Cambridge er en meget gammel by med røtter i romertiden. Cambridge er i dag mest kjent som en av verdens mest prestisjefylte universitetsbyer. I England er det bare Oxford som gjør Cambridge rangen stridig – begge med universiteter grunnlagt i middelalderen. Mange av oss tenker på konkurranse innen roing når vi hører de to universitetsbyene nevnt samtidig, gjerne som ”Oxbridge”. Cambridge har et hyggelig, livlig og oversiktlig historisk senter som strekker seg langs elven Cam og, enkelt forklart, én hovedgate som løper parallelt med denne.

Mer om Cambridge

Elven Cam har spilt en viktig rolle i utvik­lingen av Cambridge gjennom mer enn 2500 år. Byen ligger nemlig så langt opp i elven som det er mulig for båter å komme frem. I romer­tiden krysset to viktige hoved­veier hver­andre her, noe som sammen med elven Cams farbarhet gjorde stedet til et viktig knute­punkt for transport.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

River Cam er ikke bare vakker, men har helt siden romer­tiden hatt betyd­ning for vare­trans­port til og fra Cambridge. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge ble univer­si­tetsby i middel­al­deren som følge av konflikter mellom befolk­ningen og studen­tene i Oxford. En utbry­ter­gruppe av lærere og studenter fra Oxford grunnla derfor Univer­sity of Cambridge i år 1209, noe som gjør det til verdens 4. eldste – og faktisk eldre enn Oxfords universitet.

Litt om Cambridges historie

Romerne bygde et fort her cirka år 70 etter Kristus, noen hundre meter nord­vest for Magdalen Bridge. Cambridge er nevnt som en av de opprin­ne­lige 28 romerske byene i England. Etter at romerne forlot England i år 410 ble byen nærmest fraflyttet, helt til angel­saks­iske innvand­rere begynte å bosette seg her tidlig i middel­al­deren, og kalte byen Grante­brycge. Vikinger kom hit i år 875, og byen ble en del av Dane­lagen i år 878 – og et viktig handelssenter.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

William Erob­reren på vei til England år 1066. Detalj fra Bayeux-teppet. Foto: Anon CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Da norman­nerne erobret England i år 1066, bygde de alle­rede to år etter en fest­ning på samme sted som romerne cirka tusen år tidli­gere bygde sitt forsvars­verk, Castle Hill. Her sto det for øvrig en kirke på 900-tallet. Cambridge fikk imid­lertid en helt ny betyd­ning som univer­si­tetsby i år 1209, og har siden den gang befestet sitt ry som et av verdens ledende kunn­skaps- og under­vis­nings­mil­jøer. Byens eldste college, Petershouse, ble grunn­lagt år 1284. Cambridge befinner seg cirka 80 kilo­meter nord for London og har en inter­na­sjonal flyplass. Merk deg at du kan kjøpe billetter til ulike attrak­sjoner og museer, samt reise­pass og togbil­letter her hos Visit­Bri­tain Shop til guns­ti­gere priser enn på reisemålet. 

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fra Castle Mound, der norman­nerne bygde sin fest­ning. Foto: onewho­helps CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

En byvandring i Cambridge

Som tidli­gere nevnt er det enkelt å orien­tere seg i Cambridges histo­riske senter. Én hoved­gate løper paral­lelt med elven Cam fra Fitzwil­liam Museum i sør forbi King’s College før den munner ut i Bridge Street, som etter drøye hundre meter fort­setter over Magdalen Bridge – som Magdalen Street – i nord. På denne strek­ningen har vi passert en rekke colleger, de fleste belig­gende på venstre side, mellom hoved­gaten og elven Cam. Ved det fantas­tiske Fitzwil­liam Museum, som vi kommer tilbake til i eget avsnitt, heter hoved­gaten Trum­pington Street.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

King’s Parade er en del av hoved­gaten i Cambridges histo­riske bydel. Du ser King’s College Chapel i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no.

