Menton er en typisk sørfransk kystby, som omfatter en bratt og pittoresk gamleby med murhus i pastellfarger slik tradisjonen er i denne delen av Frankrike. Menton har badestrender på begge sider av klippen, der byen ble anlagt en gang i antikken. Menton er siste stopp på Cote d’Azur og grensen til er Italia bare en drøy kilometer lenger øst.

Mer om Menton

Menton består av to deler, gamle­byen på klippen, og “nybyen” som strekker seg i vest­over med flotte strender og hoteller, villaer og herskapshus i Belle Epoque-stil, slik vi kjenner dem fra Cannes og Nice. I dag er mange av dem omgjort til leilig­hets­kom­plekser. Foran nybyen finner du også de lengste stren­dene. På østsiden av gamle­byen ligger to mindre, men meget fine bade­strender foran de gamle arka­dene hvor fisker­bå­tene ble lagret i gamle­dager. Litt bortenfor bade­stranden er det en stor gjeste­havn for lyst­båter – og dem er det mange av i Menton – både havgå­ende luksus-yatcher og seil­båter. Denne gamle vakre byen er populær, også blant jetsettere.

Gamlebyen, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

De lengste bade­stren­dene ligger på østsiden av den flotte og bratte gamle­byen i Menton.

Litt om den vakre gamlebyen i Menton

Mentons gamleby er et funn for deg som liker å gå på oppda­gel­ses­ferd. Husene er gjennom århund­rene bygd nesten oppe på hver­andre, vegg i vegg, stedvis kun adskilt av trange brosteins­lagte smug og trapper, av og til så smale at du kan strekke ut armene og berøre hver side. Noen steder kommer du til steder hvor du møter de smaleste murhus du kan tenke deg, oppført på den vesle tomten der to smug deler seg.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er mye spen­nende å oppdage i gamle­byen i Menton. Foto: tourisme-menton.fr.

Rundt hvert hjørne venter alltid nye over­ras­kelser – rett som det er dukker en vann­post fra middel­al­deren opp, og plut­selig finner du en restau­rant eller bar med uten­dørs serve­ring som klorer seg fast på et terras­sert smug. Hele tiden er du omgitt av pastell­farger, et fers­ken­farget hus med turkis balkong, et rosa hus med oransje dør, og slik fort­setter det i alle Provences vakre sjat­te­ringer. Menton er for øvrig en ganske stille og rolig by.

gamlebyen, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

En gammel vann­post i Mentons male­riske gamleby som har sett og hørt det meste. Foto: tourisme-menton.fr.

Mer om Mentons gamleby

Sentralt i gamle­byen finner du to kirker i barokk stil, Basi­lique St Michel og Chapelle de Péni­tents Blancs. Den først nevnte, Basi­lique St Michel Archangel fra år 1619, er med sitt kraf­tige barokke tårn den største og den som synes best. Kirken er vakkert usmykket, blant annet med en alter­tavle fra 1560-årene av renes­sanse­kunst­neren Manchello. Kirken ligger ved Parvis St Michel, hvor det i sommer­halv­året arran­geres konserter. På en av husveg­gene kan du se Grimaldi-fami­liens våpen­skjold. Fra denne vesle plassen leder trapper ned mot hoved­gaten og stranden, og videre opp til nabo­kirken og gamle­byen. Når du er i Menton må du ikke gå glipp av utsikten fra den store kirke­gården Vieux Chateau, som ligger på et platå øverst i gamlebyen.

Vieux Chateau, Basilique St Michel Archange, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Utsikt over gamle­byen og de barokke kirkene fra Vieux Chateau. Basi­lique St Michel Archange har det høye tårnet. Foto: tourisme-menton.fr.

Mer om gamlebyen, gågatene og markedet

Langs foten av klippen som gamle­byen er bygd på, går en smal gågate ved navn Rue Longue. Her finnes en mengde butikker, kafeer, barer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Her er det farge­rikt, livlig og masse å se. Det arran­geres flere forskjel­lige type markeder på forskjel­lige steder i løpet av uken i Menton. Det viktigste markedet (for innbyg­gerne) er fersk­vare­mar­kedet i Les Halles, Marché Couvert, et fiske, grønn­saks- og kjøtt­marked på Quai de Monléon, hver morgen og formiddag – på søndag er det klesmarked.

