Gdansk har en utrolig vakker og innbydende historisk bydel med storslått arkitektur og mange severdigheter. Gdansk var i middelalderen medlem av Hansaforbundet, noe som gjorde byen svært velstående. I det historiske bysenteret i Gdansk finner du utelukkende bebyggelse fra perioden 1200-tallet til 1700-tallet, som er forbilledlig godt bevart. Kjernen av gamlebyen er bilfri. Gdansk ble i år 2005 oppført på Unescos tentative liste over Verdensarven.

Gdansk – den historiske bydelen

Den histo­riske bydelen i Gdansk består av Stare Miasto (gamle­byen) mellom jern­bane­sta­sjonen og havnen, og Glówne Miasto (hoved­byen), som befinner seg innenfor det som er igjen av de gamle bymu­rene – til høyre for gamle­byen når du står med ryggen til jern­bane­sta­sjonen. Hoved­byen er pussig nok eldre enn gamle­byen, men det er mye fint å se i Stare Miasto også, selv om den flot­teste bydelen utvil­somt er Glówne Miasto. I denne eldste bydelen, Glówne Miasto, strekker syv rette gateløp seg ned mot elven og havnen. Et av disse heter Ulica Dluga, “Den lange gaten” til den går over i Dlugi Targ, “Det lange markedet”, som er mer for en lang, bred plass å regne i den nederste delen mot havnen. I over­gangen her står blant annet det stase­lige rådhuset og Neptun-fontenen, omgitt av en mengde trive­lige, bloms­ter­pry­dede uteser­ve­ringer. Flere av de gamle bypor­tene er tatt vare på, og utgjør en meget vakker ramme rundt den ærver­dige, gamle­byen Stare Miasto. Her finner du en rekke restau­ranter, kafeer og uteser­ve­ringer, sammen med et stort utvalg småbutikker.

Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Gamle­byen Stare Miasto sett fra tårnet til den enorme gotiske Maria­kirken fra 1343.

Shopping i historiske omgivelser

I Gdansk finner du tre markeder hvor mye av byens handels­virk­somhet foregår. Den ene heter på tysk Grosse Mühle, “Den store møllen” og er et finere shop­ping­senter med design­bu­tikker, mote­for­ret­ninger og kafeer, som ligger i en tre etasjers bygning fra 1600-tallet – rett ved et annet viktig kjøpe­senter – Markeds­hal­lene, som ligger i det hjørnet av den histo­riske bydelen Glówne Miasto som er nærmest jern­bane­sta­sjonen. Markeds­hal­lene er stedet hvor lokale handler grønn­saker og mat, i tillegg til lokale spesia­li­teter. Omtrent midt på over­siden av den histo­riske bydelen ligger en flott bygning med fire gavler, Arse­nalet (Zeug­haus på tysk). Arse­nalet huser en rekke butikker av forskjel­lige slag og leder inn til en av de større gatene, Piwna. Piwna er nabo­gaten til Kongs­gaten, som vi nevnte i forrige avsnitt. På nedsiden av Maria­kirken går en smal gate­stump, Mariacka – eller St Maries gate, fra midt på kirke­skipet ned til havnen. Her finner du rari­teter, bruks­kunst, antik­va­riater og antikvitetsbutikker.

Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Fra plassen Dlugi Targ, “Det lange markedet”, som leder ned til Den grønne byporten og havnen.

Mer om den historiske bydelen i Gdansk – Glówne Miasto

Mange forbinder kanskje Gdansk og Polen med noe grått og trist, men det er langt fra tilfelle. Innbyg­gerne er åpen­bart stolte av byen sin, og det med god grunn. Mye av Gdansk lå i ruiner etter den andre verdens­krigen, men er siden møysom­melig gjen­opp­bygd etter gamle tegninger, fotos og trykk. Den histo­riske bydelen i Gdansk har sammen­hen­gende bebyg­gelse i stil­ar­tene gotisk, renes­sanse, senre­nes­sanse (manie­risme) og barokk. Fasa­dene er ofte malt i pastell eller fris­kere farger, og alle har indi­vi­duell utfor­ming. Mange av dem er i tillegg vakkert deko­rert med reli­effer og skulp­turer. Når man står her og følger alle fasa­dene langs de lange gatene, gjør synet et mektig inntrykk. Det nærmeste vi i Norge kommer noe liknende, er Bryggen i Bergen, som er på Unescos liste over Verdens­arven. Gdansk ble i år 2005 oppført på Unescos Tenta­tive List – en prøve­liste som kan kvali­fi­sere til full­verdig oppfø­ring på Verdensarvlisten.

