Nürnberg er en av Tysklands og Bayerns viktigste historiske og kulturelle skattkister. Nürnberg er cirka tusen år gammel, og gamlebyen er omgitt av de samme bymurene som på 1500-tallet, kanskje før det også. Nürnberg var en viktig samlende Reichstagsstadt (Riksdagsby) for keiserne i Det tysk-romerske riket siden middelalderen, og stedet for rettsoppgjøret etter Nazi-Tysklands sammenbrudd i år 1945. Men først og fremst er Nürnberg en hyggelig, gammel, velbevart og levende by med flotte museer og historiske severdigheter.

Mer om Nürnberg

Nürn­bergs histo­riske senter Altstadt har helt siden 1200-tallet vært delt på midten av elven Pegnitz. Den nedre delen av gamle­byen heter Lorenz-Seite (Lorenz-siden) og er omtrent av samme omfang som den øvre delen, hvor Kaiser­burg (keiser­borgen) ligger. Begge disse gamle byde­lene utgjør til sammen Altstadt (gamle­byen) og er i sin helhet omgitt av bymurer fra senmid­del­al­deren. Flere av de gamle bypor­tene med vakt­tårn står den dag i dag, med navn som Maxtor, Neutor, Spitt­lertor, Frau­entor, Königstor, Mari­entor og Laufertor.

Nürnberg,Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Hele Altstadt i Nürn­berg er omsluttet av bymurer fra middelalderen.

Både bymu­rene og Nürn­berg for øvrig gjen­nom­gikk store ødeleg­gelser under den andre verdens­krigen, men ble nøyaktig gjen­opp­bygd etter gamle tegninger og foto­gra­fier på forbil­ledlig måte. Når vi i dag sammen­ligner Google Earth med gamle­byens grunn­plan fra 1500-tallets plan­teg­ning, ser vi at gate­nett og bygnings­masser er forbløf­fende uendret. Noen moderne bygninger har dess­verre sluppet til innenfor de gamle murene, med slikt er åpen­bart ikke til å unngå, ei heller i Tysk­land, som har tradi­sjoner for å ta vare på det gamle med respekt. Vi hater det.

Nürnberg,Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra den øvre delen av Nürn­bergs Altstadt med bindings­verkshus og uteres­tau­ranter, oppunder festningsverkene.

Mer om Nürnbergs Altstadt – gamleby

Som i alle andre eldre euro­pe­iske byer er det de eldste kirkene som bestemmer hvor folk møtes og ting foregår – for her ligger også de gamle plas­sene. Og slikt endrer man ikke sånn uten videre. I gamle­byens øvre del er det den gotiske Frau­en­kirche, som har fått byens viktigste møte­plass foran den vakre vest­fa­saden sin. Her ligger nemlig Haupt­markt – hoved­mar­kedet – og det betyr ganske enkelt at her finnes byens trav­leste og viktigste markeds­plass eller torg­plass. På Haupt­markt finner du torg­marked hver dag fra mandag til lørdag fra klokken 07 til klokken 20. I tillegg finnes det en rekke kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring rundt denne viktige plassen.
For andre markeder sjekk: nuernberg.de/internet/marktamt/hauptmarkt.html

Nürnberg,Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Tysk grun­dighet i alle ledd preger både Altstadt og festningsanleggene.

Frauenkirche på Hauptmarkt

Frau­en­kirche ble for øvrig oppført som en hall­kirke uten side­skip i peri­oden mellom 1352 til cirka 1360 på ordre fra keiser Karl IV, på stedet der den tidli­gere jødiske syna­gogen hadde stått. Denne ble revet i år 1349 etter at den jødiske befolk­ningen ble lynsjet – sann­syn­ligvis fordi de fikk skylden for pesten Svarte­dauen som rammet befolk­ningen også her.

Hauptmarkt med den gotiske Frauenkirche, Nürnberg,Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Haupt­markt med den gotiske Frau­en­kirche fra 1300-tallet. Her er det torg­marked hver dag fra klokken 07 til klokken 20.

