Hvar er en av de aller vakreste øyene i hele Kroatia. De idylliske kystbyene Hvar og Stari Grad ble grunnlagt av grekere for mer enn to tusen år siden, og landskapet rundt er fremdeles preget av hvordan de ryddet jorden for stein og kultiverte landskapet. Stari Grad med omgivelser ble i år 2008 oppført på Unescos liste over Verdensarven nettopp av den grunn.

Litt om øya Hvar

Øya Hvar ligger langs Makarska­kysten, ikke så langt fra byen Split. Hvar er lang og smal, og strekker seg fra vest til øst med en cirka 300 meter høy åsrygg som strekker seg i nesten hele øyas 60 kilo­me­ters lengde. Hvar har en blan­ding av frodige sletter og goldt fjelland­skap – over nesten hele øyas høyde­drag kan du se stein­gjerder rundt terras­serte jord­stykker fra tidli­gere tiders land­bruk. Klimaet er svært gunstig med varme tørre somre og milde vintre. Her er det i 2.400 år blitt dyrket både oliven og vindruer – den dag i dag produ­serer øya utmer­kede rødviner og svært gode hvit­viner. Hvar er dess­uten kjent for sine vakre laven­de­lenger. Visit Hvar er en meget infor­mativ side om øya, som vi anbefaler.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvar er en cirka 60 km lang øy med mange bukter, som Mudri Dolac Bay, og med vege­ta­sjon langs kysten. Foto: © www.visit-hvar.com.

Stari Grad-sletten – oppført på Unescos liste over Verdensarven

Hvar har en lang, omskif­telig og til tider svært drama­tisk historie. Øya Hvar ble kolo­ni­sert av ioniske grekere fra Paros i år 384 før Kristus. Stari Grad-sletten er et kultur­land­skap som er bevart prak­tisk talt uendret siden. Akkurat slik de greske kolo­nis­tene i antikken dyrket jorden og kulti­verte det frukt­bare land­skapet, er det fort­satt oliven og vindruer som i hovedsak produ­seres her. Byen som i dag heter Stari Grad ble av de greske grunn­leg­gerne kalt Pharos og var en selv­stendig koloni, mens byen som i dag heter Hvar ble grunn­lagt som koloni under navnet Dimos. Stari Grad-sletten bærer frem­deles sterkt preg av hvordan man i antik­kens Hellas brukte et geomet­risk system for å dele opp jorden i parseller og er derfor oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Øya Hvar har også mange gamle kirker, noen av dem med opprin­nelse i tidlig kristen tid på 4–500-tallet.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvar by med øyene utenfor gir en liten peke­pinn om hva øya Hvar kan by på. Foto: © Hvar Tourist Board.

Mer om øya Hvar

Byen Hvar ligger helt i vest, og Stari Grad innerst i en bukt nord­vest på øya, hvor de frodigste land­bruks-områ­dene finnes. De vakre småbyene Vrboska og Jelsa ligger også nord­vest på Hvar, men lenger øst enn Stari Grad. Helt i øst finner du den vesle ferge­byen Sucuraj, ikke langt fra fast­landet. Mellom Hvar og Split ligger den større øya Brac. Det er gode ferge­for­bin­delser mellom øyene og fast­landet, med flere daglige ferge­av­ganger mellom Split og Stari Grad hele året, og mange flere i sommer­se­songen. Se link her.

Litt om den vakre byen Hvar

Hvar er en aldeles fortryl­lende vakker by. Når du står oppe på festingen, eller Špan­jola som de lokale kaller den, og ser ut over gamle­byen, havnen og havet, er det hele så billed­skjønt at man nesten får lyst til å gråte en skvett.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Byen Hvar ligger i mildt sagt billed­skjønne omgivelser.

Byen Hvar bærer fort­satt preg av den ansikts­løf­tingen som vene­tia­nerne foretok i årene etter 1278, da den mektige bystaten Venezia kom Hvars innbyg­gere til unnset­ning mot illy­riske pirater fra fast­landet. Vene­tia­nerne ønsket å gi den viktige øya Hvar en skik­kelig havn, som var trygg både mot vær og pirater. Byen hadde siden år 384 før Kristus vært en selv­stendig gresk koloni, som i år 219 før vår tids­reg­ning ble erobret av romerne. Etter Romer­ri­kets kollaps i år 476 kom bysan­ti­nerne, og senere vene­tia­nerne. Med dem kom et tydelig innslag av itali­ensk kultur, som ga seg til kjenne gjennom byplan­leg­gingen, arki­tek­turen, kunsten, maten og vinen. Du kan frem­deles se deler av bymu­rene fra vene­ti­ansk tid. Både i og rundt byen finnes en rekke bade­steder og ‑strender.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvar bys store hjerte heter St. Step­hans plass – oppkalt etter St. Step­hans kate­dral innerst på plassen, som vender ut mot havnen i motsatt ende.

Mer om Hvar by

Som i alle andre gamle byer finner du en stor plass byens sentrum og hjerte. Også i Hvar by ligger den største kirken nettopp ved denne plassen – kirken het St. Stephan, etter den første kristne martyren, og den sentrale plassen het Hvarska Plaja – gjerne kalt St. Step­hans plass. Rundt denne store plassen – faktisk den største ved Adria­ter­havet med unntak av Markus­plassen i Venezia – finner du flere barer og restau­ranter hvor besø­kende og fast­bo­ende samles til lunsj og aftens. Ved denne plassen ligger også det gamle teateret over arse­nalet ved den sjar­me­rende havne­pro­me­naden, hvor du også finner en mengde serve­rings­steder. Her er det alltid livlig. Mange rusler langs havnen eller slår seg ned på en uteser­ve­ring og titter på folke­livet. Det ligger som regel mange påkos­tede lyst­båter her, som også tiltrekker seg stor oppmerksomhet.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Om sommeren er det folk­somt på St. Step­hans plass – mange turister skal forfriskes. Foto: © www.visit-hvar.com.

