Krakow er en by i det sørlige Polen, som de senere årene har opplevd et enormt oppsving innen turisme. Årsakene til det er mange. Krakow har en usedvanlig vakker gamleby, Stare Miastro, som omfatter bebyggelsen rundt markedsplassen Rynek Glowny, Wawelborgen og den jødiske bydelen Kazimiers. Krakows historiske bysenter Stare Miastro ble allerede i 1978 ble ført opp på Unescos liste over Verdensarven, som den første i sin kategori.

Mer om Krakow

Krakows gamleby Stare Miastro var tidli­gere Polens hoved­stad og ligger ved foten av Wawel­borgen. Handels­byen fra 1200-tallet rundt det enorme torget Rynek Glowny består av et stort antall histo­riske bygninger, palasser og kirker med prakt­fulle inte­ri­ører. Bare det å vandre gate­langs her, gjør et stort inntrykk. Krakow har en mengde kultur­tilbud, gode shop­ping­mu­lig­heter, museer av høy stan­dard og et livlig uteliv. Krakow passer ypperlig for en lang­we­ekend, men har mer enn nok å by på for et lengre opphold, også. Krakows univer­sitet ble grunn­lagt alle­rede i 1360.

Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Krakows Stare Miastro – gamle­byen med markeds­plassen Rynek Glowny fra middelalderen.

Krakows gamleby

Gamle­byen er rela­tivt omfangsrik og strekker seg fra 1500-talls­fest­ningen Barbican i nord til den jødiske bydelen Kaimiers i sør. Gamle­byen omfatter også slotts­borgen Wawel, som ligger der elven Vistula eller Wisla bøyer av sørover og går i en bue rundt Kazi­miers, før elven igjen renner østover. Den mest synlige delen av bymuren står igjen innenfor Barbican i drøye 200 meters lengde, med den fine byporten Florian og fire tårn. Mye av bymuren fra middel­al­deren, som en gang gikk rundt hele gamle­byen, er revet og erstattet med parker og trær, men deler av den står fremdeles.

 Sukiennice, Basilica Santa Maria, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Krakow – Krakows gamleby Stare Miastro med den vakre Basi­lica Santa Maria til venstre og Suki­en­nice til høyre.

Den enorme markeds­plassen Rynek Glowny fra middel­al­deren er hjertet i gamle­byen. Mer om den lenger ned. Krakow kan by på gode shop­ping­mu­lig­heter og et livlig uteliv – Krakow er nemlig en univer­si­tetsby med nesten 30 tusen studenter. Den gamle byen kan ellers by på et omfat­tende kultur­tilbud i form av museer, arki­tektur, teatre og opera. Pris­ni­vået er mildt sagt beha­gelig. Du betaler natur­ligvis mer for både mat, drikke og over­nat­ting når du befinner deg i de mest popu­lære delene av byen, dit de fleste turis­tene kommer, men selv der er prisene latterlig lave.
Mariacka-plassen, Santa Maria-kirken, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Den vesle Mariacka-plassen ved Santa Maria-kirken, med markeds­plassen Rynek Glowny rett frem.

Mer om Krakow og gamlebyen Stare Miastro

Gamle­byen Stare Miastro med markeds­plassen Rynek Glowny er selve hjertet i Krakow. På denne used­vanlig store og vakre plassen finner du en rekke restau­ranter, kafeer og kneiper med uten­dørs serve­ring hvor du kan nyte et måltid eller en forfrisk­ning omgitt av vakker arki­tektur. Rynek Glowny er den største markeds­plassen i hele middel­alder-Europa, noe som bekrefter at Krakow i sin tid var et av de viktigste handels­sent­rene i Europa. På plassen ligger den gamle hallen for tekstil­handel, Suki­en­nice, St. Marias kirke og det gamle rådhus­tårnet. Sammen vitner disse arki­tek­to­niske perlene om stor­hetstid, rikdom, makt og utstrakte inter­na­sjo­nale kontakter.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Den vakre Maria­kirken setter sitt preg på den gamle markeds­plassen Rynek Glowny.

Litt om Polen i middelalderen og renessansen

Polen var en stor­makt i euro­peisk sammen­heng i peri­oden mellom 1300-tallet og 1700-tallet. Den gang var Krakow hoved­staden i et rike som strakte seg langt inn i dagens Ukraina. Krakow var konge­fa­mi­liens resi­densby og hit kom kunst­nere, viten­skaps­menn, astro­loger, medi­si­nere og andre lærde. Da univer­si­tetet ble grunn­lagt her i 1360-årene strømmet intel­lek­tu­elle fra hele Europa til Krakow, som snart ble et av Europas viktigste lære­sentre. Da jødene ble forvist fra Spania i årene etter den ende­lige kristne gjen­erob­ringen i Spania i år 1492, utviklet Krakow seg også til et viktig reli­giøst senter for jøde­dommen. Jødene bragte med seg viktige handels­for­bin­delser i tillegg til sin særegne kultur, som også skulle prege deler av byen i århund­rene som kom. Jødene samlet seg i en egen bydel, Kazi­mierz. Mer om Krakows historie i egne avsnitt lenger ned.

Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Basilica Santa Maria, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Gågaten Flori­anska er en av gamle­byens viktigste shop­ping­gater, og begynner ved Basi­lica Santa Maria. Foto: © www.krakow.pl.

Fra denne enorme markeds­plassen leder gågaten Flori­anska nordøst til hjørnet av markeds­plassen Rynek Glowny, der kate­dralen ligger. Fra sørsiden av markeds­plassen leder gaten Grodzka ned til Wawelborgen.

Basilika St. Maria

Dagens St. Maria-kirke (Kosciol Mriacki) ved markeds­plassen Rynek Glowny ble påbe­gynt sent på 1200-tallet. Opprin­nelig ble det reist en romansk kirke her i år 1222. Denne opprin­ne­lige kirken ble ødelagt da mongo­lene, ledet av Djengis Kahns sønn Ögedei, i 1241 angrep og brente meste­parten av Krakow ned til grunnen. Ganske sprøtt å tenke på at østasia­tiske steppe­folk truet hele Europa – for øvrig på en tid da mange av stav­kir­kene ble bygd hjemme i Norge. Den nye kirken i gotisk stil ble oppført i siste halvdal av 1200-tallet på funda­men­tene av den gamle romanske kirken og ble innviet i år 1320. Basi­lica Santa Maria sto ferdig slik den frem­står i dag, på slutten 1300-tallet, med unntak av tårnene. Glass­ma­le­riene som ble montert i koret i 1356 kan fort­satt sees.