Frau­en­kirche ble innviet i år 1358 som keiserlig hoff­ka­pell. Vest­fa­saden har en inter­es­sant utsmyk­ning, nemlig Männ­lein­laufen, et kunst­ferdig urverk med beve­ge­lige menneske­fi­gurer, til minne om innstif­tingen av Goldene Bulle i år 1356. Hver dag klokken 12.00 åpner lukene seg, og klokke­spillet starter. På plassen Haupt­markt, ved siden av rådhuset, står også en av Nürn­bergs viktigste sever­dig­heter, nemlig Schöne Brunnen med 40 malte skulp­turer. Schöne Brunnen ble bygd i peri­oden 1385–96 i sengo­tisk stil, og erstattet med en kopi i 1903. Origi­nalen står i Germa­nischer Museum.

Rathaus, Nürnberg,Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­bergs flotte Rathaus – rådhus – er oppført gjennom flere stil­epoker – renes­sansen på lang­siden og gotikken til høyre.

Mer om Hauptmarkt – Rathaus

Rathaus – rådhuset – ved Haupt­markt består i dag av bygnings­deler fra forskjel­lige peri­oder. Den delen av bygningen som vender ut mot markeds­plassen er i gotisk stil og ble opprin­nelig bygd i peri­oden mellom år 1332 og 1340 og ombygd på 14- og 1500-tallet. Senere, på 1600-tallet ble vest­fa­saden mot Rathaus­platz, samt borg­gården bygd i renes­sanse­stil. Mellom det øvre hjørnet av rådhuset og St-Sebaldus-kirken finner du for øvrig et lite bygg, som i dag huser en brat­wurst-restau­rant. Her får du servert en av byens spesia­li­teter, Nürn­berger Brat­wurst, første gang skriftlig doku­men­tert i år 1313. Området rundt Nürn­bergs eldste kirke St Sebaldus består stort sett av bilfrie soner.

Dürer Haus, Albrecht Dürer, Nürnberg,Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Dürer Haus – huset der renes­sanse-kunst­neren Albrecht Dürer ble født og vokste opp, er i dag museum åpent for publikum.

Nürnberg og museene

Nürn­berg ble tidlig en viktig kulturby i Tysk­land og Europa. Spesielt på 14- og 1500-tallet opplevde byen er rivende utvik­ling innen handel, kunst, hånd­verk og kultur. Renes­sanse­kunst­neren Albrecht Dürer ble født her, og huset han vokste opp i er museum, belig­gende rett nedenfor fest­ningen. Andre viktige museer er det fantas­tiske Germa­nisches Natio­nal­mu­seum (mer om det i eget kapittel), Kunst­halle Nürn­berg, Kunst­ve­rein Nürn­berg, Neues Museum Nürn­berg, Nürem­berg Spiel­ze­ug­mu­seum (leke­tøy­mu­seum) og Nurem­berg Trans­port Museum.

Nazisamling i Nürnberg, dokumentasjons-museet, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Sør-Tyskland, Tyskland

Nazi­sam­ling i Nürn­berg, før krigen. I dag kan du besøke doku­men­ta­sjons-museet i den ufer­dige kongress­hallen. Foto: Nürn­berg Stadtarchiv.

Det enorme halv­sir­kel­for­mede Docu­men­ta­tion Center Nazi Party Rally Grounds er også åpent for publikum, med fotos og doku­men­ta­sjon som kan få noen hver til å bli tanke­full. Nürn­berg hadde stor symbolverdi for Hitlers Tredje Rike, ettersom byen var Reich­stadt under det Tysk-Romerske Riket i nesten 1000 år. Av samme grunn ble byen også bombet inten­sivt av de allierte.

