Hvis du har lyst til å oppleve en gammel tysk middelalderby med bindingsverkshus, tusen år gamle kirker og et keiserpalass fra 1000-tallet, er Goslar verd å vurdere. Goslar har et historisk sentrum med mer enn 1.800 slike bindingsverkshus, oppført i perioden 14–1800-tallet. Goslar er en meget trivelig by å besøke.

Goslar og historiske severdigheter

I 1992 ble Goslars histo­riske bysen­trum, gruvene i Rammels­berg og Øvre Harz vann­ings­system oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Goslar har 43.000 innbyg­gere, og er en meget populær turist­de­sti­na­sjon på grunn av sine omfat­tende histo­riske severdigheter.

goslar, nord-tyskland

Markt­platz i Goslar med uteser­ve­ringer og et vakkert gotisk rådhus fra 1400-tallet. Foto: Stadt Goslar.

La oss starte i sentrum, med Markt­platz – markeds­plassen, som ligger i hjertet av den eldste bebyg­gelsen. Her finner du det gotiske rådhuset fra 1400-tallet med sin prakt­fullt deko­rerte sal, Huldig­gungs­saal, et unikt kleno­dium i sengo­tisk stil, dekket med vegg­ma­le­rier fra gulv til tak. Dette ble gjort i forbin­delse med at denne hylnings­salen ble omgjort til en forsamlingssal.

Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Rathaus, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Rådhu­sets hyllingssal er et unikt stykke sengo­tisk kunst. Foto: Stadt Goslar.

Mer om Marktplatz

Skrått ovenfor ved samme plass ligger Hotel Kaiser­worth, som er kjøp­manns­lau­gets gildehus, også det i gotisk stil, bygget umid­del­bart etter at rådhuset var full­ført. Hensikten var å vise at lauget ikke stod noe tilbake for makten. På markeds­plassen står også en bemer­kel­ses­vedig brønn med fontene. Den er fra 1100-tallet og den største bronse­støpen som man kjenner til fra denne tiden.

Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Nord-Tyskland, Tyskland

Markt­platz er en trivelig plass med flere sever­dig­heter, både Rathaus og laugets gildehus fra 1400-tallet. Foto: Stadt Goslar.

Rett ved Markt­platz ligger Markt­kirche St Cosmas und Damian fra 1151, med sine domi­ne­rende tårn. Det er svært trivelig i dette området av gamle­byen, med flere kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i sommerhalvåret.

Mer om Goslar og historiske severdigheter

Du bør rusle litt rundt i byen på egen­hånd. Arki­tek­turen røper flere lag av tid, og noen steder er det vans­kelig å vite helt hva man ser. Ved Hotel Achter­mann, ikke langt fra jern­bane­sta­sjonen, er det for eksempel struk­turer som røper en byport, og mere til. Her ligger også en vakker gotisk kirke og rester av et kloster. Du bør abso­lutt besøke restau­ranten som ligger her, med inngang fra gågaten. Ikke bare er inte­ri­ø­rene aldeles prakt­fulle, med malte deko­ra­sjoner på vegger og tak, her ble vi også servert et aldeles nydelig måltid. Tårnet som restau­ranten ligger ved, ble bygget i 1508, som byport på veien mot Hildes­heim. Litt lenger opp fra jern­bane­sta­sjonen i retning Markt­platz, finner du Jaco­bi­kirche, opprin­nelig fra år 1073. Bygningen Grosses Heiliges Kreutz ble oppført i år 1245 som fattighus, og er i dag kunst­hånd­verk­senter med en glass­blå­ser­hytte, gull­smed, snek­ker­verk­sted etc.

Kaiserpfalz

Kaiserp­falz – keiser­pa­lasset – ble oppført i peri­oden år 1005 til 1015 og har vakre interiører.

Keiser­pa­lasset, oppført mellom år 1005 og 1015 ligger litt lenger sør i gamle­byen, ved Domplatz. Bygningen ble ombygd på 1800-tallet, men er abso­lutt verd et besøk.

Mer om Goslars historie

Goslar ble grunn­lagt i år 922 av keiser Henrich I, opphavet til det Ottonske keiser­dy­nas­tiet. Goslar ble snart kjent som “skatt­kisten i nord”, og ble alle­rede på 1000-tallet resi­dens for de tidlige tysk-romerske keiserne. Alle­rede den gang ble det avhold riks­dager her (Reich­stag), og byen ble medlem av Hansa­for­bundet på 1200-tallet. I år 1290 ble Goslar en fritt­stå­ende keiserby. Goslar skulle bli en fore­gangsby innen utvik­ling av berg­verks­in­du­strien i Europa.

Kanal, Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Nord-Tyskland, Tyskland

Kana­lene er en del av vann­ings­sys­te­mene fra Harz-gruvene. Foto: Stadt Goslar.

Konstruk­sjonen av vann­ings­sys­temet i Øvre Harz ble påbe­gynt av Cister­ciner-munker på 1200-tallet, for å under­lette gruve­ar­bei­dernes arbeid med å rense sølv‑, kopper‑, bly- og tinn­holdig malm. Gruvene her ledet an i utvik­lingen av berg­verks­drift i Europa, med meget kompli­serte vann­ings­sys­temer, spesielt under middel­al­deren og renes­sansen. Fra 1500-tallet ble vann­ings­sys­te­mene utbygd i stor skala, noe man i dag kan se også enkelte steder i Goslars histo­riske sentrum, hvor kanaler er anlagt. Elven Goser renner gjennom byen.

Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Nord-Tyskland, Tyskland

Markt­platz med Rathaus til venstre i bildet.

Litt berettiget kritikk

Goslars bygnings­masse er forbil­ledlig tatt vare på. Vi synes imid­lertid at de lokale myndig­he­tene kunne utøvet litt mer kritisk sans med hensyn til utse­endet når det gjelder gamle­byens gate­plan. Her har en del forret­ninger fått lov til å ta i bruk moderne skil­ting, som det ellers vakre bybildet ville klart seg godt foruten. Men bebyg­gelsen er aldeles prakt­full og byen er et must for deg som er inter­es­sert i kunst, kultur og arkitektur.

Goslar arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Siemenshaus, Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Nord-Tyskland, Tyskland

Et av de aller fineste bindings­verks­hu­senei Goslar tilhørte indu­stri­fa­mi­lien Siemens.

Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Nord-Tyskland, Tyskland

pano­rama over gamle­byen røper omfat­tende histo­risk bebyg­gelse – og mange vann­hull med uten­dørs servering.

Hotel Kaiserworth, Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Nord-Tyskland, Tyskland

Kjøp­manns­lau­gets gilde­hall Hotel Kaiser­worth på Markt fra sent 1400-tall er vakkert dekorert.

Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Stefan­kirche med byporten Breites Tor i bakgrunnen.

Marktbrunnen, Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Markt med brønnen Markt­brunnen, som var vann­kilden for mennesker og dyr i middelalderen.

Marktbrunnen, Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Brønnen var i tidli­gere tider et viktig innslag i byen, og ble derfor kunst­ferdig dekorert.

Marktkirche St Cosmas und Damian, Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Markt­kirche St Cosmas und Damian fra år 1151 ruver i gamlebyen.

Bindingsverk, Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Det er gjen­nom­ført bindings­verk­be­byg­gelse i sentrum av Goslar.

Breites Tor, Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Slik ser det ut ved Breites Tor – den brede byporten nord-øst i byen.

Lohmühle, Goslar, Nieder-Sachsen, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Lohmühle er en av Goslars møller som dro nytte av vannet i kana­lene. Foto: Rohieb/Wikipedia.