Köln er en av de fire tyske byene som ble grunnlagt av romerne, og dermed en av landets eldste. Köln ligger flott til ved Rhinen og har en av verdens flotteste gotiske katedraler. I tillegg kan Köln også by på et enestående utvalg av kirker i romansk stil fra 900- til 1200-tallet. Köln har i tillegg bevart betydelige deler av sin omfattende gamleby, og kan tilby et livlig uteliv, førsteklasses shoppingmuligheter, fine museer og storartet arkitektur. Kölner-domen er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Köln

Köln er en storby som mange nord­menn kjenner fra en av de mange messene som arran­geres i byens effek­tive messe­senter. Kölns univer­sitet ble grunn­lagt alle­rede 1388. Köln er en kulturby som har tiltrukket seg de fleste av Tysk­lands fjern­syns- og radio­ka­naler, samt forlags- og avishus. Byen er også kjent for sine til tider ganske vold­somme 5‑dagers feiring av Fasching – karneval knyttet til påske­fei­ringen. Köln har sitt eget øl, Kölsch, et lyst og friskt øl som serveres i rette, sylin­der­for­mede 0,2‑liters glass.

Altstadt, Martinsviertel rundt den romanske kirken Gross St. Martin, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kölns Altstadt har mange hygge­lige strøk med uteser­ve­ringer, her fra bydelen Martinsviertel rundt den romanske kirken Gross St. Martin.

Kölns livligste og hygge­ligste områder med uteres­tau­ranter er Heumarkt og Fischmarkt og Sever­in­viertel. Heumarkt ligger i Altstadt (gamle­byen) mellom den store jern­bane­broen og bilbroen, i bakkant av den eldste bebyg­gelsen, toppen hundre meter fra Rhinen. Langs Rhinen finner du den trive­lige Rhein­pro­me­nade med det berømte Fischmarkt ved Gross. St Martin, en nesten 1000 år gammel kirke i romansk stil. Ved Rhinens bredde er det en mengde kneiper og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i hele Altstadts utstrek­ning. Sever­in­viertel ligger helt sør i Altstadt. Köln har cirka 3.000 restau­ranter, ølkneiper, mikro­bryg­ge­rier og weinstuben.

Mikrobryggerier, Peters Brauhaus, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

God stem­ning i ett av Kölns mange mikro­bryg­ge­rier, Peters Brau­haus. Foto: ©KölnTou­rismus GmbH / Andreas Möltgen.

Bydelen Martinsviertel

Martinsviertel ligger ved den enorme romanske kirken Gross St. Martin, som med sitt massive tårn ruver over den hygge­lige plassen Fischmarkt ved elven Rhinen. Kirken ble oppført sent på 1100-tallet på restene av et romersk circus, en idretts­plass. Under­sø­kelser av krypten i kirken har også avdekket restene etter et romersk svømmebasseng.

Altstadt, Gross St Martin, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Den romanske kirken Gross St Martin bidrar sterkt til Kölns skyline.

Dette området ble svært skadet under alli­erte bombe­tokt under Den andre verdens­krigen, og er gjen­opp­bygd på bygnings­rester fra middel­al­deren, med meget vellykket resultat. Smale smug og trange passa­sjer gjør Martinsviertel til et yndet sted for både besø­kende og fast­bo­ende. Her finnes også en mengde serve­rings­steder, mange av dem med uten­dørs serve­ring i sommer­halv­året. Et par kvar­taler innenfor Gross St. Martin, i Mino­ri­ten­strasse, finner du den gotiske Mino­ri­ten­kirche Maria Empfängnis, en enkel og vakker fran­sis­ka­ner­kirke fra siste halvdel av 1200-tallet.

Altstadt, Kölnerdomen, Römisch-Germanisches Museum, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kölner­domen med Römisch-Germa­nisches Museum til høyre.

