Düsseldorf er et av Tysklands viktigste kultursentre med ypperlige museer og teatre. I tillegg har byen en vakker beliggenhet ved Rhinen, en historisk bydel med mengder av kneiper og en ytterst moderne havnebebyggelse med futuristisk arkitektur. Düsseldorf er en livlig universitetsby og dessuten Tysklands motehovedstad.

Mer om Düsseldorf

Düssel­dorf er en åpen, hyggelig og selv­be­visst by. Byen ligger helt sør i Ruhrge­biet, og har i løpet av de siste 30 årene dreid fra å være en kommer­siell indu­stri- og havneby til kultur‑, mote- og univer­si­tets­senter, selv om byen frem­deles er et økono­misk og indu­strielt senter. Düssel­dorf har i dag 700 tusen innbyg­gere og tiltrekker seg hvert år flere hundre tusen besø­kende, på grunn av sine museer og kultur­in­sti­tu­sjoner – i tillegg til en annen insti­tu­sjon – Altstadt, eller gamle­byen. Altstadt i Düssel­dorf er kjent for sine mange trive­lige øl-kneiper, cirka 250 i alt, og det karak­te­ris­tiske mørke ølet, Düssel­dorfer Altbier, som serveres i 0,2 liters rette glass. Dette ølet ble også kalt Düssel frem til 1950-årene. Gamle­byen ble bombet og sterkt rampo­nert under den andre verdens­krigen, men noen eldre bygninger overlevde.

Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Altstadt er Düssel­dorfs samlings­sted med en mengde kneiper og restau­ranter, som ligger vegg i vegg. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Mer om Altstadt og ølet Altbier

Altstadt har beholdt sin gamle byplan etter gjen­opp­byg­gingen etter krigen. Denne delen Düssel­dorf er stort sett bilfri, og her ligger øl-kneiper og restau­ranter tett i tett i smale gater. Det finnes fem bryg­ge­rier i Düssel­dorf som selv brygger Altbier: Schlüssel, Uerige, Kürzer, Füch­schen og Schu­ma­cher. Sist nevnte holder til mellom Altstadt og Haupt­bahnhof (jern­bane­sta­sjonen), men har en kneipe i Altstadt også. Altbier fikk dette navnet på 1800-tallet, da lysere øltyper som Pilsener og Helles begynte å bli popu­lære. Innbyg­gerne her er meget stolte av ølet sitt, og det har de all grunn til å være. Når du er i Altstadt på kveldstid, vil du oppleve tysk “Gemüt­lichkeit” på sitt varmeste. Her er det åpne dører, vinduer og kraner. Tyskere flest snakker etter hvert godt engelsk, og synes det er hyggelig med besøk fra Norge. Du vil bli godt mottatt. Altstadt er Düssel­dorfs fremste forlystelses-kvarter.

Altbier, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Düssel­dorfs Altstadt handler til en viss grad om det mørke ølet Altbier, som produ­seres egne bryg­ge­rier i noen av de mest kjente knei­pene. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Litt mer om Altstadt og omgivelsene

I Altstadt finner du også det flotte rådhuset fra 1570–73 i barokk stil, Lamber­tus­kirkche som ble påbe­gynt i år 1288 og sto ferdig i år 1394 ruver ved Rhinens bredde. Det samme gjør nabo­bygget Schloss­turm (slotts­tårnet) som opprin­nelig tilhørte et keiser­slott bygd i år 1260, hvor tårnet er det eneste som sto igjen etter en brann i 1872. I dag er det sjøfarts­mu­seum her. Pfarr­kirkche St. Andreas som ble oppført i årene mellom 1622 og 1629 er også verd et besøk. Den ligger i Andre­ass­trasse midt i gamle­byen Altstadt. Langs Rhinen er det en prome­nade som heter Rhein­ufer. Langs denne ligger det en del ganske stase­lige hus fra 18- og 1900-tallet. Rhein­ufer benyttes til ulike tiltak, som markeds­plass for bøker, antik­vi­teter og lopper. Herfra har du en flott utsikt nedover og oppover Rhinen, til ganske spek­ta­kulær arki­tektur langs denne store og viktige vann­veien. Her finnes også en stor fritids­båt­havn. Rhinen brukes av mange med fritidsbåter.

