Det finnes vel knapt noen by i Europa som har et mer allsidig kultur- og utelivstilbud enn Berlin. Berlin er blitt en av Europas mest populære og besøkte storbyer. Siden gjenforeningen av Tyskland i 1990 er det investert milliarder av Euro i restaurering, byfornyelse og moderne arkitektur i Berlin. I denne flotte, dynamiske storbyen vil du finne alt besøkere kan ønske seg. Her er et meget livlig uteliv, shoppingmuligheter av en annen verden, konserter og arrangementer, museer i den absolutte verdensklasse, klassisk arkitektur, bydeler i konstant endring, kunstnerkvarterer med gallerier og store friluftsområder.

Mer om livlige Berlin

Berlin er en histo­risk viktig by, men i høyeste grad også en multi­kul­tu­rell by, noe som ikke minst merkes på restau­rant­til­budet. Berli­nere elsker å gå ut og spise.  Det er derfor ingen selv­følge at de popu­lære restau­ran­tene har ledige bord. Bestill for all del bord på forhånd dersom du har planer om å besøke de mest kjente stedene, så slipper du skuf­felser. Berlin er kanskje først og fremst knei­penes by – over hele Berlin finner du en mengde typiske brune og vel inndrukne tyske kneiper med klas­sisk husmanns­kost og spesialøl på menyene. Det merkelig med Berlin er at du vegg i vegg med en kneipe kan finne en moderne sushi-bar eller sære restau­ranter fra fjerne verdens­hjørner med kjøkken du aldri visste at fantes. Mang­foldet i Berlin innen spise­steder er enormt, berli­nernes glede ved å være ute og treffe andre mennesker er legen­da­risk. Berli­neren har ord på seg for å være åpen, hjelpsom, tole­rant og rapp­kjeftet. Her trenger du ikke være redd for å stille noen et spørsmål eller innlede en disku­sjon. Men regn med å få svar på tiltale.

Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Brandenburger Tor, Øst-Tyskland, Tyskland

Fra livlige Berlin sentrum, langs gaten Kurfür­s­tendam. Foto: Berlin Tourismus © Günter Steffen.

Shopping i Berlin

Shop­ping­strø­kene ligger litt spredt i Berlin. Det er vanlig at innbyg­gerne handler i sitt eget bolig­om­råde, og derfor finner man shop­ping­sentre og butikk­strøk i alle byde­lene. Det kan være spen­nende i seg selv. Berlin er en multi­kul­tu­rell by, og hver bydel reflek­terer innbyg­gerne med hensyn til hva som tilbys i forret­nin­gene. Det er meget enkelt å komme seg rundt i byen med kollek­tive trans­port­midler. De viktigste shop­ping­strø­kene finner du ved Frie­drich­strasse, Kurfür­s­ten­damm, Hack­escher Markt i Mitte med Alte og Neue Schön­hauser Strasse, KaDeWe – Europas største kjøpe­senter, Gale­ries Lafay­ette, Pots­damer Platz Arcaden og det fasjo­nable Quar­tier 206 som huser Gucci, St Laurent og La Perla. Siste tilskudd er shop­ping- og fritids­sen­teret Alexa ved Alex­an­der­platz, som inne­holder 180 spesial­for­ret­ninger innen mote, kosme­tikk, elekt­ro­nikk og deli­ka­tesser, samt en enestå­ende utstil­ling av modell-tog – LOXX! Uansett hva du er ute etter innen shop­ping, så har Berlin noe å tilby.

Berlin sentrum øst

I det østlige Berlin finner du byens histo­riske senter, som omfatter Mitte og deler av Kreu­z­berg. Bydelen Mitte tilhørte under kommu­nist­tiden Øst-Tysk­land, mens Kreu­z­berg den gang tilhørte Vest-Tysk­land. Det berømte lande­merket Bran­den­burger Tor er et av Berlins viktigste symboler og ligger på Pariser Platz – der grensen mellom Vest-Berlin og Øst-Berlin i sin tid gikk. Herfra strekker den kjente gaten Unter den Linden seg i østlig retning gjennom området rundt Bebel­platz og mot Muse­ums­insel. Muse­ums­insel er navnet på øya hvor mange av de aller viktigste museene finnes, og er på Unescos liste over Verdens­arven. Muse­ums­insel ligger midt i elven Spree, som deler Berlin i to.

