Cinque Terre i Italia består av fem blendende vakre landsbyer som ligger langs kysten mellom Genova og La Spezia. Cinque Terre er blitt et svært populært feriested på grunn av den vakre beliggenheten, det dramatiske landskapet og de fem godt bevarte byene med røtter tilbake til middelalderen.

Cinque Terre – de fem vakre byene på Unescos liste over Verdensarven

Hele Cinque Terre-området, inklu­sive Portove­nere, har status som nasjo­nal­park, og ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1997. De fem byene heter fra nord til sør Monte­rosso, Vernazza, Corniglia, Manarola og Riomag­giore og tilhører den østlige delen av Liguria-regionen. Begrun­nelsen for Unescos valg var den prakt­fulle og util­gjen­ge­lige naturen, som mennesker har evnet å tilpasse seg på en helt særegen måte, langs den 15 kilo­meter lange kyst­linjen mellom Monte­rosso og Portove­nere. Denne kyst­linjen består av et svært kupert og util­gjen­gelig terreng med fjell og klipper som stedvis stuper rett ned i havet. De fem byene fikk sitt felles navn på 1500-tallet. I 1973 fikk vinene fra distriktet en felles godkjent klas­si­fi­se­ring kalt Cinque Terre.

Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Den vesle byen Vernazza ligger vakkert til langs klip­pene ved den drama­tiske kyst­linjen Cinque Terre.

På grunn av det util­gjen­ge­lige land­skapet, i praksis bare tilgjen­gelig fra havet, ble det i 1873 bygd en jern­bane­linje som forbinder de fem byene med La Spezia i sør og Genova i nord. Senere er det bygd en fire­felts motorvei i innlandet. De fem byene er forbundet med stier på tre nivåer – Senterio Alto, en gammel krøt­tersti som går langs toppen av klippe­skrenten, den midtre stien heter La via dei Santuari og utgjør forbin­delsen mellom byenes kirker, samt Sentiero Azzzurro – den blå stien som er hugget inn i klip­pene langs havet. Mellom Manarola og Riomag­giore heter den Via dell’Amore. Les mer om stiene her.

NB!

På grunn av kraftig regnvær høsten år 2012 med påføl­gende jordras, er noen av strek­nin­gene stengt. Det arbeides konti­nu­erlig med å utbedre og åpne stiene. Hold deg oppda­tert på denne linken.

Cinque Terre – menneskene og landskapet

I Cinque Terre har mennesker gjennom det siste årtu­senet tilpasset seg land­skapet gjennom utstrakt terras­sert land­bruk, med blant annet plan­ting av vinstokker og oliven­trær. Der terrenget har tillatt det, ble det i middel­al­deren bygd små byer som føyer seg inn i land­skapet på en helt særegen måte. Kompakte boset­ninger er oppført rett på fjell­grunnen med smale, svin­gete smug og gater, som regel rundt kirker eller middelalderborger.

Monterosso al Mare, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Monte­rosso al Mare er den nord­ligste av de fem Cinque Terre-byene.

Mye av den opprin­ne­lige arki­tek­turen i disse karak­te­ris­tiske byene er bevart. De fem lands­byene som utgjør Cinque Terre har sitt utspring i senmid­del­al­deren, på 1100-tallet. Terras­sene i land­skapet for jord­bruks­arealer ble i hovedsak bygd i den gangen, etter at de muslimske Sara­se­nernes angrep fra sjøen hadde opphørt. La oss ta for oss hver enkelt by, fra nord til sør.

Cinque Terre by for by fra nord og sørover

Monte­rosso al Mare ble opprin­nelig anlagt på toppen av klippen St Chris­toper, og spilte alle­rede på 600-tallet en viktig rolle under den lombar­diske inva­sjonen. Byen valgte senere å bli en del av repub­likken Genova, for å være sikret beskyt­telse. Monte­rosso al Mare ligger i dag i en kløft ned mot havet, hvor bebyg­gelsen og gatene er spredt rundt den vakre kirken San Giovanni Battista fra år 1244 med det origi­nale tårnet, opprin­nelig et vakt­tårn som sto for seg selv.