Mer om Kölns Altstadt og severdigheter – Kölner Dom

Kölner­domen ligger ved jern­bane­sta­sjonen i Altstadt Nord. De to karak­te­ris­tiske sorte gotiske spirene, som gjør bypro­filen så gjen­kjen­nelig, rager hele 157 meter til værs. Skipet er med sine 43,5 meter under verdens nest høyeste gotiske spiss­bue­hvelv. Domkirken ble påbe­gynt i år 1248 og høykoret ferdig­stilt i år 1322 med used­vanlig flotte korstoler fra rundt år 1310. Kölner Dom er et must å få med seg når du besøker byen.

Stephan Lochners triptych kalt De hellige tre konger, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Stephan Loch­ners flotte alter­tavle, et trip­tych kalt De hellige tre konger, fra 1440-tallet i renes­sanse­stil. Foto: Welleschik/de.wikipedia.

En nydelig, tredelt alter­tavle, et trip­tych, tilegnet Kölns beskyt­tere, De hellige tre konger, ble malt av Stephan Lochner midt på 1440-tallet. Kölner Dom ble aldri full­ført i middel­al­deren. Etter refor­ma­sjonen i år 1516 stoppet bygge­ar­bei­dene helt opp. Først på 1800-tallet ble byggingen gjen­opp­tatt, etter at de opprin­ne­lige bygge­teg­nin­gene ble funnet. I år 1880 sto den prakt­fulle domkirken ferdig.

Dreikonigenschrein, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Reli­kvie­skrinet som angi­velig skal inne­holde levnin­gene etter De hellige tre konger. Foto: Welleschik/de.wikipedia.

Kölner­domen har også prakt­fulle reli­kvie­skrin fra høymid­del­al­deren, som «De tre kongers skrin» som ble laget i peri­oden år 1181–1219, for å huse levnin­gene av De hellige tre konger, som ble bragt hit i år 1164(!).

Altstadt, Kölner Dom, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kölner Dom er intet mindre enn et mester­verk innen gotisk byggekunst.

Kölns Altstad og severdigheter – Römermuzeum

Ved siden av Kölner­domen finner du det meget innholds­rike og sever­dige Römisch-Germa­nisches Museum, som doku­men­terer antik­kens Colonia Agrip­pina under romer­tiden. De fleste blir over­rasket over hvor omfat­tende og gjen­nom­førte romerne bygde, selv så langt nord – og ikke minst hvor “romersk” de bygde. Altstadt omfatter for øvrig en mengde bygninger fra middel­al­deren, som det gotiske rådhuset og gilde­hallen Gürze­nich fra første del av 1400-tallet. Köln bærer frem­deles preg av at byen var medlem av Hansa-forbundet i middelalderen.

Altstadt, Römisch-Germanisches Museum, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Römisch-Germa­nisches Museum. Foto: Rhei­nisches Bildar­chiv Köln.

Litt om Köln i middelalderen

Köln var Tysk­lands største by i middel­al­deren, med 40 tusen innbyg­gere rundt år 1180. Dette året ble for øvrig bymu­rene utvidet for siste gang. I år 1180 hadde ring­muren 12 byporter og 52 tårn – 7 av bypor­tene av borg­porter med doble tårn – symbolske tall som sammen med murenes form skulle knytte Köln til det himmelske Jeru­salem. Langs Rhinen ble det også bygd bymurer, den siste sto ferdig i år 1225. Av disse bypor­tene står Eigel­stein­stor, Hahn­entor og Severin­stor fort­satt samt fest­nings­tårnet Ulrep­forte. Rester av den opprin­ne­lige romerske bymuren er også synlig flere steder i Altstadt.

Altstadt, Byporten Severinstorburg fra middelalderen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Byporten Severin­stor­burg fra middel­al­deren, slik den ser ut i dag. Foto: Deut­sches Bundesarchiv.

