Lübeck er en av de fineste, mest levende middelalderbyene i hele Europa. Hansastadt Lübeck var i siste del av middelalderen en av Tysklands viktigste handelsbyer, og selve knutepunktet for Hansa-forbundet, som hadde viktige forgreininger til Norge, særlig Bergen og Tønsberg. Lübeck er i dag en meget pittoresk by med gågater, brostein, kneiper, barer og restauranter med utendørs servering i en historisk ramme som det ikke finnes maken til i hele verden. Lübeck ble år 1987 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Lübeck

Når du vandrer rundt i Lübeck, så ser du rødt. Mursteins­rødt. Det kommer av at (nesten) hele byen fra middel­al­deren og frem til nå, er oppført i bygge­ma­te­rialet murstein – eller Back­stein (bake­stein – murstein stekes til fast, hard form i ovner), som tyskerne kaller det. Det inne­bærer at store deler av den histo­riske bebyg­gelsen er i såkalt “Back­steingotik”, eller mursteingo­tikk, som vi sier.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Pano­rama over Lübecks Altstadt – byen med de 7 tårn. Mari­en­kirche med tvil­ling­tår­nene troner bak Markt­platz med det berømte rådhuset. Foto: © ReisDit.no.

Dette er en retning innen den gotiske stilen som er vanligst i Nord-Europa, selv om vi også finner den lenger sør. Når du sitter på en av gamle­byens mange plasser, så er du omgitt av denne vakre arki­tek­turen. Selv om mye av bebyg­gelsen ble skadet under den andre verdens­krigen, så har møysom gjen­opp­byg­ging gitt aldeles strå­lende resul­tater – Lübeck er da også blitt et meget popu­lært reisemål. TV-serien Huset Budden­brook baserte seg på romanen av samme navn, skrevet av byens store sønn, nobel­pris­vin­neren Thomas Mann.

Lübeck, Schleswig-Holstein, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Hansaforbundet, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Slik skal du nærme deg Lübecks histo­riske sentrum, gjennom Holstentor – en av de opprin­ne­lige bypor­tene fra 1400-tallet.

En nærmere titt på Lübecks historiske sentrum

De fleste som besøker Lübecks gamleby kommer inn fra vest og passerer Holstentor – Holsten-byporten, som ble oppført i siste del av 1400-tallet etter tegninger av flamske arki­tekter. Holstentor er i dag byens vare­merke, som du blant annet finner avbildet på embal­la­sjen til byens spesia­litet, marsipan. Lübeck ligger på en liten øy, naturlig formet ettersom elven Trave deler seg før gamle­byen og samler seg igjen nedenfor, før den slår seg sammen med elven Wakenitz. Lübeck var dermed lett å forsvare ettersom elve­lø­pene utgjorde voll­graver. Lübeck hadde dess­uten adkomst fra Øster­sjøen via Traves brede løp fra byen og ut til havet.

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Utsikt over den fine havnen fra broen ved byporten Holstentor. Legg merke til de flotte husfa­sa­dene i barokk stil, ofte eldre hus ombygd på 1600-tallet for å følge moten.

Mer om Lübecks historiske sentrum

Hvis du ser til høyre når du går over broen etter Holstentor, så ser du havnen. Her er det ytterst livlig sommerstid, på uteres­tau­ran­tene langs kanalen med vakker utsikt over bebyg­gelse fra middel­al­deren, 15- og 1600-tallet. Lübeck har også en fantas­tisk flott byport fra år 1444 på nord­siden av gamle­byen, den høye Burgtor i sengo­tisk stil, med kuppel fra 1600-tallet og barokken. Mer om Burgtor i nest siste avsnitt.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübeck anno 1552 – svært detal­jert tresnitt av Diebel. Kilde: Wikipedia.

