Limburg an der Lahn er en ukjent perle med godt bevart arkitektur fra middelalderen, for det meste i bindingsverk. Limburgs historiske bydel har smale brosteinssmug som leder fra elven og middelalder-broen oppover mot Limburgs storslåtte katedral og middelalderborg, som ligger på byens høyeste punkt. Gamlebyen i Limburg an der Lahn er forbilledlig godt vedlikeholdt og tilnærmet kjemisk fri for skjemmende skilting. Resultatet er nesten ikke til å tro – her kan du oppholde deg i ekte middelalderske omgivelser og studere unik bindingsverksarkitektur med dekor og detaljer skapt for opp til 800 år siden.

Hvis du er så heldig å ankomme Limburg an Lahn fra vest, vil du få et første­inn­trykk av denne lille middel­al­der­byen som du aldri vil glemme. Når du entrer gamle Lahn­brücke via den middel­al­derske byporten og fort­setter over elven Lahn, så åpen­barer det seg en vakker kate­dral med syv tårn som streber mot himmelen på en klippe – høyt hevet over alt annet jordisk i ditt synsfelt.
Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Limburg an der Lahns nyde­lige kate­dral, St. Georgs Dom fra høymid­del­al­deren, setter stem­ningen så det holder. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn og bindingsverk

Limburg an der Lahn er oppført på Deut­sche Fachwerk Strasse, som er en anbe­falt reise­rute med byer som har tatt vare på sin unike arki­tektur i bindings­verk. Denne bygge­tek­nikken har sine røtter før Romer­tiden, og ble spesielt populær i middel­al­deren i Sentral-Europa. Vi kjenner bindings­verk godt fra Danmark og har også en del bygninger i Norge, som er oppført i denne teknikken. Det unike med Limburg an der Lahns histo­riske bydel, er at så mange hus og nabohus er blitt bevart helt origi­nale gjennom opp til åtte hundre år. I Limburg er dermed en hel by bevart, slik den en gang var, og det er besnæ­rende å tenke på at en person fra 12–1300-tallet ville ha kjent seg igjen i denne gamlebyen.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra Bisch­ofs­platz, en av Limburg hygge­lige møte­plasser i gamle­byen. Foto: © ReisDit.no.

Limburgs møteplasser brukes fremdeles

Alle gamle byer har plasser som forteller deg hva de i sin tid ble brukt til. I Limburg an der Lahn finner du Korn­markt, Fischmarkt, Ross­markt, Bisch­ofs­platz og Plötze – Korn­mar­kedet, Fiske­mar­kedet, Heste­mar­kedet, Bispe­plassen og Morten – ja, sist nente oppkalt etter karpe­fisken mort, som det nok fantes nok av i elven Lahn. På disse plas­sene er det uteser­ve­ringer i sesongen, og her møtes både fast­bo­ende og besø­kende. Her får du kjøpt både mat og drikke til svært rime­lige priser sammen­lignet med Norge – godt under halv­parten av det vi er vant til hjemme. Limburg an der Lahn er et popu­lært reisemål, og mange tyskere kommer hit for å oppleve et solid snev av fortid og historie. I Tysk­land har man stor respekt for histo­risk arki­tektur, og godt voksne mennesker valfarter de histo­riske bykjer­nene rundt om i landet – og Limburg an der Lahn.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Limburg an der Lahn – illust­ra­sjon av Mattäus Merian i første halvdel av 1600-tallet. Legg merke til bymuren. Kilde: Wikipedia.