St. Stephans katedral

St. Step­hans kate­dral, opprin­nelig fra tidlig kristen tid på 400-tallet, er i dagens utgave en renes­sanse­kirke bygd på 1500-tallet og noe restau­rert på 16- og 1700-tallet. Det samme gjelder det gamle bispe­pa­lasset, som ligger ved siden av. St Stephan regnes som kris­ten­dom­mens første martyr, og er byens høye beskytter. Kate­dra­lens kampa­nile eller klokke­tårn fra 1600-tallet er også i renessansestil.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fra inte­ri­øret i St Step­hans kate­dral med prakt­full kirke­kunst og to preke­sto­lene i renes­sa­ne­stil. Foto: © www.visit-hvar.com.

I St. Step­hans kate­dral oppbe­vares mange verdi­fulle male­rier av Stefano Celesti, Palma Il Giovane, Dome­nico Uberti og span­jolen Juan Boschettus. Det mest kjente og høyest verd­satte er imid­lertid Madonna, malt i tidlig vene­ti­ansk stil og et av de eldste i hele Dalmatia – malt rundt år 1220. St. Step­hans kate­dral har også prakt­fulle korstoler og to spesi­elle preke­stoler i renes­sanse­stil. Bispe­pa­lasset er i dag et museum hvor du kan se kunst­gjen­stander, litur­giske objekter, doku­menter og gamle bøker. Kris­ten­dommen og kato­li­sismen har lange tradi­sjoner i Kroatia, spesielt langs kysten og på øyene.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Mandrac sett med ryggen til St. Step­hans plass. Tårnet i bakgrunnen tilhører St. Marcus-kirken, som i dag delvis er en ruin. Foto: © www.visit-hvar.com.

Litt om Mandrac og Prinsens Palass

Ved enden av St. Step­hans Plass ligger en liten skjermet havn for småbåter, som heter Mandrac, og som ble konstruert omtrent samtidig med Arse­nalet, i siste halvdel av 1500-tallet. Et lite stein­kast unna finner du det tidli­gere Knežev dvor, Prin­sens Palass eller Guver­nø­rens Palass fra år 1520, i dag et hotell som kaller seg The Palace. Meste­parten av bygningen ble dess­verre ødelagt i år 1903, men den flotte renes­sanse-loggiaen står ennå. Aris­to­krat-fami­lien Hectorovic bygde flere renes­sanse­bygg i byen, i tillegg til et ufull­ført palass på 1400-tallet i vene­ti­ansk-gotisk stil med prakt­fulle, tilhugde grindverksvinduer.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Balkans eldste offent­lige teater ligger i andre etasje i Arse­nalet. Foto: © www.visit-hvar.com.

Balkans eldste offentlige teater

Hvars teater fra 1612 befinner seg i andre etasje, over det gamle Arse­nalet, og er det eldste offent­lige teater­bygget på Balkan. Hit kunne alle komme og se fore­stil­linger, uansett sosial rang og klasse­til­hø­righet. Arse­nalet ligger ved sjøen helt sør på St Step­hans plass. Arse­nalet var en bygning der galeaser, krigs- og handels­skip med seil, ble tatt inn til over­ha­ling og repa­ra­sjon. Her ble det også oppbe­vart forskjellig nautisk utstyr til bruk om bord i båtene. Ved inngangen til teateret, på høyre siden, kan du se en gallions­figur fra galeasen St Jerolim, som ble berømt for sin delta­kelse i sjøslaget mot tyrkerne ved Lepanto i år 1571.  Man tar vare på sin historie. Her er det også utstil­ling av samtids­kunst, som er åpen for publikum.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Oppda­gel­se­ferd i den idyl­liske gamle­byen er obli­ga­to­risk. Foto: © www.visit-hvar.com.

Gamlebyens smug og trapper

Den eldste bydelen finner du mellom St. Step­hans Plass og fest­ningen oppe i fjell­siden. Her vrimler det av smale brosteinsmug, bratte trappeløp og sjar­me­rende småplasser, ofte flan­kert av en uteser­ve­ring. Bymuren fra middel­al­deren går gjennom bebyg­gelsen og opp til fest­ningen. Rett som det kan du komme over hus med prakt­fulle vene­ti­anske vinduer i gotisk stil, nisjer med små altere i murveg­gene, flott deko­rerte balkonger, mange hundre år gamle byporter, og masse spen­nende arki­tek­to­niske detaljer.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

I gamle­byen har du mange mulig­heter til å slå deg ned for en forfrisk­ning eller et måltid. Foto: © www.visit-hvar.com.

Har du øynene høyt og lavt, blir du belønnet. Når du rusler her på de blank­slitte brostei­nene, noen av dem kanskje helt tilbake fra før begyn­nelsen av vår tids­reg­ning, prøv å fore­stille deg folke­livet i tidli­gere tider.

St. Marcus-kirken og den arkeologiske samlingen

Du kan se klokke­tårnet til St. Marcus-kirken fra St. Step­hans Plass, men selve kirken er i dag å betrakte nærmest som en ruin, selv om deler av den ble gjen­opp­bygd på 1800-tallet. Kirken huser i dag en arkeo­lo­gisk samling i tillegg til en samling stein­tavler fra antikken og fremover.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Tårnet til St. Markus-kirken står helt og fint selv om mye av kirk­byg­ningen er en ruin. Her finnes imid­lertid en arkeo­lo­gisk samling. Foto: © www.visit-hvar.com.

Museet er åpent for publikum og er oppkalt etter Grga Novak, en kjent arkeolog fra Hvar. Det arran­geres også konserter for kor og kammer­mu­sikk her i sommer­halv­året. En viktig ting å merke seg for den kultur­in­ter­es­serte: Arkeo­lo­giske gjen­stander og stor kunst er å finne på de mest utro­lige steder. Selv de minste av Hvars kirker og museer kan huse skatter, som man ikke tror er mulig. Dette gjør Hvar ekstra spen­nende – her kan du på de minst trolige og mest unnse­lige steder komme over kunst­skatter, som ikke er å få kjøpt for penger på det inter­na­sjo­nale markedet.
Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Kano­nene sto klar til å ta i mot fienden – den gang var det tyrkerne. Foto: © www.visit-hvar.com.