Marché Couvert på kaien Quai de Monleon, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Hver dag unntatt søndag er det fersk fisk å få kjøpt i markeds­hal­lene Marché Couvert på kaien Quai de Monleon. Foto: tourisme-menton.fr.

Hver morgen kan du besøke alt-mulig-markedet Marché du Carei, i Prome­nade du Maréchal Leclerc. Lørdag morgen finner du markedet Marché du Bastion, på Quai Napo­léon II, mens det på fredager arran­geres markedet Brocante, på Place aux Herbes. Du må få med deg et av marke­dene og for all del ikke gå glipp av den sjar­me­rende gågaten. Det er for øvrig markeder i de itali­enske nabo­byene Venti­miglia på fredager til klokken 16, i San Remo tirsdag og lørdag morgen, og i Bordiguera torsdag morgen.

Jean Cocteaus, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

En av Jean Cocteaus vagt utflip­pede fresker, som pryder veggene i museet i den gamle borgen ved havnen. Foto tourisme-menton.fr.

Mentons viktigste museer

Det er 3 museer i Menton som er verd å få med seg i Menton. I Musée des Beau-Arts finner du et spen­nende utvalg itali­ensk og fransk kunst fra 1200-tallet frem til i dag. Bygningen Palais Carnolés, som huser museet, var i sin tid resi­dens for Monacos hertuger, og ligger i den nyere bydelen i vest, ikke langt fra stren­dene. Ved foten av gamle­byen er det anlagt en park, hvor du finner Musée Jean Cocteau i det gamle 1500-talls­fortet ved havnen. Film­in­struk­tøren og drama­ti­keren Cocteau deko­rerte deler av museets inte­ri­ører, men døde før museet sto ferdig. I november 2011 åpnet et nytt, spek­ta­ku­lært museum i moderne arki­tektur, nemlig Musée Jean Cocteau Collection Severin Wunderman. Samlin­gene omfatter verk av Cocteau og andre viktige kunst­nere som Modig­liano og Picasso. Det kan disku­teres om arki­tek­turen til det nye museet er til fordel for Menton.

Strandpromenade, Musée de la Prehistoire, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra den vakre strand­pro­me­naden langs havet ved den nyere bydelen. Her ligger Musée de la Prehis­toire. Foto: tourisme-menton.fr.

Musée de la Préhis­toire har mange spen­nende gjen­stander fra både byens historie, og fra arkeo­lo­giske utgra­vinger. Blant annet finner du en 30 tusen år gammel hode­skalle fra stein­al­deren, som i sin tid ble fokus for mange kontro­ver­si­elle rase­teorier. Museet stiller også ut kunst av Maurice Utrillo og Raol Dufy. Det strekker seg en flott strand­pro­me­nade langs havet i hele byens utstrek­ning. Langs denne finner du også mange butikker og restau­ranter. Merk deg også den farge­rike hagen Jardin Fontana Rosa, anlagt av forfat­teren Blaco Ibanez fra Valencia i det spanske Cata­lonia, til minne om litte­ra­tu­rens mestere.

historisk, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Foto­grafi tatt i siste halvdel av 1800-tallet, da byen var oppdaget av engelske og russiske aris­to­krater. Foto tourisme-menton.fr.

Litt om Mentons historie

Menton er en meget gammel by og har vært bebodd i umin­ne­lige tider. I romer­tiden lå Menton ved den romerske hoved­veien Via Julia, som strakk seg mellom Piacenza i Italia til Arles ved elven Rhone i Frank­rike. Menton blir først på 1000-tallet en by av noen betyd­ning, da greven av Venti­miglia anla Chateau du Puypin på Pépin-høyden, nord og vest for sentrum av gamle­byen. På 1200-tallet overtok Vento-fami­lien fra Genova makten i Menton, og bygde sitt palass der hvor nå kirke­gården Vieux Chateau i dag ligger, for øvrig der den gamle romerske veien gikk. Første gang Menton nevnes i skrift­lige kilder, er den 21. juni år 1262, i en freds­av­tale mellom Anjou-kongen Charles og repub­likken Genova. Mentons belig­genhet på grensen mellom to av middel­al­de­rens stor­makter gjorde byen til et attrak­tivt stra­te­gisk mål.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Noe i Menton har sikkert forandret seg, men mye er ved det gamle. Foto: tourisme-menton.fr.