St Sebaldus-Kirche – Nürnbergs eldste kirke

St Sebaldus er en flott gotisk kirke bygd i peri­oden mellom år 1230 og 1270. Den første delen av koret i romansk stil, deretter med et markant høyere tilbygd kor i gotisk stil, som gir kirken en bemer­kel­ses­verdig profil i lengderetning.

St Sebaldus-Kirche, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

St Sebaldus-Kirche med «påskjøtt», vesentlig høyere kor i gotisk stil.

Kirken er også den eldste evan­ge­lisk-lutherske i byen, innviet i år 1525 etter refor­ma­sjonen. St Sebaldus har et tydelig forbilde i kate­dralen i Bamberg, med doble tårn i vest­verket, som flan­kerer en fler­sidet apside. Kirken er meget vakkert deko­rert innvendig, med blant annet en alter­tavle skåret av mesteren Veit Stoss på slutten av 1400-tallet, kjent fra flere used­vanlig intri­kate og vakre alter­tavler, blant annet i Krakows Maria­kirke. Noen av bygnin­gene her er virkelig gamle, og en av dem, vis-à-vis kirkens nord­lige tårn, Sebalder Pfarrhof fra 1360-årene har et karnapp i gotisk stil – origi­nalen finnes i Germa­nischer Museum, mens dagens karnapp er en kopi fra år 1902.

Kaiserburg, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Kaiser­burg er den vest­ligste og den eldste av de tre gamle fest­nings­ver­kene nord i Altstadt.

Kaiserburg

Kaiser­burg ligger på en høyde helt nord i den øverste bydelen i Altstadt, på over­siden av elven Pegnitz. Kaiser­burg er omgitt av byens eldste fest­nings­verk fra 1100-tallet. Kaiser­burg består egentlig av tre fest­nings­an­legg, de eldste til venstre for femkant­tårnet “Funfeck­turm” som du kommer til når du går opp Burgs­trasse. Dette tårnet er for øvrig den eldste bevarte bygningen i Nürn­berg, fra år 1040, og tilhører fest­nings­an­legget Burg­gra­fen­burg. Her kan du gå inn i Kaiser­burgs to borg­gårder til venstre, hvor du finner Sinwell­turm, Tiefem Brunnen, Doppel­ka­pelle og Palas.

Kaiserburg med det runde Sinwellturm, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Inne i den første borg­gården i Kaiser­burg med det runde Sinwellturm.

Kaiser­burg er et museum som tar inngangs­penger. Den store bygningen som henger sammen med tårnet på høyre side er et ungdoms­her­berge, tidli­gere de keiser­lige stal­lene. Umid­del­bart til høyre for denne bygningen finner du (i østlig retning) det høyeste tårnet, Lugins­land og befest­ninger fra 1400-tallet. Arkeo­lo­giske utgrav­ninger ved Kaiser­burg har for øvrig avdekket borg­rester fra 900-tallet. Denne bydelen kalles Burg­viertel, som betyr «borg­fjerde­delen». Her oppe under fest­nings­ver­kene ligger det trive­lige gamle bindings­verkshus, og flere restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring. Du har ikke opplevd Nürn­berg hvis du ikke har vært her oppe. Avstan­dene i Altstadt – gamle­byen – er korte.
Kaiserburg, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Kaiser­burgs første borg­gård med vakkert deko­rerte hus, sett i en litt annen vinkel.

Stadtmuseum Fembohaus

Stadt­mu­seum Fembo­haus ligger i Burgs­trasse 15, mellom Haupt­markt og Kaiser­burg på nord­siden av elven. Fembo­haus er Nürn­bergs eneste bevarte store kjøp­mannshus i senre­nes­sanse­stil og i dag et bymu­seum for Nürn­bergs 950 år lange historie. Flere andre av de prakt­fulle borger­hu­sene ble dess­verre ødelagt under Den andre verdens­krigen. I Fembo­haus kan du se en rekke utstil­linger som beskriver byen Nürn­berg gjennom nesten tusen år. Utstil­lin­gene er tema­tisk oppbygd for å gi innblikk i forskjel­lige sider av bylivet gjennom tidene. Her finnes også et multi­vi­sjons­show som doku­men­terer byens utvik­ling gjennom århundrene.