Festningen over byen – «Španjola»

Fra St. Step­hans plass kan du gå opp til fest­ningen via den gamle byporten Porta di Datallo – Daddel­porten i gamle­byen. Følg skil­tene gjennom smugene og oppover trap­pene forbi palas­sene fra 14- og 1500-tallet. Det er mye å se på veien, og her gjelder det å ha øynene med seg. Fortet ble bygd på slutten av 1200-tallet under vene­ti­ansk styre og utvidet i år 1579 etter en krutt-eksplo­sjon. Det er vel verdt å ta turen opp hit, ikke minst på grunn av fortets arki­tektur. Utsikten er også aldeles fantas­tisk, både over byen Hvar og havet utenfor med de grønne Pakleni-øyene.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fest­ningen Špan­jola ble ansett som nærmest uinn­ta­kelig. Foto: © Hvar Tourist Board.

I fortet kan du se en samling arkeo­lo­giske funn, som gamle greske og romerske amforaer, i tillegg til andre gjen­stander fra antikken.

Church of the Holy Spirit

Hvis du rusler rundt i gamle­byens smale smug, er du nesten nødt til å komme over en av Hvars mange gamle kirker, Church of the Holy Spirit fra 1483. Kirken admi­ni­streres av St. Nicholas-bror­skapet. I kirken kan du se en meget inter­es­sant alter­tavle malt av den såkalte Il Pado­va­nino, som egentlig het Varo­tari Ales­sandro Leone (1588 – 1649), for øvrig repre­sen­tert i Prado-museet i Madrid, hvilket unek­telig sier litt.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

St. Spiritus eller Church of the Holy Spirit ligger inne­klemt i gamle­byen. Foto: © Hvar Tourist Board.

Benediktiner-klosteret i gamlebyen

I gamle­byen, blant de male­riske smale smugene som leder opp til fest­ningen, vil du finne et gammelt bene­dik­ti­ner­kloster fra middel­al­deren. Bene­dik­ti­nerne levde etter strenge regler og forlot ikke klos­ter­om­rådet med mindre det boksta­velig talt sto om livet. Klos­teret holder til i et hus ved navn Lucic, som er oppført i en blan­dings­stil – gotikk og renes­sanse. Bygningen huser en samling med deko­rativ kunst, male­rier, litur­giske gjen­stander og ikoner fra 1500-tallet. Bene­dik­tiner-nonnene var viden kjent for sine vakre brode­rier, spesielt såkalte agave-knip­linger. Denne teknikken innebar at nonnene måtte trekke ut fibre fra agave­blader og bear­beide disse for å kunne bruke dem til brode­rier og knip­linger – en svært tidkre­vende metode som fordret stor kunn­skap og ditto tålmo­dighet. Denne svært spesi­elle teknikken, som bene­dik­tiner-nonnene har arbeidet med og utviklet gjennom flere århundrer, er nå oppført på Unescos liste over den imma­te­ri­elle Verdensarven.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fran­sis­kaner-klos­teret ligger fritt og fint noen hundre meter utenfor bykjernen. Foto: © www.visit-hvar.com.

Fransiskaner-klosteret

En kort spasertur utover havne­pro­me­naden leder deg til en liten bukt med en bade­strand. Der finner du det vakre fran­sis­kaner-klos­teret, med bygninger og en klos­ter­r­und­gang i hovedsak fra middel­al­deren. Innenfor murene kan du oppleve roen og still­heten, samtidig som du kan nyte en flott samling av greske, romerske og vene­ti­anske mynter, litur­giske gjen­stander, et atlas av den greske karto­grafen Ptolemaus, sjeldne amforaer etc. Samlingen omfatter også male­rier av vene­ti­anske kunst­nere som Fran­cesco Santa­c­roce og Palma Junior.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fran­sis­kaner-klos­teret ligger fritt og vakkert til på en liten odde. Foto: © www.visit-hvar.com.

Klos­teret er spesielt kjent for sitt stor­format maleri Natt­verden i tidlig barokk stil – muli­gens malt av Palma il Giovane (ca. 1550–1628) eller Matteo Ingoli (1587–1631) fra Ravenna – begge født midt på 1500-tallet. Fran­sis­kaner-klos­teret er åpent for publikum.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Stari Grad er en liten havneby, som ligger i den ene enden av sletten, som begynner til venstre på bildet. Foto: www.stari-grad.hr.

Stari Grad – en gang et kultursentrum – i dag en trivelig liten havneby

Den histo­riske perlen Stari Grad ligger i en skjermet bukt nord­vest på øya Hvar og ble grunn­lagt av grekere i år 384 før vår tids­reg­ning. Stari Grad er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Mer om det og byens lange historie i egne avsnitt nedenfor. Stari Grad har mange histo­riske sever­dig­heter, som for eksempel det domi­ni­kanske klos­teret belig­gende ved palasset Tvrdalj, resi­dens for den kjente poeten Petar Hektorovic (1487 – 1572), medlem av den adelige og meget innfly­tel­ses­rike Hektorovic-familien.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Petar Hektoro­vics (1487 – 1572) Tvrdalj har flere latinske inskrip­sjoner på veggene og var et senter for renes­sanse­kultur. Foto: © www.stari-grad.hr.

Arki­tek­turen her er spesiell – palasset Tvrdalj og domi­ni­ka­ner­klos­teret skiller seg ut ved sin stør­relse og – hva skal vi kalle det – dempede prakt, mens bebyg­gelsen for øvrig synes å under­kaste seg disse. Likevel, når du rusler rundt i smugene og passa­sjene her, ta en titt inn i gårds­rom­mene, så forstår du at det var utbredt velstand i denne viktig handels- og sjøfarts­byen byen. Langs havne­pro­me­naden kan du se noen mer itali­ensk-inspi­rerte renes­sanse- og barokk­bygg med pusset mur, i motset­ning til den øvrige arki­tek­turen, som består av «ærlig kvader­stein» fra fjel­lene på Hvar. Stari Grad er en meget trivelig liten havneby med en bety­delig andel lokale fiskere. Det er flere restau­ranter og barer i havneområdet.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Gad vite hvor mange tusen tonn oliven og vin som er skipet ut herfra de siste 2.400 årene. Foto: © www.visit-hvar.com.