Brandenburger Tor,

Bran­den­burger Tor er byens viktigste lande­merke. Foto: Berlin Tourismus © Wolf­gang Scholvien.

Brandenburger Tor

Bran­den­burger Tor ble oppført i peri­oden mellom 1788–91. I 1795 ble Bran­den­burger Tor deko­rert med motiver fra gresk myto­logi i form av reli­effer. Hel øverst står skulp­turen Quad­riga, som i 1806 ble fjernet av Napo­leon da franske styrker okku­perte Berlin. I 1814 ble den tilbake­ført til Berlin i triumf og plas­sert som seiers­symbol på sin gamle plass øverst på Bran­den­burger Tor. Quad­riga-skulp­turen ble endret til at gudinnen som fører firspannet nå holdt en stav med jern­korset i en laur­bær­krans som krones av en prøys­sisk ørn. Da Bran­den­burger Tor i årene 1956–58, den gang belig­gende i Øst-Tysk­land, gjen­nom­gikk en restau­re­ring på grunn av skader fra den andre verdens­krigen, ble Quad­riga-skulp­turen restau­rert i Vest-Tysk­land. I de neste 30 årene skuet den over den delte byen til Berlin-muren ble revet i 1989. Bran­den­burger Tor har tung symbolverdi for innbyg­gerne i Berlin.

Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Øst-Tyskland, Tyskla

Muse­ums­insel – muse­umsøya – er på Unescos liste over Verdens­arven. Foto: Berlin Tourismus © Wolf­gang Scholvien.

Berlin, Museumsinsel og Pergamonmuseum

Muse­ums­insel er muse­umsøya som ligger midt i elven Spree, sentralt i Berlin. På Muse­ums­insel finner du en enestå­ende samling museer i verdens­klasse: Pergamon­mu­seum, som inne­holder en av verdens viktigste oldsaks­sam­linger. Museet er et resultat av omfat­tende tyske utgra­vinger i det østlige middel­havs­om­rådet i siste del av 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Tyske arkeo­loger var blant de første som kom til Hellas og det nære Østen, og de tok, i likhet med fransk­menn og engelsk­menn, med seg oldsa­kene hjem og stilte dem ut i museer, noe som i dag er helt uhørt. Pergamon­mu­seet er ikke desto mindre enestå­ende, og delt inn i tre uavhen­gige samlinger; gresk-romersk, det nære Østen og islamsk kunst, som omfatter skulp­turer, mosa­ikker og gjenstander.

Pergamonalteret, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Øst-Tyskland, Tyskland

Pergamo­nal­teret ble demon­tert, fraktet til Berlin og gjen­opp­bygd. Foto: Berlin Tourismus © Günter Steffen.

Museet har fått navn etter det kjente Pergamo­nal­teret fra olditds­byen Pergamon i Lille-Asia, som ble fraktet til Berlin og gjen­opp­ført her. Her finnes også andre bydeler rekon­struert, som den 16 meter høye Markeds­porten fra Miletus i Lille-Asia fra ca 120 etter vår tids­reg­ning, Ishtar-porten fra Babylon fra år 500 før Kristus, deler av et Assy­risk palass fra år 1100 før Kristus, deler av fasaden fra Mshatta-palasset i Jordan fra år 744 etter vår tids­reg­ning og det såkalte Aleppo-rommet fra rundt år 1600.

Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Brandenburger Tor, Øst-Tyskland, Tyskland

Alte Natio­nal­ga­lerie med noen av Tysk­lands største kunst­skatter. Foto: © reisdit.no.