Kort om Limburgs tidlige historie

Limburg er nevnt første gang i skrift­lige kilder i år 910, ikke som et steds­navn, men som et topo­gra­fisk kjenne­tegn, i form av et berg – for øvrig der Limburger Dom ble bygget. Arkeo­lo­giske utgra­vinger har avdekket spor etter keltere fra rundt år 500 før Kristus, og romerne hadde en forleg­ning i nærheten under keiser Augustus tid, det vil si rundt begyn­nelsen av vår tids­reg­ning. Under Mero­vin­ger­tiden ble det bygd en fest­ning på høyden Domberg rundt år 750, etter alt å dømme for å bevokte og beskytte Via Publica, som siden romer­tiden utgjorde veifor­bin­delsen mellom Brussel og Praha, og som krysset elven Lahn her, sann­syn­ligvis via en trebro. Etter at fest­ningen ble bygget her rundt år 750, oppsto det en liten landsby her, som det pleide på slike steder hvor det både fantes veitra­fikk og tilgang på rent vann. Man har også funnet refe­ranser til en tidli­gere kirke bygget på omtrent samme sted, og denne dateres til første halvdel av 800-tallet, noe som kan indi­kere at Karl den Store har hatt en finger med i spillet. Denne kirken ble bygd på «Limburgs klipper» og er åpen­bart en av forlø­perne til Limburger Dom. Den andre ble etter alt å dømme bygd på begyn­nelsen av 900-tallet av land­greven Konrad Kurz­bold, som er grav­lagt i den eksis­te­rende St. Georgs Dom.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Den andre kirkens grunn­legger, land­greve Konrad Kurz­bold, er grav­lagt i kirken. Foto: © ReisDit.no.

Mer om Limburg i middelalderen

Rundt år 1130 ble det oppført en bymur rundt lands­byen ved foten av Limburgs Domberg, og rundt år 1160 ble det bygd en trebro på samme sted som dagens bro. I år 1180 fikk Limburg an der Lahn rettig­heter til å prege mynter, noe som medførte et kraftig oppsving i både handel, bygge­virk­somhet og folke­tall. Ytter­li­gere en bymur blir reist utenfor den første i år 1230, noe som forteller om vekst, ressurser og en stra­te­gisk viktig belig­genhet. I mellom­tiden var bygge­ar­bei­dene på dagens Dom begynt mellom 1180 og 1190 i romansk stil, og denne ble innviet år 1235. På dette tids­punktet hadde man også tatt i bruk noen tidlig-gotiske spissbue-elementer, i tillegg den mer robuste rund­buede romanske stilen. Limburger Dom er dermed oppført i en blan­dings­stil, noe som var vanlig i denne peri­oden over hele Europa.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Den kata­stro­fale bybrannen i år 1289 førte til at det ble bygd en steinbro over elven Lahn i peri­oden år 1315–20. Foto: © ReisDit.no.

Brann og katastrofe

I år 1289 blir meste­parten av Limburg an der Lahn total­skadet i brann. I de påføl­gende årene bygges byen opp igjen med stren­gere krav til brann­sik­kerhet. I årene 1315 til1320 blir det bygd en solid steinbro over Lahn, og den står frem­deles. Utenfor denne nye broen vokser det opp en ny bydel på denne tiden; Brücken­vor­stadt. Rundt år 1340 blir det nok en gang anlagt nye bymurer, denne gangen med både vann­graver og tårn. I år 1342 oppstår nok en gang en omfat­tende bybrann, som ødelegger store deler av den gjen­opp­bygde byen, men langt fra alt. Noen år senere, i 1349 ankommer pesten Svarte­dauen og medfører her, som i det øvrige Europa, at bort­imot halve befolk­ningen utryddes.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse'

Limburg anno 1900 – hånd­ko­lo­rert foto av ukjent foto­graf. Fint lite har endret seg siden middel­al­deren. Kilde: Wikipedia.

Limburg rammes av pest både i år 1356 og 1365, noe som gjør at byens forsvar svekkes. Det oppstår også feider med Limburgs nabo­byer, og det er gene­relt mye uro i både byen og området i siste halvdel av 1300-tallet og utover 1400-tallet. Den nye bydelen på den andre siden av elven, Brücken­vor­stadt, brennes ned i år 1380. Limburg opplevde mye uro gjennom refor­ma­sjonen i år 1517 og senere i 30-årskrigen. Til tross for dette er det bevart en god del bebyg­gelse helt tilbake fra 1200-tallet og de påføl­gende århund­rene – i det store og hele bindings­verk­ar­ki­tektur, som i dag kan oppleves i Limburg an der Lahns histo­riske bydel.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Lahn­brücke sett fra vest – det er lett å kjenne seg igjen. Maleri fra 1862 av George Clarkson Stan­field. Foto: © LAGIS Hessen.