Mer om Mentons historie

Menton ble så kjøpt av Charles Grimaldi i år 1346 – fami­lien som styrte over hertug­dømmet Monaco. Menton forble faktisk under­lagt Monaco helt frem til den franske revo­lu­sjonen i år 1789. Nå fulgte en omtum­lende tid for Menton, i urolige tider skiftet grense­byen hender mellom Frank­rike, Monaco, Sardinia og hertug­dømmet Savoy, og ble først i år 1861 under­lagt fransk styre.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Proven­calsk stem­ning i skum­ringen Foto: tourisme-menton.fr.

Turismen begynte alle­rede på slutten av 1800-tallet å bli en viktig næringsvei for Menton. Engelske og russiske aris­to­krater bygde luksu­riøse hoteller i stor­slått Belle Epoque-stil, som frem­deles preger Mentons nyere bydel vest for gamle­byen – i tillegg til et kasino som frem­deles er popu­lært. Menton har et spesielt mikro­klima, som gjør at sitrus­frukter trives spesielt godt her. I januar arran­geres det en fargerik sitrus­fest i byen.

citrus, feste, fiesta, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Mye tyder på at sitrus­fester i sitt innerste vesen er gøy. Tanke­vek­kende hva man kan få ut av fem om dagen.

Vi anbe­faler på det ster­keste å se nærmere på Mentons utmer­kede web-sider www.tourisme-menton.fr, som inne­holder et vell av opplys­ninger, tips og fotos som ikke har fått plass i denne guiden.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er lett å se at Menton tilhører Provence og Côte d’Azur.

Gamlebyen, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Gamle­byen i Menton er svært inter­es­sant, med en god del bevart middelalderbebyggelse.

Belle Epoque, arkitektur, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Eksempel på Belle Epoque i «nybyen» i Menton, på vest­siden av gamlebyen.

Vieille Ville, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

I gamle­byen i Menton har man visst å utnytte hver centimeter.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Menton er lett gjen­kjen­nelig med gamle­byen og det kraf­tige kirketårnet.

kirker, gamlebyen, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Her kommer du opp på plassen ved de gamle kirkene.

Gamlebyen, smug, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Menton har mange smale, trange smug og trapper oppover i gamlebyen.

St Michels, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

St Michels kirke­spir ruver i Mentons gamleby.

Vieux Chateau, gamlebyen, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Den store og særegne kirke­gården Vieux Chateau ligger øverst i gamle­byen i Menton. Foto: tourisme-menton.fr.

Vieux Chateau, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra kirke­gården Vieux Chateau. Foto: tourisme-menton.fr.

Musée Jean Cocteau Collection Severin Wunderman, Menton, Sør-Frankrike

Musée Jean Cocteau Collection Severin Wunderman er et stykke moderne arki­tektur, som vi aldri har sett maken til – heldigvis. Foto: Tango­paso / Wikipedia.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

…en og annen fet lystyatch finner også sjøveien hit…

Jardin Fontana Rosa, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Fra den under­lige kunst­ner­hagen Jardin Fontana Rosa. Foto: tourisme-menton.fr.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

…ooooh, isn’t it chaaar­ming? En viss turist­faktor må du regne med. Foto: tourisme-menton.fr.

Musée Jean Cocteau, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

du finner Musée Jean Cocteau i 1500-talls-fortet ved havnen. Foto: tourisme-menton.fr.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Menton er jo strengt tatt så vakker at man får lyst til å slenge seg selv i veggen.

Gamlebyen, pastis, Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Husk at orien­te­rings­evnen avtar propor­sjo­nalt med antall pastis. Foto: tourisme-menton.fr.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Mentons palmer har det fint og vokser i høyden. Foto: tourisme-menton.fr.

Menton, Alpes Maritimes, Provence, Cote d'Azur, Sør-Frankrike, Frankrike

Meget, meget gammelt i gamle­byen. Foto: tourisme-menton.fr.