Amalfi har flotte badestrender rett nedenfor sentrum og er en meget populær feriedestinasjon. Amalfi er kjent for sin flotte St. Andreas-katedral fra middelalderen, også kalt Duomo. Amalfi befinner seg omtrent midt på kystlinjen av samme navn, mellom Positano i vest og Salerno i øst, og ligger helt nede ved havet i munningen av kløft. Amalfikysten er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Amalfi

Amalfis sentrale Piazza del Duomo er en populær plass, hvor både besø­kende og fast­bo­ende samles i kvelds­ti­mene. Piazza del Duomo har flere restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Fra denne plassen leder smale smug og bratte trapper til passa­sjer innover og oppover i byen, hvor det er en fryd å gå på oppda­gel­ses­ferd. Her finner du butikker, kafeer, barer og restau­ranter. Byen Amalfi strekker seg et godt stykke innover i kløften. Det er også bebyg­gelse oppover i fjell­siden på begge sider av kløften. Det er kort vei fra bade­stranden og moloene til Piazza del Duomo.

Amalfi Sør-Italia Italia

Fra Amalfis stor­slåtte Piazza del Duomo, byens viktigste samlings­plass med flere restau­ranter med uten­dørs servering.

Amalfis katedralkompleks

Duomo fra 1200-tallet er dedi­kert til apos­telen Andreas, og har en drama­tisk belig­genhet høyt over Piaz­zaen. En bred trapp med 62 trinn leder opp til det vakre inngangs­par­tiet. Vegg i vegg med Duomo di Sant’Andrea Apos­tolo ligger en basi­lika­kirke som ble påbe­gynt alle­rede på 800-tallet, på restene av en tidli­gere kirke fra år 596 – som angi­velig er bygd på restene av et romersk tempel. Det er ganske unikt at en ny kirke bygges ved siden av en gammel, iste­denfor oppå, noe som gir innblikk i to forskjel­lige arki­tek­to­niske tids­epoker. Kirkene ble opprin­nelig sammen­føyd slik at de utgjorde to paral­lelle skip med 4 side­skip. I dag er den eldste kirken adskilt fra Duomo og huser et lite museum for kirke­kunst og ‑skatter. I tilknyt­ning til kirkene ligger Il Chio­stro del Para­diso – Para­disk­los­teret, med middel­alder-murer og tyde­lige arabisk-inspi­rerte bueganger med spissbuer.

Mer om Amalfis katedralkompleks

Også fasaden på Duomo di Sant’Andrea Apos­tolo er inspi­rert av islamsk arki­tektur, med tofarget stein og svakt spis­sede buer i portico’en. Reli­kviene etter apos­telen Andreas ble bragt hit fra Konstan­ti­nopel av kors­fa­rere den 8. mai i år 1208, og har siden ligget i krypten her. Kirkens inte­ri­ører ble reno­vert rundt år 1660, de to kirkene ble adskilt, og Duomo ble innredet i barokk stil. Samtidig ble krypten med levnin­gene etter apos­telen Andreas utsmykket med barokk prakt. Kirken fikk flotte bronse­dører i år 1060 fra Konstan­ti­nopel (Istanbul), som du frem­deles kan se. Duomos kuppel er dekket av kera­miske fliser i flere farger, noe som er vanlig i denne delen av Italia. Kampa­nilen (klokke­tårnet) har orna­men­tikk og dekor i Sici­li­ansk-norman­nisk stil. Fasade­gavlen er deko­rert med gull­mo­sa­ikker på bysan­tinsk maner.

Amalfi Sør-Italia Italia

Stille morgen­stund – rett for dagens innrykk av bade­gjester på den fine stranden rett nedenfor sentrum.

Litt om Amalfis historie

Byen Amalfi ble grunn­lagt på 300-tallet, under romer­tiden. Byen nevnes første gang i skrift­lige kilder i år 596. Alle­rede på den den tiden var byen befestet og et selv­stendig bispe­sete. Amalfi ble erobret av Lombar­dere i år 838, men kunne alle­rede året etter erklære sin selv­sten­dighet og uavhen­gighet. I år 958 var repub­lik­kens leder titu­lert Doge, som i Venezia. Amalfi var nå blitt en maritim stor­makt med et tilnærmet monopol i Det tyrrenske hav, og hadde tette forbin­delser til Bysants (Istanbul), som var hoved­staden i Det Østro­merske Riket. Amalfi var i sine glans­dager berømt for sine skoler innen jus og matematikk.

Amalfi, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Amalfikysten, Sør-Italia, Italia

I Amalfi bygger man i høyden når det ikke er plass i bredden.

Litt mer om Amalfis historie

Amalfi hadde ellers et stort nett­verk i denne delen av Middel­havet, og sto for en bety­delig eksport av itali­enske produkter som ull, vin, treverk, jern, våpen, vin og frukt. I bytte impor­terte Amalfi krydder, parfyme, perler, juveler, tekstiler og tepper fra Bysants i øst, som ble solgt i Italia og videre vest­over i Europa. Helt frem til cirka år 1100 var Amalfi en sterk rival til handels- og sjøfarts­makten Venezia. Påvirk­ningen fra øst er tydelig både i utfor­ming av trapper og smug og i arki­tek­turen fra middel­al­deren. I år 1073 ble byen under­lagt apulisk-norman­nisk styre, men gitt mange rettig­heter. Senere, i år 1131, strammet norman­nerne kraftig inn. Amalfi mistet sin betyd­ning til fordel for Pisa, Genova og Venezia, og ble i årene 1135 og 1137 plyndret av soldater fra bystaten Pisa. En tsunami i ødela i år 1343 havnen og den nederste delen av byen.