Litt om palasset Tvrdalj

Tvrdalj betyr fest­ning, og Petar Hektorovic brukte hele sin livstid på dette store bygge­pro­sjektet, som blant annet omfatter en ganske spek­ta­kulær fiskedam med salt­vann, delvis over­bygd av en prakt­full arkade-rekke. Det var ingen tilfel­dighet at bygnings­kom­plekset fikk navnet Tvrdalj og ble konstruert som en fest­ning. Det ble bygd slik på grunn av trus­selen fra tyrkerne.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Tvrdalj betyr fest­ningen, og var resi­dens for den kjente poeten Petar Hektorovic (1487 – 1572). Trus­selen var tyrkiske sjøfa­rere. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hele komplekset ble i sin tid bygd i havet med adgang kun via en gangbro. Tvrdalj har flere latinske inskrip­sjoner på veggene. Den mest frem­tre­dende er «Omnium Condi­tori», som betyr «Til verdens skaper». Dette var de første latinske teks­tene hugget i stein i hele Kroatia. På Petar Hektoro­vics tid var palasset stadig fylt av diktere, forfat­tere, kunst­nere og viten­skaps­menn. På 1600-tallet ble Start Grad kraftig ombygd, nye plasser ble anlagt og mange nye hus ble bygd.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Petar Hektoro­vics palass Tvrdalj er arki­tektur for evig­heten. Foto: © www.visit-hvar.com.

Sjøen foran palasset Tvrdalj ble fylt igjen slik at det ble en stor plass, i tillegg til at grunnen der dagens havne­pro­me­nade ligger, også ble fylt opp, slik at byen fikk en hel fasade mot havnen.

Dominikaner-klosteret og St. Peter-kirken

Domi­ni­kaner-klos­teret ble grunn­lagt i år 1482 mens St. Peter­kirken ble oppført senere, på 1500-tallet. Kirken huser kunst av virkelig format, som Tinto­rettos «Sorgen over Kristus», et kors laget av Giacomo Piazetta på 1700-tallet, samt gamle manu­skripter, stein­tavler fra antikken, en mynt­sam­ling fra antikken og gamle grav­steiner. På grunn av angrep av tyrkiske styrker på slutten av 1500-tallet ble bygnings­massen tilført fest­nings­murer og tårn. Kloster-kirken er ombygd i klas­si­sis­tisk stil. Klos­teret er åpent for publikum.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Domi­ni­ka­ner­klos­teret med taket til St. Peters-kirken bak.Foto: © starogradsko-polje.net / Marko Vodanović.

St. Johannes kirke – St. Ivan

Denne kirken repre­sen­terer det eldste kristne senteret på hele Hvar, og daterer seg opprin­nelig fra 400-tallet. I år 1147 ble kirken bispe­sete. Kirken ble i sin tid reist på murene til et romersk tempel. Nylig ble det under arkeo­lo­giske utgra­vinger oppdaget et fritt­lig­gende kris­tent dåps­ka­pell fra 4–500-tallet.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

St. Ivan eller St. Johannes kirke er etter alt å dømme øyas aller eldste – bygd på funda­menter fra 4–500-tallet. Foto: © starogradsko-polje.net / Marko Vodanović.

St. Stephan-kirken

Denne kirken ble oppført på 1600-tallet på samme sted som den første kate­dralen på Hvar ble reist i siste halvdel av 1100-tallet. Klokke­tårnet er verd en ekstra titt, ettersom det er bygd av gammel kvader­stein fra romer­tiden. Blant annet kan du se reli­effet av en romersk galeas på en av stei­nene. I kirken finnes et gammelt dåps­ka­pell med et trip­tych, en tredelt alter­tavle av Fran­cesco da Santacroce.

Stari Grad Museum – Palace Biancini

I Stari Grad Museum er et meget innholds­rikt museum for den historie- og kultur­in­ter­es­serte, som holder til i Palace Bian­cini, en herskaps­byg­ning fra 1800-tallet. Samlingen omfatter alt som har med bygningen og Stari Grads historie å gjøre.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Det nyklas­si­sis­tiske Palace Bian­cini huser Stari Grad Museums innholds­rike samlinger. Foto: © www.visit-hvar.com.

Stari Grad har gjennom hele sin 2.400 år lange historie vært en eksportør av oliven, vin og fisk. Her finnes en mengde redskaper, møbler, bruks­kunst, i tillegg til en flott mosaikk fra romrtiden. Stari Grad Museum omfatter også byens histo­riske samling av fiskeri-histo­riske gjen­stander og doku­menter. Stari Grad-sletten er som kjent oppført på Unescos liste over Verdens­arven – mer om det under øyas historie. Stari Grad Museum gir et unikt innblikk i byens lange og omskif­te­lige historie. Det meste gikk galt i siste halvdel av 1800-tallet, noe som førte til massiv emigra­sjon. Dette er også doku­men­tert gjennom fotografier.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Vrboska er en nydelig liten by med en smal havn formet av mennesker. Foto: © www.visit-hvar.com.

Vrboska

Den vesle lands­byen Vrboska ligger i den motsatte enden av Stari Grad-sletten og ble bygd på 1400-tallet. Vrboska fungerte som havn for Vrbanj. Herfra ble det i hovedsak skipet ut oliven og vindruer, samt kryd­der­urter og sardiner. Byen er liten, lang og smal og følger en smal liten kanal, som ender i en liten bekk. På hver side av denne sjøtungen, om vi får si det slik, ligger en rekke med gamle steinhus bygd på øyas maner. Det er riktig idyl­lisk her og midt i den smale stripen av sjø ligger en liten kunstig øy.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fiskeri­mu­seet i Vrboska er inter­es­sant – restene fra sardin­fab­rikken som stengte på slutten av 1800-tallet. Foto: © www.visit-hvar.com.

