Konstanz er en historisk by ved Bodensee, og var sentrum for en av de store kirkelige konfliktene under middelalderen. Konstanz har en liten og kompakt gamleby med mye middelalderbebyggelse og flere trivelige plasser med uteserveringer. Konstanz ble en viktig handelsby på grunn av sin strategiske beliggenhet ved Rhinen, der denne viktige elven renner ut av Bodensee mot Sveits.

Mer om Konstanz

Det histo­riske senteret i Konstanz befinner seg på sørsiden av utløpet til elven Rhinen og strekker seg noen hundre meter langs Bodensee. Gamle­byen er i det store og hele bilfri, og er omgitt av en trafik­kert “ringvei” som heter Obere Laube. Langs denne ytter­siden av middel­al­der­byen står det rester av bymurer og flere byporter. Innenfor er det trange brosteinsmug, smale passa­sjer, portaler, plasser, bindings­verkshus og alt det søm hører en gammel tysk by til.

Schnetztor, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Schnetztor med gotisk nabohus som kan briefe med egne flotte tårn.

Enkelte steder i gamle­byen kan du finne hus med gotiske vinduer, som røper et opphav rundt 13–1400-tallet og kanskje før det. Den sørtyske tradi­sjonen med motiv­ma­ling på husfa­sader finner du også her. Og innimellom alt det gamle finnes butikker, kneiper, kafeer, barer og restau­ranter – de aller fleste med uten­dørs serve­ring i sommerhalvåret.

Mer om gamlebyen i Konstanz

Hussen­strasse starter i det innerste hjørnet, lengst fra Rhinen og Bodensee, ved den gamle flott byporten Schnetztor, som var en del av middel­alder-bymuren. Her «oppe i den innerste hjørnet» av gamle­byen får du et ganske godt inntrykk hvordan byen kan ha sett ut for 7–800 år siden.

 Schnetztor, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Scnetztor er en av bypor­tene fra middelalderen.

Hussen­strasse er en gågate som leder ned til Ober­markt, en av de møte­plas­sene i Konstanz’ histo­riske bydel. Her er det flere restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring. Fra Ober­makt strekker det seg en fotgjen­ger­sone ned til Markt­stätte, som er den store, gamle markeds­plassen – i dag en trivelig og åpen møte­plass hvor både fast­bo­ende og besø­kende møtes for en kald forfrisk­ning eller et måltid. Markt­stätte er omgitt av til dels svært gammel bebyg­gelse, og her finner du flere restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Et kvartal bortenfor Ober­markt finner du St Step­hanz-platz ved St Step­hans kirken, hvor det arran­geres daglige torgmarkeder.
Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Gamle­byen sett fra tårnet til middel­al­der­kirken Konstanzer Münster. Foto: Stadt Konstanz.

Litt om resten av gamlebyen

Fra over­gangen mellom Markt­stätte og Ober­markt strekker gaten Wessen­bergs­trasse nord­over mot elven Rhinen (Rhein) og gamle­byens i særklasse mest domi­ne­rende bygning, kirken Münster Unser Lieber Frauen, som med sin massive rektan­gu­lære fasade og høye tårn ruver i Konstanz. Foran kirken er det en stor plass, Müns­ter­platz, mens det i bakkant av kirken er en deko­rert gotisk klos­ter­gang rundt en tidli­gere klos­ter­hage. Mer om denne kirken i eget avsnitt. Fra Müns­ter­platz videre mot Rhinen er det slutt på Strassen – gater. Nå heter det Gassen – som betyr smug: Insel­gasse, Tulen­gasse, Rhein­gasse, Brück­en­gasse, Klos­ter­gasse og Nieder­burg­gasse – flere av dem forteller om tidli­gere tiders bygnings­struk­turer – felles har de at de er smale, trive­lige og spen­nende. Også på den andre siden av elven Rhinen ligger det eldre bebyg­gelse langs Bodensee.

Marktstätte, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra byens viktigste møte­plass, Markt­stätte, hvor du kan slå deg ned for en forfrisk­ning hvis du blir sliten og tørst av å være turist. Foto: Stadt Konstanz.

Litt om Konstanz’ tidlige historie

Området rundt Bodensee ble erobret av keiser Augustus umid­del­bart før vår tids­reg­ning starter, og keltiske stammer fordrevet. Romerne bygde en befest­ning ved dagens Müns­ter­platz, og denne ble flere ganger forsterket fram til det 4. århundret da romerne trakk seg tilbake. Det er fore­tatt utgrav­ninger ved Müns­ter­plass, som avdekket omfat­tende rester etter romerne. Noen av ruinene er glasset inn, slik at du i dag kan se dem. Utenfor fest­ningen har man også funnet rester etter et uvanlig stort romersk bade­an­legg, noe som kan tyde på at Konstanz var en viktig by for romerne. Den stra­te­giske betyd­ningen ved Rhinen er udis­ku­tabel. Konstanz var også en siste utpost mot nord og et brohode mot germanske stammer.

Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

På Müns­ter­platz kan du se ned på restene etter den romerske bymuren. Foto: Stadt Konstanz.

I 2003 ble det gravd avdekket rester etter kraf­tige bymurer med hjørne­tårn fra 300-tallet ved Müns­ter­platz, der byens første og største kirke i dag står. Byen er etter alt og dømme oppkalt etter den romerske keiser Konstantin, som rundt år 300 nedkjempet germanske stammer i flere store slag og sikret tilgang til elevene Donau og Rhinen.

Konstanz gjennom middelalderen

Der hvor Rhinen renner ut av Bodensee, har det fra romer­tiden stått en bro. Denne broen var i flere århundrer den eneste over Rhinen i dette området, og fikk derfor stor stra­te­gisk betyd­ning, ikke minst hva angikk handel. Konstanz fikk på grunn av den romerske kolo­nien tidlig betyd­ning som handelsby, noe som etter hvert gjerne gikk hånd i hånd med det kirke­lige. Her ble opprettet er erke­bispe­sete alle­rede i år 585 etter Kristus, og den antatt første stein­kirken ble bygd på Müns­ter­platz, av rester etter de gamle romerske bymu­rene. Erke­bis­kopen hadde stor makt og var i reali­teten den som styrte byen. Konstanz har to meget gamle kirker.

Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Den karak­te­ris­tiske brede fasaden er godt synlig fra resten av byen.

Litt om Konstanz’ eldste kirker

Både St Stephan-kirken og Müns­ter­kirken har sin opprin­nelse fra slutten av 600-tallet. Det skal også finnes refe­ranser til en Maria­kirke fra år 615, men dette er usik­kert. Vi vet imid­lertid at Konstanzer Münster er nevnt senere, i et brev fra Karl den Store i år 780. Müns­ter­kirken raste sammen i år 1052 og ble gjen­opp­ført i romansk stil, men ble herjet i en bybrann på 1300-tallet. Vest-fasaden og tårnet ble gjen­opp­bygd i gotisk stil, og sto ferdig i år 1378.

Konstanzer Münster, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Konstanzer Münster fra middel­al­deren, etter ombyg­ging til gotisk stil mellom 1378 og 1525. Den første kirken ble bygd her på slutten av 600-tallet. Foto: Stadt Konstanz.

St Step­hans-kirken lå utenfor de opprin­ne­lige bymu­rene, ved siden av en markeds­plass. I løpet av middel­al­deren vokste byen kraftig, noe som medførte at kirken havnet innenfor nyere bymurer. St Stephan ble skadet på 900-tallet og i det vesent­ligste gjen­opp­bygd til dagens utse­ende, selv om kirken senere flere ganger ble både om- og utbygd. Både St Step­hans Kirche og Münster Unserer Lieben frau tilhører i dag den romersk-katolske kirke. Den katolske erke­bis­kopen i Konstanz flyttet for øvrig midler­tidig sitt erke­bispe­sete til Meers­burg mellom år 1526 og 1551 på grunn av reformasjonen.

Münster, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra de vakre inte­ri­ø­rene til Konstan­tiner Münster, fort­satt med romanske søyler mellom hoved­skipet og side­ski­pene, som har over­levd både branner og ombyg­ginger. Foto: Erzbi­stum Freiburg.

Mellom år 1418 og 1525 ble resten av Münster-kirken ombygd til gotisk stil, unntatt de delene av inte­ri­ø­rene og ekste­ri­ø­rene i basi­lika-bygningen, som kom seg uskadd gjennom brannen – blant annet søylene mellom midt­skipet og side­ski­pene, samt vinduene over sideskipene.

Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Du møter middel­alder over alt i gamle­byen i vakre Konstanz.

Mer om Konstanz i middelalderen

Konstanz var nå en viktig by langs en av de gamle handels­ru­tene over Bünder-passet mot Italia, som var viktig for fjern­handel med Middel­havs­lan­dene. Konstanz var også tilknyttet en frakt­rute med båt over Bodensee. I år 1192 og år 1213 tilkjempet byens borgere seg uavhen­gighet fra erke­bis­kopen og kirken og fikk til slutt status som fristad, hvilket innebar at skatte- og toll­inn­tek­tene i vesentlig større grad tilfalt byen og ikke kirken og keiseren. I år 1388 ble det oppført en stor handels- og omlast­nings-bygning i havne­om­rådet, ettersom byen opplevde en sterk oppgangstid. I denne bygningen fant det berømte kirke­kon­silet sted, mellom år 1414 og 1418. Kirke­kon­silet var arran­gert for å få slutt på at den katolske kirken hadde tre (!) paver samtidig – det såkalte skis­maet. Her ble blant annet den tsjek­kiske refor­ma­toren og martyren Jan Hus brent til døde den 6. juli i år 1415.