Basilika Santa Maria, Veit Stoss, triptych, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Basi­lika Santa Marias berømte alter­tavle, et trip­tych skåret og malt av Veit Stoss fra Nurn­berg i 1477. Foto: Robert Breuer/Wikipedia.

Det høyeste tårnet på 81 meter fikk et flott gotisk spir i 1478 og en gull­be­lagt krone i 1666. Dette tårnet eies pussig nok av kommunen, og herfra spilles Krakows signal med en gyllen trompet hver time i alle himmel­ret­ninger fra tårnet. Det lavere tårnet på 69 meters høyde har et renes­sansetak fra 1592 og inne­holder fem klokker, to av dem fra 1300-tallet. Det aller flot­teste ved St. Maria-basi­li­kaen er den enorme alter­tavlen, som er skåret av den berømte skulp­tøren Veit Stoss fra Nürn­berg i 1477. I dag er dette verdens største skulptur i gotisk stil.

Sukiennice, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Suki­en­nice var et handelshus for tøy, drape­rier og stoffer i middel­al­deren, og ligger midt på markeds­plassen omgitt av flere serveringssteder.

Sukiennice – et internasjonalt varemagasin fra middelalderen

Midt på markeds­plassen Rynek Glowny ligger den nesten 110 meter lange bygningen Suki­en­nice – eller draperi­hallen – fra 1300-tallet, der mye av byens handel fore­gikk i middel­al­deren og under renes­sansen. Her ble det omsatt varer som tekstiler, bly, skinn og salt fra Wieliczka-gruven utenfor byen for eksport, mens russiske handels­menn brakte hit etter­spurte varer både fra Østen og sitt eget rike, som krydder, silke og finere pels­verk. Krakow var i middel­al­deren både en inter­na­sjonal handelsby og et møte­sted mellom øst og vest.

 Krakow, Sukiennice, Unesco Verdensarv, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Den flotte renes­sanse­hallen Suki­en­nice på Markeds­plassen Rynek Glowny er byens desi­derte midtpunkt.

Suki­en­nice var opprin­nelig et par rekker med markeds­boder på torget som etter hvert fikk felles tak. Deretter ble det oppført en arkade i tidens gotiske stil på 1300-tallet. Senere ble det bygd en etasje oppå arkaden, men denne ble total­skadet av brann i år 1555. Slik ble det til at Suki­en­nice i dag har gotisk grunn­plan, en bygnings­kropp i senre­nes­sanse­stil og takpro­filer i form av tidlig­ba­rokke skjerm­gavler. I dag holder Krakows nasjo­nal­mu­seum til i annen etasje, med en flott utstil­ling 1800-talls polsk maler­kunst. I første etasje selges det suve­nirer, kunst­hånd­verk og smykker. Merk deg den ærver­dige Café Noworolski på østsiden av bygningen, som har vært i uavbrutt drift helt siden 1910.

Sukiennice, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Rådhus­tårnet til venstre for Suki­en­nice, som var middel­al­de­rens kles­han­delshus, ombygd i renes­sanse­stil etter en brann i år 1555. Foto: Lestat (Jan Mehlich)/Wikipedia.

Rådhustårnet

Det gamle middel­al­der­råd­huset i Krakow ble revet i 1817 fordi det var forfal­lent og utgjorde en fare for å rase sammen. Rådhuset fra 12–1300-tallet var opprin­nelig bygget av tømmer, mens tårnet ble bygget av stein og murstein sent på 1300-tallet. Pussig nok heller tårnet 55 centi­meter på grunn av kraftig vind under en storm i år 1703. Tårnet fikk for øvrig en klokke i år 1524. Kjel­leren under rådhuset og tårnet har vært både tortur­kammer og ølhall. I dag er det en kafé og et teater her. Du anbe­fales å gå de 100 trappe­trin­nene opp til toppen av tårnet for den utro­lige utsikten over vakre Krakow by med omgivelser.

Wawel-borgen, katedralen, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Wawel­borgen er en flott sever­dighet med fem spen­nende museer, i tillegg til den vakre 1300-talls katedralen.

Wawel-borgen med middelalderslottet og ‑katedralen

Elven Vistula/Wisla gjør en sving sørover ved kalk­steins­klippen der det berømte Wawel-slottet og Wawel-kate­dralen ligger. Her har det vært boplasser i mer enn 40 tusen år, i følge arkeo­lo­gene. Her ble det bygget et enkelt forsvars­verk med pali­sader på 6–700-tallet og senere et borgan­legg i murstein og stein på 900- og 1000-tallet. Wawel-høyden ble resi­dens for de polske kongene og hertu­gene som hadde makten utover i middel­al­deren. I dag finner du fem spen­nende museer innenfor borgen, i tillegg til den vakre kate­dralen, som i dag i hovedsak er fra 1300-tallet, med i alt 18 kapeller bygget rundt i forskjel­lige epoker og stilarter.

Krakow, Unesco Verdensarv, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Den enorme borg­gården i Wawel­s­lottet er gjen­nom­ført i itali­ensk rens­sanse­stil. Foto: Lestat-Jan-Mehlich / Wikipedia.

Det mest kjente er Sygmunt­ka­pellet, bygget mellom år 1519 og 1533 som et fami­lie­mau­so­leum; fantas­tisk utsmykket med blad­gull, vakre orna­menter, arabesker, skulp­turer og alt det som skulle til for å overgå det meste. Dette kapellet har et tårn der den 10 tonn tunge Zygmunt­klokken fra år 1520 henger. Tar du deg bryet med å klatre til topps her, belønnes du med en flott utsikt over Krakow. Fra Wawel-høyden fører gågaten Grodzka nord­over til den store plassen, Rynek Glowny. I denne gaten, Grodzka, finner du en mengde små butikker og restau­ranter. I paral­lell­gaten Kano­nicza ligger huset – nå museum – der pave Johannes Paul II bodde da han studerte her.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Wawel­borgen i Krakow er et gjen­nom­ført fest­nings­verk med kraf­tige festningsmurer.