Amalfi Sør-Italia - Italia

Amal­fi­kysten er kjent for sin skjønnhet – her utsikt fra nabo­byen Ravello.

Litt om Amalfikysten

Amalfi-kysten har i århundrer vært kjent for sin drama­tiske og vakre natur. Helt siden middel­al­deren har mennesker bosatt seg her og i pakt med naturen skapt seg livs­grunnlag. Byer som Posi­tano, Praiano, Amalfi, Ravello, Atrani og Minori kan vise til middel­alder-arki­tektur og ‑kunst av stor betyd­ning. Amal­fi­kysten er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Amalfikysten

Amal­fi­kysten utgjør den sørlige kyst­linjen av Sorrento-halvøya, som på nord­siden utgjør en del av Napo­li­bukten. Amal­fi­kysten forteller sitt tyde­lige språk om hvordan innbyg­gerne gjennom århund­rene har tilpasset seg den kuperte, fjell­rike og drama­tiske naturen, med terras­serte vinmarker og frukt­hager i de lavere skrå­nin­gene, og beite­marker og enger høyere i terrenget. Hele denne kyst­linjen består av klipper og fjell, med kløfter og dalsøkk som leder ned og ut mot kysten. Flere av byene ligger ved havet i munningen av slike kløfter, mange av dem omgitt av opptil 1200 meter høye fjell.

Amalfi, historisk bysenter, Unescos liste over Verdensarven, normannere, gourmet, gamleby, gotikken, romansk, renessansen, barokken, Amalfikysten, Sør-Italia, Italia

Byen Amalfi ligger usann­synlig vakkert til på den berømte Amalfikysten.

Mer om Amalfikystens terreng

Det er bygd vei langs meste­parten av Amal­fi­kysten, som i hovedsak er anlagt nede ved havet, men som noen steder går i sik-sak et par hundre meter opp i fjell­siden for å forsere klipper, kløfter og bratte heng. Enkelte steder slynger side­veier seg opp til lands­byer som ligger lengre opp i fjel­lene. Utsikten herfra er mildt sagt spek­ta­kulær. Av byene som ligger i fjell­siden er Ravello mest kjent, på grunn av sine histo­riske kirker og villaer. Fra Posi­tano og utover går veien opp i fjel­lene på grunn av alle ravi­nene i fjell­siden. Her ligger det flere vakre lands­byer på 300–600 meters høyde, med en mildt sagt svim­lende utsikt. Mange leier seg sykkel for å utforske deler av Amal­fi­kysten. Mange går fotturer i det flotte og til dels ville terrenget, med mange vakre fosser, vilt­vok­s­ende frukt­trær, ville dyr, rovfugler og et fantas­tisk utsyn over Middelhavet.

Amalfi, Amalfikysten, Syd-Italia

Fra den gamle klos­ter­hagen fra middel­al­deren – i dag en del av Hotel Luna Convento. Foto: Hotel Luna Convento.

Henrik Ibsen og Amalfi

Henrik Ibsen oppholdt seg i flere peri­oder i Italia. Sommeren 1879 kom han hit med fami­lien og innkvar­terte seg på Hotel Luna, et nedlagt fran­si­kaner-kloster. Med seg hadde han første akt av Et Dukke­hjem, som han arbeidet videre med under oppholdet. Klos­teret skal visstnok vært grunn­lagt av den hellige Fran­ciscus selv, i følge Atle Næss’ inter­es­sante bok Ibsens Italia. Ibsen var i ferd med å bli berømt på denne tiden, noe Hotel Luna sørget for å bruke i sin markeds­fø­ring. Den dag i dag kan du se en minne­pla­kett i trappen opp til hotellet, som for øvrig heter Salita Ibsen – Ibsen­trappen. Etter dette oppholdet dro Ibsen til Sorrento, der han tok inn på luksus­ho­tellet Tramen­tino, for å hvile ut en uke.

Her finner du Ibsens oppholds­sted i Amalfi; Hotel Luna Convento. Foto: Hotel Luna Convento.

Amalfi Sør-Italia Italia

Amalfi bergtar mange med sin vakre middel­al­der­ka­te­dral – fra Piazza del Duomo.

Amalfi Sør-Italia Italia

Amalfi har en flott bade­strand rett nedenfor sentrum.

Amalfi Sør-Italia Italia

Amalfi by sett fra en av moloene.

Amalfi Sør-Italia Italia

Amalfi – kate­dra­lens fasade og arkade har karak­te­ris­tisk arabisk-inspi­rert arkitektur.

Amalfi Sør-Italia Italia

Amalfis Duomo – kate­dral er prakt­fullt deko­rert og kate­dralen har flotte gull­mo­sa­ikker på gavlen.

Amalfi Sør-Italia Italia

I Amalfi-kate­dra­lens 800 år gamle krypt ligger levnin­gene etter apos­telen Andreas.

Amalfi Sør-Italia Italia

Kampa­nilen sett gjennom den arabisk-inspi­rerte klos­ter­gangen ved Amalfi-katedralen.

Amalfi SørItalia Italia

Amalfis Duomo har en vakkert deko­rert kuppel.

Amalfi, Amalfikysten, syd-Italia

Henrik Ibsen malt av Emil Orlik i år 1879. Kilde Wikipedia.

Amalfi, Ibsen, Amalfikysten, Syd-Italia

Minne­pla­ketten etter Henrik Ibsens opphold på Hotel Luna Convento i år 1879. Foto: Ellen Stigum.

Amalfi, Ibsen, hotel luna, syd-italia

Hotel La Luna Convento ligger i skrå­ningen over veien – trappen Salita Ibsen opp til hotellet ser du til venstre for det runde tårnet helt til høyre i bildet. Foto: Ellen Stigum.