Arsenalet, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Arse­nalet fra år 1605 sett fra innsiden av gamle­byen. I første etasje er det butikker, med inngang fra forsiden.

Severdigheter i Glówne Miasto

De eldste kirkene er fra 1100- til 1300-tallet, oppført i gotisk stil med spiss­buer, typisk for denne peri­oden. Spesielt er to kirker verd å få med seg, Maria­kirken som ligger midt i den histo­riske bydelen – verdens største mursteins-kirke – påbe­gynt i år 1343, og Niko­lai­kirken fra 1100-tallet ved siden av Markeds­hallen i det hjørnet av Glowne Miasto som ligger nærmest jern­bane­sta­sjonen. Også Nico­lai­kirken er bygd i murstein – det er ikke fjell så langt nord i Polen. De fleste andre sever­dig­he­tene befinner seg i tilknyt­ning til Dlugi Targ, “Det lange markedet” og Ulica Dluga, “Den lange gaten”, også omtalt som Kongens gate.

Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

«Den grønne porten» finner du nederst på Dlugi Targ «Det lange markedet».

I hver ende av denne sammen­hen­gende gaten/plassen, finner du byporter – på havne­siden “Den grønne byporten”, oppført mellom år 1569 og 1571 i flamsk senre­nes­sanse­stil, inspi­rert av Antwer­pens rådhus – og i motsatt ende, “Den gylne porten” fra år 1614 i en stram, itali­ensk renes­sanse­stil. I over­gangen mellom Dlugi Targ og Ulica Dluga finner du det flotte rådhuset fra 1400-tallet. Det brant ned i år 1556, ble gjen­opp­bygd i gotisk stil og sto ferdig i år 1561, slik det gamle opprin­nelig var, nå med en forgylt skulptur av kong Sigis­mund II Augustus.

Den gylne porten, Georgs-hallen, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

«Den gylne porten» til høyre ligger øverst på Dlugi Targ «Det lange markedet». Til venstre Georgs-hallen fra slutten av 1400-tallet i sengo­tisk stil.

Mer om severdigheter langs Kongsgaten – rådhusplassen

Man trenger ikke å vite en døyt om arki­tektur og stil­arter for å ha det fint i Gdansk. Byen egner seg ypperlig for fest og moro, og for den saks skyld shop­ping. Men for den som er litt opptatt av kunst og arki­tektur, er Gdansk en skatt­kiste. Vi tillater oss derfor først å ta for oss noen av perlene i denne “hoved­gate­plassen” i gamle­byen. Rett ved rådhuset finner du en flott fontene, med Neptun i hoved­rollen. Fontenen ble tegnet i år 1617 av Abraham van der Blocke fra Kalin­grad og ble støpt i Augs­burg av Peter Husen og Johann Rogge – mens hele stasen ble inngjerdet i år 1634 med forgylte polske ørner, også tegnet av den gode Abraham. Denne plassen brukes jevnlig til uten­dørs marked, med masser av markeds­boder, som selger alt mulig rart. Kongs­gaten besto i middel­al­deren og senere av en rekke herskapshus, ofte utsmykket med fami­lie­våpen, og var bebodd av de bemid­lede. I denne gaten ble det også fore­tatt henret­telser av hekser, kjet­tere og krimi­nelle som tilhørte det bedre borgerskapet.

Den hvite Artus-hallen, Det gylne huset , Neptun-fontenen, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Den hvite Artus-hallen, opprin­nelig fra år 1350 med høye vinduer, og Det gylne huset fra første del av 1600-tallet helt til høyre.

