Den historiske delen av Lindau ligger på en liten øy, Lindau Insel, snaue hundre meter ut i den vakre Bodensee. Lindaus historie strekker seg helt tilbake til romertiden, da byen ble grunnlagt som en fiskerkoloni på tre av øyene. I dag kan Lindau by på en gamleby med kirker og hus fra middelalderen. Lindaus fremste landemerker er de to gamle fyrtårnene ved innseilingen til havnen, det eldste fra 1200-tallet.

Mer om Lindau

Lindaus gamleby dekker meste­parten av Lindau Insel, og vender ut mot havne­om­rådet på sørsiden av øya. I vest ligger pussig nok en stor jern­bane­sta­sjon, sammen med en omfangsrik kirkegår. Den nord­lige delen av øya er viet til fritids­havner, noen forret­nings­bygg og en liten park, alt på over­siden av hoved­veien Zwan­zi­ger­strasse, som går på tvers av hele øya, fra jern­bane­brua i nord­vest til bilbroen og gang­broen i nordøst. Alt nedenfor Zwan­zi­ger­strasse utgjør Lindaus sjar­me­rende histo­riske senter – og det er ganske mye.

Marktplatz, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Neptun­fon­tenen på Markt­platz i Lindaus omfat­tende histo­riske bydel.

Lindaus historiske senter og Altes Rathaus

Lindaus mest sentrale gate er bilfri og heter Maxi­mi­li­an­strasse. Langs denne gaten vil du finne bebyg­gelse helt tilbake fra gotisk tid på 12–1300-tallet. Her ligger stor­slåtte patri­sierhus med skygge­fulle arkader på grunn­planet, som gjør at du kan gå flere kvar­taler tørr­skodd, hvis det regner. Midt­veis i den trive­lige Maxi­mi­li­an­strasse finner du plassen Reichs­platz med det aldeles prakt­fulle rådhuset, opprin­nelig oppført mellom år 1422 og år 1436. Rådhuset ble i sin tid oppført i gotisk stil og ble i år 1576 tilført en trappe­gavl i renes­sanse­stil. På hoved­fa­saden har rådhuset en prakt­fullt utsmykket trapp, som leder til en flott forhall, som igjen leder til den gotiske råds­salen hvor det ble avholdt Reich­stag –  riksdag i årene 1496–97. Fasaden på baksiden er vakkert deko­rert med byens historie, i tradi­sjo­nell bayersk stil. Altes Rathaus – det gamle rådhuset – huser i dag deler av Riksdags-biblioteket.

Altes Rathaus, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Lindaus Altes Rathaus – gamle rådhus – påbe­gynt i år 1422 og siden godt vedlikeholdt.

Mer om Lindaus historiske senter og Maximilianstrasse

Maxi­mi­li­an­strasse er Lindaus hoved­pulsåre. I denne gågaten finner du en rekke restau­ranter, kafeer og kneiper med uten­dørs serve­ring. Enkelte steder langs denne kose­lige blan­dingen av en gågate og en lang plass, finner du også flere eksempler på de gamle arkade­hu­sene, både i gotisk og renes­sanse­stil. I begge ender av Maxi­mi­li­an­strasse ligger det gamle kirke­bygg. Den eldste heter St Peters-Kirche og ligger ved Schran­nen­platz, ved siden av tårnet Diebs­turm – tyvens tårn – nær jern­banen. Diebs­turm er et kruttårn fra år 1380. St Peters-Kirche er nevnt alle­rede på 1000-tallet og er sann­syn­ligvis enda eldre, også kalt Fischer-kirche – fiskernes kirke. På den ene lang­veggen finner du en tidliggotisk rødpig­ment­teg­ning av den hellige Chris­to­pherus. Lindau nevnes for øvrig i skrift­lige kilder første gang i år 882 av en munk fra St Gallen, der for øvrig det såkalte Lindau-gospelet fra 800-tallet ble kopiert. Den skrift­lige kilden forteller om et kvinne­kloster, “Unser lieber Frauen unter den Linden” i Lindau, grunn­lagt av grev Adal­bert av Rätien.

Maximilianstrasse, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Maxi­mi­li­an­strasse er den bilfrie hoved­gaten i Lindaus histo­riske bysenter. Foto: Baikonur/Wikipedia.

