshire Museum, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

I The York­shire Museum kan du se mange gjen­stander fra romer­tiden, blant annet dette hodet av guden Mars. Foto: © York­shire Museum.

Bootham Bar

Bootham Bar er en byport fra middel­al­deren som ligger to stein­kast fra the Minster. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

St Helen's Church, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

St Helen’s Church ligger ved St Helen’s Square. Foto: © www.visityork.org.

Barley Hall, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fra The Great Hall i Yorks rekon­stru­erte byhus fra midde­la­deren, Barley Hall. Foto: © www.visityork.org.

Barley Hall, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

I Barley Hall kan du blant annet smake middel­al­dermat – her fra jule­fei­ringen. Foto: © Kippa Matt­hews / www.visityork.org.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Den impo­ne­rende kate­dralen York Minster sett fra vest. Foto: © York Minster.

Minster York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Vest­fa­saden til Minster med tårn og et enormt blyglass­vindu. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

Minster, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

York Mins­ters skip sett fra øst. Foto: © York Minster.

York Minster, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Fra Mins­ters kor bak skjerm­veggen. Legg merke til de flotte korsto­lene, som for øvrig kun kirkens menn fikk bruke. Foto: © www.visityork.org.

Seven Sisters, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Seven Sisters er navnet på de uvanlig høye lansett­vin­duene til fasaden på det nord­lige tverr­skipet. Foto: © www.visityork.org.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Foran the Minster fant man nylig restene av en romersk søyle, som ble satt opp i full høyde – hele 9 meter. Foto: © Gareth Buddo / www.visityork.org.

Constantin, keiser Konstantin den store, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

En av keiser Konstantin den Stores under­ord­nede lar seg avbilde sammen med sjefen. Foto: © www.visityork.org.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Inskrip­sjon fra en romersk byport datert år 107 etter Kristus. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Grav­støtten etter romerske soldaten Lucius Ducchius Rufinus, som levde mellom år 71 og 120 etter Kristus. Foto: © York­shire Museum.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Gulv­mo­sa­ikker fra romerske herskapshus er utstilt i York­shire Museum. Foto: © York­shire Museum.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Den romerske kvinnen Julia Velba døde også i York – på 200-tallet, mer enn 50 år gammel. Foto: © York­shire Museum.

Alkuin of York Karl den Stores hoff, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Alkuin of York ble invi­tert til Karl den Stores hoff på slutten av 700-tallet. Kilde: Wikipedia.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

En glasert mugge fra middel­al­deren. Foto: © York­shire Museum.

The Ormside Bowl, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

The Ormside Bowl – sølv­bolle fra 600- eller 700-tallet. Foto: © York­shire Museum.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

En arm fra The Newgate Cross, et stein­kors hugget i Borre-stil. Foto: © York­shire Museum.

Norman House, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

The Norman House ligger bak Stone­gate. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

The Norman House ble bygd i år 1180 og er byens eldste profane hus. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

stonegate, norman house, York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Her går du inn til The Norman House fra Stone­gate. Foto: © www.historyofyork.org.uk.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Åtte engelske konger står på rekke og rad i koret i York Minster. Foto: © York Minster.

 York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

Et panel i det store østvin­duet før restau­re­ringen. Foto: © York Minster.

York, Yorkshire, middelalder, katedral, The York Minster, vikinger, vikingtid, romere, romertid, Konstantin den Store, angelsaksere, England, Storbritannia

…and now to somet­hing completely diffe­rent. Foto: © www.visityork.org.