Litt om Krakow og Wawel-borgens fem museer

Her kan du for eksempel se de polske kron­ju­ve­lene i det konge­lige skatte­kam­meret, et bredt utvalg våpen helt tilbake fra 1000-tallet, de konge­lige hallene med histo­riske inte­ri­ører, en samling flamske gobe­liner, itali­enske renes­sanse­møbler, samt itali­enske og hollandske male­rier fra 1300- til 1700-tallet. De konge­lige private leilig­he­tene er også utstilt, med møbler og kunst. Videre er det en utstil­ling med orien­talsk kunst på Wawel-borgen, der tyrkiske og persiske våpen, telt, tepper og bannere er utstilt, sammen med kine­siske og japanske vaser.

Wawelborgen, rester katedral, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Wawel­borgen – det er rester etter tidli­gere kirker inne på borgområdet.

I utstil­lingen ”The Lost Wawel/Det tapte Wawel” kan du se resul­tater av arkeo­lo­giske utgrav­ninger, rester etter den første kate­dralen som ble bygget her og en multi­media-presen­ta­sjon av Wawel-høydens historie. Det er lagd en gangvei som fører deg ned i grunnen der du kan se funda­menter og murer fra de ulike bygnin­gene og bygge­fa­sene. Under­veis er det utstilt modeller av hvordan bygnin­gene opprin­nelig så ut, slik at du bedre kan forstå utvik­lingen av Wawel-borgen gjennom århund­rene. ”Dragons Den/ Dragens Hule” er en stor grotte under borgen, som i følge sagnet var tilholds­sted for en frykt­inn­gy­tende drage. Et besøk på Wawel-borgen er abso­lutt å anbe­fale, og det er en opple­velse bare å komme på innsiden av borg­mu­rene. Museene holder åpent hele året.

Kazimierz, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Fra Kazi­mierz, den jødiske bydelen som ligger nedenfor Wawel­borgen. Her ble filmen Schind­lers liste spilt inn.

Jødekvarteret Kazimierz

Bydelen Kazi­mierz har vært Krakows jødiske distrikt helt siden middel­al­deren. Før den andre verdens­krigen bodde det rundt 60 000 jøder her. Mer enn 90 % av denne jødiske befolk­ningen ble utryddet mellom 1940 og 1945. I dag bor det et par hundre jøder her. Ingen av de syv syna­go­gene ble ødelagt under denne krigen, pussig nok. En av de eldste – Den høye syna­gogen – er fra peri­oden år 1556 til år 1563 da jøder strømmet til fra Sør-Europa, blant annet Spania. Her ble det nylig avdekket gamle innskrifter og deko­ra­sjoner under en restau­re­ring. Deler av Steven Spiel­bergs Oscar­be­løn­nede film ”Schind­lers liste” ble spilt inn her, noe som har gjort Kazi­mierz til en turist­at­trak­sjon i seg selv.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Den jødiske bydelen Kazi­mierz kan by på riktig idyl­liske partier. Foto: Jongleur100 / Wikipedia.

Greit å vite om Krakow

Krakow har et univer­sitet fra 1360-tallet, som i dag huser Museum Colle­gium Maius. Her er det gratis adgang og omvis­ning for grupper på maks 20 personer hvert 20. minutt. Mer i eget avsnitt nedenfor. Krakows univer­sitet regnes blant landets beste og mest presti­sje­fylte. Det sier ikke lite. Kunn­skap og utdan­ning har alltid stått høyt i kurs i Polen, og landet har hatt en meget sterk utvik­ling i de 30 årene som er gått etter kommu­nis­mens fall. Naturlig nok finnes grelle eksempler på trist sovjet­ar­ki­tektur også i Krakow-området, men byens omgi­velser er grønne og frodige, og selve Stare Miestro, gamle­byen, er tatt used­vanlig godt vare på. Krakow kom dess­uten prak­tisk talt uskadet fra den andre verdens­krigen. Dess­verre gikk det mye verre med byens store jødiske befolkning.

Universitet, gotisk stil, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Fra Krakows opprin­ne­lige univer­si­tets­byg­ninger fra 1300-tallet, i gotisk stil.

Krakows historie

Krakow er en av Polens eldste byer. Byen er første gang nevnt ved sitt nåvæ­rende navn i skrift­lige kilder i år 965 av en jødisk handels­mann kjent under sitt arabiske navn Ibrahim-Ibn-Iakub fra den mauriske byen Tortosa i det anda­lu­siske Spania. Han beskriver Krakow som en travel og viktig handelsby. Du kan lese mer om den tidlige jødiske immi­gra­sjonen i eget avsnitt. Byen er også nevnt i skrifter fra 700-tallet, men da angi­velig i forbin­delse med et fest­nings­an­legg i treverk på Wawel-høyden og en bebyg­gelse rundt, som hoved­stad for Wislanie-stammen. Grav­hau­gene for stam­me­høv­din­gene Krakus og Wanda dateres til 600-tallet.

Treenighetskirken, The Holy Trinity Church, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

I år 1221 hentet biskop Ido Odrowas domi­ni­ka­ner­munker fra Bologna og overlot en romanske kirke, som ble ødelagt av mongo­lene i år 1241. Dagens Treenig­hets­kirke med kloster ble full­ført på 1400-tallet.