Når vi kommer til King’s College heter gaten King’s Parade til vi kommer til Trinity College på venstre hånd. Da bytter gaten navn til Trinity Street helt til vi kommer til nabo-colleget St. Johns College – nå heter gaten St. John’s Street noen titalls meter før den munner ut i Bridge Street ved en av Cambridges eldste bygninger, Round Church fra år 1130, som vi også kommer tilbake til i eget avsnitt. Videre i Bridge Street går den som nevnt over til å hete Magda­lene Street og krysser elven Cam over Magda­lene Bridge, nord i gamle­byen. Her ligger for øvrig Magda­lene College. Vi skal ta for oss denne ruten, sever­dighet for severdighet.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Punting på River Cam er både lære­rikt og komfor­ta­belt – spesielt under ideelle værfor­hold. Foto: © ReisDit.no.

River Cam og punting

Punting er åpen­bart en engelsk oppfin­nelse. Smale flat­bun­nede prammer stakes av en punter stående akterut, mens båtens passa­sjerer sitter komfor­ta­belt på puter i dertil egnede fordyp­ninger i prammen. I Cambridge er det to punting stations – én ved Mill Pool i enden av Mill Street, ikke så langt fra Fitzwil­liam Museum, og én ved Quay­side på nedsiden av Magda­lene Bridge. En punting-tur starter ved en av disse stasjo­nene og går til den andre og tilbake igjen – tur retur, med varighet cirka 45 minutter. Vi anbe­faler på det varmeste å delta på en slik punting-tur. Du får se Cambridge fra en helt unik vinkel, og får se colle­gene på en måte du ellers ikke ville få anled­ning til.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Puntingen gir super utsikt til stor­artet arki­tektur, som f eks King’s College Chapel. Foto: © ReisDit.no.

Vi starter vår vand­ring i sørenden av Cambridge, i Trum­pington Street, der Fitzwil­liam Museum ligger, ved siden av Cambridges eldste college, Petershouse College. Under­veis nord­over mot Magdalen Bridge kommer vi til å ta noen små avstik­kere til side­gater og smug, som er verd å få med seg.

Fitzwilliam Museum

Fitzwil­liam Museum er et prakt­fullt museum av den gamle sorten, om vi får uttrykke oss slik – her er gjen­stander fra den gangen da man oppdaget dem, forstod verdien og begynte å samle.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fitzwil­liam Museum har prakt­fulle kunst­sam­linger. Foto: © ReisDit.no.

Museet ble grunn­lagt år 1816 og er et av Englands eldste. Samlin­gene i den klas­si­sis­tiske bygningen omfatter euro­peisk kunst, manu­skripter, skulp­turer, gjen­stander som mynter, våpen, sølv, smykker og kera­mikk fra den gresk-romerske antikken, Egypt, Kypros, den nære Østen og Asia, herunder islamsk kunst.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Pieter Breu­gels vinter­motiv finnes i en rekke vari­anter. Dette er fra år 1626. Foto: © ReisDit.no.

Her finnes omfat­tende samlinger av renes­sanse- og barokk­ma­le­rier fra Italia og Neder­land, de mest kjente impre­sjo­nis­tene og engelske malere som Gains­bo­rough, Constable og Turner, bare for å nevne noen. Sett av noen timer og ta gjerne en pause i museets restaurant.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Vi anbe­faler restau­ranten Loch Fyne vis-à-vis Fitzwil­liam Museum. Foto: © ReisDit.no.

På motsatt side av gaten for museet finner du for øvrig en meget god skotsk fisk- og skall­dyr­res­tau­rant, Loch Fyne. Den anbe­faler vi på det varmeste. Besøk gjerne denne hygge­lige restau­ranten på kvelden.

Mill Pool

Når vi nå går oppover Trum­pington Street kommer vi snart til et gate­kryss der Mill Lane går ned til venstre mot River Cam. Ta turen ned Mill Lane – det er ikke langt å gå – i enden av denne finner du Scuda­more Punting Station ved et basseng, Mill Pool, som er ett av stedene der du kan bli med på punting-tur på River Cam. Du kan spasere langs brygge­kanten opp til Silver Street og broen et stein­kast unna. Derfra har du utsikt til den berømte gang­broen av tre, Mathe­ma­tical Bridge, som i motset­ning til hva myter og sagn forteller; ikke er den konstruert av Sir Isaac Newton, og ei heller satt sammen uten spiker og bolter. Men artig er den, og mye foto­gra­fert under punting-turer. Mathe­ma­tical Bridge er for øvrig en del av Queens’ College, etab­lert i år 1446.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fra motsatt side av River Cam ved Mill Pool. Foto: © ReisDit.no.