Berlin øst og Museumsinsel for øvrig

Muse­ums­insel omfatter også følgende museer som holder til i nyklas­si­sis­tiske bygg av høy arki­tek­to­nisk kvalitet: Altes Museum tegnet av Schinkel og ferdig­stilt i 130 inne­holder en enestå­ende samling greske og romerske oldsaker. Neues Museum, nyåpnet i mars 2009 etter omfat­tende restau­re­ringer inne­holder egyp­tiske samlinger, samt forhis­to­riske og tidlig histo­riske oldsaker. Alte Natio­nal­ga­lerie inne­holder i dag male­rier fra den tyske roman­tikken, mens Bode­mu­seum inne­holder en omfat­tende skulp­tur­sam­ling, et mynt­gal­leri og en enestå­ende samling male­rier av gamle mestere. Den vakre broen Schloss­brücke utgjør over­gangen mellom gaten Unter den Linden og Schloss­platz, og er tegnet av arki­tekten Schinkel, som i stor grad preger denne bydelen. På Muse­ums­insel ligger også Berliner Dom i nyba­rokk stil med sin 98 meter høye kopperkuppel.

Alte Nationalgalerie, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Brandenburger Tor , Øst-Tyskland, Tyskland

Alte Natio­nal­ga­lerie inne­holder kunst­skatter uten like. Foto: Berlin Tourismus © Günter Steffen.

Kort om Berlins tidlige historie

Berlin er ikke en spesielt gammel by til å være tysk. De første boset­nin­gene ble anlagt her langs Sprees bredder på 1200-tallet. Berlins første kirke Niko­lai­kirche ble grunn­lagt på 1230-tallet, men så godt som total­skadet under bombingen i 1945. Kun funda­menter og to tårn fra 1300-tallet er opprin­nelig av den gjen­opp­bygde kirken. Mari­en­kirche, ikke langt fra Alxan­der­platz, ble oppført i annen halvdel av 1200-tallet og begyn­nelsen av 1300-tallet. Kirken har endret utse­ende noe, blant annet etter en brann i 1380, og ved et nytt tårn oppført rundt år 1400. Kirken er bygget i tidliggotisk stil, vakkert deko­rert med døpe­font fra 1400-tallet og barokk preke­stol og alter­tavle fra 1700-tallet. Kirken ligger i dag helt alene ved siden av det 365 meter høye Fern­se­he­turm, på folke­munne kalt Tele­spargel, som betyr Tele-asparges, Berlins høyeste bygg.

Et solgløtt fra den vakre hoved­gaten Unten den Linden. Foto: © visit-berlin.de-Koch.

Berlin øst – området rundt Bebelsplass

Området rundt Bebel­splass omfatter mange av de vakreste klas­siske bygnin­gene i Berlin, og frem­står som et livlig og tilta­lende strøk. Her er flere de senere årene kommet flere kafeer og restau­ranter, noen med uten­dørs serve­ring i sommer­halv­året. Her ligger Stats­bi­blio­teket og Humboldt-univer­si­tetet, Neue Wache, Zeug­haus med Histo­risk Museum vis-à-vis Kron­prin­zen­palaais, den nygo­tiske Frie­drichwer­der­sche Kirche tegnet av Schinkel (I dag omgjort til Schinkel-museum), samt (operaen) Staatsoper Unter den Linden, midt på Bebel­platz, ved siden av Altes Palais og St.-Hedwigs-Kathedrale.

Unter den Linden, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Brandenburger Tor , Øst-Tyskland, Tyskland

Zeug­haus inne­holder Tysk­lands histo­riske museum og ligger i hoved­gaten Unter den Linden. Foto: Berlin Tourismus © Wolf­gang Scholvien.

Gaten Unter den Linden har navnet fra linde­trær plantet på 1600-tallet. Gaten fikk etter krigen i 1946 igjen plantet fire rekker linde­trær og er en av Berlins mest kjente. Gaten er svært livlig med mange nye elegante butikker og flere bokboder på plassen foran Humboldt-univer­si­tetet. Neue Wache er et minnes­merke for alle krigs­ofre, tegnet i nyklas­si­sis­tisk stil av Karl Frie­drich Schinkel og oppført i årene 1816–1818.