Lahnbrücke med Brückenturm

Brück­en­turm måler 12 x 12 meter og er 14 meter høyt. Det er en del av den tredje utvi­delsen av bymu­rene, og sto ferdig rundt år 1340, etter alt å dømme i kombi­na­sjon med et annet tårn på motsatt side av broen, som altså sto på gamleby­siden, slik at even­tu­elle fiender ikke ville vært trygge før de passerte to bevok­tede porter. Dette var vanlig i middel­al­deren. Ofte var port nummer to utstyrt med en liten dør i den store døren, slik at man måtte bøye seg ned og passere én og én gjennom den trange åpningen. Når du i dag står på bysiden av broen og snur deg mot venstre, ser du Katz­en­turm, ett av mange bevok­tede tårn i den utvi­dede bymuren fra cirka 1230. Tårnet har 2 meter tykke murer og en diameter på 10 meter.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Limburg an der Lahn – eller som det står: Lympurch – illust­ra­sjon fra peri­oden år 1572–1617 av Georg Braun og Franz Hogenberg.

Brückengasse og Römer

Brück­en­gasse betyr Brogata eller Brosmuget, og leder fra broen opp i gamle­byen. I middel­al­deren var dette en hoved­gate – ikke bare mellom Köln og Frank­furt, men også mellom Antwerpen og Bysants, i dag bedre kjent som Istanbul. Etter det første kvar­talet kommer du til Brück­en­gasse 9, kjent som «Huset med de syv laster», et bindings­verkshus oppført år 1567. På ned nederste gesimsen er det skåret ut syv ansikter, som fra venstre til høyre symbo­li­serer de syv døds­synder; hovmod, gjer­righet, misun­nelse, hor, fråt­seri, vrede og latskap.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brück­en­gasse 11 til venstre med kapellet i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no.

Ved siden av finner du Brück­en­gasse nummer 11, også det et bindings­verkshus med vakkert deko­rerte hjørne­stolper. Litt lenger bort ser du kapellet til det tidli­gere Cister­ci­en­ser­klos­teret, under­lagt det kjente Kloster Eber­bach ved Rhinen. Kapellet er oppført år 1322.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse'

Videre fra Brück­en­gasse via Fahr­gasse i retning Fischmarkt. Foto: © ReisDit.no.

Fahrgasse og Römer

Brück­en­gasse går over til å hete Fahr­gasse når du kommer litt opp i den vesle bakken som leder til Fischmarkt. I dette smale suget ligger den ene perlen etter den andre. Her kan du blant annet se fasade-deko­ra­sjoner av meget høy kvalitet, som fortalte mye om eierne av huset. Man var jålete den gang som nå, og det lå stor prestisje i å ha en flott resi­dens. Römer er en litt bort­gjemt para­lell­ga­te­stump til Fahrgasse.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En prakt­full fasade i Fahr­gasse 6. Foto: © ReisDit.no.

Römer – Gotisches Haus

Det såkalte Gotisches Haus har adresse Römer 2–4‑6 og ble bygd så tidlig som år 1289, som et middel­al­dersk typisk «Hallen­haus». Römer er et av de tidligste bindings­verk­byg­gene i Tysk­land som eksis­terer, og bygningen er derfor oppført på listen som et nasjonalmonument.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En prakt­full fasade i Fahr­gasse 6. Foto: © ReisDit.no.

Arkeo­lo­giske under­sø­kelser har avdekket at huset blant annet har vært benyttet som kjøp­mannshus med lager. Det er spor etter ombyg­ning i årene 1581–83 og i 1610. I hagen fant man over­ras­kende nok en Mikwe – et jødisk rituelt bad. Nabo­huset, Haus Römer 1, er et såkalt Burg­manne­haus med eldste del fra år 1296, et herskapshus hvor en av byens land­grever i sin tid har hatt sin resi­dens og holdt motta­gelser for noble gjester.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Middel­al­de­rens fiske­marked er i dag en livlig liten plass. På skiltet står det at det er nevnt i skrift­lige kilder i 1292 som marked i den eldste bykjernen. Foto: © ReisDit.no.