Enda mer om severdigheter ved rådhusplassen

Det vakre hvite huset med de tre høye gotiske vinduene i fasaden, Artus-hallen, er opprin­nelig fra år 1350 bygget som møte­sted for byens kjøp­menn, men ble ombygd i årene 1616–1618 av den samme Abraham van der Blocke. Og jammen tegnet han ikke et av de mest kjente nabo­hu­sene også, Det gylne huset, mellom år 1609 til år 1618. Han brukte lang tid på å få dette huset opp å stå, men kronet til gjen­gjeld verket med skulp­turer av Kleopatra, Oedipus, Achilles and Anti­gone, laget av Rostock-kunst­neren Johann Vogt. Lenger opp, i motsatt ende av Kongs­gaten og på utsiden av Gull­porten, finner du et middel­alder-tårn – “Stock­turm”. Rett ved ligger Ravmu­seet (Museum Bursz­tyno) i den gamle byborgen Barbican eller Barbakan, i renes­sanse­stil fra 1500-tallet, som ble brukt blant annet som tortur­kammer. Barbakan står slik det så ut for 500 år siden, med kanoner og det hele. Stock­turm i gotisk stil ble oppført på 12–1300-tallet og var en byport i den gamle bymuren fra middelalderen.

Havnepromenaden, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det er trivelig og livlig langs havne­pro­me­naden, hvor den gamle kran­byg­ningen fra 1300-tallet ruver.

Gdansk og havnen

Havnen har histo­risk sett vært selve grunn­laget for byens eksis­tens og vekst. En av Gdansks mest foto­gra­ferte bygninger er Laste­tårnet, en bygning som fra 1300-tallet var en kombi­na­sjon av byport og laste­tårn. Langs havne­ka­nalen her er det en utrolig livlig og hyggelig sjøpro­me­nade med en mengde kafeer, barer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Sammen med markeds­plassen ved rådhuset, er dette et av Gdansks viktigste samlingspunkter.

Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Grønt, gammelt og trivelig langs den 700 år gamle kanalen, som er forbundet med elven.

Litt om Gdansks historie

Gdansk er første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 997. Byens stra­te­giske belig­genhet gjorde den tidlig til omlas­tings­havn for handel med Warszawa. Den opprin­ne­lige boset­ningen var slavisk, men Teuto­ner­or­denen, kors­fa­rere som skulle kristne hedninger i Baltikum og Polen Tysk­land, rykket inn med brutal makt. Gdansk skiftet mellom å være tysk og polsk flere ganger, på grunn av den stra­te­gisk viktige belig­gen­heten. Gdansk er gjennom århund­rene blitt utsatt for mange massa­krer og grusomme hendelser. I år 1358 ble Gdansk medlem av det viktige tyske Hansa-forbundet som drev handel rundt Øster­sjøen og hele Nord-Europa, inklu­sive Norge. Tøns­berg og Bergen var viktige norske Hansa­byer. Gdansk heter Danzig på tysk.

Havne- og Marinemuseet, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Havne- og Marine­mu­seet holder til i kran­tårnet og byporten fra middelalderen.

Gdansk – de viktigste museene

Havne- og Marin­mu­seet (Centralne Muzeum Morskie)
ul. Szeroka 67/68
Det gamle kran­bygget ved havnen
Tel. (4858) 301 53 11
Tir-fre: kl. 09.30 – 16.00
Lør-søn: kl 10.00 – 16.00
Mandag stengt

Havne­mu­seet har utstil­linger også i huset ved siden av kran­tårnet, samt på den andre siden av elven.

Histo­risk museum (Muzeum Historii Miasta Gdanska)
Adr.: ul. Długa 47
Tel (4858) 301 48 71
Tir-lør: kl. 10.00 – 16.00
Søndag: kl. 11.00 – 16.00
Mandag stengt

Dette prakt­fulle museet ligger i byens stor­slåtte rådhus og inne­holder samlinger som doku­men­terer Gdansks utvik­ling gjennom 1000 år.