Byen har en nedlagt sardin­fab­rikk fra slutten av 1800-tallet og en underlig kirke, som er bygd som et fort – også dette som et resultat av tyrkisk aggre­sjon på slutten av 1500-tallet. Vrboska har tre kirker, St. Laurensis fra 1400-tallet, Santa Maria fra år 1465, som ble skadet og ombygd til en veri­tabel fest­ning i år 1571 etter tyrkisk angrep, og St. Peter, som er en av øyas eldste kirker – første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1331. Kirkene inne­holder verdi­fulle renes­sanse- og barokk­ma­le­rier. Vrboska kan også by på et fiskeri­mu­seum med gammelt fiske­ut­styr. Galleri Mir holder til i et hus fra 1573, og stiller ut samtids­kunst og foto­gra­fier produ­sert av kunst­nere fra Hvar.

Jelsa og Civitas Vetus Ielsae

Jelsa ligger noen kilo­meter øst for Vrboska på nord­siden av Hvar. Også Jelsa ligger lunt i en bukt, beskyttet mot vær og vind.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Jelsa ligger i kort avstand fra Vrboska på nord­kysten av Hvar. Foto: © www.visit-hvar.com.

Jelsa har en liten, konsen­trert gamleby som er riktig inter­es­sant. Her finner du den åtte­kan­tede barokk-kirken St. Ivan (Johannes) på St. Ivans plass – kanskje ikke så over­ras­kende akkurat det, men selve plassen vil helt sikkert makte å over­raske deg – her forstår du fullt ut hva arki­tektur i kvader­stein er! Selve plassen er omgitt av bygninger fra 1500-tallet, og er plan­lagt etter renes­san­sens ideal. Legg merke til balkon­gene på av husene rundt plassen – disse var mote et stykke ut på 1500-tallet og senere i barokken på 1600-tallet. Byen har et par andre inter­es­sante kirker fra 1500-tallet. I antikken lå den romerske byen Civitas Vetus Ielsae på Gradina­halvøya, utenfor dagens sentrum. Bymu­rene som ble bygd på vest­siden av halvøya er delvis bevart. Jelsa har flere spisesteder.

Hvar – kolonisert av grekere for 2400 år siden

Hvar har en lang og omskif­telig historie. Stari Grad-sletten er et kultur­land­skap som er bevart prak­tisk talt uendret siden øya Hvar ble kolo­ni­sert av ioniske grekere fra Paros i år 384 før Kristus. Akkurat slik de greske kolo­nis­tene i antikken dyrket jorden og kulti­verte det frukt­bare land­skapet, er det fort­satt oliven og vindruer som i hovedsak produ­seres her.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

De første kolo­nis­tene som bosatte seg på Hvar, kom fra Paros i Egeer­havet. Foto fra Paros. Foto: © starogradsko-polje.net.

Byen som i dag heter Stari Grad ble av de greske grunn­leg­gerne kalt Pharos og var en selv­stendig koloni, mens byen som i dag heter Hvar ble grunn­lagt som koloni under navnet Dimos. Stari Grad-sletten bærer preg av hvordan man i antik­kens Hellas brukte et geomet­risk system for å dele opp jorden i parseller på 180 x 900 meter med stier imellom – innde­linger som frem­deles står uendret etter 24 århundrer. Disse ble igjen delt inn i mindre åker­lapper, med stein­gjerder rundt rektan­gu­lære jord­stykker for å beskytte mot vind. Jord­bruks­om­rådet omfattet helt fra begyn­nelsen også et system for oppsam­ling av regn­vann i bassenger, som ble fordelt gjennom renner ved behov. At Stari Grad-sletten med sine parseller og vann­ings­renner er holdt i hevd av stedets jord­bru­kere og forblitt uendret gjennom 2400 år, viser hvor godt plan­lagt og gjen­nom­ført arbeidet til antik­kens grekere var. Dette er årsaken til at området ble oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Øya Hvar før grekernes kolonisering

Det er funnet rester etter en illy­risk boset­ning fra 500-tallet før vår tids­reg­ning, belig­gende under St Johan­nes­kirken (Crkva Sv. Ivana) i Stari Grad, også omtalt som St. Ivan. Illy­rerne var et folke­slag som tilhørte området, og som bestod av flere lokale stammer. Rester av forsvars­verk og grav­hauger rundt Stari Grad-sletten er sann­syn­ligvis fra noe tidli­gere enn 500-tallet.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Dekadrachme slått i den greske byen Sira­cusa under Dionysos på Sicilia – noen år før Hvar ble kolo­ni­sert. Foto: Clas­sical Numis­matic Group, Inc / Wiki­pedia CC-BY-SA 2.5.

Gresk ekspansjon i Adriaterhavet

Grekernes kolo­ni­se­ring av denne delen av Adria­ter­havet, begynte under enehers­keren Dionysos den Eldre fra Syra­cusa, en viktig by på Sicilia, som ble kolo­ni­sert av grekere på 730-tallet. Den første øya utenfor Dalma­tias kyst som ble kolo­ni­sert av grekerne i år 394 før Kristus, var øya Vis – bebodd av illy­rere – og naboøya til Hvar. Det neste steget i den greske kolo­ni­se­ringen var erob­ringen av Hvar i år 384 f. Kr., hvor illy­rere nok en gang ble fordrevet – nå av grekere fra den kykla­diske øya Paros, som var alliert med Dionysos den Eldre av Sira­cusa. Grekerne kalte den nye kolo­nien, som omfattet dagens Stari Grad, for Pharos.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Gresk krigs­skip avbildet på vase fra ca 520 før Kristus. I dag utstilt i Cabinet des Méda­illes i Paris. Kilde: Wikipedia.