Fischmarkt

Når du går videre i Brück­en­gasse opp den vesle bakken, kan du ta til venstre opp mot Dom St Georg og borgen, eller fort­sette rett frem til Fischmarkt. Rundt denne plassen, hvor det i middel­al­deren var fiske­marked, finner du flere arki­tek­to­niske godbiter fra middel­al­deren og renes­sansen. På adressen Fischmarkt 1 finner du et gotisk steinhus fra år 1350 med en profi­lert midt­søyle i eik fra år 1555 inne i første etasje. Altes Rathaus am Fischmarkt har kjel­ler­hvelv datert fra 1200-tallet, og ble i år 1399 kjøpt av borger­rådet som rådhus, noe det forble helt til 1899 – med andre ord hele 500 års tjeneste. Huset omfatter en høy hall på grunn­planet og en flott, original vindel­trapp. I dag finner du bymu­seets maleri­sam­ling her og i nabo­byg­ningen Fischmarkt 22.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 8 huser en pizza­res­tau­rant. Foto: © ReisDit.no.

Mer om Fischmarkt

Fischmarkt 9 er oppført i år 1542 og ble noe ombygd på 1700-tallet, blant annet ed inntrukket andre etasje. I nyere tid er fasaden rekon­struert i henhold til funn av fager og mate­rialer. Fischmarkt 16/17 er antatt bygget på 1400-tallet og senere delt i to seksjoner ned fra mønet. På 1700-tallet ble det bygd inn en andre etasje i husets opprin­ne­lige høye hall. Ved restau­re­ring er huset tilbake­ført til opprin­nelig utse­ende. Fischmarkt 12 er oppført i stein cirka år 1300 og en omfat­tende ombyg­ging er datert til år 1552. Bronse­pa­neler i hoved­døren viser viktige, daterte hendelser i Limburgs historie. Samt­lige av bygnin­gene nevnt i avsnittet om Fischmarkt er av den såkalte bygnings­typen Hallen­haus, med en stor domi­ne­rende hall i første etasje, som var vanlig i middel­al­deren og ut på 1500-tallet.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra Domstrasse, som leder opp til St. Georgs Dom. Foto: © ReisDit.no.

Fra Fischmarkt til Domplatz

Fra den hygge­lige og sjar­me­rende plassen Fischmarkt kan du gå opp Domstrasse til toppen av Domberg hvor du finner Diöze­s­an­mu­seum, som inne­holder gjen­stander og kirke­skatter knyttet til bispe­dømmet, og selve rosinen i pølsa, den vakre St. Georgs Dom som troner på Limburgs høyeste punkt. Langs Domstrasse er det flere fine hus fra middel­al­deren og de påføl­gende århund­rene. Det er mange fine detaljer under­veis, og du vil ha mye igjen for å bruke øynene både høyt og lavt. Det gjelder for øvrig hele Limburg an der Lahn.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra øverst på den kose­lige plassen Korn­markt – her var det korn­marked i middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Kornmarkt, Bischofsplatz og Haus Trombetta

Korn­markt ligger ned mot den nyere byen, paral­lelt med Bisch­ofs­platz og er en viktig og livlig møte­plass, ikke minst fordi mange av Limburgs borgere passerer denne gamle markeds­plassen på vei til og fra arbeidet. Her ligger det tett i tett med kneiper, restau­ranter og uteserveringer.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Korn­markt med alle sine hygge­lige uteser­ve­ringer. Foto: Gryf­findor CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Bisch­ofs­platz er i dag forlen­gelsen av Frank­furter Strasse, som i middel­al­deren var hoved og handels­veien mellom Köln og Frank­furt. I middel­al­deren var den en del av denne veien, til byens Stadt­kirche i år 1322 ble reist her i forbin­delse med Fran­sis­ka­ner­klos­teret som ble reist her nitti år tidli­gere, i år 1232. Da kirken ble bygd var det naturlig å gi denne rom og dette ble sørget for ved å rydde plass til Bisch­ofs­platz – Bispeplassen.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Haus Trom­betta til høyre – nederst på Bisch­ofs­platz. Foto: © ReisDit.no.

På Bisch­ofs­platz finner du i dag en rekke serve­rings­steder og spesielt en bygning som anses som svært verdi­full: Haus Trom­betta med adresse Frank­furter Strasse 2. Det spesi­elle med Haus Trom­betta fra 1600-tallet er at det ble bygd som en del av bymuren 1200-tallet med en senere oppført tillig­gende byport Hofportal, fra år 1769. Haus Trom­betta har sitt navn etter en kjøp­manns­fa­milie som siden den gang har hatt dette vakre bindings­verks­huset som sitt hjem frem til år 1960.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Plassen Plötze er oppkalt etter karpe­fisken mort – Karpe Diem er til gjen­gjeld vårt valg­språk. Bare det ikke er for tidlig om morran. Foto: © ReisDit.no.