Moterosso al Mare, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Mote­rosso al Mare er en livlig og populær småby med en fin badestrand.

Rett ved siden av, på den vesle klippen, ligger ruinene av det gamle slottet og Capuchiner-klos­teret fra 1600-tallet, som domi­nerer den vesle byen. Monte­rosso har gode bade­strender og flere hoteller.

Mer om Monterosso al Mare

Monte­rosso al Mare er tydelig delt i to – den histo­riske bydelen og den nyere byen – og adskilt av en tunnel. Den eldste bydelen ligger i kløften ved den østligste stranden. Oppover langs hoved­gaten finner du butikker, restau­ranter, kafeer, hoteller og barer. Bortenfor den eldste bydelen i vestlig retning er det to fine bade­strender til, adskilt av en klippe. Den nyere bydelen og bade­stren­dene kan nås gjennom en tunnel for fotgjengere.

Monterosso al Mare, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Monte­rosso al Mare har Cinque Terre-kystens beste strender.

Monte­rosso al Mare er den livligste av Cinque Terre-byene, og den med flest hoteller. Den enkleste måten å besøke de andre byene, er å ta lokal­toget, som stopper i hver by. Det er ganske mange turister i her i sommer­se­songen. Fra Monte­rosso kan du også gå til nabo­byen Vernazza via en sti som er hugget ut i fjellet.

Vernazza

Vernazza ble grunn­lagt i år 1000 av mennesker som levde i Riggio-åsene. Også Vernazza valgte å tilslutte seg repub­likken Genova, det skjedde i år 1276. Bebyg­gelsen i Vernazza ble opprin­nelig ble anlagt oppover langs det vesle elve­leiet, til fjell­skrenten og klippen som skjuler lands­byen for dem som kommer sjøveien.

Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Vernazza har en ualmin­nelig flott belig­genhet med klippen som stikker ut i havet.

Smale smug og passa­sjer leder ned til hoved­gaten, som munner ut i en liten plass mot havet. Her ligger kirken Santa Marghe­rita d’Antiochia påbe­gynt år 1318 og et typisk eksempel på den liguriske gotiske stilen. På plassen her finner du de fleste av byens restau­ranter, barer og kafeer. Sentrum av Vernazza har ingen biltra­fikk, men veifor­bin­delse. Fra byen går det en sti, Via dell’Amore, i klip­pene langs havet til nabo­byene Monte­rosso i nord til Corniglia i sør.

Cinque Terre, Vernazza, Unescos liste over Verdensarven, Liguria, Nord-italia

Pano­rama over den nyde­lige byen Vernazza fra tårnet på klippen.

Mer om Vernazza

Vernazza er den eneste av Cinque Terre-byene som har en skik­kelig havn med molo. Havne­om­rådet er svært vakkert, og her sitter helt ekte fiskere på moloen og bøter garn og repa­rerer fiske­ut­styret sitt. Mange lever fort­satt av fiske her, selv om turisme er blitt den viktigste nærings­veien. På restau­ran­tene i byen vil du alltid kunne spise fersk fisk og skalldyr fra kysten her. På klippen som stikker ut i havet ble det på 1500-tallet bygget en borg på restene av tidli­gere fest­nings­an­legg. Fra toppen av vakt­tårnet har du flott utsikt over store deler av kyst­linjen. Det er meget livlig og god stem­ning i havne­om­rådet på kveldstid, når fast­bo­ende og besø­kende møtes for å spise.

Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Vernazza på Cinque Terre har en lun liten havn rette ved sentrum.