Litt om Lübecks tidlige historie

Lübecks historie kan følges tilbake til 700-tallet da byen oppstod som en slavisk boset­ning – Liubice – langs en gammel handels­rute som gikk fra Nord­sjøen nord­over mot Elben. Byene Lübeck, Wismar, Stral­sund og Schwerin ligger i et område mellom elvene Elbe og Oder, som for tusen år siden tilhørte den vest-slaviske stammen Obot­rit­tene, også omtalt som Vendere, som på 800-tallet var alli­erte av Karl den Store på grunn av trus­selen fra Danmark. De eldste delene av Lübecks fest­nings­an­legg er datert år 816, på samme sted som Burgtor i dag står. Lübecks navn er avledet av Liubice, som betyr «Den kjære», er første gang nevnt i skrift­lige kilder av misjo­næren Adam av Bremen år 1076. Liubice ble angrepet og brent ned av en annen slavisk stamme i år 1127. Dermed var tiden inne for tysk kolonisering.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Detalj fra det hånd­skrevne lovverket Bardewik Codex – Lübecks lover fra år 1294. Kilde: Wikipedia.

Lübeck blir tysk

Den tyske utgaven av Lübeck ble grunn­lagt i år 1143 av Adolf II von Schau­en­burg und Holstein. Henrik Løve fratok grev Adolf herre­dømmet over byen og området rundt, etter at Lübeck brant ned i 1157/58. Henrik gjen­opp­bygde og utvidet byen i 1159. I 1160 ble byen bispe­sete og i 1188 kom Lübeck under Det tysk-romerske riket. Deretter ble Lübeck erobret av Danmark fra 1203 til 1225, men kom i 1226 på nytt under keiseren, og fikk status som fristad og frihan­delsby i Det tysk-romerske rike år 1226, noe som skulle bety mye for byens utvik­ling. Lübeck hadde i mellom­tiden inngått en viktig handels­av­tale med Hamburg, som regu­lerte toll­satser og eien­dommer. Byrådet kontrol­lere nå hvem som fikk tilgang til tomter, samt plikter og rettig­heter – en modell for det senere Hanse­at­for­bundet. Lübeck ansees som den første selv­sten­dige bystat i middel­al­de­rens Nord-Europa, og som mønster for Stock­holms byplan.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Som fristad fikk Lübeck rett til å slå egne mynter – her Lübecker Gold­gulden fra år 1341. Kilde: Wikipedia.

Hansatid og stor velstand

Lübeck opplevde nå en rivende utvik­ling og ble snart en av Nord-Europas mest velstå­ende handels­byer, på grunn av sin gode stra­te­giske posi­sjon ved Øster­sjøen. Ikke minst ble tilgangen til salt fra Salz­gitter et viktig konser­ve­rings­middel for fisk – både fra Norge og Øster­sjøen. Handels­for­bundet, som i første omgang skulle regu­lere handelen mellom byene langs Øster­sjøen, utviklet seg med tiårene til det mektige Hansa­for­bundet, som hadde sin første offi­si­elle samling, «Hansetag», år 1358. I stor­hets­tiden i siste halvdel av 1300-tallet styrte Hanseat-forbundet handelen i 160 byer over hele Nord-Europa – fra England i vest via Neder­land, Sverige, Norge og Tysk­land, til Riga og Tallin i øst. Da Visby ble angrepet og ødelagt av den danske kongen Valdemar Atterdag i år 1361, ble Lübeck naturlig Hansaens moderby. I 1370 ble kong Valdemar tvunget til å inngå en freds­av­tale med det nå forma­li­serte Hansa-forbundet gjennom den såkalte «Freden i Stral­sund». Lübeck var nå Tysk­lands nest største og mektigste by, nest etter Köln.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübeck anno 1493 skildret i leksi­konet Nürn­berg-krönike. Kilde: Wikipedia.

Fra storhetstid til glemsel

Lübeck ble på grunn av sin velstand gjen­stand for en rekke angrep og urolig­heter gjennom 1400-tallet, og involverte seg på den katolske siden i kjøl­vannet av refor­ma­sjonen i 1517, noe som ikke skulle lønne seg. Danske­kongen Chris­tian III beseiret Lübeck i år 1534, og forsøkte en kort tid å styre byen til egen fordel. Selv om Lübeck snart gjen­vant sin selv­sten­dighet, gikk det lang­somt nedover med byens makt og økonomi. I år 1615 fikk byen et helt nytt fest­nings­an­legg, uten at det skulle hjelpe – oppda­gelsen av Amerika og Asia skapte helt nye handels­veier og Lübeck havnet i bakevjen. I år 1669 ble den siste Hansetag avholdt og Hanseat-forbundet formelt avviklet.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den impo­ne­rende byporten Burgtor i nord-enden av Lübecks gamleby, omfatter også et flott museum om Hansa­tiden. Foto: © ReisDit.no.