I tillegg til Bichofs­platz og Korn­markt finner du en annen livlig plass i retning av Lahn­brücke, nemlig Plötze. Plötze er et pussig navn på en plass i en by, fordi navnet betyr mort – fisken mort. Like­fullt er det flere serve­rings­steder rundt plassen, og en rekke uteser­ve­ringer. Det er spesielt mye folk her på kveldstid, når både fast­bo­ende og turister koser seg med mat og drikke på knei­pene eller restaurantene.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Diöze­s­an­mu­seum i forgrunnen og St. Georgs Dom i bakgrunnen. Foto: © ReisDit.no.

Diözesanmuseum, St. Georgs Dom og Schloss

Domstrasse leder opp fra Fischmarkt og er i seg selv en liten attrak­sjon. Når du runder hjørnet og ser St. Georgs Dom, har du Diöze­s­an­mu­seum og Staurothek foran deg. Det først nevnte er et såkalt sakral­mu­seum – et museum for kirke­gjen­stander, som omfatter en rekke unike gjen­stander. Limburg var siden middel­al­deren et viktig kirke­senter, og museet har stor­ar­tede kirke­gjen­stander i sin flotte samling, blant annet den såkalte Domschatz.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Diöze­s­an­mu­seum sett fra hagen Mari­en­garten. Foto: DIZer CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Her finnes reli­kvie­skrin fra katolsk tid og en kors­re­li­kvie fra bysan­tinsk tid, tidlig i middel­al­deren. Det bysan­tiske kors­re­li­kviet ankom Limburg år 964 og kom opprin­nelig fra palasset Pala­tium Magnum i Konstan­ti­nopel, (senere Bysantz og Istanbul), grunn­lagt på 400-tallet av den romerske keiseren Theodo­sius, og skal angi­velig inne­holde en bit av Jesu kors.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Dom St. Georg, også omtalt som Limburger Dom, i all sin prakt. Foto: © ReisDit.no.

St. Georgs Dom

Opprin­nelig ble det reist en kirke ved den gamle borgen cirka år 910. Den opprin­ne­lige kirken brant, og det ble bygd en ny på samme sted, påbe­gynt rundt 1180–1190 av land­greven Konrad Kurz­bold, i henhlod til dend­ro­kro­no­lo­giske under­sø­kelser fra innvendig treverk i tårnene. Koret stod ferdig og ble innviet i år 1235, og kirken var full­ført rundt år 1250. I denne kirken ble på en enestå­ende måte fransk tidlig gotikk og hessisk senro­man­tisk stil forent i et used­vanlig harmo­nisk byggverk.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

St. Georgs Dom har et enkelt, men gjen­nom­ført inte­riør. Foto: © ReisDit.no.

Ved første øyekast oppdager man ikke at St. Georgs Dom er bygd i to stiler – den lyse bygnings­kroppen med de deko­ra­tive røde kant­stei­nene og detal­jene gjør et helhetlig inntrykk. De syv tårnene er typiske for mange middel­al­der­kirker, og i denne kate­dralen gir de en stor­artet effekt – både av format, bygnin­gens beskjedne stør­relse til tross, og av å strebe mot himmelen. At St. Georgs Dom ble bygd på toppen av en kalk­klippe over elven Lahn trekker ikke akkurat ned på helheten.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Tidens tann har tæret på fres­kene – kanskje malt den gang da St. Georgs Dom sto ferdig? Foto: © ReisDit.no.

Mer om St. Georgs Dom

Innvendig vil du finne noen få vegg­ma­le­rier fra middel­al­deren. Også inte­ri­øret er svært harmo­nisk, både med hensyn til eleva­sjon og innred­ningen av etasjene med tribune i andre etasje, trifo­rium i tredje og klerest­o­rium i fjerde, kanskje med kate­dralen i Laon i Nord-Frank­rike som forbilde. Knippepi­larer følger etasjene helt opp til klerest­o­riet i fjerde hvor de føres videre i form av ribber i det gotiske hvelvet. Også skipets og korets innven­dige dimen­sjoner under de gotiske ribbe­hvel­vene gir inntrykk av stor høyde, til tross for at kirken utven­dige mål er 54,5 meters lengde og 35,4 meters bredde.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Døpe­fonten er fra samme periode som da St. Georgs Dom ble bygd – kanskje fra den tidli­gere kirken. Foto: © ReisDit.no.

