Hamburg er kjent som en åpen og frimodig storby, som gjennom historien har hatt havneområdet som sitt pulserende hjerte, også hva angår forlystelser, underholdning, skjenkesteder og turisme. Hamburg er med sine mer enn 1,8 millioner innbyggere Tysklands nest største by, en selvstendig delstat og en yrende livlig havneby. Havnen er Europas 3. største. Hamburgs enorme, gamle lagerområde Speicherstadt er oppført som tentativ destinasjon på Unescos liste over Verdensarven.

Hamburg og Reperbahn

Hamburg har imid­lertid mye annet å by på, som vakre parker og innsjøer, det meget omfat­tende kunst­gal­le­riet Kunst­halle, det kanskje flot­teste i hele Nord-Tysk­land. Hamburg har ellers et hyggelig sentrum med en rådhus­plass, en liten gamleby – Altstadt – med trive­lige kanaler og et par kirker som opprin­nelig ble bygget i middel­al­deren. Byens beryk­tede Reeper­bahn har sammen med bordell­kvar­teret St. Pauli gitt Hamburg et noe lemfeldig rykte, men også bidratt til å trekke nysgjer­rige turister hit.

Hamburg sentrum – livlig og lett tilgjengelig

Hamburg sentrum er rela­tivt lite og over­kom­melig til fots. Dersom du kommer med bil eller skal bevege deg ut over sentrum, er det lurt å kjøpe dags­kort – Tage­skarte – til kollek­tiv­trans­port. Hamburg har både T‑bane og trikker. Hamburg sentrum og passa­sjer­havnen ligger nord for Elbe, mens contai­ner­havnen ligger på sørsiden av elven. Hamburg ble rammet av en bybrann i 1842 som tok med seg det meste av gamle­byens bebyg­gelse. Bombing under den andre verdens­krigen tok også en del, men forbau­sende mye av 1800-talls­be­byg­gelsen står frem­deles, i tillegg til noen få bygninger fra før bybrannen. Rathaus­markt – rådhus­plassen – regnes som byens midt­punkt og domi­neres av et enormt rådhus i nyre­nes­sanse­stil, oppført etter 1842 og det femte i rekken siden byens grunn­leg­gelse. Rådhuset er prakt­fullt utsmykket og vel verd et besøk. Legg merke til det høye tårnet, som er et signal om velstand og makt, typisk for det nord­euro­pe­iske konti­nentet. Fra rådhus­plassen kan du gå tørr­skodd til byens vesle innsjø, Binne­nal­ster, gjennom de kjente Alster-arka­dene. Gatene i området rundt Rathaus­markt utgjør Hamburgs fremste shoppingstrøk.

Hamburg, Alster, Nord-Tyskland, Tyskland

Alster-arka­dene er meget popu­lære, ikke minst på grunn av utsikten.

Hamburg – en utadrettet havneby

Hamburgs oppmerk­somhet er rettet mot havet. Mye av det som skjer i byen, foregår nær havnen, langs kana­lene og kaiene. Her vil du finne en rekke restau­ranter og kneiper med uteser­ve­ring i sommer­halv­året. Noen få kvar­taler fra Rådhus­plassen ligger Altstadt, gamle­byen, hvor du frem­deles kan finne hus fra barokken, som over­levde bybrannen. Ved Niko­laif­leet (Niko­lai­ka­nalen) finner du en rekke hus som utgjør et svært trivelig miljø i denne travle og moderne stor­byen. Her finner du flere spise­steder og kneiper. På utsiden av denne bydelen ligger det store lager­kom­plekset Speicher­stadt, enorme lagerhus oppført i murstein i siste halvdel av 1800-tallet, adskilt av kanaler. Til tider ganske dystert, men også et stor­slått og vakkert bygnings­kom­pleks. Her finner du blant annet Deut­sches Zoll­mu­seum. Hamburg har et meget livlig uteliv og natteliv, både langs Reper­bahn og i byen for øvrig. Innslaget av frem­mede lands kjøkken er både stort og variert. Hamburg er i høyeste grad en fler­kul­tu­rell by, med den største moskét­ett­heten i hele Europa.

Speicherstadt, Hamburg, Alster, Nord-Tyskland, Tyskland

Fra Speicher­stadt i havne­om­rådet med kana­lene og de gamle, enorme lager­byg­gene fra slutten av 1800-tallet.

St. Pauli Landungbrücken

Litt lenger bort i havnen, mellom fiske­mar­kedet Fisc­markt og Speicher­stadt, finner du den flotte passa­sjer­ter­mi­nalen og turist­at­trak­sjonen St. Pauli Land­ung­brücken, der de eldste bygnin­gene er fra år 1839. St. Pauli Land­ung­brücken er et meget livlig og popu­lært treff­punkt og samlings­sted med flere restau­ranter og barer, i tillegg til å være et viktig trafikk-knute­punkt for både spor­vogner, T‑bane og båttra­fikk, blant annet kata­ma­raner til den sjar­me­rende gamle kanal­byen Stade og til Helgo­land. På vest­siden finner du en inngang til den gamle Elbe­tun­nelen, og i den andre enden står det gamle Pegel­turm (peile­tårnet) der du kan avlese vann­standen. Herfra er det bare en kort spasertur opp til forlys­tel­ses­gaten Reper­bahn. St. Pauli Land­ung­brückens pirer er flytende pontonger fra 1907 med adkomst fra 10 beve­ge­lige broer.