Du får størst utbytte når du beveger deg til fots i gamle­byen. Her er utrolig mye å se, og du blir belønnet dersom du lar blikket vandre både høyt og lavt. Når du kommer inn i gamle­byen er du fra første meter omgitt av histo­risk arki­tektur, stort sett mursteins-bebyg­gelse, men også bindings­verkshus og pussede barokk­fa­sader. Det flot­teste er kanskje at ingen av husene er helt like. Mange av dem har flotte deko­ra­sjoner og noen av bindings­verks­hu­sene har detalj­rike treskjæ­ringer i bjelke­la­gene. Over alt i Lübeck finner du serve­rings­steder, enten på de åpne plas­sene eller innen­dørs – ofte tradi­sjons­rike kneiper og restauranter.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks Altstadt – gamle­byen med St. Petri­kirche til høyre og Mari­en­kirche til venstre.

De viktigste severdighetene fra middelalderen

Noe av det første du legger merke til med Lübeck, er de høye kirke­tår­nene, i alt syv stykker. Når du har passert det første kvar­talet på vei inn fra Holstentor, ligger den domi­ne­rende Mari­en­kirche på venstre hånd. Pussig nok er denne større enn byens kate­dral, Lübecker Dom. Ved bakre del av skipet til denne enorme gotiske mursteins-kirken med to tårn ligger Markt­platz med byen berømte Rathaus (rådhus) fra år 1226.

Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Den trive­lige og popu­lære Markt­platz med det gotiske rådhuset til høyre.

Rathaus er en litt frem­med­artet bygning med en rekke spir rundt skjerm­fa­sa­dene med buer. Spesielt, men flott. Markt­platz er Lübecks mest popu­lære samlings­sted. Hit kommer både besø­kende og fast­bo­ende for å nyte et skum­mende glass omgitt av histo­riske bygninger.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra innsiden av det gamle rådhuset – Rathaus. Foto: © reisdit.no.

Rådhuset og de andre bygnin­gene som omgir denne vakre plassen, har arkader. På markeds­plassen står også det opprin­ne­lige Markt i gotisk stil; en liten åpen over­bygd hall med plass til boder rundt. Ved plassen ser du også en staselig hvit bygning i renes­sanse­stil, som tidli­gere var mursteinsrød. Her finner du Rats­keller, en av byens bedre restau­ranter. Mari­en­kirche er også verd et besøk, ettersom du her kan se helt unik kirke­kunst fra forskjel­lige epoker, blant annet et trip­tych, en tredelt alter­tavle, prakt­fullt utskåret og malt i Antwerpen i år 1518.

Heiliger-Geist-Hospital, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Heiliger-Geist-Hospital er Europas mest komplette i sitt slag, og har smale, spisse tårn som strekker seg mot himmelen på den vakre gotiske fasaden.

Heiliger-Geist-Hospital

Denne unike hospi­tal­byg­ningen fra 1200-tallet er en av de aller best bevarte i sitt slag i hele Europa. Det virker som om middel­al­de­rens bygg­mestre i denne byen var besatt av tårn, også Heiliger-Geist-Hospital har smale, spisse minaret-liknende tårn som strekker seg mot himmelen på den vakre gotiske fasaden. Hele anlegget er T‑formet og du kommer inn i kort-enden i vest­sek­sjonen, den gotiske toski­pede hall­kirken fra cirka 1285, vakkert deko­rert med ribbe­hvelv, skulp­turer og veggmalerier.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra hagen til Heiliger-Geist-Hospital hvor det ble dyrket grønn­saker og frukt til eget bruk. Foto: © ReisDit.no.

Heiligen-Geist-Spital omfatter også utearealer hvor man i middel­al­deren dyrket frukt og grønn­saker til eget bruk, samt en vakker hage. Heiliger-Geist-Spital ble et mønster for andre byers sykehus i middel­al­de­rens Nord-Europa.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den gotiske Jacobi-Kirche fra 1400-tallet er Lübecks sjøfarts-kirke og ligger rett ved Heiliger-Geist-Spital. Foto: © ReisDit.no.