Vi går nå opp til hoved­gaten Trum­pington Street igjen, til krysset der gaten går over til å hete King’s Parade. Med ryggen til Fitzwil­liam Museum har vi nå Corpus Christi College og St. Botolph Church på høyre hånd. Ser vi bort­over King’s Parade, skimter vi det vakre og karak­te­ris­tiske King’s College Chapel. St. Botolph Church ble oppført på 1300-tallet ved byporten som ledet inn til Cambridge fra sør, rett innenfor bymuren. En kort spasertur opp Pembroke Street og Downing Street, så kommer du til Sedgwick Museum, Museum of Antro­po­logy & Archa­eo­logy, samt Zoology Museum.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fra Corpus Christi Colleges Old Court, slik den har sett ut siden 1300-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Corpus Christi College og St. Bene’t’s Church

Corpus Christi College er det eneste colleget som ble grunn­lagt av byens innbyg­gere, og det skjedde i år 1352. Handels-laugene var bekymret for at utdan­nelse kun skulle være forbe­holdt adelen og de privi­le­gerte innen kirken, og åpnet dermed Corpus Christi College for at også almuen skulle ha tilgang til høyere utdan­nelse. Spesielt kjent er Old Court, som den dag i dag ser ut som den gjorde på 1300-tallet. På 1400-tallet ble det oppført et galleri i rød murstein, som adkomst til St. Bene’t’s Church – forkor­telse for Bene­dict – denne kirkens kraf­tige anglo­saks­iske tårn er for øvrig Cambridges eldste bygnings­struktur, oppført rundt år 1025.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Corpus Christie New Court ble full­ført på 1800-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Smale smug og en RAF-pub

Hvis du har lyst til å oppleve smale smug og hemme­lige oaser, bør du ta turen inn Free School Lane på baksiden av Corpus Christi College. Fra Free School Lane ledes du over i St. Bene’t Street hvor du tar brått inn til venstre inn i Peas Hill og få meter videre til venstre igjen inn St. Edward’s Passage. Her vil du finne flere godbiter som The Eagle Pub, kjent som vann­hull for RAF-piloter under Den andre Verdens­krigen – de brukte ligh­terne sine til å svi person­lige meldinger i taket der, og du kan ennå se dem.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Det er lavt under taket i The Eagle Pub. Foto: cmglee CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

En plakett på veggen her er en påmin­nelse om oppda­gelsen av DNA’et, som ble gjort på Caven­dish Labo­ra­tory rett rundt hjørnet. Formo­dentlig ble oppda­gelsen etter­tryk­kelig feiret nettopp her. Du passerer også den vesle St. Bene’t’s Church med sitt angel­saks­iske tårn fra cirka 1025.
Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

King’s Parade foto­gra­fert med ryggen til King’s College Chapel i retning Trum­pington Street. King’s College til høyre. Foto: Cmglee CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

King’s Parade og King’s College Chapel

King’s Parade er domi­nert av en av Englands mest spek­ta­ku­lære bygninger, King’s College Chapel, oppført på 14- og 1500-tallet i såkalt perpen­di­kulær gotisk stil, med enorme vindus­flater bestå­ende av superbe glass­ma­le­rier. Den 19 år gamle kong Henry den VI. grunnla King’s College i år 1441, og kapellet ble påbe­gynt 5 år senere. Kongen bestemte at kapellet skulle domi­nere byen, og ga detal­jerte instruk­sjoner om dimen­sjo­nene: 88 meters lengde, 12 meters bredde og 29 meters høyde. Det tok mer enn 70 år å ferdig­stille dette mester­verket innen arki­tektur fra senmid­del­al­deren. I side­ka­pel­lene kan du se tegninger og få forklart de ulike bygge­fa­sene denne ikoniske bygningen med de fire tårnene og alle spirene gjennomgikk.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

King’s College Chapel sett fra tårnet til Great St. Mary’s Church. Foto: Jean Chris­tophe BENOIST CC-BY‑4.0 / Wikipedia.