Handwerkergasse, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Hand­wer­ker­gasse er et smug med hånd­ver­kere og hygge­lige serve­rings-steder. Foto: © 2011 Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg.

Altstadt og Lorenzseite, sør for elven Pegnitz

Denne delen av byen har flere fine histo­riske sever­dig­heter å by på. Spesielt populær er området ved den gamle byporten Königstor (Konge­porten), hvor det i byens hjørne helt nede til venstre i dag er et gammelt bymiljø med hånd­ver­ker­be­drifter – kalt Hand­ver­ker­gasse – hånd­ver­ker­smuget, omgitt av bymurer. Her finnes det flere hygge­lige serve­rings­steder, i tillegg til hånd­ver­kerne. Det flun­kende nye og moderne nabo­bygget Neues Museum für Kunst und Design er full­stendig malplas­sert, og inne­holder nettopp moderne kunst og design. I denne delen av gamle­byen er det for øvrig svært tett mellom restau­ran­tene, og svært livlig om kveldene.

Mauthalle og Zeughaus

To kvar­taler ovenfor Königstor finner du det enorme korn­la­geret Maut­halle i gotisk stil, som i dag er et popu­lært vare­ma­gasin med en mengde fine butikker. Mellom Königstor og Maut­halle ligger den vesle Mart­ha­kirche i gotisk stil, innerst i et lite smug. Inte­ri­ø­rene er svært enkle, men denne fine hospi­tal­kirken fra år 1390 har flotte glass­ma­le­rier. Det vesle Zeug­haus er en etter­lev­ning av et større bygg­verk, som ble oppført som våpen­ar­senal på slutten av 1500-tallet.

Mer om Altstadt og Lorenzseite, sør for elven Pegnitz

Denne sydlige delen av Altstadt har fått navn etter St Lorenz-Kirche fra 1200-tallet, som var hoved­kon­kur­renten til St Sebaldus på nord­siden av elven Pegnitz. Den domi­ne­rende St Lorenz-Kirche ble påbe­gynt cirka år 1250 og dimen­sjo­nert for å markere at Lorenz-Seite var vel så viktig og mektig som nord­siden av gamle Nürn­berg med fest­nin­gene. St Lorenz-Kirche st ferdig cirka år 1350, men ble senere tilført en nytt, stort høykor i peri­oden mellom år 1435 og 1477. Første St Lorenz – eller St Lauen­zius-kapell nevnes i skrift­lige kilder er år 1238. Senere utgrav­ninger har vist at den gotiske nåvæ­rende kirken er bygd oppe på en tidli­gere romansk kirke, kanskje fra så tidlig som 1000-tallet. Utenfor kirken står en ganske spesiell fontene, nemlig Tugen­brunnen, eller dyds­fon­tenen, fra år 1589, hvor vannet for sikker­hets skyld spruter fra brys­tene til de syv kardinaldydene.

Lorenzplatz og Nassauer Haus

Loren­z­platz ved St Lorenz-kirken er en av de viktigste plas­sene i Nürn­berg. Her finner du flere serve­rings­steder hvor både besø­kende og fast­bo­ende samles på dagtid og på kvel­dene. Diago­nalt overfor St Lorenz-Kirche finner du en annen inter­es­sant middel­al­der­byg­ning, nemlig Nassauer Haus. Dette tårn­for­mede huset har aldri vært et forsvars­verk, men et bolighus for en velstå­ende borger­slekt. Huset var opprin­nelig bygd på 1100-tallet i romansk stil, noe man kan se på rund­buene på grunn­planet og i kjel­leren. Karna­ppet på veggen, hjørne­tår­nene og utsmyk­nin­gene øverst, som består av en frise av våpen­skjold er tilført i peri­oden 1422 til 1433 i gotisk stil. Nassauer Haus er et sjel­dent eksempel på tårn-bolighus fra middel­al­deren, og det eneste bevarte i Nürnberg.