Kun en husrekke unna Heiliger-Geist-Spital ligger St. Jakobi-Kirche fra 1400-tallet, sjøfarts­kirken fremfor noen i Lübeck, en vakker mursteins­kirke med høye spir og hvit­kalkede vegger inne i. Her er en redningsbåt – en såkalt Pamir, utstilt i det ene tårn­ka­pellet, som et symbol på tilknyt­ningen til dem som fant sitt arbeide på havet. Både Heiligen-Geist-Spital, Gertru­den­her­berge og St. Jakobi-Kirche er for øvrig en del av pile­grims­ruten Jakob­sweg til Santiago del Compos­tela i Spania.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, St. Annen-Museum, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

I St. Annen-Museum i det tidli­gere Augus­ti­ner­klos­teret i St. Annen-Straße 15 kan du oppleve denne flotte alter­tavlen malt av Hans Memling. Foto: St. Annen-Museum.

Augustinerklosteret St-Annen

Augus­ti­ner­klos­teret er i dag omgjort til museum for kirke­kunst. Her finner du en mengde altere, som ble bestilt av byens bedre­stilte fami­lier til deres kirke­ka­peller. Med penger kunne man kjøpe sitt eget fami­lie­ka­pell i en av byens fem kirker, og på den måten skaffe seg ekstra hurtig passe­ring gjennom skjærs­ilden og derfra fri adgang til para­diset. Her finner du blant annet alter­tavler av den flamske renes­sanse­kunst­neren Hans Memling, samt et flott alter skåret av byens egne kjente kunstner Bernt Notke.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

I St. Annen-Museum kan du også se De kloke jomfruer, som tidli­gere stod i Burg­kirche. Foto: St. Annen-Museum.

Litt om byens øvrige middelalderkirker

Lübecker Dom er en stor og vakker middel­al­der­kirke i mursteingo­tisk stil, ferdig­stilt i år 1341. Denne kirken har en bemer­kel­ses­verdig alter­tavle, et 17 meter høyt kors med Kristus, som strekker seg mot taket fra en skille­vegg med gotiske buer. Korset skal være skåret ut av et enkelt stykke eiketre. Muse­ums­kirche St Katha­rinen er en klos­ter­kirke bygget av fran­sis­ka­nere på 13–1400-tallet, og Jaco­bi­kirche, en 1400-talls­kirke som senere ble ombygd til barokk stil. Begge kirkene kan by på flott kirke­kunst i tillegg til vakker arki­tektur med mange fine detaljer.

Lübecks viktigste museer

Et av Lübecks mest besøkte museer er Hein­rich- und Thomas-Mann-Museum, som holder til i det såkalte Budden­brook-Haus, i Mengs­trasse vis-à-vis Mari­en­kirche. Fami­lien Mann bodde her i store deler av 1800-tallet, og Thomas mann skrev romanen med samme navn som bygningen og fikk Nobels Pris i Litte­ratur for den i år 1929. Museet doku­men­terer fami­liens liv og brød­rene Hein­rich og Thomas’ liv, etter at de i 1933 i protest mot nazi­styret forlot byen og Tysk­land. Et annet privathus som i dag er museum er Schab­bels­haus i Mengs­trasse 48–50. Dette huset ble oppført cirka 1560 i renes­sanse­stil og fikk på 1700-tallet en vakker gilde­hall i over­dådig barokk stil. Schab­bels­haus er åpent for publikum, i tillegg til å huse en restaurant.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra hoved­gaten Engels­grube som går fra St Jacobs­kirche til elven Trave, finner du mange trive­lige bakgårder og smug med svært gammel bebyg­gelse. Foto: © reisdit.no.

Den beskjedne østkanten av Lübecks gamleby

Mens Lübeck ofte forbindes med kjøp­men­nenes patri­sierhus, har også gamle­byen en mer beskjeden side, i den østlige delen nedenfor byporten Burgertor. Her består kvar­ta­lene av en mye mer sammen­satt bygnings­masse, med smale smug tvers gjennom bakgårder og langs små hage­flekker. Her finner du såkalte Höfe, gårds­plasser og tun, med til dels svært sjar­me­rende bebyg­gelse og omgivelser.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Her fra gamle­byen i øst – et hjem for enker etter sjøfa­rende oppført på 1700-tallet. Foto: © ReisDit.no.