Mer om King’s College Chapel

Bygnings­ar­bei­dene gikk tregt under ulike monarker. I år 1461 ble kong Henry den VI. avsatt under borger­krigen ”War of the Roses” mellom husene York og Lancaster, som i 1487 ble avgjort ved at kong Richard den III. av Lancas­ter­slekten ble drept, og Henry den VII. av Tudor-slekten kom på tronen. Han var den siste engelske kongen som tok tronen med makt, og giftet seg med Eliza­beth av York for å samle makten og konso­li­dere konge­dømmet England. Hans sønn Henry den VIII., beryktet for sitt store forbruk av koner, var den som skulle innvie King’s College Chapel da det endelig sto ferdig i år 1515, etter at stein­hug­ger­mes­teren John Wastell hadde konstruert og bygget det fantas­tiske taket med ribbe­hvelv i vifte­form – typisk perpen­di­kulær sengo­tisk stil – støttet av 22 strebebuer.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Det er nesten uvir­kelig å komme inn i King’s College Chapel med ribbe­hvelvet og de enorme blyglass-vinduene. Foto: © ReisDit.no.

Henrik den VIII. sørget for at kapellet ble utstyrt med den flotte skjerm­veggen i eik, vakkert deko­rert med utskjæ­ringer, som skiller koret fra ante-kapellet. I tillegg finan­sierte kongene de blen­dende vakre glass­ma­le­riene, som ble frem­stilt gjennom en 30-års periode av flamske og engelske hånd­ver­kere. Alter­tavlen ble opprin­nelig malt av Rubens i år 1643 for et kloster i Belgia, men ble privat donert til King’s College i 1961.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Alter­tavlen i King’s College Chapel er malt av ingen ringere enn Rubens. Foto: Sailko CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

King’s College Choir

Da Henry den VI. i 1446 grunnla King’s College Chapel, sørget han for at et kor bestå­ende av 6 legfolk og 16 gutte­ko­rister utdannet på King’s College skulle synge daglig under guds­tje­nes­tene. Dette pågår fort­satt i semes­ter­pe­riodene, og koret turnerer dess­uten over hele verden. TV-sendinger av korets jule­kon­sert er blitt en høyt verd­satt tradi­sjon i England.

Great St. Mary’s Church

Cambridges univer­si­tets­kirke, Great St. Mary’s Church, finner du vis-á-vis King’s College Chapel på motsatt side av King’s Parade. Denne flotte kirken fra middel­al­deren er første gang nevnt skriftlig i år 1205. Den første kirken som sto her brant i år 1290, og jødene fikk skylden. Det førte til at syna­gogen ble stengt. Samme år ble alle jøder kastet ut av England.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Great St. Mary’s Church ligger sentralt på King’s Parade. Foto: Jean Chris­tophe BENOIT CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Kirken ble gjen­opp­bygd og først innviet i år 1352. På denne tiden ble St. Mary the Virgin, som kirken nå ble kalt, benyttet som møte­plass og debatt­arena for univer­si­tets ansatte og studenter, men dette opphørte da univer­si­tetet oppførte Senate House som samlings- og møte­sted i år 1730. Kirken ble utvidet og full­stendig ombygd i peri­oden 1478 til 1519, nå i perpen­di­kulær sengo­tisk stil.

Market Place og Rose Crescent

Cambridges Market Place finner du bak Great St. Mary’s Church. Her holder handels­folk i ulike bran­sjer til i farge­rike boder. Her kan du få utrettet mange ulike ærender – alt fra å kjøpe frukt til å repa­rere sykkelen. Rundt markedet finner du en rekke butikker og serve­rings­steder. Det er marked her seks dager i uken, og på søndager arran­geres Farmer’s Market med antik­vi­teter, kunst og brukskunst.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Cambridges Market Square sett fra Great St. Mary’s tårn. Foto: marvint­he­fish CC-BY‑4.0 / Wikipedia.