Litt mer om Krakows tidlige historie

Fra den såkalte pre-Piast-peri­oden, (Piast-dynas­tiet ble innledet med hertug Mieszko I i peri­oden 930–992 og varte til år 1370), er det kun to date­ringer som er fast­slått med en viss sikkerhet: Świe­to­pełk, hertugen av Stor-Moravia, okku­perte regionen mellom år 876 and 879, som senere fikk navnet ”Lille-Polen”, som regionen frem­deles heter. I år 955 erobret den tsjek­kiske hertugen Boles­laus den Grusomme byen. Det er ikke fast­slått om det var Mieszko den første som i år 990 tok byen tilbake og innlemmet den i det polske riket – eller om det var Boles­laus den Modige som gjorde det i år 999. Først fra år 1.000 finnes det påli­te­lige skrift­lige kilder fra Krakow. Samme år fikk byen sin første biskop, og det ble påbe­gynt større bygge­ar­beider i murstein, som deler av Wawel-borgen og flere romanske kirker. Boles­laus I (den Modige) ble kronet til konge over Polen i år 1025.

 Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Wawel­høyden i fugle­per­spektiv – her ser du omfanget av slotts­kom­plekset. Foto: © www.krakow.pl.

Mer om Krakows middelalderhistorie

I år 1038 ble Krakow Polens hoved­stad og Wawel-borgen den offi­si­elle resi­densen til den høyeste hertugen i henhold til testa­mentet etter Boles­laus den Skjev­mun­nede. I år 1150 ble en kate­dral­skole tilknyttet Wawel-kate­dralen på slotts­høyden. Boles­laus den Modiges regalia, krone og scepter, ble oppbe­vart i kate­dra­lens skatt­kammer. Her fantes også, etter dati­dens mål, et omfat­tende bibliotek, med hele 28 bøker, som omfattet både reli­giøs litte­ratur og kome­dier av Terence, elegier av Ovid og histo­riske skrifter av Sallust. I år 1142 innviet biskop Robert den andre kate­dralen, som ble bygget oppå restene av den ødelagte romanske kate­dralen. St. Stanislas kropp og reli­kviene etter St. Florian ble flyttet til den nye kate­dralen. Krakow opplevde en rivende utvik­ling, til tross for at resten av Polen var hemmet av føydalt styre og stri­dig­heter mellom regio­nale hertuger.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Kami­ziers og Krakow er beskrevet som to forskjel­lige byer i Nürn­berg-krøni­kene fra år 1493. Kilde: Wikipedia.

Enda mer om Krakow og middelalder

Etter tata­renes inva­sjon i år 1241 ble ødelagte romanske bygninger gjen­opp­bygd i gotisk stil. I henhold til Magde­burg-lovene fikk Krakow i år 1257 en ny byplan med en sentral markeds­plass, Rynek Glowny – som den dag i dag er uendret. På 1200-tallet fikk også Krakow en bymur med tårn, og byporter med fest­nings­verk, som ble moder­ni­sert og forbedret gjennom de kommende århund­rene. Den 20. januar år 1320 fant den første kroningen sted i Wawekl-kate­dralen, noe som ble en tradi­sjon de neste fem århund­rene. Kate­dralen i Wawel­borgen ble også stedet der de konge­lige ble stedt til hvile.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Kong Kazimir den Store tar i mot jøder – han var i motset­ning til mange i middel­al­deren vennlig innstilt til jødene. Maleri av Gerson. Kilde. Wikipedia.

Kong Kazimir den Stores epoke 1333 til 1370

Under Kazimir den Stores styre, den siste av Piast-dynas­tiet, opplevde Krakow et stort oppsving. Kong Kazimir (f. 1310 – d. 1370) sørget gjennom grunn­leg­gingen av Krakow-akade­miet for å gi gode kår for kunst og viten­skap, og erklærte seg høy beskytter av disse edle studier. Krakow-akade­miet var forløper for det Jagi­el­lo­niske Univer­sitet. Kong Kazimir grunnla også to nye byer, Kazi­mierz og Kleparz, tett inntil gamle Krakow. Nå ble det bygget gotiske kirker og klos­ter­an­legg for blant andre Fran­sis­ka­nere og Domi­ni­ka­nere, som St. Maria-kirken ved markeds­plassen i gamle­byen, og Corpus Christi-kirken og St. Kathe­rines kirke i Kazimierz.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Kong Kazi­miers den Store sørget også for å reno­vere og oppgra­dere Wawelborgen.

Kate­dralen og slottet på Wawel-høyden ble reno­vert, mens draperi­hallen Suki­en­nice og rådhuset ble reist sammen med andre offent­lige bygg i et omfat­tende bygge­pro­gram initiert av kong Kazimir den Store.

Kong Jagiellos epoke 1386–1434

Ladis­laus Jagi­ello (f. 1348 – d. 1434), stor­hertug av Litauen fra 1377–92, ble kronet som konge av Polen i 1386, og grunn­leg­geren av et dynasti som skulle styre Polen i mer enn 200 år. Krakow ble dermed hoved­stad i et konge­rike som strakte seg langt ut over dagens polske land­grenser, og omfattet store områder både i Russ­land og Litauen. Det konge­lige hoffet spilte en avgjø­rende rolle innen kunst- og kulturliv. Frem­stå­ende viten­skaps­menn, huma­nister og kunst­nere kom fra Italia, Tysk­land og andre land.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Illust­ra­sjon av Krakow fra siste halvdel av 1500-tallet. Kilde: Wikipedia.

Den berømte skulp­tøren Veit Stoss kom fra Nurn­berg i 1477 for å skjære et stort alter i tre til St. Maria-kirken på oppdrag fra byens borgere. I dag er dette verdens største skulptur i gotisk stil. Etter ytter­li­gere ombyg­ging og moder­ni­se­ring i 1499 og 1536 fremsto Wawel-slottet som en renes­sanse­perle. Slottet ble blant annet deko­rert med de vakreste og mest kost­bare Arras-gobe­liner fra Flan­dern. Her kan du blant annet se Zygmun­towska-kapellet, som går for å være Polens vakrest utsmyk­kede grav­ka­pell. Krakow og Wawel-borgen var et verdig høysete for den makt og rikdom som Polen rådde over, og sto ikke tilbake for noen annen euro­peisk nasjon i denne tiden.