Schlossturm, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Stem­nings­full sommer­kveld ved Schloss­turm i gamle­byen Altstadt. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Altstadt, Königsallee og shopping

Et par kvar­taler innenfor Altstadt ligger den vakre Königsallee med en kanel i midten. I Kö, som den kalles blant byens beboere, finner du en rekke galle­rier og eksklu­sive forret­ninger innen blant annet mote, smykker, vesker, antik­vi­teter og inte­riør, i tillegg til en hånd­full eksklu­sive kafeer og restau­ranter. Königsallee er faktisk verdens­be­rømt, med Europas høyeste tetthet av luksus­for­ret­ninger. I området rundt Altstadt finner du en mengde butikker av alle slag. Hohe Strasse rett sør for fotgjen­ger­sonen i Altstadt er også en meget populær handlegate.

Königsallee, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Elegante Königsallee er shop­ping­gaten fremfor noen. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Spennende områder rundt Altstadt

La oss se litt på nærom­rå­dene rundt Altstad. I byde­lene Flin­gern og Bilk finnes det også masser av kneiper. Bilk er rett sør for Altstadt, mens Flin­gern befinner seg noen hundre meter østover, på bort­siden av jern­bane­sta­sjonen Haupt­bahnhof. Her vil du være litt mindre turist og litt mer på indi­vi­duell oppda­gel­ses­ferd. Over alt i Düssel­dorf finner du pølse­boder, og en Curry­wurst er et abso­lutt must – snakk om digge curry-pølser! Som univer­si­tetsby er Düssel­dorf preget av en befolk­ning med lav gjen­nom­snitts­alder. Det har mye å si for omfanget av byens uteliv, og ikke minst, utbudet av restau­ranter, kafeer og barer med guns­tige priser. Altstadt, Bilk og Flin­gern kan tilby enorm variasjon.

Düsseldorf i endring

Düssel­dorf gjen­nomgår for tiden en ganske omfat­tende forvandlig, der trafikken skal flyttes ned under jorden, for at mer av sentrums­om­rå­dene skal bli bilfrie fotgjen­ger­soner. Stedvis vil du derfor oppleve at det pågår bygge­ar­beider, mens du andre steder vil finne frede­lige oaser, som følge av gjen­nom­førte arbeider. På sikt vil Düssel­dorf bli en ganske unik storby i så måte. En pussighet: Düssel­dorf har også sin egne japanske bydel, Lille Tokyo, med cirka 5.000 fast­bo­ende japa­nere. Her er du i Japan. Düssel­dorf har også, som de fleste andre tyske byer, store jule­mar­keder i gamle­byen i hele desember. En mengde gave­boder og serve­ring av jule­gløgg og Glühwein bidrar til å skape meget trivelig førjuls­stem­ning i histo­riske omgivelser.

Schloss Benrath, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Det vakre Schloss Benrath fra siste halvdel av 1700-tallet i senba­rokk stil.

Litt om Düsseldorfs omgivelser Schloss Benrath og Kaiserswerth

Rett utenfor Düssel­dorf finner du et vakkert jakt­slott i senba­rokk stil, som heter Schloss Benrath. Schloss Benrath ble bygd i peri­oden 1755–1773 for kurfyrs­tene av Pfalz og ligger i prakt­fulle omgi­velser. Jakt­slottet er åpent for publikum og gir et ganske unikt innblikk i den (selv­føl­ge­lige) luksus, som dati­dens adel omga seg med. Her finner du inte­ri­ører, møbler, kunst og deko­ra­sjoner av høy kvalitet.
Et annet inter­es­sant område, som er knyttet til byens historie, er Kaiserswerth, som ligger rett nord for flyplassen, ved Rhinen. Her kan du se ruinene av et keiser­pa­lass, opprin­nelig fra 700-tallet i karo­lin­gisk romansk stil. I det trive­lige lands­by­om­rådet finner du også en middel­al­der­kirke fra 1100-tallet, St. Suibertus, og et vakkert slott. I kirken kan du se du se det forgylte reli­kvie­skrinet med Suibertus’ levninger. Han levde på 700-tallet, og var vel strengt tatt mannen bak bydan­nelsen av Düssel­dorf. Kaiserswerth er et aktivt og flott besøks­sen­trum med hotell og flere spise­steder. https://www.kaiserswerth.de

Restene av Kaiserp­falz, keiser­pa­lasset. Foto: Secular mind/Wikipedia.