Mer om den greske kolonien Pharos – dagens Stari Grad

Det ble bygd forsvars­murer rundt Pharos by, som du frem­deles kan se spor av i Stari Grad sentrum, ved Johan­nes­kirken, også omtalt som St. Ivan. Rett ved kan du også se rester etter en byport med tårn. Arkeo­lo­giske utgra­vinger har avdekket den greske koloni­byens grunn­plan med gateløp og bygnings­fun­da­menter. Samtidig med byggingen av antik­kens Pharos og dens forsvars­murer i 380-årene før Kristus, ble også jord­bruks­area­lene på 16 mål delt inn i 75 hoved-parseller, som kaltes chora. Steiner fra jorden ble brukt til å lage stein­gjerder mellom parsel­lene. Grekerne gjen­brukte de illy­riske forsvars­mu­rene i tillegg til å bygge nye. Det er funnet rester etter fire slike. Utgrav­ninger tyder på at deler av befolk­ningen bodde på selve sletten.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Rester av gamle boset­ninger på Stari-Grad-sletten – romerne bygde ofte over­då­dige villaer på greske funda­menter. Foto: © starogradsko-polje.net / Boris Kragić.

Stari Grad (Pharos) løsrev seg fra Sira­cusa midt på 300-tallet før vår tids­reg­ning, og ble et uavhengig senter for helle­ni­serte illy­rere. Byens rikdom og betyd­ning som handels­senter førte til at den ble hoved­stad for Demtrius av Hvar, som la under seg store områder i regionen rundt 220 år før Kristus. Deme­trius havnet etter­hvert i konflikt med Roma, og byen ble angrepet og delvis ødelagt av romerske styrker i år 219 f. Kr. Stari Grad ble imid­lertid snart gjen­opp­bygd, i følge greske inskrip­sjoner fra denne tiden – igjen spilte kolo­niser fra den den greske øya Paros en viktig rolle.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Stein­re­lieff av romersk handel­skip fra 100–200 år etter Kristus. Foto: © «Ancient Greek and Roman Cities in Croatia» bok av Mirjana Sanader.

Romersk styre

Øya Hvar kunne over lenger tid ikke motstå presset fra den romerske ekspan­sjonen. Romerne erobret Hvar og øyene rundt cirka år 150 før vår tids­reg­ning. Pharos ble en viktig base for den romerske marinen, og herfra ble det sendt ut tropper til fast­landet mot dalma­tere og illy­rere. Byen fikk nå det latini­fi­serte navnet Pharia, og oppnådde status som muni­cipum under Augustus og Tibe­rius. Romerne hadde snart kolo­ni­sert hele øya Hvar, og på Kris­tius’ tid var både Stari Grad, byen Hvar og øya en livlig del av Romer­riket. Den stra­te­giske belig­gen­heten gjorde at romerne la ekstra vekt på å bygge forsvars­verk her, i tillegg til å utvikle havnene i de to viktigste byene.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Stari Grad ble grunn­lagt av grekere for 2.400 år siden og var i antikken en viktig eksportør av vin og oliven­olje. Foto: © www.visit-hvar.com.

Romerne bygde også en viktig by med kraf­tige bymurer på odden utenfor dagens Jelsa på nord­kysten – den het Civitas Vetus Ielsae og må ha hatt en stor stra­te­gisk betyd­ning, ettersom bymu­rene der er så omfat­tende. Arkeo­lo­giske spor forteller om handels­virk­somhet knyttet til havnen, i hovedsak eksport av fisk, oliven og vindruer. Det er funnet noen graver fra romer­tiden i tillegg til brønner.

Senantikken og tidlig kristen tid

Det er få spor etter akti­vitet i senan­tikken, det vil si mellom år 300 og 476 da Romer­riket kollapset. Pharia (Stari Grad) hadde igjen et forsvars­verk, men ikke så omfat­tende som under grekerne. De første sporene etter kris­ten­dommen er fra 400- og 500-tallet og omfatter en kirke, graver, et dåps­ka­pell og mosaikker.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Denne mosa­ikken ble funnet ved St Ivan-kirken og er fra senan­tikken tid – ca – 400–500 etter Kristus. Foto: © www.visit-hvar.com.

Kirken ble oppført tidlig på 400-tallet som en enkel enskipet hall­kirke med et åtte­kantet dåps­ka­pell. På 500-tallet ble den ombygd og utvidet med ett skip til, mens dåps­ka­pellet fikk flere side­ka­peller. Denne tvil­ling­kirken ble dedi­kert til døperen jomfru Maria og døperen Johannes. Dagens Maria- og Johan­nes­kirke (Crkva Sv. Ivana) er bygd på funda­men­tene av det nord­lige skipet. Vi vet at denne kirken ble reno­vert og utvidet i tidlig romansk stil på 1.000-tallet. Senere ble romernes navn Pharia til Faria.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

En fest­ning i fjel­lene i ved Jelsa – bebodd i senan­tikken og tidlig middel­alder. Foto: © starogradsko-polje.net.

Venetiansk styre i middelalderen

Under middel­al­deren er histo­rien om Hvar og Stari Grad/Pharia/Faria kompleks. I år 1147 ble byen bispe­sete med Johan­nes­kirken (Crkva Sv. Ivana), også omtalt som St. Ivan, som hoved­kirke og deretter erobret av Vene­tia­nerne, også kristne kato­likker, i år 1278 som prak­tisk talt beholdt makten her sammen­hen­gende frem til år 1797 da Napo­leons styrker var på ferde rundt så godt som hele Middelhavet.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Stor­makten Venezia hersket i prakisis over hele Kroa­tias Adria­ter­havs­kyst i flere hundre år. Maleri av Canal­etto år 1725. Foto: © Web Art Gallery.

Gjennom denne lange peri­oden delte kirken og aris­to­kra­tiet makten seg i mellom, og høstet store rikdommer av den frukt­bare sletten ved Stari Grad. De første beskri­vel­sene av sletten og det agri­kul­tu­relle systemet ble nedtegnet alle­rede på 1300-tallet med greske navn, iden­tisk med hvordan de opprin­ne­lige greske kolo­nis­tene delte inn parsel­lene. Byen Stari Grad gjen­nom­gikk fra 1400-tallet bety­delig oppgra­de­ring og forny­else i henhold til renes­san­sens idealer, både som handels­senter og havneby i vene­tia­nernes omfat­tende rike – denne rike og mektige bystaten styrte utvik­lingen her, og kalte byen Campo San Stephani.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Disse brostei­nene er bevandret av vene­tia­nere og kroater gjennom mer enn 700 år. Foto: © www.visit-hvar.com.