Mer om Lindaus gamleby og Maximilianstrasse

I den andre enden av gågaten Maxi­mi­li­an­strasse, ved Markt­platz, finner du de to store kirkene i Lindau, nemlig Stephan-Kirche og Münster Maria-Kirche. Den første er protes­tan­tisk, opprin­nelig fra 1180-tallet, ombygd til rokokko-stil sent på 1700-tallet. Müns­ter­kirken St Maria er katolske og ble oppført etter bybrannen i år 1728, på rester av av tidli­gere kirker, den eldste antas å ha vært grunn­lagt her cirka år 1100.

Stephan-Kirche og Maria-Kirche, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Gamle­byen på øya Lindau Insel, med de to kirkene Stephan-Kirche og Maria-Kirche.

Ved Markt­platz ligger også en annen viktig sever­dighet, nemlig Stadt­mu­seum, i det stase­lige herskaps­huset Haus zum Cavazzen i barokk stil fra år 1729. Dette flotte huset har tradi­sjo­nell bayersk fasade­ma­ling med dyp plas­tisk virk­ning og et kraftig, valmet tak. Maxi­mi­li­an­strasse for øvrig har flere bygninger fra 14- og 1500-tallet i tradi­sjo­nell bayersk arki­tektur. Gamle­byen har flere smale smug og trange passa­sjer, som går ut fra Maxi­mi­li­an­strasse. Smuget In der Grub går paral­lelt med hoved-gågaten, og mellom disse to fine gåga­tene går det flere smug. Gamle­byen har mange små plasser med uteser­ve­ringer, og en mengde butikker.

den bayerske løven, havnen, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Lindau, havnen og den bayerske løven, som uanfektet glaner mot vest.

Mer om Lindaus gamleby – havnen

Lindau har en av Europas mest karak­te­ris­tiske havne­inn­sei­linger. På hver side av innsei­lingen, ytterst på utstik­kerne, står det tårn. Löwe­turm har en hvilende løve øverst, og er nesten 800 år gammelt. På motsatt side står det høyere   fyrtårnet Neue Leucht­turm fra midt på 1800-tallet. Havnen strekker seg langs (nesten) hele sørsiden av Lindau Insel, og har en fin havne­pro­me­nade. De eldste byde­lene finner vi rundt Maxi­mi­li­an­strasse og In der Grub, samt helt sørøst i byen, ikke langt fra parken med kasi­noet og gang­broen. Her finner du en perle av en gamleby med skakke hus, trange smug, småhaver og trive­lige bymiljøer.

 Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Nok en gang – det nye fyrtårnet til venstre, og Lindaus symbol, den bayerske løven til høyre.

Det går faste ferge­ruter til Rorsach i Sveits, Konstanz i Tysk­land og Bregenz i Øster­rike. Byhop­ping langs Bodensee kan være en god idé til en spen­nende og anner­ledes sommerferie.

Lindau arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften.

Havnen, Altstadt, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Pano­rama over Lindaus havn.

Lindau Insel, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Lindaus gamleby ligger på øya Lindau Insel, bortenfor jernbanen.

 Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Bodensee er en stor og vakker sjø i Sør-Tyskland.

 Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Lindau – den karak­te­ris­tiske innsei­lingen til havnen med den sittende bayerske løve til venstre.

Mangenturm fra år 1180, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Lindaus havn med det eldste fyrtårnet Mangen­turm fra år 1180, som også var vakt­tårn i den gamle bymuren.

 Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Den bayerske løve skuer ut over Bodensee fra havnen i Lindau.

 Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Baksiden av rådhuset har også en flott fasade.

Rathaus, Altstadt, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

…men det er trappe­fa­saden som går for å være den grommeste.

In der Grub, Altstadt, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra smuget In der Grub i gamlebyen.

Altstadt, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Det er livlig i Lindaus havne­om­råde i sommersesongen.

Altstadt, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

det er flere smug mellom de to viktigste gåga­tene, Maxi­mi­li­an­strasse og In der Grub.

Altstadt, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Morgen­stem­ning i Lindaus havn.

Altstadt, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Det arran­geres båtturer på vakre Bodensee fra Lindau.

Mangenturm, fra år 1180, Altstadt, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

Lindaus havn med det eldste fyrtårnet Mangen­turm, fra år 1180.

En annen av Boden­sees ærver­dige damp­drevne svaner.

St Mariakirken, Marktplatz, Altstadt, Historisk, Lindau, Bodensee, Sør-Tyskland, Tyskland

St Maria-kirken ligger ved Markt­platz i Lindau.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.