Corniglia

Corniglia er den eneste av de fem lands­byene som ikke ligger nede ved havet. Corniglia er anlagt på en klippe rundt middel­al­der­kirken San Pietro, som ble oppført i år 1334. Lands­byen er kjent helt tilbake fra romer­tiden, og var i middel­al­deren under­lagt forskjel­lige makt­ha­vere, før den i 1276 kom under styre av repub­likken Genova, i likhet med flere av nabo­byene. Corniglia er nevnt i Boccac­cios Deka­me­ronen. Corniglia ligger på en høyde 100 meter over havet omgitt av vinmarker og terrasser med sitrus- og oliven­trær. Husrek­kene langs hoved­gaten Via Fieschi har utsikt over sjøen på den ene siden og mot fjel­lene på den andre siden.

Corniglia, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Corniglia ligger høyt over havet, på en stup­bratt klippe.

Mer om Corniglia

Oppover langs hoved­gaten finner du butikker, kafeer barer, hoteller og restau­ranter. Fra hoved­gaten går det smale smug, der du kan gå på oppda­gel­ses­ferd. Byen er bygd i delvis svært bratt terreng, og utsikten herfra er intet mindre enn fantas­tisk. Jern­banen går i tunnel under byen, og har stoppe­sted rett før, på østsiden. Det bukter seg en vei herfra opp til sentrum, hvor du finner både post­kontor, butikker, barer kafeer, hoteller og restau­ranter. Det er livlig i sentrum på kveldstid, når alle skal ut og spise. I følge doku­menter fra 1200-tallet skal byen den gang ha hatt en fest­ning. I dag finnes det kun rester etter en genove­sisk fest­ning fra midt på 1500-tallet. Fra Corniglia kan du også gå til nabo­byene Vernazza og Manarola via en sti som er hugget ut i fjellet.

Manarola

Manarola er den nest største av Cinque Terre-byene og ble grunn­lagt på 1100-tallet av innbyg­gere fra fjell-land­byen Volastra lenger opp i høyden. Bebyg­gelsen her starter oppe på en liten klippe­for­ma­sjon og strekker seg nedover en kløft mot den lille Grappa-elven og havet. Kirken San Lorenzo er fra år 1338 i ligurisk gotisk stil og ligger sammen med klokke­tårnet og et orato­rium ved den vesle plassen Piazza Capel­lini, et godt stykke opp i byen. Her finner du både post­kontor, butikker, barer kafeer, hoteller og restau­ranter. Tradi­sjo­nelle nærings­veier her er fiske og vindyr­king. Området var kjent alle­rede i romer­tiden for sine gode viner, som kalles Sciacchetrà. Den vesle lands­byen Manarola er anlagt på en klippe over en liten bukt med molo, som gir ly til en liten havn for lokale fiske­båter. Her er det også mulig å ta seg en dukkert. Det er alltid fersk fisk og skalldyr å få servert på Manarolas mange restauranter.

Manarola, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Kvelds­stem­ning i havne­om­rådet i den vakre, pastell­malte byen Manarola.

Mer om

Manarola

På over­siden av bukten i Manarola er det bygd en plass, hvor man blant annet lagrer båter. På denne plassen ligger det et par serve­rings­steder med uten­dørs serve­ring i sommer­halv­året. Fra bukten klatrer bebyg­gelsen i Manarola i terrasser videre opp på klippen, hvor du har en utrolig utsikt over havet.  På den andre siden av klippen ligger jern­bane­sta­sjonen, rett før jern­banen forsvinner i tunnel under klippen og byen på vei vest­over. Manarola ligger i bratt terreng, og bebyg­gelsen begynner i cirka 100 meters høyde over havet. Fra Manarola kan du også gå til nabo­byene Corniglia og Riomag­giore via en sti som er hugget ut i fjellet.

Riomaggiore, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

I Riomag­giore er det støpt en rampe for å kunne trekke fiske­bå­tene opp i byens hoved­gate ved dårlig vær.