Pegnitz, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Det er grønt og vakkert langs elven Pegnitz, som deler Nürn­bergs Altstadt i to.

Severdigheter langs elven Pegnitz

Som nevnt er Nürn­bergs Altstadt full­stendig omgitt av bymurer fra middel­al­deren. Dette gjelder også der elven Pegnitz kommer inn fra vest og renner ut i øst. I vest står West­turm ved en fest­ningsbro – en del av bymuren, som innvendig har ganger hvor byens forsva­rere kunne bevege seg. Fest­nings­bruen er i dag flan­kert av en gangbro, som gir et fint utsyn nedover elven, og litt oppover. Du får også et godt inntrykk av fest­nings­ver­kenes soli­ditet. Videre nedover elven og inn i gamle­byen kommer du til Maxbrücke fra år 1457 som tillater enveis biltra­fikk. Herfra har du et flott utsyn i begge retninger. Nedover ser du den inne­bygde middel­al­der­broen som leder til bødde­lens hus, eller rettere sagt tårn, Henkerhaus.

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Middel­al­der­broen inn til tårnet der byens bøddel bodde – i dag et museum.

Videre nedenfor broen Maxbrücke

Nedenfor Maxbrücke deler elven seg i to løp rundt den vesle øya Trödel­mark­t­insel. Her går det en over­bygd gangbro i tre over det ene elve­løpet og mur over det andre, til den andre siden hvor det står et tårn fra middel­al­deren. I dette tårnet, som heter Henker­haus, bodde byens bøddel, som ingen kunne ha med å gjøre uten – hans yrke var betraktet som ugudelig – men han var likevel betalt av byens borgere. Snakk om dobbelt­moral. NB! Henker­haus fra år 1320 er i dag et spen­nende Bøddel­mu­seum, som gir innblikk i et av middel­al­de­rens innbrin­gende men tvil­somme yrker. Bygningen ved siden av heter Wein­stadel og er også fra middel­al­deren, og var vinlager. Øya Trödel­mark­t­insel er omgitt av bygninger med en plass midt på som heter Trödel­markt, hvor det på 13- og 1400-tallet var grise- og kveg­marked, kalt Säumarkt. Fra 1400-tallet ble det bygd flere slipe­møller her – skarpe kniver var jo viktig for slak­terne. I dag finnes det både forret­ninger og bolighus her, men ingen bygninger er spesielt gamle. Øya har imid­lertid en viss sjarm.

Elven Pegnitz ved Hauptmarkt og Lorenz-Platz

Vi har nå fulgt elven Pegnitz fra vest og er kommet til midten av Altstadt. Her er det to brede moderne broer, som tilhører fotgjen­ger­sonene i sentrum. Den første vest­ligste broen heter Fleisch­brücke, noe som forteller at her lå kjøtt­mar­kedet i tidli­gere tider. Begge broene er forbundet med Haupt­markt, og den østligste leder direkte fra Lorenz-Platz til Haupt­markt. Denne gågaten, König­stasse, er for øvrig meget livlig med markeds­boder og uteser­ve­ringer. Fra Königstrasse og broen her, har du flott utsikt til en av Nürn­bergs viktigste sever­dig­heter, nemlig Heilig-Geist-Spital (Helligånd-hospi­talet), som ligger ut i Pegnitz der elven på ny deler seg og renner på begge side av øya Schütt.

Heilig-Geist-Spital, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Heilig-Geist-Spital er et av middel­al­de­rens mest kjente hospitaler.