Bydelen Severinsviertel

Sever­insviertel er en levende og trivelig bydel helt sør i gamle­byen Altstadt. Navnet har bydelen etter basi­lika­kirken St Seve­rinus, oppført i romansk stil. Et lite kirke­bygg ble opprin­nelig oppført her på 300-tallet, som ble erstattet av en romansk basi­lika­kirke som sto ferdig på slutten av 800-tallet. Denne er om- og utbygd en rekke ganger, sist på 1300-tallet. Blant annet ble vest­tårnet ombygd til gotisk stil, i likhet med kirkens skip. Krypten som huser St Seve­rinus’ reli­kvier er i karo­lin­gisk romansk stil. Ved kirken står også en av bypor­tene fra middel­al­deren, Severin­stor­burg. Området er også kjent for sine mange serve­rings­steder og småbryg­ge­rier. Gate- og plass­navn som Merowin­ger­strasse og Chlod­vigs­platz sier litt om røtter fra middelalderen.

Altstadt, St Kunibert-Kirche, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

St Kuni­bert-Kirche ble oppført så sent som mellom år 1215 og år 1247.

Kölns mange romanske kirker

Köln har bevart uvanlig mange kirker i romansk stil, det vil si fra 300- til 1200-tallet, hele 12 stykker. En av dem, St. Gereon, består av omfat­tende bygnings­deler helt tilbake fra 300-tallet. Flere av kirkene ble skadet under de alli­ertes bombe­tokt under den andre verdens­krigen, men er med ett unntak restau­rert tilbake til opprin­nelig utse­ende. Mange av kirkene er bygd på tidli­gere kirke­bygg fra oldkir­kens tid på 200- og 300-tallet. Under romersk styre ble kristne forfulgt med veks­lende inten­sitet gjennom de tre første århund­rene av vår tids­reg­ning. Keiser Konstantin tillot kris­ten­dommen i år 314 og gjorde den senere til stats­re­li­gion. Kirkene er bygd over gravene til de første marty­rene og de tidlige bisko­pene i det romerske Colonia Agrippa.

Den romanske kirken St Maria im Kapitol

Den store tidli­g­ro­manske kirken St Maria im Kapitol fra cirka år 690 er reist på funda­men­tene av et romersk tempel for Jupiter, Juno og Minerva, som ble reist i alle romerske byer med respekt for seg selv. «Bygg­herren» skal angi­velig ha vært en kvinne, Plekt­rudis, Pippin den Lilles husmester. Pippin den Lille var Karl den Stores far. St Maria im Kapitol var en klos­ter­kirke og er den eneste romanske kirken i Köln som har bevart klos­ter­gan­gene. Plekt­rudis døde i år 717 og hennes sarkofag kan sees i kirkens flotte krypt.

Litt mer om Kölns 12 romanske kirker

Flere av de romanske kirkene ligger i det bevarte Altstadt, rundt Kölner Dom. Vi anbe­faler på det varmeste å få med seg ihvert­fall et par stykker. Gross St Martin er alle­rede nevnt. St Andreas ligger bare et kvartal unna Kölner Dom, og er en basi­lika­kirke som ble innviet i år 974. I krypten finner du en sarkofag fra romertid, som inne­holder St Albertus Magnus, en martyr som døde på 200-tallet. Kölns 12 romanske kirker heter St. Severin, St. Maria Lyskir­chen, Basi­lika St. Andreas, St. Apos­teln, St. Gereon, St. Ursula, St. Pantaleon, St. Maria im Kapitol, Groß St. Martin, St. Georg, St. Kuni­bert og St. Cäcilien.

Altstadt med tårnet til det gotiske rådhuset fra 1330 i forgrunnen, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Altstadt med tårnet til det gotiske rådhuset fra 1330 i forgrunnen.

Mer om Kölns severdigheter – profane middelalderbygninger

Köln har flere profane bygg fra middel­al­deren. Rathaus – rådhuset – ble opprin­nelig påbe­gynt år 1135, i romansk stil med den romerske bymuren som funda­ment, mens den gotiske rådhus­byg­ningen vi i dag kan besøke, har sine eldste bygnings­deler fra år 1330. Rådhus­tårnet ble oppført mellom år 1407 og år 1440, også det i sengo­tisk stil. Rådhuset er vakkert utsmykket med gotiske skulp­turer. Rådhuset har en renes­sanse­loggia i to etasjer. Foran rådhuset kan du via en glass­py­ra­mide se ned på de restene av de ritu­elle jødiske badene fra 1100-tallet, som ble revet i år 1424, da den bety­de­lige jødiske befolk­ningen i Köln ble fordrevet fra byen. En metall­plate som er støpt ned i grunnen viser hvordan den jødiske byde­lens grunn­plan var i middelalderen.