Skip og kor er beskje­dent deko­rert, noe som skaper et stramt og rent kirkerom. Du skal likevel se nærmere på de få sen-romanske fres­kene som finnes. Noen av dem er medtatte etter 800 år, men slik er det. Også døpe­fonten er i romansk stil. I St. Georgs Dom finner du også grav­mælet etter Gaugraf (land­greven) Konrad Kurz­bold, født år 890, død år 948.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Schloss Limburg: Noe av det du ser her er nesten 800 år gammelt. Foto: Derzno CC-BY‑4.0 / Wikipedia.

Schloss eller Burg Limburg

Schloss eller Burg Limburg er bygd i prag­ma­tisk romansk stil i kompakt kvader­stein med et middel­al­dersk preg. Borgen består av et renes­sanse­bygg i bindings­verk fra 1500-tallet, bolig­tårn med nesten kvad­ra­tisk grunn­plan fra første halvdel av 1200-tallet, et kapell fra samme periode og en used­vanlig lang hall­byg­ning med utvendig trapp og sval­gang fra senmid­del­al­deren, nærmere bestemt år 1379.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Schloss eller Burg Limburg er at solid fest­nings­verk fra østsiden. Foto: © Schloss Limburg.

Borgen gjør et impo­ne­rende inntrykk sett utenfra, fra borg­gården ser Schloss Limburg mer beskjeden ut. Men det er fint å være her, omgitt av stein-bygninger fra 12- og 1300-tallet. Histo­rien sitter i veggene. Kapellet er tilegnet St. Peter og har vakre vegg­ma­le­rier fra 12–1300-tallet.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Av og til skal man bare rusle rundt på måfå. Foto: © ReisDit.no.

Fra Domplatz til Rossmarkt og Bishofsplatz

Når du har opplevd St. Georgs Dom og tatt turen bortom Schloss Limburg, som ligger rett bak kate­dralen, bør du rusle ned Domberg via Domtreppe. Her er det riktig idyl­lisk hele veien – det er bemer­kel­ses­verdig hvor godt Limburgs histo­riske senter er bevart. Ta gjerne små avstik­kere, du vil ikke bli skuffet. Selv om avstan­dene er små i Limburgs gamleby, er det nok se.

Limburg an der Lahn, Domberg, Domplatz, Dom St Georg, Limburger Dom, Römer, Diözesanmuseum, Staurothek, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Say no more. Foto: © ReisDit.no.

Mange av husene her er datert og påført ulike dekorele­menter eller infor­ma­sjon om bygnin­gens historie. ReisDit.no kommer aldri til å glemme Limburg an der Lahn. Det vil ikke du gjøre heller, om du tar turen. Reis dit.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Kart over det histo­riske senteret i Limburg an der Lahn. Sakset fra byguiden utgitt av Limburgs turistkontor.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

De eldste husene i Limburg med nummer-refe­ranser til kartet ovenfor. Sakset fra byguiden utgitt av Limburgs turistkontor.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Over­sikts­foto av Limburg an der Lahn sett fra øst. Foto: Bern­hard Queisser CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

St. Georgs Dom var stifts­kirke fra år 1235 til år 1827, da den ble kate­dral. Kilde: Wikipedia.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Frimerke som markerte Limburgs 1100-års-jubi­leum i år 2010. Kilde: Deut­sche Post / Wikipedia.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Katz­en­turm var en del av den opprin­ne­lige bymuren fra 1200-tallet. Foto: Oliver Abels (SBT) CC-BY‑2.5 / Wikipedia.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