Riomaggiore

Riomag­giore er den sørligste av de fem Cinque Terre-byene, og ble grunn­lagt i middel­al­deren. Byens hus ligger langs den smale kløften hvor Maggiore-elven en gang lå åpen. Kirken St Giovanni Battista (Johannes Døperen) ble oppført i år 1340, mens borgen ble bygd i år 1260. Hoved­veien følger kløften helt ned til havet, der fiskerne har støpt en rampe, slik at båtene kan trekkes opp i byen ved dårlig vær. Riomag­giores bebyg­gelse strekker seg opp til cirka 100 meters høyde over havet og er anlagt i terrasser, slik at den ene husrekken ligger høyere enn rekken foran, etter hvert som bebyg­gelsen klatrer oppover åssidene.

Mer om Riomaggiore

De fleste av Riomag­giores butikker, restau­ranter, barer og kafeer ligger langs hoved­gaten Via Colombo. Det er masse artige små miljøer å se i smugene som stikker ut fra hoved­gata. Mye her har fått være slik det var for flere hundre år siden. Det er flere hoteller i Riomag­giore, og byen kan livne skik­kelig til ut over i kvelds­ti­mene. Mange surfere kommer hit på grunn av vind­for­hol­dene. Fra Riomag­giore kan du gå til nabo­byen Manarola via en sti som kalles Via dell’Amore, som er hugget ut i fjellet.

Monterosso al Mare, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Vakre Monte­rosso al Mare er den nord­ligste av de fem Cinque Terre-byene.

Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Den vesle fisker­lands­byen Vernazza er den nest nord­ligste på Cinque-Terre-kysten.

Corniglia, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Den midt­erste av byene heter Corniglia og ligger på en klippe uten tilgang til sjøen.

Manarola, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Den nest sydligste av Cinque Terre-byene heter Manarola, og har en drama­tisk beliggenhet.

Riomaggiore, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Den aller sydligste av de fem byene som går under felles­be­teg­nelsen Cinque Terre heter Riomaggiore.

Monterosso al Mare, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Monte­rosso al Mare – fra bade­stranden med den karak­te­ris­tiske klippen som deler stranden.

Monterosso al Mare , Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Langs Cinque Terre-kysten er stien Via dell’Amore hugget inn i fjell­siden – her ved Monte­rosso al Mare.

Via dell'Amore, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Det er bratt langs Via dell’Amore, som følger Cinque Terre-kysten.

Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Monte­rosso al Mare – Langs Cinque Terres Via dell’Amore finner du forsvars­verk fra flere tidsaldre.

Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Cinque Terre – i Vernazza er det livlig i den vesle fiskerhavnen.

Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

I Vernazza lever mange frem­deles av fiske.

Vernazza, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Middel­al­der­kirken i Cinque Terres Vernazza ligger ved havnen.

Cinque Terre, Vernazza, Unescos liste over Verdensarven, Liguria, Nord-italia

Den drama­tisk belig­gende Vernazza tar seg ganske godt ut i blåtimen, også.

Corniglia, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Cinque Terre-byen Corniglia har en feno­menal belig­genhet over havet.

Corniglia, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Corniglia er den eneste av de fem byene som ikke ligger ved havet.

Manarola, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Det er en spesiell opple­velse å ankomme Manarola til fots.

Cinque Terre, Manarola, Unescos liste over Verdensarven, Liguria, Nord-italia

Tomtene på klippen i Cinque Terre-byen Manarola må sies å ha rela­tivt høy grad av utnyttelse.

Manarola, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Manarola på Cinque Terre-kysten ligger i en kløft ned mot havet og havnen.

Manarola, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Manarola, med den vesle fisker­båt­havnen under klippen.

Riomaggiore, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Også i den vakre Riomag­giore langs klip­pene på Cinque Terre-kysten lever mange av fiske.

Riomaggiore, Cinque Terre, Liguria, Nord-Italia, Italia

Husene klorer seg fast i sidene i kløften ned mot Riomag­giores fiskerhavn.

Cinque Terre, Portovenere, Unescos liste over Verdensarven, Liguria, Nord-italia

Portove­nere ligger helt sør på kyst­linjen og er oppført på Unescos liste over Verdens­arven sammen med Cinque Terre. Les om byen i egen guide på reisdit.no.