Fra markedet kan du gå tilbake til King’s Parade på begge sider av Great St. Mary’s Church – eller du kan gå inn i det trive­lige smuget The Rose Crescent og komme ut i Trinity Street, som er forlen­gelsen av King’s Parade. Gater i England bytter ofte navn under­veis. Den vesle buede gate­stubben Rose Crescent har mange hygge­lige småbu­tikker og et par puber. Når du kommer ut i Trinty Street ser du Gonville and Caius College etab­lert år 1348 til venstre og Trinity College etab­lert år 1547 til høyre.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fra shop­ping-delen av Trinity Street. Foto: © ReisDit.no.

Trinity Street

Trinity Street utgjør en ganske kort bit av denne hoved­gaten som vi har fulgt fra Fitzwil­liam Museum. Trinity Lane utgjør en avstikker ned mot elven Cam. Garret Hostel Bridge gjør at du kommer tørr­skodd over til ”The Backs”, engene på den andre siden av Cam. Trinity Lane leder også til Clare College – som selv­føl­gelig har en egen bro, Clare Bridge. Trinity Street har noen butikker på begge sider før Trinity College domi­nerer gate­bildet på siden mot elven. På motsatt side av Trinity College utgjør den smale gaten Green Street forbin­delsen mellom den gamle hoved­gaten Trinity Street og den moderne hoved­gaten Sidney Street, hvor du finner shop­ping­strøket i Cambridge.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

St. John’s College sett fra Trinity Street. Foto: © ReisDit.no.

Trinity College

Trinity College er Cambridges største og ble grunn­lagt av selveste Henry den VIII. i år 1547, samme år som han døde. Den impo­ne­rende inngangs­por­talen ble bygd i år 1529 for King’s Hall, som senere ble slått sammen med Trinity College. Statuene av kongene Henry og James på hoved­por­talen ble senere tilført med et riktig flott resultat. Trinity College er kjent for sine flotte bygninger og uteområder.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Trinity College har et stilig våpen­skjold. Foto: © ReisDit.no.

Trinity College Chapel ble oppført år 1569 og er kjent for sine flotte statuer i full stør­relse av personer tilknyttet colleget, blant annet den av Sir Isaac Newton i 1755. Trinity College er åpent for publikum og ett av de mest besøkte i Cambridge.

St. John’s College

Vegg i vegg med Trinity finner du St. John’s College, også her blir du møtt av en staselig hoved­portal. Her har hoved­gaten igjen skiftet navn, natur­ligvis, til St. John’s Street.

Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Cambridges variant av Bridge of Sighs finner du på området til St. John’s College. Foto: © ReisDit.no.

St. John’s College er også stort, byens nest største, og strekker seg over på motsatt side av elven Cam. Også Cambridge har sin Sukkenes Bro – Bridge of Sighs – i likhet med Venezia og Oxford, og i Cambridge går den over River Cam på St. John’s eiendom. Dette flotte colleget har omfat­tende og homogen arki­tektur fra 1500- og 1600-tallet, og prakt­fulle utearealer.

St. John's Colleges bro nummer to: Kitchen Bridge - du kan skimte Bridge of Sighs bakenfor. Foto: © ReisDit.no

St. John’s Colleges bro nummer to: Kitchen Bridge – du kan skimte Bridge of Sighs bakenfor. Foto: © ReisDit.no.

Som besø­kende får du ikke adgang til Bridge of Sighs, men du kommer tett på og kan beskue den fra Kitchen Bridge, som ligger rett ved siden av. Vi anbe­faler på det varmeste et besøk hos St. John’s College.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Boliger tilhø­rende St. John’s College strekker seg langs elven helt opp til Magda­lene Bridge. Foto: © ReisDit.no.

Bridge Street

Når du kommer ut av St. John’s Street til Bridge Street får du følelsen av å være i en gammel engelsk by – for her er det en herlig blan­ding av gammelt og eldre, med butikker, puber og restau­ranter og et par kirke midt oppe i det hele. Round Church het opprin­nelig Holy Spul­chure Church og ble bygd av kors­fa­rere som retur­nerte fra Jeru­salem rundt år 1130.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Bridge Street med et glimt av Round Church etter enden av husrekken. Foto: © ReisDit.no.