Krakows gullalder

Krakows stor­hetstid og gull­alder begynte på slutten av 1400-tallet, da byen var hoved­staden for et stort, rikt og mektig konge­rike som strekte seg fra Svarte­havet i sørøst til Øster­sjøen i nord­vest. Dagens Ukraina var den gang i det store og hele en del av Polen. Krakow forble Polens offi­si­elle hoved­stad helt frem til 1791. I år 1596 ble den konge­lige resi­dens, under kong Zygmunt den III. Vasa, flyttet til Warszawa, som etter hvert ble stor­ri­kets poli­tiske sentrum. Kong Zygmunt var også konge av Sverige i peri­oden 1592 til 1599, da han ble avsatt av den svenske Riks­dagen. Kong Zygmunt var barne­barn av Gustav Vasa og sønn av Cath­e­rine Jagel­lo­nica av Jagi­ello-dynas­tiet. Sverige var en euro­peisk stor­makt på denne tiden, og det svenske konge­huset inngikk mange alli­anser for å oppnå makt.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Wawel­borgen var det fremste bevis i Krakow på Polens makt og rikdom.

De konge­lige ble imid­lertid fort­satt kronet i Wawel-kate­dralen, og hit vendte de også tilbake for å stedes til evig hvile. På 1700-tallet opplevde både Krakow og Polen opp- og nedturer. Etter at Russ­land, Prøyssen og Øster­rike inva­derte og delte Polen mellom seg i 1790-årene, ble Krakow under­lagt det Øster­rikske riket. I 1815 bestemte Wien-kongressen at Krakow skulle bli en uavhengig repub­likk, men byen ble nok en gang tvunget inn under Øster­rike i 1846. Keiser Franz Josef I sørget i 1866 for at Krakow igjen ble selv­styrt, og byen ble et viktig og livlig senter. Etter den 1. Verdens­krig ble Polen igjen en selv­stendig nasjon. Krakow ble spesielt hardt rammet av jøde­for­føl­gel­sene under den 2. Verdens­krig. Prak­tisk talt hele den jødiske befolk­ningen ble sendt til Auschwitz og syste­ma­tisk myrdet.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Fra Krakows jødiske ghetto i år 1942. Kilde: Wikipedia.

Museer

Nasjonalmuseet i Krakow / Muzeum Narodowe w Krakowie

Krakows nasjo­nal­mu­seer har flere mindre avde­linger spredt rundt over hele byen, mens du finner hoved­byg­ningen i bydelen Zwierzy­niec rett utenfor sentrum. De perm­a­nente utstil­lin­gene her omfatter polsk kunst etter 1890, og det er ofte inter­es­sante vandre­ut­stil­linger her. Hoved­ut­stil­lingen består av mer enn 500 kunst­verk av Polens moderne kunst­nere, mange av dem fra Krakow. Samlingen består også av deko­rativ kunst og polske våpen og uniformer. Besøk er gratis på søndager, og koster ellers rundt 20 kroner. Museet er åpent på søndager, tirs­dager og tors­dager mellom klokken 10 og 16, og stenger kl. 18 på onsdager, fredager og lørdager. Mandag holder museet stengt.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Muzeum Czar­tory­skich holder til i blant andre denne bygningen Foto: Danuta B. fotopolska.eu.

Czartoryskis Museum / Muzeum Czartoryskich

Czar­tory­skis Museum er verdens­be­rømt for å omfatte ett av Leonardo da Vincis ytterst få male­rier, “Kvinne med hermelin”. Dette flotte museet har imid­lertid flere verdens­skatter å by på; blant annet et drama­tisk land­skap malt av Rembrandt. Utstil­lin­gene omfatter mester­verk fra det gamle Egypt – møbler, glass og tekstiler – en flott samling våpen, samt samlinger fra antikken, romerske, egyp­tiske og greske gjen­stander. Her finnes også omfat­tende samlinger som kan bidra til å belyse Polens historie og viktige personer opp gjennom århund­rene. Czar­tory­skis Museum befinner seg i gamle­byens histo­riske kvarter i et bygnings­kom­pleks på hjørnet av gatene Sw. Jana og Pijarska. Leonardo da Vincis “Kvinne med hermelin” er midler­tidig flyttet til Nasjo­nal­mu­seet, men kommer tilbake i løpet av 2019. Czar­tory­skis Museum finner du i nummer 19 i Sw. Jana street, ikke langt fra byporten Florianska.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Muzeum Czar­tory­skich holder også til i nabo­byg­ningen til den på bildet over. Foto: Danuta / Fotopolska.eu.

Palace of Bishop Erasmus Ciolek /

Palac Biskupa Erazma Ciolka

Palasset er en filial av National Musuem og inne­holder mange kunst­skatter fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken, som tids­riktig presen­teres i 1500-tall-palasset til biskop Erasmus Ciolek. Etter en omfat­tende reno­ve­ring har bygningen fått tilbake sin over­då­dige prakt slik det var, som resi­dens og tumle­plass for et ørkes­løst aris­to­krati fra 1400-tallet. I første etasje finner du museets samling av orto­doks kirke­kunst fra 1400-tallet og frem til 1900-tallet, som anses å være Polens fineste. I annen etasje finner du polsk kirke­kunst fra middel­al­de­rens 14- og 1500-tall, i tillegg til en portrett­sam­ling av nobi­li­teter fra 1500- til 1700-tallet. Museets flot­teste gjen­stander er to gotiske skulp­turer, Madonna av Kruz­lowa fra cirka 1420 og Getse­mane av Veit Stoss fra cirka år 1485. Museet holder åpent fra 10–16 på søndager og tirs­dager, onsdager, tors­dager og fredager og lørdager 10–18. Gratis adgang på søndager og stengt på mandager.

Nasjonalgalleriet for polsk 1800-tallskunst

Dette fine museet holder til i den histo­riske draperi­hallen Sucien­nice, som befinner seg midt på markeds­plassen Rynek Glowny i gamle­byen. Her finnes en rekke første­klasses kunst­verk, både male­rier og skulp­turer av polske 1800-tallskunstnere.