Berlin øst, Rote Rathaus,  Alexanderplatz og Nikolaiveirtel

Berlins ”Røde Rådhus” henspiller på mursteins­fargen og er byens admi­ni­stra­sjons­senter, kjenne­tegnet av et høyt tårn midt på. Rundt hele bygningen kan du følge en sammen­hen­gende frise, som viser byens historie.

Rotes Rathaus, Berlin, Unesco Verdensarv, Øst-Tyskland, Tyskland

Rotes Rotes Rathaus er et flott rådhus med et kraftig tårn, slik som tradi­sjonen er på konti­nentet. Foto: Berlin Tourismus © Wolf­gang Scholvien.

Alex­an­der­platz eller ”Alex”, på folke­munne, ble tilnærmet utslettet av bombing under den andre verdens­krigen. I dag er plassen domi­nert av pregløs moderne arki­tektur, akkom­pag­nert av det enorme fjern­syns­tårnet. Niko­lai­viertel er et svært popu­lært og livlig kvarter ved elven Spree, belig­gende rundt den gamle Niko­lai­kirken. Her er det flere kafeer, kneiper og restau­ranter som holder til i eldre bebyg­gelse i forbau­sende grønne omgi­velser, rett ved siden av fjern­syns­tårnet. På den andre siden av tårnet, langs elven, ligger akva­riet Berlin Sea Life Center. Hove­at­trak­sjonen Aqua-Dom er en 25 meter høy sylin­der­formet akva­rium­tank i plexi­glass med inne­bygd trans­pa­rent heis! Akva­riet inne­holder om lag 2600 fisker fordelt på 56 arter, som daglig fores av 2 dykkere, og her finnes også kontorer, en restau­rant og et hotell. Märkishes Museum holder til i et klos­ter­lik­nende mursteins­bygg i nygo­tisk stil lenger opp i elven der den deler seg ved Mueums­insel. Her doku­men­teres byens utvik­ling fra de første boset­nin­gene med en original og spesiell samling som omfatter alt fra spise­red­skaper til male­rier, skulp­turer og meka­niske musikk­in­stru­menter. Disse demon­streres for øvrig hver søndag kl 15.

Judisches Museum, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Brandenburger Tor , Øst-Tyskland, Tyskland

Det gripende Judisches Museum består av både klas­sisk og strengt moderne bygnings­masse. Foto: Berlin Tourismus © Wolf­gang Scholvien.

Berlin øst – Jüdisches Museum med flere

Det spek­ta­ku­lære Jüdishes Museum befinner seg i Linde­strasse, noen kvar­taler fra Spree og Muse­ums­insel. Museet har en grense­spren­gende, symbol­tung arki­tektur, tegnet av den polsk-jødiske arki­tekten Daniel Liebe­skind, bosatt i USA, som skal formidle holo­caust. Museets samling setter fokus på jødisk kunst og historie. Bydelen huser også Deut­sches Tech­nik­mu­seum, et funn for deg som er opptatt av vete­ran­biler og ‑tog, ved siden av andre tekniske nyvin­ninger gjennom tidene. Her er også to vind­møller, et bryg­geri og en smie. Museet Topo­graphie des Terrors omfatter minner fra tre fryk­tede insti­tu­sjoner fra Nazi-tiden, SS, Gestapo og Det tredje rikes sikkerhetstjeneste.