Landungsbrücken, Hamburg, Alster, Nord-Tyskland, Tyskland

Land­ungs­brücken er havne­ter­minal for Hamburgs passasjertrafikk.

Hamburgs eldste kirker

Hamburg har to middel­al­der­kirker som er gjen­opp­bygd i original stil, St. Petri­kirche fra 12–1300-tallet og Jacobs­kirche fra år 1340. Den første ble ødelagt av bybrannen i 1842 og gjen­opp­bygd i nygo­tisk stil. Madonna-skulp­turen fra siste­halvdel av 1400-tallet står frem­deles her, mens høyal­teret fra 1383 er flyttet til Kunst­halle. Jacobs­kirche ble ødelagt under 2. verdens­krig, og har en tredelt alter­tavle – et såkalt trip­tykon – med evan­ge­listen Lukas som tema. Dette sengo­tiske mester­verket ble laget i 1499, opprin­nelig til byens kate­dral. Denne ble revet tidlig på 1800-tallet.

Kunsthalle, Unesco Verdensarv, Hamburg, Alster, Nord-Tyskland, Tyskland

Kunst­halles samlinger kan måle seg med de fleste kunst­mu­seer i Europa.

Kunsthalle i Hamburg – et av Tysklands flotteste museer

Kunst­halle ligger et stein­kast fra Binne­nal­ster og er vel verd et besøk. Kunst­halles samlinger består av 1300-talls­k­unst fra Hamburg, 14‑, 15- og 1600-talls­k­unst fra Holland og Flan­dern, fransk og tysk 1800-talls­k­unst og en egen avde­ling for moderne kunst. Samlin­gene omfatter viktige verk av tyske kunst­nere som Max Lieber­mann, Lovis Corinth, Philipp Otto Runge, Max Ernst, Caspar David Frie­drich, Adolf Menzel. I ”Gallerie der Gegen­wart” finner du moderne kunst fra det tidlige 1900-tallet av inter­na­sjo­nale stør­relser som Emil Nolde, Pablo Picasso, Paul Klee og Max Beck­mann, samt kunst etter 1945, der blant annet Andy Warhol er repre­sen­tert. Av andre viktige kunst­nere som er repre­senter i Kunst­halle, kan nevnes Paul Cezanne, Albrecht Dürer, Paul Gaugin, Claude Monet og Auguste Renoir, samt de norske kunst­nerne Edvard Munch, J.C. Dahl og Thomas Fearnley. ”De gamle mesterne” omfatter blant andre verk av Mester Bertram og Mester Francke fra 13- og 1400-tallet, samt Lucas Cranach den Eldre fra 1500-tallet i tillegg til Rembrandt van Rhein, Hans Holbein den Eldre og Jacob van Ruis­dael. Merk deg også kopper­stikk­sam­lingen, som er av eksep­sjo­nell høy kvalitet med en egen mester­teg­ner­av­de­ling der stør­relser som Leonardo da Vinci, Rafael, Michel­angelo, Dürer, Bruegel, Rembrandt, Pira­nesi, Goya, Beck­mann, Kirchner, Nolde, Baselitz og Polke er representert.

Hamburg arran­gerer flere jule­mar­keder fra slutten av november til lille julaften.

Reisdit.no har vært med på byvand­ring i Hamburg.

Hamburg, Alster, Unesco Verdensarv, Speicherstadt, Kunsthalle, Nord-Tyskland, Tyskland

Pano­rama med Hamburgs stor­slåtte rådhus i forgrunnen.

Hamburg, Alster-arkadene, Altstadt, Unesco Verdensarv, Speicherstadt, Kunsthalle, Nord-Tyskland, Tyskland

Alster-arka­dene gjør at du kan gå tørr­skodd fra rådhuset til innsjøen Innenalster.

Hamburg, Alster-arkadene, Altstadt, Unesco Verdensarv, Speicherstadt, Kunsthalle, Nord-Tyskland, Tyskland

Noen få kvar­taler fra Rådhus­plassen ligger Altstadt, gamle­byen, hvor du frem­deles kan finne hus fra barokken – her fra Deichstrasse.

Hamburg, Alster-arkadene, Altstadt, Unesco Verdensarv, Speicherstadt, Kunsthalle, Nord-Tyskland, Tyskland

Hamburgs Speicher­stadt er et stor område i havnen med lagerhus fra slutten av 1800-tallet.

Hamburg, Alster-arkadene, Altstadt, Unesco Verdensarv, Speicherstadt, Kunsthalle, Nord-Tyskland, Tyskland

Utsikt over innsjøen Inne­nal­ster, ikke langt fra rådhuset.

Hamburg, Alster-arkadene, Altstadt, Unesco Verdensarv, Speicherstadt, Kunsthalle, Nord-Tyskland, Tyskland

Det bygges moderne i Hamburgs havne­om­råde – Hafen City.

Hamburg, Alster-arkadene, Altstadt, Unesco Verdensarv, Speicherstadt, Kunsthalle, Nord-Tyskland, Tyskland

Det som er igjen av Hamburgs Altstadt er unek­telig verd en titt.

Landungsbrücken, Reperbahn, Hamburg, Alster-arkadene, Altstadt, Unesco Verdensarv, Speicherstadt, Kunsthalle, Nord-Tyskland, Tyskland

Fra Land­ungs­brücken er det kort vei til Reper­bahn og sentrum for øvrig. Say no more!.