Konsilbygningen, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Handels­byg­ningen fra 1388, som ble brukt til kirke­kon­si­lets møter.

Senere i middel­al­deren avtok handels­tra­fikken kraftig, ettersom St Gott­hard-passet ble stengt. Konstanz havnet i en bakevje, noe som førte til at nybyg­ging så godt som opphørte, noe som igjen førte til at mange bygninger i gotisk stil fra 12–1500-tallet er blitt stående.

Imperia – en kurtisane i betong

Den yppige kvinne­sta­tuen ved innsei­lingen til havnen, Imperia, er en betong­skulptur laget i år 1993 av kunst­neren Peter Lenk. Figuren fore­stiller en kurti­sane, eller prosti­tuert, som under kirke­kon­silet på begyn­nelsen av 1400-tallet skal ha forført både paven, Martin V og keiser Sigismund.

Imperia, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Imperia er skjøgen som forførte keiseren og kirkens menn, og som her viser dem frem i all sin ynkelighet.

Disse sitter avkledd i hver av Impe­rias hender. Statuen veier 8 tonn og dreier rundt sin egen akse. Skulp­turen referer til en novelle av Honoré de Balzac, og er en satire over pavenes skjør­levnet og utsve­vende liv i middelalderen.

Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Et omfat­tende rute­nett gjør at fergene på Bodensee går innom mange flotte steder. Foto: Stadt Konstanz.

Fergeruter på Bodensee

Merk deg at Bodensee er trafik­kert av passa­sjer­ferger med et ganske omfat­tende rute­nett, blant annet til Lindau og Meer­burg, to andre vakre middel­al­der­byer ved denne natur­skjønne innsjøen. Konstanz ligger nesten i Sveits, og det er kort vei til for eksempel midde­la­der­perlen Rhein am Stein.

Konstanz arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Imperia, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Eksempel på avkledd pave – Alexander.

Imperia, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

En freidig og frodig dame venter deg hvis du ankommer Konstanz via Bodensee.

Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Pano­rama med Rhinen som renner ut av Bodensee og gamle­byen til venstre.

Münster, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra gamle­byens trive­lige sentrums­gater ved Münster-kirken.

Schnetztor, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra gamle­byen i Konstanz med den gamle byporten Schnetztor.

St Stephanskirche, Münsterkirche og Konsil-bygningen, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Konstanz med tre histo­riske bygninger; St Step­hans­kirche, Müns­ter­kirche og Konsil-bygningen ved havnen. Foto: Stadt Konstanz.

Schnetztor, middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Byporten Schnetztor fra middel­al­deren er sann­syn­ligvis Konstanz’ mest foto­gra­ferte motiv.

Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

En staselig bygning med repre­sen­tativ fasade ved plassen Markt­stätte i gamle­byen i Konstanz.

Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

I denne enda mer stase­lige bygningen hersket Ferdi­nand Adolf Hein­rich August Graf von Zeppelin – han var IKKE trom­me­slager i Led Zeppelin.

arkitektur, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

…og slik ser det ut oppover langs husfa­sa­dene her.

Merians oversiktstegning av Konstanz fra år 1633, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Matt­heus Merians over­sikts­teg­ning av Konstanz fra år 1633. Foto: Martin Zeiller/Wikipedia.

Münster Unserer Lieben Frau, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Konstanzer Münster, også kalt Münster Unserer Lieben Frau, ruver i gamlebybildet.

Rhinen, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Du finner middel­al­der­tårn fra den gamle bymuren også langs Rhinen.

St Stephankirche, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Den gamle St Step­han­kirche er mindre.

St Stephankirche, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Her fra inte­ri­øret i St Stephankirche.

Münster, kloster, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Müns­ters tårn strekker seg bak klosterbygningen.

Schnetztor, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Kvelds­stem­ning ved Snetztor. Foto: Stadt Konstanz.

Konsilbygget, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Enorme Bodensee er som skapt for seiling og vannsport.

Rheintorturm, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Middel­al­de­rens vakt­tårn, Rhein­tor­turm, i bymuren langs Rhinen står fremdeles.

Konzilgebäude, Middelalder, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

den 600 år gamle Konzil­ge­bäude ligger ved havnen og er fort­satt i bruk. Foto: Stadt Konstanz.

Imperia, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

…men det er høyreiste Imperia som tar kaka!.

Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

På den andre siden av Rhinen ligger en nyere gamleby i klas­si­sis­tisk stil.

Musikerviertel, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Denne delen av Konstaz heter Musi­ker­viertel, og er meget gjennomført.

Musikerviertel, Konstanz, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Musi­ker­viertel, noch ein Mahl.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.