Berlin – sentrum vest

Denne delen av Berlin omfatter byde­lene Tiergarten(dyrehagen), et tidli­gere kongelig jakt­om­råde, Char­lot­ten­burg, deler av Kreu­z­berg samt noe av Mitte, som tidli­gere tilhørte Øst-Berlin. Ved Potz­damer Platz, som tidli­gere var ingen­manns­land på grensen mellom øst og vest, er det nå bygd en hyper­mo­derne bydel. Vest-Berlins museer og galle­rier er samlet i Kultur­forum, i den sørøst­lige delen av Tier­g­arten ved Potz­damer Platz. Her finner du Gemälde­ga­lerie med en utrolig komplet­te­rende samling verk av gamle mestere som Cara­va­ggio, Vermeer, Rembrandt, Botti­celli, Jan van Eyck etc. Kupfer­stichka­bi­nett har trykk og tegninger av eksem­pelvis Albrecht Dürer og Edvard Munch, Kunst­gewer­be­mu­seum er et kunst­in­du­stri­mu­seum, og Phil­har­monie – Berli­ner­fil­har­mo­niens konserthus, Musik­in­stru­menten-Museum har samlinger fra 15- til 1900-tallet og Staats­bi­bliothek samlinger av gamle skrifter og doku­menter. Her ligger også Kunst­bi­bliothek, samt Neue Natio­nal­ga­lerie tegnet av Mies van der Rohe.

Neue Nationalgalerie, Berlin, Unesco Verdensarv, Øst-Tyskland, Tyskland

Neue Natio­nal­ga­lerie er tegnet av Mies van der Rohe og inne­holder en famtas­tisk samling nyere kunst fra slutten av 1800-talllet frem til i dag – blant annet Edvard Munch. Foto: Berlin Tourismus © Wolf­gang Scholvien.

Mer om Berlin sentrum vest

Den sørligste delen av Tier­g­arten består i dag av Zoolo­gischer Garten med en rekke attrak­sjoner. I nærheten av denne finnes nok et av Berlins mest kjente lande­merker, Kaiser-Wilhelm-Gedächt­nis­kirche, vigslet i 1895 og sønder­bombet i 1943. Etter krigen sto kun vest­tårnet igjen, som nå er supplert med den hyper­mo­derne åtte­kan­tede minne­hallen Gedenk­halle, som doku­men­terer kirkens historie. Området på begge sidene av gaten Kurfür­s­ten­damm som går i sørvestlig retning fra Gedenk­halle er full av sjar­me­rende bebyg­gelse med en mengde kafeer, barer og restau­ranter. Her er det meget livlig på kveldstid, for berli­nerne elsker utelivet.

Godset Schloss Char­lot­ten­burg ligger litt vest for sentrum og inne­holder fantas­tiske inte­ri­ører og kunst­sam­linger. Foto: Berlin Tourismus © Wolf­gang Scholvien.

Nord for Kurfür­s­ten­damm ligger godset Char­lot­ten­burg, som bydelen har tatt sitt navn etter. Midt i Tier­g­arten står Siegessäule, reist til minne om seieren i krigen mellom Preussen og Danmark. Sokkelen er deko­rert på romersk vis med basre­li­effer som viser berømte slag. Søylen sto opprin­nelig foran riks­dagen. Men ble flyttet til Tier­g­arten av nazis­tene i 1938. Det er tilgang til obser­va­sjons­ter­rassen på toppen av søylen, der man har en feno­menal utsikt over Berlin. Hamburger Bahnhof er i dag ombygd til museum som huser Europas kanskje beste samling av moderne kunst. Ikke langt unna ligger det natur­his­to­riske museet Museum für Natur­kunde, med blant annet verdens største dino­sau­russkje­lett. Reich­stag – riks­dagen – ligger på sørsiden av Spree, rett ved Pariser Platz og Bran­den­burger Tor.

Reichstag, Berlin, Unesco Verdensarv, Brandenburger Tor, Øst-Tyskland, Tyskland

Reich­stag – Berlins flotte parla­ments­byg­ning i nyklas­si­sis­tisk stil ligger ikke langt fra Bran­den­burger Tor.