Østerrike-Ungarn

Under Øster­rike-Ungarn ble det i første del av 1800-tallet gjen­nom­ført forbed­ringer av vann­ings­sys­te­mene på Stari-Grad-sletten, i tillegg til at det ble nedtegnet nøyaktig over­sikter over eien­doms­for­hold og dyrket mark over hele øya. På slutten av 1800-tallet ble øyas vinmarker rammet av sykdommen phyl­loxera, noe som fikk en alvor­lige følger – mange forlot både Stari Grad og øya Hvar. Spesielt ille var det på sørsiden av øya, der mange vinlands­byer ble forlatt og liggende øde.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Laven­delen blomstrer fort­satt på Hvar – de mange hundre år terras­sene dyrkes igjen. Foto: col_ford / Wiki­pedia CC-BY-SA 2.0.

Moderne tid

Etter Den andre Verdens­krigen dukket en ny trussel opp – innlem­ming av eien­dommer i kollek­tiver under det frem­vok­s­ende kommu­nist­styret, samt meka­ni­sert jord­bruk og trak­tor­pløying. I denne peri­oden oppstod en ny bølge med fraflyt­ting – mange emigrerte til Amerika. På slutten av 1990-tallet oppstod igjen en trussel mot det gamle parsell­sys­temet på Stari-Grad-sletten. Nå begynte befolk­ningen igjen å dyrke oliven og vindruer, men denne gangen med moderne meka­niske redskaper, som igjen var til skade for de nesten 2.400 år gamle gamle stein­gjer­dene fra antik­kens greske kolonisering.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvar opplever tilflyt­ting og en renes­sanse innen jord­bruket. Det er frem­deles liv her når turis­tene er reist hjem etter sesongen. Foto: © Hvar Tourist Board.

Det at Stari Grad og den frukt­bare sletten i år 2008 oppført på Unescos liste over Verdens­arven, har ført til økt bevissthet og stolthet rundt kultur­arven, i tillegg til at turismen har fått et kraftig oppsving.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvars lange kyst­linje kan by på mange fine bukter med bade­mu­lig­heter. Her fra Jagodna beach. Foto: © Hvar Tourist Board.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Stari-Grad-sletten er prak­tisk talt uendret etter 2.400 års jord­bruk og er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Foto: © starogradsko-polje.net / F. Radcliffe.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvar ble kolo­ni­sert av ioniske grekere fra øya Paros – byen Stari Grad og jord­bruks­om­rå­dene fikk navnet Pharos. Foto: © starogradsko-polje.net.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvar er kjent for sin lavendel, som har vært dyrket her i århundrer. Foto: © Hvar Tourist Board.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvar kan by på stillet og urørt natur. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvar kan også by på det gode liv – her fra lands­byen Vrbanj. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Slik ser Hvar by ut på litt avstand. Foto: © Hvar Tourist Board.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fra fest­ningen Span­jo­lica har du en fantas­tisk utsikt. Foto: © Hvar Tourist Board.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Nok et pano­rama over Hvar by og det vakre havne­om­rådet. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

St. Step­hans plass med Arse­nalet fremst til høyre. Foto: © Hvar Tourist Board.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Nederst i bildet ser du Mandrac, den lille småbåt­havnen vis-à-vis Arse­nalet. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fasaden til et av de flot­tere husene langs St. Step­hans plass med vinduer i vene­ti­ansk gotisk stil. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

St. Stephan kate­dralen er bygd i senre­nes­sansen med en gavl som du også finner maken til andre steder i Kroatia.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Klokke­tårnet eller kampa­nilen til St. Stephan er i renes­sanse­stil og meget forseg­gjort. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Det er lett å komme seg ut på Pakleni-øyene utenfor Hvar, både med taxi-båter og ferge. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

St Step­hans plass fra fugle­per­spektiv. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Renes­sanse-loggiaen er dess­verre det eneste som er igjen av Prin­sens Palass. Foto: © Hvar Tourist Board.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Aris­to­krat-fami­lien Hectorovic full­førte aldri dette 1400-talls-palasset. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

St Stehans plass og Arena med teateret sett fra tårnet til St. Marcus-kirken. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Den vakre teater­salen fra år 1612 er bevart. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fra et av Hvar gamlebys mange smale trappe­smug i skrå­ningen opp mot fest­ningen. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Det er livlig i havne­om­rådet Mandrac på kveldstid. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Også på St. Step­hans plass er det mye folk ute og spiser og koser seg på kveldstid. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Det er kort vei fra gamle­byens smug til St. Step­hans plass. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Er du inter­es­sert i arkeo­logi, har St. Markus-kirken litt av hvert å by på. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

På vei opp til Špan­jola. Foto: © Samuli Lintula / Crea­tive Commons Attri­bu­tion-ShareA­like 3.0.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

I det Herrens år 1486 foretok Konrad von Grünen­berg en 22 ukers snartur til Jeru­salem, som er doku­men­tert. Her fra hans besøk i Hvar. Kilde: Wikipedia.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Slik ser det ut inne i fest­ningen Span­jola. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Illust­ra­sjon av Hvar by fra 1500-tallet. Kilde: Wikipedia.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Kato­li­sismen og de kristne tradi­sjo­nene står sterkt på Hvar. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Bene­dik­tiner-klos­teret ligger også inne blant smale smug i gamle­byen. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Agave-brode­rier eller knip­linger slik de hånd­lages i Bene­dik­tiner-klos­teret den dag i dag. Foto: © Hvar Tourist Board.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fran­sis­kaner-klos­te­rets kirke er enkel, men vakker. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fran­sis­kaner-klos­teret har en flott klos­ter­gang i renes­sanse­stil. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

De under­ligste gjen­stander er å finne i samlingen til fran­sis­kaner-klos­teret. Her en bronse­drage fra middel­al­deren, gjetter vi. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fran­sis­kaner-klos­teret sett fra kampa­nilen. Foto: © Hvar Tourist Board.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Romersk stein­tavle som er utstilt i Fran­sis­kaner-klos­teret. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Kirke-skulp­turer fra middel­al­deren er også utstilt i Fran­sis­kaner-klos­teret i Hvar by. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Plassen foran Tvrdalj ble lagd på 1600-tallet – her var det tidli­gere sjø. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Tvrdalj var Petar Hektoro­vics (1487 – 1572) resi­dens og har frem­deles en fiskedam med salt­vann. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Meste­parten av det du ser her er fra 14–1600-tallet. Syklene er litt nyere. Foto: Siebrand / Wiki­pedia public domain.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Pano­rama over Stari Grad og litt av sletten som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Arki­tek­turen her er litt spesiell – det er bygd i kvader­stein – noe høyere enn vanlig med karna­pper. Foto: © www.visit-hvar.com.