I Bridge Street yrer det av liv, og her er den høyti­de­lige og noe formelle univer­si­tets­ar­ki­tek­turen fravæ­rende for en stund. Et par av husene i bindings­verk er åpen­bart fra Tudor-tiden, og det hele er ytterst sjar­me­rende. Fra Bridge Street kan du også oppleve en annen sjar­me­rende gate­stubb, nemlig Portugal Place, et strøk med enhetlig gammel bebyg­gelse som åpen­bart settes pris på av sine beboere, meget godt vedli­ke­holdt og pyntet med blomster etter alle kuns­tens regler. Portugal Place har navnet sitt etter import av bord til colle­gene, som ble lagret her.
Hvis du snur deg og ser oppover Bridge Street, oppdager du en ny hoved­gate, den moderne Sydney Street som omfatter shop­ping­strøk, men hvor du også kan finne mange arki­tek­to­niske godbiter. Det er gjerne slik i England, at selv om det bygges nytt, så blir det stående gammel bebyg­gelse innimellom. Det er bilfritt i denne kjernen av gamle­byen rundt markeds­plassen, i likhet med deler av hektiske Sidney Street.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Bridge Street i retning av Magdalen Bridge. Foto: © ReisDit.no.

Magdalene Street og Magdalene Bridge

Magda­lene Bridge utgjør over­gangen mellom Bridge Street og Magda­lene Street – også sist nevnte gate har riktig sjar­me­rende bebyg­gelse opp til lyskrysset der den gamle verden møter den nye. Som tidli­gere nevnt finner du en punting station ved Quay­side på nedsiden av broen, på motsatt side av elven Cam for Magda­lene College. Quay­side var i tidli­gere tider en travel havn med gode handels­for­bin­delser til det euro­pe­iske konti­nentet, og det var her handels­skip losset og lastet varer. Den første broen ble bygd her rundt år 750 – denne er blitt erstattet mange ganger, sist med dagens versjon i år 1823.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Magda­lene College ligger vis-à-vis Quay­side ved Magda­lene Bridge. Foto: Andrew Dunn CC-BY‑2.0 / Wikipedia.

Bygning nummer to over broen huser en svært gammel og kjent pub, The Picke­rell Inn, som i fordums tider har huset både bordell, opiums­bule, Gin Palace og en stall med vertshus for kusker. The Picke­rell Inn er i dag gammelt, brunt, trivelig og temmelig støy­ende – uten musikk. Her tappes og serveres en mengde ulike typer øl.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Magdalen Street har også flere hus fra middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Litt om University of Cambridge

Hvis du lurer på hvor univer­si­tetet i Cambridge er, så er svaret over alt. Det finnes i alt 31 colleges i Cambridge, noen av dem mer enn 700 år gamle, og hvert eneste av dem er en del av univer­si­tetet. Det samme gjelder byens 60 spesia­li­serte biblio­teker, univer­si­tets­bi­blio­teket, labo­ra­to­riene og, ikke minst, museene – også Fitzwil­liam Museum er eid av Univer­sity of Cambridge. I tillegg finnes det mange andre bygninger som brukes til forsk­ning og under­vis­ning, som for eksempel det pris­be­løn­nede Centre for Mathe­ma­tical Sciences.

Slik begynte det

En dag i år 1209 ankom en lærer sammen med en gruppe studenter Cambridge etter å ha flyktet fra volds­hand­linger i Oxford. I Oxford hadde det lenge vært store spen­ninger mellom byens faste innbyg­gere og studen­tene som var kommet hit for å bli under­vist i klas­siske emner som grama­tikk, logikk og reto­rikk – senere også arit­me­tikk, musikk, geometri og astronomi.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Peter­house er Cambridges første college – her fra Old Court. Foto: Azeira Public Domain / Wikipedia.

Cambridge hadde på denne tiden alle­rede en skole med et visst ry, og rømlin­gene fra Oxford ble innkvar­tert privat rundt om i byen. Etter­hvert orga­ni­serte studen­tene og lærerne seg og sørget for at det ble leid hus som kunne brukes til under­vis­ning. Også her oppstod det konflikter mellom studen­tene – gjerne i 14–15 årsal­deren – og de fast­bo­ende. I år 1231 garan­terte kongen, Henry den III. for univer­si­te­tets beskyt­telse. Under­vis­ningen fore­gikk etter samme mønster som i Bologna og Paris, slik mange av studen­tene og lærerne også kjente til fra Oxford.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Tradi­sjons­rike St. John’s College anno 1840. Foto: John le Keux public domain / Wikipedia.