Berlin – storbyen rundt sentrum

Stor-Berlin omfatter en lang rekke tidli­gere forsteder og bydeler, og har i dag totalt 3,6 millioner innbyg­gere. Byens mange kanaler og vann­veier bidrar til at mange lokale strøk frem­står som rene idyller, og Berlin har i sannhet mer å by på enn de fleste andre stor­byer i Europa. Jo flere dager du har anled­ning til å bli her, desto større utbytte har du selv­føl­gelig av det vold­somme kultur- og utelivstilbudet.

Transport i Berlin

Berlin har flere mulig­heter innen kollek­tiv­trans­port enn kanskje noen annen euro­peisk by: Her er et godt utbygd t‑banesystem som heter U‑Bahn, og en mengde buss­ruter og trikker som går på kryss og tvers av dette. Den såkalte S‑Bahn er et tognett som går over hele byen. Et annet spen­nende trans­port­middel er alle de små fergene som trafik­kerer de mange kana­lene i Berlin, og som mange av innbyg­gerne bruker for å komme seg rundt. Om natten går det både tog og natt­busser, så mulig­he­tene er enorme.

Berlin arran­gerer flere jule­mar­keder fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

ReisDit har vært på besøk i Berlin. Les mer på vår blogg her.

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Berlin, Unesco Verdensarv, Øst-Tyskland, Tyskland

Kaiser-Wilhelm-Gedächt­nis­kirche er et kjent lande­merke vest i Berlin sentrum. Den ble ødelagt under Den andre verdens­krigen, og gjen­opp­bygd i år 1963.

Pano­rama over stor­byen Berlin, med fjern­syns­tårnet som rager i bakgrunnen.

Alexanderplatz, Berlin, Unesco Verdensarv, Øst-Tyskland, Tyskland

Shop­ping­mu­lig­heter og moderne arki­tektur ved Alex­an­der­platz. Foto: Berlin Tourismus © Wolf­gang Scholvien.

Nikolai-Viertel er Berlins gamleby med flere trive­lige kneiper og gate­mil­jøer. Foto: Berlin Tourismus © Wolf­gang Scholvien.

Bran­den­burger Tor med seiers­sym­bolet skulp­turen Quad­riga på toppen.

Quadriga, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Brandenburger Tor , Øst-Tyskland, Tyskland

På toppen av Bran­den­burger Tor – den heftige Quad­riga med seiers­gud­innen Victoria.

Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Øst-Tyskland, Tyskland

Muse­ums­insel sett fra en laid-back syns­vinkel. Foto: Wikipedia.

Pergamon-Museum, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Øst-Tyskland, Tyskland

Det er mye å ta inn over seg i Pergamon-Museum. Foto: Berlin Tourismus © Günter Steffen.

Pergamonmuseum, Ishtar-porten, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Øst-Tyskland, Tyskland

Pergamon­mu­seum: Motiv på Ishtar-porten fra Babylon cirka 500 år før Kristus.

Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Øst-Tyskland, Tyskland

Pano­rama over deler av Museumsinsel.

Altes Museum, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Øst-Tyskland, Tyskland

Sobert, klas­sisk og opphøyd i Altes Museum på Museumsinsel.

Bodemuseum, bysantinsk, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Øst-Tyskland, Tyskland

Fra Bode­mu­seums bysan­tinske samling Foto: Andreas Präfcke.

Josefsgeschichte, Konstantinopel, Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Øst-Tyskland, Tyskland

«Beret­ningen om Josef» – reli­eff­pa­neler i marmor fra 1100-tallets Konstan­ti­nopel Foto: Andreas Präfcke/Wikipedia.

Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Brandenburger Tor, Øst-Tyskland, Tyskland

Den vakre Berliner Dom skum­rings­timen. Foto: © reisdit.no.

Berlin, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Brandenburger Tor, Øst-Tyskland, Tyskland

Niko­lai­viertel er Berlins eldste strøk. Foto: © reisdit.no.

Berlin, Alte Nationalgalerie, Unesco Verdensarv, Museumsinsel, Brandenburger Tor, Øst-Tyskland, Tyskland

Caspar David Frie­drichs «Munken på stranda». Foto: © reisdit.no.