Heilig-Geist-Spital

Heilig-Geist-Spital er et av de største og mest kjente hospi­ta­lene som ble bygd i middel­al­deren. Forlø­peren Elisa­beth-Hospital ble grunn­lagt alle­rede i år 1227 av kors­farer­or­denen Teutonic-Ordenen og utmerket seg ved at det var tilgjen­gelig for alle, både byens innbyg­gere og gjester. På 1300-tallet var dette for lite, og ble erstattet av et stort nybygg, Heilig-Geist-Spital, grunn­lagt år 1332 og ferdig­stilt i år 1339, som omfattet hele 400 senger, mot tidli­gere 200. På 1400-tallet ble hospi­talet ytter­li­gere utvidet, med tilbygget som strekker seg ut i elven Pegnitz. I dag omfatter dette unike middel­alder-hospi­talet blant annet en restau­rant og vinstue med utsikt over elven, samt en uten­dørs serve­ring blant de gotiske arka­dene i borg­gården. Heilig-Geist-Spital ligger kun et stein­kast fra Hauptmarkt.

Pegnitz ved Schuldturm og Heubrücke, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Vakker belig­genhet langs elven Pegnitz ved Schuld­turm og Heubrücke.

Siste del av elven Pegnitz inne i Altstadt

Nedenfor er det nok en bro, med et middel­al­der­tårn, Schuld­turm. Ved broen her er det sjar­me­rende gamle­by­mil­jøer med kafeer og restau­ranter. Her ligger også ruinen etter middel­al­de­rens Katha­ri­nen­kirche. Nedenfor er det en moderne gangbro. Ved bymuren og Hubnertor ligger et hus med to restau­ranter og en liten Bier­g­arten – en ølhage i trive­lige omgi­velser. Langs elven helt nede ved vannet ligger det flere bolighus i fine omgivelser.

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Germa­nisches Natio­nal­mu­seum ble grunn­lagt i år 1852 og holdt til i et middel­al­der­kloster, som ble sterkt ødelagt under den andre verdenskrigen.

Germanisches Nationalmuseum

Museet ble grunn­lagt i år 1852 i et tidli­gere karteusi­ansk kloster. Germa­nisches Natio­nal­mu­seum har samlinger som omfatter gjen­stander helt tilbake fra førhis­to­risk tid. Her finnes folke­kunst, bruks­kunst, middel­al­der­kunst, våpen og rust­ninger, musikk­in­stru­menter og gobe­liner. Her er også gjen­stander fra romertid og folke­vand­rin­gene på 4–500-tallet. Dette flotte museet har dess­uten av kunst­sam­linger fra romansk tid, gotikken, renes­sansen og barokken. Nürn­burg var tidlig ute når det gjaldt boktryk­ker­kunsten, som ble oppfunnet i år 1445 av Johann Guten­berg, og har en samling trykk fra 1500-tallet, hvorav 2 origi­nal­trykk av Dürer-illustrasjoner.

Albrecht Dürers nesehorn fra år 1515, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Albrecht Dürers nese­horn fra år 1515. Foto: Germa­nisches Nationalmuseum.

Samlin­gene er ordnet avde­lingsvis og omfatter også tyske male­rier fra 18 og 1900-tallet. Den opprin­ne­lige middel­al­der­byg­ningen ble svært skadet i bombe­tok­tene under den andre verdens­krigen, og er i dag gjen­opp­bygd i moderne stil, med deler av middel­al­der­klos­teret inte­grert i nybygget. Det kunne vært skrevet en bok om dette fantas­tiske museet. Besøk det og få et unikt innblikk i tysk kultur.

Schloss Neunhof, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Schloss Neunhof, som ligger nord for sentrum, tilhører også Germa­nisches Nationalmuseum.