St. Georgs Dom, gjerne omtalt som Limburger Dom, ble påbe­gynt rundt år 1180. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Et gotisk vindu i St. Georgs Dom – ved første øyekast frem­står det nesten som romansk. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Slik bygde man i middel­al­deren – er det rart at branner spredte seg? Fra et smug ved Fischmarkt i Limburg. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brück­en­turm – brotårnet – Lahn­brücke på motsatt side av elven for gamle­byen. Foto: Bert­hold Werner Public Domain / Wikipedia.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Nepomuk­s­ta­tuen på Lahn­brücke – Johannes Nepomuk er en for oss noe obskur katolsk helgen og mer sier vi ikke om den saken. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra Brück­en­gasse 9 og 11 – går du 50–60 meter inn til venstre kommer du til broen Lahn­brücke. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brück­en­gasse 9 kalles “De syv døds­syn­ders hus” på grunn av de syv utskårne ansik­tene under den nederste bjelken i bindings­verket. Foto: Tilman2007 CC-BY‑4.0 / Wikipedia.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brück­en­gasse 9 og 11 – legg merke til de utskårne hodene nede til venstre. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Restau­re­ring av dette flotte gotiske huset pågikk i Brück­en­gasse. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Brück­en­gasse 13 er et flott eksempel på bindings­verk-arki­tektur. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Smuget Fahr­gasse ble en del av hoved­veien mellom Köln og Frank­furt på 1200-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fahr­gasse 4 er gjen­nom­ført vakkert deko­rert. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fahr­gasse 4 ligger ikke så langt fra Fischmarkt. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En over­ligger som har over­levd noe hundre år i Kleine Rutsche 4. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Gotisches Haus fra år 1289 – bygd etter brannen og i dag et nasjo­nalt fortids­minne. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Römer betyr romer (som fra romer­tiden). Hvorfor dette navnet? Vet ikke. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra livlige Fischmarkt. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 9 med et lite hjørne­tårn. Oppført år 1542. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 1 er et gotisk steinhus nevnt i skrift­lige kilder år 1350, sann­syn­ligvis noe eldre. Foto: Tilman2007 CC-BY‑4.0 / Wikipedia.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 16/17 til høyre antas å være oppført på 1400-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Flere hus på trive­lige og livlige Fischmarkt. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fischmarkt 12 borterst – et gotisk steinhus fra cirka år 1300. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Mange bygge­tek­nikker er repre­sen­tert i Limburg an der Lahn. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Skriften på veggen – “Zum Dom”. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Haus Trom­betta fra 1600-tallet hvor fami­lien har holdt hus uavbrutt til 1960. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Haus Trom­betta har fått en egen minne­pla­kett. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra hjørnet Bisch­ofs­platz Barfuss­gasse – det såkalte Byron Haus til venstre har ingen ting med poeten å gjøre. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Fra Ross­markt, rett rundt hjørnet for Bisch­ofs­platz, hvor det var heste­marked i middel­al­deren. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Den gamle bispe­re­si­densen i Limburg er i dag en del av Diöze­s­an­mu­seum. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Staurothek er beteg­nelsen på et bysan­tiske kors­re­lik­vium – dette skal angi­velig inne­holde en bit av Jesu kors. Kilde: Wikipedia.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Det er fin utsikt fra Domplatz over gamle­byen. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Det er ingen ting å utsette på belig­gen­heten til St. Georgs Dom. Foto: © Bistum Limburg.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

…uansett fra hvilken side man ser den vakre kate­dralen. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Koret i St. Georgs Dom foto­gra­fert fra skipet. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Jomfru Maria med Jesus­barnet er tilstede i St. Georgs Dom. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Stor­artet bygge­kunst. Og tenk på at alt er gjort for hånd. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En flott sengo­tisk alter­tavle. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En freske fra senere i middel­al­deren i St. Georgs Dom. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Tverr­skipet krysser mellom skipet og koret. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

En fredet plett på veien ned fra Domberg. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Her går man ned via Domtreppe fra Domplatz til Ross­markt og Bisch­ofs­platz i Limburgs gamleby. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Dette sjar­me­rende huset fra 1667 har adresse Grosse Domtreppe 1, ved trap­pene ned fra Domplatz mot Bisch­ofs­platz. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Det er mange fine detaljer å ta med seg i Limburg – her fra huset i Grosse Domtreppe 1. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Når du har gått ned Domtreppe kan du titte litt på Kolpings­trasse 17 fra år 1653. Foto: © ReisDit.no.

Limburg an der Lahn, Domberg, Dom St Georg, Limburger Dom, Hessen, gotisk, romansk, middelalder, bindingsverk, Fischmarkt, Rossmarkt, Bischofsplatz, Plötze, Fachwerk-Strasse

Dette huset i Bergs­trasse tar imid­lertid kaka. Her har noen hatt det moro. Foto: © ReisDit.no.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.