Fra nord og den gamle byporten Burgertor går Grosse Burger­starsse forbi Heiligen-Geist og Jacobi-kirche ned til Mari­en­kirche med tvil­ling­tår­nene og Markt­platz med det gotiske rådhuset. Vis-à-vis Jacobi-kirche finner du det kjente skip­per­lags­huset “Haus der Schif­ferge­sells­haft” fra år 1535, som i dag huser en elegant restau­rant med samme navn, som du besøke hvis du er i Lübeck. Bestill bord på forhånd, restau­ranten er svært populær. Det er for øvrig i strøket rundt Mari­en­kirche de flot­teste patri­sier­hu­sene fra Hansa-tiden befinner seg. Ta deg god tid her.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Burgtor var den tredje byporten man måtte gjennom i middel­al­deren, før man ble sluppet inn i gamle­byen. Foto: © ReisDit.no.

Lübecks forsvarsverk

Siden middel­al­de­rens bymurer ble oppført, var det på gammel (romersk) maner fire inngangs­porter til bykjernen, fra nord, øst, sør og vest. De brolagte veiene gikk gjennom Holstentor i vest og Burgtor i nord – begge er bevart for etter­tiden. Gjennom Burgtor var det i alt tre byporter man måtte gjennom, for å komme inn i byen fra nord. Burgtor var den innerste av de tre bypor­tene. Når man slapp gjennom den første for å bli under­søkt, var man i klemme, og kom ingen vei. Det samme gjaldt «sluse» nummer to, før man ble grun­di­gere under­søkt og ble tillatt å slippe inn i selve byen. Sikker­heten ble tatt på alvor, for å si det mildt.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Parti fra innsiden av Burgtor – dagens Hanse­mu­seum. Foto: © ReisDit.no.

Burgtor er en del av et omfat­tende forsvars­an­legg som delvis ble ombygd på 1200-tallet til også å omfatte et kloster. I dag utgjør meste­parten av Burgtor-anlegget Lübecks flotte Euro­päisches Hanse­Mu­seum. Museet omfatter blant annet noen prakt­fulle saler og rom med vakre vegg­ma­le­rier fra middel­al­deren. Her finnes også en egen liten avde­ling som repre­sen­terer Bergen, med tørr­fisk og annet tids­riktig interiør.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Vakkert deko­rerte ribbe­hvelv fra middel­al­deren i Hanse­mu­seum i Burgtor. Foto: © ReisDit.no.

Museet er moderne med ganske mini­ma­lis­tiske utstil­linger. Det er ikke mye infor­ma­sjon å finne. Man kan få opp audio­vi­suell infor­ma­sjon ved å legge billetten på visse punkter. Jeg er personlig ikke så begeistret for denne måten å gjøre det på. Her er plass nok til å gi mye infor­ma­sjon. Uansett er dette museet flott og verd å få med seg, spesielt den opprin­ne­lige arki­tek­turen, som taler for seg, både ut mot sjøen og inn mot byen. Jeg ville ikke vært denne opple­velsen foruten.

Nabobyen Travemünde og fergeforbindelser

Fra nabo­byen Travemünde, en vakker by med flott bade­strand, er det ferge­for­bin­delse med Trelle­borg og Malmö i Sverige og den finske hoved­staden Helsing­fors. Det er 17 km mellom Travemünde og Lübeck, og alt etter behov kan man bo i den ene byen for besøk i den andre.

Lübeck arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Reisdit.no har vært på byvand­ringer i Lübeck. Gå inn på bloggen her eller her, og skroll deg et stykke ned på siden forbi Hamburg, til Lübeck.

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Petri­kirche fra 1300-tallet og Mari­en­kirche med tvil­ling­tårn står for tre av byens syv høye tårn.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Typisk smug i Lübecks Altstadt – gamleby. Foto: © ReisDit.no.

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Rådhus­fa­saden er i hollandsk renes­sanse­stil, med gotisk skjerm­fa­sade bak, ved den trive­lige møte­plassen Markt­platz i gamlebyen.