Petar Hektoro­vics ordspråk Omnium Condi­tori betyr «Til verdens skaper» og ikke «til nærmeste kondi­tori». Foto: F.G. / Wiki­pedia CC-BY-SA 4.0.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Stari Grad har i dag en fin havne­pro­me­nade der det på 1500-tallet var sjø. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Den ærlige arki­tek­turen med fint tilhugde kvader­stein er til å bli glad i. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar,

Tinto­rettos «Sorgen over Kristi død» er en av perlene som er å finne i St Peters-kirken. Kilde: Wikipedia.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Det er funnet rester etter mosaikk fra romer­tiden i St. Ivans kirke, noe som tyder på at det opprin­nelig har stått et tempel her. Foto: © starogradsko-polje.net.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Tårnet til Nicolai-kirken strekker seg mot aftens­him­melen. Foto: © starogradsko-polje.net / Marko Vodanović.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Typisk for denne delen av Europa består museets samlinger av alt som har med byen å gjøre – fra male­rier til amforaer og fiske­kroker – det gjør opple­velsen ikke mindre inter­es­sant. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

I museets samling inngår en nydelig romersk mosaikk. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Stari Grad sletten er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Foto: © 2009 – 2013 Sva prava pridržana / Avio snimak.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Vrboska ligger vakkert til ved sjøen i den andre enden av Stari-Grad-sletten.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Vrboska er stolt av sin forti­fi­serte Santa Maria-kirke. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Ingen ting å utsette på utsikten fra «fest­nings­kirken». Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Hvis du finner noe her som ikke har med fiske å gjøre, får du med deg en gratis sardin hjem. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Jelsas havn er godt beskyttet mot vær og vind. Foto: © www.visit-hvar.com.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Jelsas St. Ivans kirke er en åtte­kantet perle fra barokken. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Jelsa har fått tildelt sin andel av smale smug og passa­sjer. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Det finnes fort­satt rester av den romerske bymuren etter Civitas Vetus Ielsae på odden utenfor Jelsa. Foto: © www.visit-hvar.com.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Grekerne brakte med seg sin kultur fra øya Paros i Egeer­havet. Foto: © starogradsko-polje.net.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Over­sikt over gresk kolo­ni­se­ring av Middel­havet og Adria­ter­havet. Foto: © starogradsko-polje.net.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

De fleste arkeo­lo­giske funnene fra gresk periode er utstilt i Split, i det fine arkeo­lo­giske museet. Foto: © starogradsko-polje.net.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Stari Grad eller Pharos, som grekerne kalte kolo­nien, hadde tidlig egne mynter. Foto: LHS Numis­matik AG.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Innskrift fra Pharos fra det 4. århundre f.Kr. som forteller om seieren over illy­rerne. Foto: © starogradsko-polje.net.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

På denne steinen fra det tredje århundret før vår tids­reg­ning anmoder Pharos’ greske innbyg­gere om at byen må reor­ga­ni­seres og gjen­opp­bygges. Foto: © starogradsko-polje.net.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Frag­menter av kera­mikk brukt av grekerne i antikken til birøk­ting er funnet på Hvar. Her rekon­struert. Foto: © starogradsko-polje.net.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Produk­sjon av honning er frem­deles en viktig næring på Hvar. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Du kan frem­deles finne romerske grav­støtter på Stari Grad-sletten. Foto: © starogradsko-polje.net.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Oliven fra trær som stammer fra de første som grekerne plantet. Foto: © starogradsko-polje.net.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Vinstokker plantes og stelles på samme måte i dag som for 2.400 år siden. Foto: © starogradsko-polje.net.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Man høster oliven i dag på samme måte som for 2.500 år siden. Vase fra Vulci ca år 520 f. Kr. er utstilt i British Museum. Kilde: Wikipedia.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Rester av en romersk villa på Stari Grad-sletten. Foto: © starogradsko-polje.net.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Denne herre­mannen, Doge Leonardo Loredan hadde alt å si i Hvar i år 1501. Maleri av Giovanni Bellini. Foto: © Web Art Gallery.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Det produ­seres frem­deles første­klasses oliven­olje på Hvar. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Det ble svelt-i-hjel på Hvar og fraflyt­ting da øyas vinmarker ble rammet av sykdommen phyl­loxera sent på 1800-tallet. I dag produ­seres det kvali­tets­viner som aldri før. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Lands­byen Malo Grabje er et trist eksempel på forlatte hus etter kata­strofen på slutten av 1800-tallet. Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

På Stari Grad-sletten kan du finne de under­ligste spor etter mennes­kers akti­vitet – her en gammel bakerovn. Foto: © starogradsko-polje.net.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Slike stein­hytter ble bygd på Stari Grad­sletten på 1800-tallet. Foto: © starogradsko-polje.net / Pawel Jaroszewski.

Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Er det rart at grekerne for 2.400 år siden likte synet av dette? Foto: © Hvar Tourist Board.

 Hvar, Stari Grad, Unescos liste over Verdensarven, romertid, grekere, Pharos, Venezia, venetiansk, kirker, middelalder, arkitektur, gotikk, renessanse, oldtidskirker, Makarska-kysten, Kroatia

Fra Mlini – Beach på Hvar – say no more! Foto: © Hvar Tourist Board.