Arkeologisk Museum

/ Muzeum Archeologiczne
Dette unike museet finner du i gaten Poselska nr 3, og intet annet sted kan du se en slavonske gud, ettersom denne nesten 2 meter høye stein­fi­guren med 4 ansikter er den eneste som noen sinne er funnet. Museets perm­a­nente utstil­linger omfatter Krakow for 1000 år siden, Det gamle og middel­al­derske Malo­polska, Gamle Egypt og Egypts guder. Museet er også kjent for å ha inter­es­sante midler­ti­dige tema­ut­stil­linger og vandre­ut­stil­linger. Museet holder til i en middel­al­der­fest­ning, som ble omgjort til et palass, deretter et kloster og siden et fengsel.

Krakow, arkeologisk museum, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Fra utstil­lin­gene til Muzeum Archeo­lo­giczne i Kraków. Foto: Deli­mata Wikipedia.

Åpent søndager mellom klokken 10–14, mandager mellom 9 ‑14, tirs­dager mellom 12–14, onsdager mellom 9–14, tors­dager mellom 14–18, og fredager mellom 10–14. Stengt på lørdager.

Krakows Historiske Museum

/ Muzeum History­czne Miasta Krakowa
Dette museet er spredt på en rekke bygninger i gamle­byen Stare Miasto og i den jødiske bydelen Kazi­mierz. Her finner du utstil­linger som doku­men­terer Krakows utvik­ling og byens innbyg­gere gjennom tidene. Kart, doku­menter, stempler og segl, scep­tere, ringer og laug­sym­boler og ‑gjen­stander. Her er også en berømt samling jule­krybber. Her er en over­sikt over samt­lige enheter som er orga­ni­sert under Krakows Histo­riske Museum. Besøks­sen­teret ligger midt i gamle­byen på markeds­plassen med adressen Rynek Główny 1. Åpnings­tider er onsdag til søndag mellom klokken 10–17.30. Stengt på mandager og tirsdager

Museum for Jødisk Historie & Kultur

I jøde­kvar­talet i Kazi­mierz ligger Den gamle syna­gogen, den eldste jødiske reli­giøse bygningen i Polen, fra ca. 1480. Syna­gogen ble ødelagt av brann i 1557 og gjen­opp­bygd i renes­sanse­stil. Under den andre verdens­krigen ble syna­gogen brukt som lager av nazis­tene. I dag inne­holder syna­gogen et jødisk museum med en inter­es­sant utstil­ling av gjen­stander og bilder som doku­men­terer den jødiske kulturen og deres historie i Polen. Åpnings­tider fra onsdag til søndag mellom klokken 9–16, og fredager mellom 10–17. Mandag stengt.

Universitetet Collegium Maius

Krakow har Polens eldste univer­sitet, et gotisk bygnings­kom­pleks bestå­ende av vakre, gamle bygninger med arkader rundt en borg­gård der en brønn fra 1500-tallet utgjør senteret. Her bodde profes­so­rene i annen etasje, mens de under­viste studenter som Coper­nicus og den kommende pave Johannes Paul II i fore­les­nings. I univer­si­te­tets museum finner du blant annet Chopins piano og det som påstås å være verdens eldste globus fra 1510. På globusen kan du tydelig se et defor­mert Amerika, som ble oppdaget 18 år tidli­gere, i 1492. Museet er åpent mellom klokken 10–15 på mandag, onsdag og fredag, mellom 10–18 på tirsdag og torsdag, og mellom klokken 10–14 på lørdager.

Markeder og Shopping

Du finner flere kjøpe­sentre i nærheten av gamle­byen. Mange av Krakows moderne kjede­bu­tikker ligger i Flori­anska, gågaten bak Maria­kirken. Her finner du også selv­sten­dige forret­ninger. Smykker av rav og forskjel­lige krys­tall­varer er de mest typiske gjen­stan­dene som mange kjøper når de besøker Krakow.

Sukiennice, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Suki­en­nice er draperi­hallen fra middel­al­deren, hvor man handlet tekstiler som kom østfra.

Kles­hallen Suki­en­nice midt på markeds­plassen har et bredt utvalg av slike varer, i tillegg til suve­nirer. Hver desember forvandles sentrum av Krakows gamleby til et flott og stem­nings­fullt jule­marked som glitrer av lys på den snøhvite markeds­plassen. Gate­bo­dene selger bruks­kunst, deli­ka­tesser, hånd­verk, som for eksempel lokal­pro­du­serte leker i tre, mat og drikke til å nyte på plassen, oster, pølser, jule­pynt og suve­nirer. Det arran­geres også konserter på jule­mar­kedet, som åpner den 1. desember og avsluttes først på nyåret.

Antikkmarkeder

Hala Targowa er et stort antikk­marked som er åpent hver søndag mellom 07.00 og 13.00. På dette markedet bys det frem et stort utvalg av sølv, smykker, gamle våpen, møbler, post­kort, kunst­gjen­stander, gamle leker og diverse rari­teter. Plac Nowy er navnet på torget i den jødiske bydelen Kazi­mierz. Her finner du et omfat­tende uten­dørs­marked som holder åpent hver lørdag mellom 8 om morgenen til kl 14.  Her går det mye i antik­vi­teter, bruks­kunst og rari­teter, samt gamle bøker. Her er det mulig å gjøre gode kjøp. Mili­tær­ef­fekter fra verdens­kri­gene, medaljer, mili­tær­klokker, ordener og Lenin­sta­tuer selges eksem­pelvis for rime­lige priser. Merk deg at det finnes mange små, åpne sight­see­ing­busser som viser deg rundt i Kazi­miers. Vi anbe­faler at du tar en rundtur med en slik, før du even­tuelt begir deg til fots i denne bydelen.

Stary Kleparz

Stary Kleparz er et matmarket som har eksis­tert i over 500 år. Her finner man et utrolig utvalg av frisk frukt, grønn­saker, ost og kjøtt.