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Det er idyl­lisk langs elve­ka­nelen Trave, som går rundt Lübecks histo­riske senter.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den 19. september 1188 signerte keiser Fredrik den 1. Barba­rossa et frihets­brev til Lübeck og området rundt byen. Kilde: Wikipedia.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Keiser Frederik den II. av Det tysk-romerske riket signerte Lübecks andre frihets­brev. Kilde: Wikipedia.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Etter den daske erob­ringen mellom 1203 og 1225, ble Lübeck igjen tysk, og fikk et nytt frihets­brev fra keiseren av Det tysk-romerske riket, denne gangen Barba­rossas barne­barn, Frie­drich den II. Kilde: Wikipedia.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks segl anno 1280. Kilde: Wikipedia.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübeck anno 1750 skildret av Matt­häus Slutter. Kilde: Wikipedia.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks Markt­platz anno 1820 – lite hadde endret seg gjennom de siste 3 århund­rene – til venstre det opprin­ne­lige «Markt» i gotisk stil, en liten åpen hall med plass til boder. Kilde: Wikipedia.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Den vakre renes­sanse­trappen på baksiden av rådhuset. Foto: © reisdit.no.

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Tilnærmet tids­riktig i Lübecks livlige havneområde.

Holstentor, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Lübecks vakre Holstentor fra middelalderen.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Gamle­byen i Lübeck ligger på en øy som er omgitt av elven Trave på begge sider.

Pano­rama vest­over sett fra tårnet til St. Petrikirche.

Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Dette deko­rerte karna­pp­vin­duet er å finne på Lübecks gotiske rådhus.

Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Dette deko­rerte karna­pp­vin­duet er å finne på Lübecks gotiske rådhus.

Haus der Schiffergesellschaft, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Lübeck kan by på fantas­tiske bygninger i gotisk stil fra middelalderen.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Også under renes­sansen ble det brukt murstein som bygge­ma­te­riale i Lübecks Altstadt. Foto: © ReisDit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra Heiliger-Geist-Spitals stor­slåtte vest­fa­sade. Foto: © ReisDit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Denne vakre salen møter deg når du går inn i Heiliger-Geist-Hospital. Foto: © ReisDit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Denne vakre tredelte alter­tavlen – et såkalt triptyk – finner du i vest­enden i Heiliger-Geist-Hospital, innenfor portalen mot gaten.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Typisk fra Lübecks Altstadt – her er det mye middel­alder-bebyg­gelse. Foto: © ReisDit.no.

Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Eksempel på gate­bilde i Lübeck med ymse arki­tek­to­niske stilretninger.

Zwarte-altar mit Madonna, Marienkirche, Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein, Hansaforbundet, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Markt, Nord-Tyskland, Tyskland

Det sengo­tiske hoved­al­teret i Lübecks Mari­en­kirche kalles ofte «Zwarte-altar mit Madonna» og er laget i Antwerpen i det Herrens år 1518. Legg merke til kisen med solbriller.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra et kvartal med meget gammel bebyg­gelse, sett fra tårnet til St. Petri-kirche. Foto: © reisdit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Eksempel på passasje inn til bakgår­dene, en såkalt Gange. Foto: © reisdit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

På innsiden av disse trange Gangene hvor du må bøye deg ned for å komme inn, er det flotte bygnings­mil­jøer. Foto: © reisdit.no.

Lübeck, hanseatforbundet, Schiffergesellschaft, Nord-Tyskland

I dette vakre middel­al­der­huset finner du restau­ranten Schif­ferge­sell­schaft. Foto: © reisdit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Du finner også eldgamle bygninger i bindings­verk i Lübecks gamleby. Foto: © ReisDit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Lübecks gamleby kan by på mange sjar­me­rende partier. Foto: © ReisDit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Burgtor der du finner det sever­dige Euro­päisches HanseMuseum.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Byport nummer to før man slapp inn i byen gjennom Burgtor. Foto: © ReisDit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Fra Burg­tors gotiske spiss­bue­hvelv i den delen av forsvars­an­legget som omfattet et kloster i middelalderen.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Modell av den ytterste og første av tre byporter man måtte gjennom for å komme inn i Lübeck i middele­la­deren. Foto: © ReisDit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Hansestadt Lübeck, Sciffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Hanse­mu­seums avde­ling middel­al­deren i Bergen. Foto: © ReisDit.no.

Lübeck, Trave, Østersjøen, middelalder, Europäisches HanseMuseum, Backsteinsgotik, Ostsee, Unesco Verdensarv, Gamlebyen, Altstadt, Rathaus, Hansestadt Lübeck, Schiffergesellschaft, Holstentor, Burgtor, Mecklenburg Vorpommern, Nord-Tyskland

Burgtor by night – fra innsiden av den gamle byporten. Foto: © ReisDit.no.