Mer om Düsseldorfs tidlige historie, romertid og Karolingere

Området har vært bebodd siden stein­al­deren. Det er gjort arkeo­lo­giske funn fra både bronse­alder og jern­alder (cirka 7–800 år f Kr). De første skrift­lige refe­ran­sene til området har vi fra romertid, som hadde erobret vest­siden av Rhinen, mens germanske stammer hadde herre­dømmet på østsiden av elven. En større romersk koloni var anlagt ved Xanten, lenger ned i Rhinen. Her er det et flott museum, Römermuseum.

Xanten, Römerpark, Römermuseum

Römer­mu­seum og Römer­park i byen Xanten doku­men­terer romernes nærvær i Tysk­land på en meget inter­es­sant måte. Til høyre restene av et romersk tempel.

Romerne forlot området i år 388 etter vår tids­reg­ning, og etter dem kom de fran­kiske karo­lin­gerne og kolo­ni­serte området på begyn­nelsen av 700-tallet. Karo­lin­gerne var et kris­tent konge­dy­nasti etter Karl Martell, som slo de muslimske maurerne tilbake i år 732 og dermed ble valgt til konge. Karo­lin­gerne oppmuntret etab­le­ringen av et Bene­dik­tiner-kloster, som ble grunn­lagt av en misjo­ne­rende munk, Suibertus, der hvor ruinene av Kaiserswert ligger, i dag omgitt av en trivelig landsby. Den mest kjente karo­lin­geren er Karl den Store, som i den 25. desember i år 800 lot seg krone i Roma. Hans rike strakte seg fra Tysk­land i nord, til Italia i sør. Han prøvde seg også på Spania, men fikk litt for mye å gjøre på litt for mange fronter. Han keiser­pa­lass lå i Aachen og kan besøkes den dag i dag.

Mer om Düsseldorfs tidlige historie – vikingene kommer

I år 880 var våre tidlige slekt­ninger vikin­gene i området, og ødelegger alt det som har med kristen tro å gjøre, inklu­sive Kaiserswerth. Vi kan bare drømme om hvilke kirke­skatter og verdier disse omrei­sende pøblene klarte å ødelegge på sine røver­tokt, i tillegg til alle dem som ble drept. Nåvel. I år 1045 ombygges ruinene av Kaiserswerth til et keiser­pa­lass. På 1100-tallet finner vi byde­lene Derendorf, Golz­heim, Stockum og Hamn i skrift­lige kirker. I år 1135 nevnes navnet Düss for første gang. Inntil nå har nærom­rådet båret navnet Bilk, som vi i dag gjen­kjenner i en av byde­lene nær Altstadt. I år 1159 bygges St. Ursulas kirke, og i år 1200 står basi­li­kaen i Kaiserswert ferdig.

Düsseldorf får byrettigheter

Rett etter, i år 1288, får Düssel­dorf byret­tig­heter, noe som betyr at hånd­ver­kere og handels­folk kan orga­ni­sere seg i offi­siell laug. Dette resul­terte i et stort oppsving for Düssel­dorf, både hva folke­tall, handel og rikdom angår. I år 1394 bygges en bymur rundt det som i hovedsak er dagens Altstadt. Et av byens første rådhus kan du se i Ratinger Strasse, “Haus zum schwarzen Horn”.

Rathaus, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Dagens rådhus er altså nummer tre i rekken. Her sammen med en vinfestival.

Rathaus, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Arki­tekt­teg­ning fra 1500-tallet av byens rådhus.

Det andre rådhuset i Bolker Strasse brant og ble senere gjen­opp­bygd, mens det tredje, oppført i peri­oden 1570–73 frem­deles står, rett ved Schloss­turm. Byen ble rammet av en ødeleg­gende pest i år 1530, uten at vi vet mye om hvordan Svarte­dauen i 1349–50 artet seg her. St. Lambertus kirke ved Schloss­turm ble påbeynt i år 1288 og sto ferdig i år 1394. Byen ble dess­verre sterkt ødelagt under Den andre verdenskrigen.

Hvis du har tid, så ta den 17 kilo­meter lange turen til den vesle lands­byen Mett­mann. Her kan du for eksempel spise lunsj i meget vakre omgi­velser, omgitt av bindings­verkshus og typisk tysk arkitektur.