Krakow – dagsturer til andre nærliggende steder på Unescos Verdensarvliste

I tillegg til at gamle­byen i Krakow er på Unescos liste over Verdens­arven, er også konsen­tra­sjons­leiren Auscwitz, de gamle trekir­kene mot den Slova­kiske grensen, salt­gru­vene i Wielickska og den vesle byen Kalwaria Zebrzy­dowska med sitt klos­ter­an­legg og sine 42 katolske kirker på denne presti­sje­fylte listen over kultur­minner. Det finnes dess­uten flere sever­dig­heter i Krakows umid­del­bare nærhet. Drøye ti kilo­meter oppover elven Vistula, i vestlig retning, ligger bene­dik­ti­ner­klos­teret Tyniec, opprin­nelig fra 1000-tallet, som er godt tilrette­lagt for besø­kende. På nord­siden av elven finner du også den zoolo­giske hagen, og det vakre, 1600-talls barokke Bielany-klos­teret. Hit går det båtturer fra foten av Wawel-borgen.

Utflukter

Saltgruven Wieliczka

Salt­gruven Wieliczka ligger i byen Wieliczka drøye 10 kilo­meter sørøst for Krakow. Salt­gruven Wieliczka har vært i drift siden 1000-tallet og ble i 1978 oppført på UNESCOS liste over verdens kulturarv. Gruven er inndelt i flere nivåer mellom 57 og 198 meters dybde, med mer enn 300 kilo­meter med under­jor­diske innsjøer og ganger med deko­ra­sjoner, skulp­turer og altere skåret ut i saltstein.

saltgruven Wieliczka, 10 km utenfor Krakow, Unesco Verdensarv, middelalder, Sør-Polen, Polen

Fra nedgangen til salt­gruven Wieliczka 10 kilo­meter utenfor Krakow.

Gruven ble åpnet for publikum midt på 1800-tallet, og som en følge av dette ble den St. Kingas kapell skåret og utsmykket i peri­oden 1895 og 1928. Denne ”kate­dralen” av salt er svært vakker og regnes som høyde­punktet for de 1,2 millioner besø­kende som hvert år kommer hit for å nyte denne merke­lige attrak­sjonen. En 3,5 kilo­me­ters vandre­rute lar besø­kerne få oppleve de viktigste sever­dig­he­tene, blant annet gruve­ut­styr som viser den tekniske utvik­lingen fra middel­al­deren til i dag.

Wieliczka-gruven, Krakow, Unesco Verdensarv, middelalder, Sør-Polen, Polen

Skulp­turer utskåret i bergs­altet i Wieliczka-gruven, som er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Auschwitz / Birkenau (60 km)

Når du er i Krakow har du mulig­heten til å besøke en annen desti­na­sjon på Unescos liste over Verdens­arven, nemlig konsen­tra­sjons­leiren Auschwitz. Auschwitz ligger i Birkenau cirka 60 kilo­meter vest for Krakow, og repre­sen­terer en av mennes­ke­he­tens største skam­pletter. Det gjør et stort inntrykk å besøke Auschwitz, hvor nazister utryddet hundre­tu­sener jøder – barn, kvinner og menn, blant annet så godt som hele Krakows jødiske befolk­ning. Auschwitz ble et statlig museum i 1947, og det er gratis adgang hit.

Auschwitz, Krakow, Unesco Verdensarv, Sør-Polen, Polen

Konsen­tra­sjons­leiren Auschwitz er også oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Flere arran­gører tilbyr guidede turer inklu­sive trans­port fra Krakow. Blant annet kan du delta på en 3,5- timers engelsk­språklig guidet omvis­ning, som koster cirka 175 kroner pr person.

Ojcow Nasjonalpark (27 km)

Nord for Krakow ligger Polens minste nasjo­nal­park, Ojców, som er lett tilgjen­gelig for en fottur i vakker natur. Her finner du bratte klippe­for­ma­sjoner, raviner og over 400 grotter, noen av dem over 300 meter dype. Parken har også flere slott og fest­ninger, og i ett av dem, Pieskowa Skała, ligger et kunstmuseum.

Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Krakows gamleby Stare Miastro med den enorme markeds­plassen Rynek Glowny – Basi­lica Santa Maria til høyre og Suki­en­nice midt på plassen. Foto: © www.krakow.pl.

Basilica Santa Maria, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Den gotiske Basi­lica Santa Maria fra siste del av 1200-tallet ligger ved markeds­plassen Rynek Glowny og ruver i bybildet.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Midt på markeds­plassen står statuen av poeten og forfat­teren Adam Mickie­wicz (1798–1855). Foto: © www.krakow.pl.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Den vesle romanske kirken St Adal­bert fra cirka år 1100 ligger i det ene hjørnet av markeds­plassen Rynek Gowny vis-à-vis Basi­lica Santa Maria.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Er man glad i sight­seeing med hest og kjerre, så finnes det mulig­heter i Krakow, for å si det slik.

Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Barbican er en type runde fest­nings­verk som kom på moten rundt år 1500. Flere byer i Tysk­land og Polen har slike, som en forpost til hoved­by­porten. Foto: © www.krakow.pl.

Barbican, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Lengst nord i gamle­byen Stare Miasto ligger Barbican, en 1500-talls­borg foran bymu­rene, som et ekstra forsvar for byen.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Basi­lica Santa Maria er en viktig kirke i den katolske byen Krakow.

St Maria, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Basi­lica Santa Maria har en used­vanlig vakkert deko­rert himling.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Fra de meget vakre og sever­dige inte­ri­ø­rene i Basi­lica Santa Maria. Polen er et sterkt reli­giøst katolsk land. Vis respekt hvis du besøker kirker. Foto: Targeman / Wikipedia.

Mariackaplassen, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Mariack­a­plassen i kveldslys – et glimt av Basi­lica Santa Maria til venstre, mer gotisk arki­tektur til høyre – kirken Santa Barbara.

Sukiennice, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

I dag er det småbu­tikker inne i den gotiske draperi­hallen Suki­en­nice fra middelalderen.

Krakow, Unesco Verdensarv, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Maly Rynek eller Den lille markeds­plassen ligger paral­lelt med den store med Basi­lica Santa Maria i mellom. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Fra den lille markeds­plassen som var kjøtt­marked i middel­al­deren kan du se spirene til Basi­lica Santa Maria.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Gamle­byen Stare Miastro med Rynek Glowny til venstre og det gamle kjøtt­mar­kedet Maly Rynek til høyre. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Tårnet er det eneste som står igjen av middel­al­de­rens rådhus ved markeds­plassen Rynek Glowny.

Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Wawel­høyden med den konge­lige borgen, Wawel­ka­te­dralen og borg­gården i renes­sanse­stil. Foto: © www.krakow.pl.

Wawelborgen, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Wawel­borgen sett fra elven.

Wawelborgen, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Wawel­borgen var kongelig resi­dens og inne­holder museer med blant annet kronjuvelene.

Wawel, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Den flotte Wawel­borgen med kate­dralen og de mange kapel­lene, sett fra sørsiden.

Wawel-høyden, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Ved de svært solide murene som omgir middel­al­der­slottet på Wawelhøyden.

Wawel-slottet, Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

På vei inn i den stor­slåtte borg­gården til Wawel-slottet i renessansestil.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Fra utstil­lingen «The Lost Wawel» i Wawel­borgen, der akeo­lo­giske funn er utstilt. Foto: Diether / Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Gaten Grodzka går fra markeds­plassen ned til Wawal­høyden med borgen. Foto: © www.krakow.pl.

 Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Krakows gamle syna­goge oppført i peri­oden år 1556 til 1563 er ikke lenger i bruk – den kalles The High Syna­goge ‑på grunn av høyden. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Unesco Verdensarv, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Syna­goga Wysoka eller Den høye Syna­gogen er fra midten av 1500-tallet og ikke lenger i bruk. Flotte kalk­ma­le­rier ble avdekket under restau­re­ring. Foto: pl:Wikipedysta / :Birczanin.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Bygningen som huser det juri­diske fakul­tetet Colle­gium Iuri­dicum ble oppført i peri­oden år 1403–1406 og ligger nederst i gamle­byen. Foto: Cancre / Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

En av de aller første stein­kir­kene som ble reist i Krakow er den romanske kirken St Adal­bert fra cirka år 1100 i det sørlige hjørnet av markeds­plassen Rynek Glowny. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Treenign­hets­kirken ligger ved Domi­ni­ka­ner­plassen i gamle­byen. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

St Marcus er en romansk kirke som ble grunn­lagt år 1262 av hertug Bole­slav for augs­ti­ner­munker impor­tert fra Praha. Kirken ligger øverst i gamle­byen. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Sør-Polen, Polen

Et av tårnene i den delen av bymuren som frem­deles står.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Wawel­borgen slik den så ut på slutten av 1500-tallet. Tresnitt av Georg Braun og Frans Hogen­berg fra år 1613 / Wikipedia.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

En garver beskrevet i Balt­hasar Behem Codex fra år 1503 – Krakow i bakgrunnen. Kilde: Wikipedia.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Illust­ra­sjon av Krakow fra cirka år 1610. Kilde: Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Kazimir den Store styrte fra år 1333 til år 1370 og under ham opplevde Krakow gode tider. Maleri av Leopold Löffler. Kilde: Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Kong Kazimir den Stores sarkofag befinner seg i Wawel-kate­dralen. Foto: Pko / Wikipedia.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Kazimir den III, også kalt den Store, signerer freds­av­talen i år 1366 etter krigen med Litauen. Kilde: Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Stor­her­tugen Ladis­laus Jagi­ello av Litauen grunnla et dynastis om skulle styre i mer enn 200 år. Kilde: Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Jagi­ello arvet dette enorme riket etter den ungarske kongen Louis, som styrte noen år etter kong Kazi­mirs død, frem til Jagi­ello kom til makten i år 1386. Kilde: Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Kong Zygmund den III. Vasa, etter­kommer av svenske­kongen Gustav Vasa, styrte det polsk-litau­iske riket fra år 1587 til sin død i 1632. Kilde: Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Fra syna­gogen Alte Schul i den jødiske bydelen Kazi­mierz – foto fra 1939. Kilde: Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Stem­nings­fullt i gaten Kano­nikza ved Wawel­borgen. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Her finner du det konge­lige nasjo­nale kunst­mu­seet i Wawelborgen.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Kong Zygmunts sønn Wladyslaw tok over som konge etter farens død i år 1632 – hans sverd er utstilt i Wawel­borgen. Kilde: Wikipedia.

Krakow, Leonardo da Vinci, Czartoryski Museum i Krakow

Du finner et av Leonardos få olje­ma­le­rier, Kvinne med hermelin, i Krakow i samlin­gene til Czar­toryski Museum – men det er utstilt i Wawel­borgen fra år 2013.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Palasset til biskop Ciolek utgjør en del av Nasjo­nal­mu­seet i Krakow. Foto: Cancre / Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Hoved­byg­ningen til Natio­nal­mu­seet ligger ved gaten al Maja 3 utenfor gamle­byen. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Hipolit House, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Krakows histo­riske museum er spedt i en rekke bygninger i gamle­byen, som f eks Hipolit House ved St Mary Square. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Old Synagoge, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Den gamle syna­gogen fra rundt år 1480 ligger i Kazi­mierz og er en del av Krakows Histo­riske Museum. Foto: © Muzeum History­czne Miasta Krakowa.

Krakow, Unesco Verdensarv, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Jagi­el­lo­nian Univer­sity ble grunn­lagt av kong Kazimir den Store på 1360-tallet. I dag huser denne flotte bygningen Museum Colle­gium Maius. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Santa Barbara, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Kirken Santa Barbara som ligger ved siden av Basi­lica Santa Maria er åpen for besø­kende og nesten et museum i seg selv. Foto: © www.krakow.pl.

Krakow, Zygmunt-kapellet, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Wawel­borgen inne­holder flere museer – også Zygmunt-kapellet med gull­kuppel. Foto: © www.krakow.pl.

 Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Eksempel på Arras-gobe­liner i Wawel­sam­lin­gene. Kilde: Wikipedia.

Krakow, Unesco Verdensarv, Sukiennice, Basilica Santa Maria, gamlebyen Stare Miasto, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Glowny, Wawelborgen, Kazimierz, Sør-Polen, Polen

Fra salt­gruven Wieliczka, oppført på Unescos liste over Verdensarven.