Nasjo­nal­mu­seet (Museum Narodowe)
Adr.: ul. Torunska 1
Tel. (4858) 301 70 61
Tir- fre: kl. 10.00 – 16.00
Lør-søn: kl. 10.00 – 17.00
Mandag stengt

Nasjo­nal­mu­seet har flotte samlinger med kunst fra blant annet renes­sansen og barokken. Her finner du blant annet Hans Memlings berømte trip­tych (tredelt alter­tavle), Dommedag. Museet holder til i et fran­sis­ka­ner­kloster fra sent 1400-tall.

Det arkeo­lo­giske museet (Muzeum Archeologiczne)
Adr.: ul. Mariacka 25/26
Tel. (4858) 301 50 31
Tir, tor, fre: kl 09.00 – 16.00
Ons: kl 10.00 – 17.00 Uhr
Lør-søn: kl10.00 – 16.00 Uhr
Mandag stengt

Artus-hallen/Ar­tushof (Dwor Artusa)
Adr.: Długi Targ 45
Tel (4858) 301 43 59
Tir-lør: kl 10.00 – 16.00
Søn: kl 11.00 – 16.00
Mandag stengt

Artus-hallen, opprin­nelig fra år 1350, er i dag en del av Histo­risk museum og inne­holder flotte opprin­ne­lige inte­ri­ører fra blant annet middelalderen.

Møbel­kunst­mu­seet (Muzeum Wnetzr Mieskanskich)
Adr.: ul. Długa 12
Tel. (4858) 301 23 71
Tir-lør: kl 10.00 – 16.00
Søndag: kl 11.00 – 16.00
Mandag stengt

Ravmu­seet (Museu Byrsztynu)
Barbakan ved Gull­porten, øverst i Ulica Dluga “den lange gaten”

Over­sikt over alle museene her.

Motlawa, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Den histo­riske bydelen Stare Miasto ligger ved elven Motlawa og er meget godt bevart.

Neptun-fontenen, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Neptun­fon­tenen står ved rådhuset på plassen Dlugi Targ – det lange markedet.

Rådhus, Ratus, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Rådhuset fra 1400-tallet ruver ved Neptun­fon­tenen på plassen Dlugi Targ – det lange markedet.

Neptun-fontenen, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Neptun-fontenen befinner seg i flotte omgivelser.

Mariacka, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

I gate­stumpen Mariacka – eller St Maries gate – finner du rari­teter, bruks­kunst, antik­va­riater og antikvitetsbutikker.

Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Gdansks viktigste møte­plass Dlugi Targ, “Det lange markedet”, som leder ned til Den grønne byporten og havnen – sett fra rådhus­tårnet, som er åpent for publikum.

Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Dlugi Targ sett fra motsatt ende.

Byborgen Barbikan, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Byborgen Barbikan med tortur­kammer og tårnet med byporten bak.

Stockturm, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Stock­turm, tårnet med den gamle byporten, ruver i byen.

 Den gylne porten, Stockturm, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det står skulp­turer på toppen av Den gylne porten, på innsiden av det høye Stockturm.

Maria-kirken, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Den enorme gotiske Maria-kirken, som ble påbe­gynt i år 1343.

Rådhuset, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det er ofte travelt ved rådhuset – legg merke til fasade­rekken som strekker seg opp mot Den gylne porten.

Ratus, rådhus, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Det stase­lige rådhuset sett fra litt lenger ned på plassen Dlugi Targ, “Det lange markedet”.

Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Mellom husrek­kene er det små parker og grønne plasser.

havne-kanalen, Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Du finner mye vakker bebyg­gelse langs havnekanalen.

Gdansk, gamlebyen Stare Miasto, nybyen Glowne Miasto, markedsplass en Dlugi Targ, Ulica Dluga, historisk bydel, middelalder, Nord-Polen, Polen

Gdansk er full av histo­risk bebyg­gelse med flotte fasader.

Gdansk, Polen, Unescos liste over Verdensarven

Et vakkert syn – Gdansk gamleby med havne­om­rådet der Sjøfarts­mu­seet holder til i en sjøbod fra middelalderen.