Litt om collegene

Studen­tene under­vises i sine respek­tive colleger i små grupper, kjent som ”super­vi­sions”. De selv­styrte colle­gene velger sine egne studenter og er ansvar­lige for deres utvik­ling og velferd. Som regel er en ”Master” leder for et college, og senior-medlem­mene, som er involvert i læring og admi­ni­stra­sjon, kalles ”Fellows”. Samt­lige studenter blir medlemmer av det colleget de tilhører.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Roing er en tradi­sjon som holdes i hevd, både i Cambridge og Oxford. Her fra en «Bump» – konkur­ranse mellom colle­genes lag i Cambridge. Foto: XtoF CC-BY‑4.0 / Wikipedia.

«Oxbridge» – rivaler for all tid

Riva­li­se­ringen mellom Oxford og Cambridge handler om mer enn de beste hodene, resul­ta­tene og range­ring av univer­si­tetet i global sammen­heng. Tradi­sjoner tilbake fra middel­al­deren holdes i hevd – hvert eneste college i begge byene har en sterk iden­titet og den innbyrdes konkur­ransen mellom dem er sterk. På høyere nivå – mellom Oxford og Cambridge, handler det om at ting gjøres på ulike måter – bare ta en enkel sak som punting: The Cambridge Way skiller seg fra ”The Other Place” (Oxford) ved at pram­mene her har en liten platt­form akterut som punterne står på, mens man i Oxford står i bunnen av prammen og staker seg frem – en helt feil metode og full­stendig latterlig, sett med Cambridge-øyne. I 1829 ble riva­li­se­ringen løftet til et nytt nivå. Det ble arran­gert en konkur­ranse i lag-roing på Themsen i London ved påske­tider, som Oxford den gangen vant. Gjett om en ny konkur­ranse­gren ble født med det?

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Colle­gene ligger på rekke og rad langs River Cam. Foto: © maxrobberts.files.wordpress.com.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Cambridge ble etter alt å dømme befestet ca. år 70 etter Kr. under keiser Vespa­sian. Foto: shakko CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Angel­saksisk belte­spenne fra Sutton Hoo. Kilde: Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Danske vikinger inntok Cambridge i år 875. Kilde: Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Cambridge Castle slik den fremsto anno 1730. Den er nå borte. Illust­ra­sjon av Buck Brot­hers. Kilde: Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

I Cambridge kan du oppleve en av Englands mest ikoniske bygninger – King’s College Chapel. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Corpus Christi College og St. Botolph Church til venstre, foto­gra­fert fra King’s Parade – Trum­pington Street rett frem. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Richard Lynes kart over Cambridge fra år 1574 – hoved­gaten er frem­deles den samme. Kilde: Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Scuda­more punting station – her kjøper du billett. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

På nedsiden av Magda­lene Bridge finner du en annen punting station. Foto: Cmglee CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Ready for action! 45 minutter tar turen – tur-retur Magda­lene Bridge, med masse å se under­veis. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fitzwil­liam Museum i Trum­pington Street anbe­fales på det varmeste. Foto: © ReisDit.no.

Renessansemaleren Domenico Ghirlandaio er representert i Fitzwilliam Museum. Foto: © ReisDit.no

Renes­sanse­ma­leren Dome­nico Ghir­lan­daio er repre­sen­tert i Fitzwil­liam Museum. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fitzwil­liam Museum: En attisk sort­figur-vase fra det 6. århundre før Kristus. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Johannes Døperen malt av El Greco i årene 1590–1600. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fra Fitzwil­liam Museums egyp­tiske avde­ling. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Gate­stubben Mill Lane ved Mill Pool der elven er bred, og punting­sta­sjonen befinner seg. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

River Cam sett fra bryggen ved Mill Pool. Her ligger punting-pram­mene klare. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Punting under den berømte Mathe­ma­tical Bridge. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Tårnet til St. Bene’t’s Church ble oppført cirka år 1025. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Old Court i Corpus Christi College er helt unik. Foto: © ReisDit.no.

Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Corpus Christi Hall. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Corpus Christis Dining Hall. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

The Eagle Pub har en hyggelig uteser­ve­ring. Foto: Andy Oxford CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

David’s Book­shop i St. Edward’s Passage er godt kjent. Foto: Slim­Virgin CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Cambridges mest kjente bygning King’s College Chapel sett fra The Backs på den andre siden av River Cam. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

King’s College Chapel er lett gjen­kjen­nelig med sine fire karak­te­ris­tiske hjørne­spir. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

King’s College Chapel er et bril­liant eksempel på arki­tektur fra senmid­del­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

King’s College Chapel – legg merke til de enorme vindus­fla­tene. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Det tok 30 år å produ­sere de enorme vindus­fla­tene med farget, blyinn­fattet glass – takket være flamske og engelske hånd­ver­kere. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Den fantas­tiske himlingen med ribbe­hvelv i vifte­form i perpen­di­kulær sengo­tisk stil ble påbe­gynt år 1512 og full­ført 1515. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

De vakkert utskårne korsto­lene med Rubens’ alter­tavle og det prakt­fulle østvin­duet i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Man får en liten anelse om arbeidet som ligger bak når man ser nærmere på dette fotoet. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fra Great St. Mary’s Church – et vakkert glass­ma­leri av martyren Justin. Kilde: Wiki­pedia / Public Domain.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Trinity Lane går ned til elven Cam på motsatt side av der Rose Crescent munner ut i Trinity Street. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

» ‑Skor­steiner er fine», sa arki­tekten. Fra Trinity Lane. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Fra det vesle, hygge­lige smuget The Rose Crescent, som munner ut i Trinity Street. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Jack’s er godt synlig i Trinity Street. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Trinity College main gate med skulptur av Henrik den VIII. midt på. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street

Henrik den VIII. er til å kjenne igjen, der han vokter over hoved­porten til Trinity College, som han grunnla. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Hoved­por­talen til St. John’s College innbyr til respekt. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Trinity College Chapel til venstre og tårnet til St. John’s College Chapel sett fra Trinity Street. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

St. John’s College har en ualmin­nelig gjen­nom­ført og staselig arki­tektur og er verdt et besøk. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Sukkenes Bro er et nydelig bygg­verk. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

St. John’s College, slik det så ut i år 1690. Kilde: Loggan/Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Litt av St. John’s College som befinner seg på motsatt side av River Cam. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Round Church fra cirka år 1130 er i dag ikke kirke, likevel åpen for publikum som en del av et museum. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Et bindings­verkshus fra Tudor-tiden er blikk­fang i Bridge Street. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

St. Clement Church i Bridge Street har en populær pub som nærmeste nabo. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Det er trivelig i Bridge Street. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Du finner gammelt og kjempe­gam­melt om hver­andre i Bridge Street. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

The Picke­rell Inn finner du i hus nummer to på venstre hånd etter Magda­lene Bridge. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

The Pickerel Inn – bak denne fasaden har det skjedd mye rart. Foto: The wub CC-BY‑4.0 / Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Da dette kartet ble tegnet i år 1575 var de fleste av dagens colleger alle­rede etab­lert. Kilde: Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Trinity College anno 1690, snaue 150 år etter at Henrik den VIII. grunnla det. Kilde: Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Trinity College Chapel til venstre og tårnet til St. John’s College Chapel til høyre, foto­gra­fert fra Trinity Street. Foto: © ReisDit.no.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Kong Henrik den III. garan­terte for sikker­heten til Cambridge Univer­sity i år 1231. Kilde: Medievalists.net.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Antrekket til en Doctor of Law ved Cambridge Univer­sity anno 1843. Kilde: Whittock / Wikipedia.

Cambridge, Cambridgeshire, Cambridge University, River Cam, King’s College Chapel, Trinity, King’s grade, Fitzwilliam Museum, Madelene Bridge, Bridge Street, St. Bene’t’s Church, Great St. Mary, Bridge Street, St. John’s College, Bridge of Sighs

Corpus Christi College ble grunn­lagt år 1352, tre år etter Svarte­dauen – glass­ma­le­riet er kanskje like gammelt? Foto: © ReisDit.no.