Düssel­dorf arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Düsseldorfs viktigste museer:

K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Grabbe­platz 5
www.kunstsammlung.de

K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen

Stände­hausstr. 1
http://www.kunstsammlung.de

Kunst­sam­mlung Nord­rhein-West­falen har store samlinger moderne kunst fra 1900 og 2000-tallet, med blant annet betyd­nings­fulle kunst­nere som Vasilij Kandin­skij, Marchel Duchamp, pablo Picasso, Piet Mond­rian og Paul Klee, samt de senere Roy Lich­ten­stein, Frank Stella og Robert Raus­chen­berg. Museet er loka­li­sert to steder. De perm­a­nente utstil­lin­gene K20 kan oppleves i det moderne granitt­bygget Kunst­halle på Grabbe­platz i gamle­byen, mens midler­ti­dige utstil­linger K21 oppleves i et meget frekt tilpasset herskapshus i Stände­hausstr. 1, noen kvar­taler lenger sør.

Museum Kunst Palast

Ehrenhof 4–5
www.museum-kunst-palast.de

Düssel­dorfs Museum Kunst Palast er et av Tysk­lands mest velre­nom­merte kunst­mu­seer. Her finner du en omfat­tende samling renes­sanse og barokk kunst fra 1500- og 1600-tallet, repre­sen­tert ved blant annet itali­enske, flamske og neder­landske mestere som Giovanni Bellini, Peter Paul Rubens og Lucas Cranach d.y. Her finnes også en stor samling male­rier fra Düssel­dorfs Kunst­aka­demi fra 1800-tallet, der vår egen I. C. Dahl regnes som en av de store. Roman­ti­keren Caspar David Frie­drich er også repre­sen­tert. Her finnes for øvrig alltid besø­kende utstil­linger. Sjekk websiden.

Hetjens-Museum

Schuls­traße 4
http://www.duesseldorf.de/hetjens/

Heltjens-Museum ligger i gamle­byen rett ved Rhinen og er et museum som uteluk­kende er viet fajanse og kera­mikk. Utstil­lin­gene gir innsikt i forskjel­lige metoder og bruks­om­råder som er benyttet for å produ­sere ulike typer vare, og det er samlet gjen­stander fra hele verden i dette fine museet.

Filmmuseum Düsseldorf

Schuls­traße 4
www.duesseldorf.de/kultur/filmmuseum

Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Düssel­dorf ligger ved den viktige elven og vann­veien Rhinen.

 Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Düssel­dorfs berømte Altstadt – gamle­byen – ligger til høyre for husrekken langs promenaden.

 Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Elven Rhinen har vært av avgjø­rende betyd­ning for Düssel­dorfs vekst og utvik­ling gjennom århundrene.

Rheinufer, Lambertuskirkche, Schlossturm,  Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Lamber­tus­kirkche og Schloss­turm i gamle­byen Altstadt, ved havne­pro­me­naden Rheinufer.

Schlossturm, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Schloss­turm er et av Dussel­dorfs mest kjente landemerker.

Düssel­dorfs Königsalle er delt i to av en kanal, med handle­gater på begge sider.

Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Alstadt har mange godbiter å by på, selv om byen ble ødelagt under Den andre verdens­krigen. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Media-Hafen, Frank Gehry, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Frank Gehrys bygninger i Düssel­dorfs moderne Medi­en­Hafen, med Rhein-Turm i bakgrunnen. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Fußgängerbrücke, MedienHafen, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Düssel­dorf har mye tøff moderne arki­tektur langs Rhinen. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Bolkerstrasse, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kommer du deg tørr gjennom Bolk­er­strasse i Altstadt, er du sann­syn­ligvis en gås. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

K21, Kunstmuseum, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,

Düssel­dorfs K21 er en avde­ling av det utsøkte museet Kunst­sam­mlung Nord­rhein-West­falen, rett sør for Altstadt.

Rathaus, Jan Wellem, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Düssel­dorf – rådhuset og rytter­sta­tuen av kurfyrsten Jan Wellem fra år 1711.

Konserthallen Tonhalle, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Konsert­hallen Tonhalle Düssel­dorf byr på fine musikk­opp­le­velser gjennom året. Foto: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Kaiserswerth, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kaiserswerth slik det har sett ut i middel­al­deren. Ill: © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Middelalderkirken St. Suibertus, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Middel­al­der­kirken St. Suibertus fra 1100-tallet, med det forgylte reli­kvie­skrinet med Suibertus’ levninger. Foto © Düssel­dorf Marke­ting & Tourismus GmbH.

Keyserswerdt, Altstadt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kaiserswort utgjorde i middel­al­deren en hel liten by. Mye av den gamle byen er tatt vare på, og det er frem­deles et trivelig lite bysen­trum her, med markedsplass.