Gürzenich fra 1440, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Den gamle gotiske gilde­hallen Gürze­nich fra 1440. Foto: ©Köln­Kon­gress GmbH.

Flere profane middelalderbygninger

Den gotiske fest­byg­ningen Gürze­nich fra 1440-tallet ble ødelagt under bombe­tokt i 1944, men er gjen­opp­bygd. Den opprin­ne­lige gotiske gilde­hallen ble dess­verre total­skadet. I Rhein­gasse ved elven finner du et bevart såkalt Patri­ziers­haus, Over­stol­zen­haus oppført mellom år 1220 og 1225. Over­stolz var en velstå­ende familie som drev handels­virk­somhet. Köln hadde bevart mange slike herskapshus frem til den andre verdens­krigen, som dess­verre gikk tapt under bombe­tok­tene i peri­oden 1944–45. I år 1259 fikk Köln Stapel­recht, det vil si at byen kunne forlange at gjen­nom­rei­sende handels­menn måtte fremby sine medbragt varer for salg. I løpet av få år ble Stapal­haus bygd, og senere utbygd og ombygd flere ganger. Også dette huset gikk tapt i 1944–45. Kun trappe­tårnet og restene av den sørlige delen av bygningen står foran Gross St Martin.

Köln arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Gross St Martin, Stapelhaus, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Gross St Martin og trappe­huset til middel­al­de­rens Stapel­haus til høyre.

Kölns museer

Köln kan by på en rekke inter­es­sante museer, vi har prio­ri­tert etter egne inter­esser i rekkefølgen:

Römisch-Germa­nisches Museum for gammel romersk og germansk kultur.

Domscha­tz­kammer er Kölner­do­mens skatte­kammer, som holder til i krypten under katedralen.

Museum Schnütgen, St Cäcilien, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Museum Schnütgen har utstil­linger i den gamle romanske St Cäci­lien. Foto: ©RBA/Michael Albers.

Museum Schnütgen for middel­alder- og kirke­kunst holder delvis til i den romanske basi­lika­kirken St Cäci­lien, opprin­nelig fra 800-tallet. Her finnes en omfat­tende samling av kirke­skatter og gjen­stander knyttet til tidlig kris­tendom og middelalderkirker.

Museum Schnütgen, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Eksempel på tidlig kirke­kunst – et tympanon (felt over kirke­portal) som består av kompo­nenter hentet fra romersk grav­kom­pleks fra tiden rundt Kristi fødsel. Foto: Museum Schnütgen.

Kölnischer Stadt­mu­seum holder til i Zeugen­haus, der det tidli­gere Stapel­haus stod.

Wallraf-Richartz Museum for euro­peisk maleri fra 1200-tallet til tidlig 1900-tall.

Käthe Koll­witz Museum i Köln huser den mest omfat­tende samlingen av kunst­ne­rens verk.

Kolumba Kunst­mu­seum for erke­bispe­dømmet Köln holder til i et moderne bygg oppført på middelalderruiner.

Museum für Ostasia­tische Kunst

Museum Ludwig for moderne kunst.

Farina Fragrance Museum, huset der Eau de Cologne ble født.

Museum für Angew­andte Kunst museum for appli­sert kunst.

EL-DE Haus, de tidli­gere loalene til Gestapo huser et museum som doku­men­terer Nazi­styret i Köln med spesielt fokus på forføl­gelse av poli­tiske dissi­denter og minoriteter.

German Sports und Olympic Museum, med utstil­linger fra antikken til i dag.

Choco­late Museum, offi­sielt kalt Imhoff-Schokoladenmuseum.

Forum for Internet Tech­no­logy in Contem­po­rary Art – samlinger av Internet-basert kunst, en del av NewMediaArtProjectNetwork):cologne – den ekspe­ri­men­telle plat­formen for kunst og nye media.

Flora und Bota­nischer Garten Köln, byens park og bota­niske hage.

Forst­bo­ta­nischer Garten Köln, et arbo­retum med bota­nisk hage i skogsmiljø

De fleste av museene er repre­sen­tert under www.museenkoeln.de, dess­verre i en sterkt forkortet versjon på engelsk.

Rhein, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Pano­rama over Köln ved Rhinen, sett fra nord.

Kölnerdom, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Pano­rama over gamle­byen Altstadt, med Kölner­domen. © KölnTou­rismus GmbH / Udo Haake.

Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Altstadt by night. © KölnTou­rismus GmbH / Udo Haake.

Karneval, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Fra Kölns berømte karneval. ©KölnTou­rismus GmbH.

Fischmarkt i bydelen Martinsviertel, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Fra Kölns Altstadt – den trive­lige plassen Fischmarkt i bydelen Martinsviertel. ©KölnTou­rismus GmbH.

Rheinpromenade, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kölns Rhein­pro­me­nade med en av de mange uten­dørs serveringsstedene.

Kölsch, Brauhaus Früh, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Det tappes Kölsch til den store gull­me­daljen i Brau­haus Früh. ©www.koelntourismus.de.

Biergarten Maybach, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Bier­g­arten Maybach. ©Privat­brau­erei Gaffel.

Gross St Martin, Martinviertel, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Den romanske kirken Gross St Martin fra 1.000-tallet har gitt navn til bydelen Martinviertel.

Fischmarkt, Martinviertel, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Trive­lige Fischmarkt, nok en gang.

Kölner Dom, Hauptbahnhof, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Den ensomme rytter.

Kölner Dom, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Fra Kölner Doms 43,5 meter høye kor.

Kölner Dom, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kölner­domen i all sin prakt.

Kölner Dom, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kölner­domen byr på alt av gotik­kens spir og detaljer.

Kölner Dom, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kölner­do­mens trapp er blitt et samlingspunkt.

Kölner Dom, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Et av domens vakre glassmalerier.

Römisch-Germanisches Museum, Kölner Dom, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Fra Römisch-Germa­nisches Museums samlinger. Foto: Rhei­nisches Bildar­chiv Köln.

Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Köln anno 1531 – kjenner du deg igjen? Illust­ra­sjon av Anton Woensam.

Hahnentorburg, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Hahn­entor­burg var en del av den åtte kilo­meter lange bymuren fra år 1180–1220.

Bayenturm, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Bayen­turm beskyttet innsei­lingen til havnen i middelalderen.

Kirken St Maria im Kaptiol, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Den romanske kirken St Maria im Kaptiol. ©KölnTou­rismus GmbH / Udo Haake.

St Gereon, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

St Gereon med deler fra 300-tallet til år 1227 og en kuppel med ribbe­hvelv på 48 meter i diameter.

St Pantaleon fra år 866, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

St Pantaleon er tidli­g­ro­mansk kirke, første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 866. ©KölnTou­rismus GmbH / Udo Haake.

Rathaus, Rådhus, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kölns rådhus ble opprin­nelig oppført rundt år 1330 – foto fra år 1900.

Det gamle rådhuset, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Det gamle rådhuset fra middel­al­de­rens Köln er en populær severdighet.

Altes Rathaus, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Det gamle rådhuset avbildet på et kobber­stikk fra år 1665.

Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Gürze­nichsaal – foto fra 1899.

Overstolzenhaus fra år 1225, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Patri­sier­huset fra år 1225, som tilhørte den rike fami­lien Over­stolz, over­levde krigen.

Kolumba, Kunstmuseum, Altstadt, Köln, Nordrhein-Westfalen, Vest-Tyskland, Tyskland

Kolumba, Kunst­mu­seum for erke­dio­keset i Köln. ©Hélène Binet.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.