Mer om Nürnbergs kunstmuseer

Rett ved siden av Germa­nisches Natio­nal­mu­seum finner du et annet moderne bygg, Neues Museum – Staat­liches Museum für Kunst und Design, som har omfat­tende samlinger samtids­kunst og regional kunst fra 1900-tallet. I kort avstand herfra ved byporten Mari­entor finner du Kunst­halle Nürn­berg, som i dag arran­gerer vandre­ut­stil­linger som doku­men­terer trender og strøm­ninger innen moderne kunst – 6 utstil­linger pr år av aktu­elle kunst­nere. (Kunst­halle Nürn­berg var tidli­gere var byens museum for samtids­kunst – samlin­gene er nå over­ført til – Staat­liches Museum für Kunst und Design.)

Albrecht Dürers keiserbilder, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Fra samlin­gene: Albrecht Dürers keiser­bilder Foto: Germa­nisches Nationalmuseum.

Litt om andre museer

Leke­tøys­mu­seet Spielzeugmuseum/Toy Museum ligger i Karl­strasse 13–15 i en flott renes­sanse­byg­ning, og omfatter tre etasjer propp­fulle av leker fra tidli­gere tider frem til dagens mest popu­lære utgaver. Her er egne avde­linger for papir­leker, dukker, modelltog, metalleker – herunder damp­ma­skiner og Mekano – samt Lego, Play­mobil og Barbie, bare for å ha nevnt noe. Dette er gøy for ungene, og vel så moro for de voksne. Mange nord­menn vil oppleve rørende gjensyn med leker vi ikke ante at var produ­sert i Tysk­land. Museet omfatter også et lekerom for barna, hvor de kan prøve forskjel­lige gamle og nye leker, ekspe­ri­men­tere og tegne, eller bla i bøker. Dette er et inter­na­sjo­nalt aner­kjent museum.

Museum Tucherschloss mit Hirsvogelsaal

Dette museet i Hirschel­gasse 9 – 11gir et innblikk i den velstanden som rike kjøp­manns­fa­mi­lier i Nürn­berg kunne omgi seg med. Dette prakt­fulle renes­sanse­slottet ble delvis ødelagt under krigen, men er i dag gjen­opp­bygd og restau­rert tilbake til fordums prakt, slik det sto i på 1500-tallet. Her er ikke bare inte­ri­ører og møbler, men også sølvtøy, male­rier, og gjen­stander typisk for denne stil­epoken. Hirsch­vo­gelsaal (hjorte­fugl­salen) fra 1534, som går for å være en juvel innen tysk renes­sanse, er nylig restau­rert og åpnet for publikum. Fembo­haus Stadt-Museum og Kaiser­burg museum er beskrevet i tidli­gere avsnitt.

Nürn­berg arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Elizabeth-Kirche, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­bergs Eliza­beth-Kirche fra slutten av 1700-tallet.

NürnbergCard

Merk at + Fürth gir 2 dagers fri reise med kollek­tiv­trans­port og fri inngang til museene i byen. http://www.tourismus-nuernberg.de/v04/pub/index.html?navID=en135

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Kaiser­burg – keiser­borgen – troner over byens velstelte og fine Altstadt.

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­bergs gamleby Altstadt er delt i to av elven Pegnitz, med mange vakre broer og bygninger.

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Den eldste avbild­ning av Nürn­berg er fra år 1493 – fra det illust­rerte verket Sche­del­schen Weltchronik.

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra den øvre delen av Nürn­berg histo­riske bydel oppunder Kaiserburg.

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

En trivelig gate i Nürn­bergs Altstadt, der nytt er tilpasset gammelt.

Frauenkirches Männleinlaufen, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Marktplatz, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­berg – Frau­en­kir­ches Männ­lein­laufen er et kunst­ferdig urverk med beve­ge­lige figurer, som fore­stiller keiseren og hans hoff.

Frauenkirche, Hauptmarkt, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, historisk, middelalder, Sør-Tyskland, Tyskland

Den gotiske Frau­en­kirche når markeds­plassen Haupt­markt er ryddet.

Schöne Brunnen, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

På Nürn­bergs Haupt­markt står Schöne Brunnen, opprin­nelig fra slutten av 1300-tallet.

Schöne Brunnen, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Schöne Brunnen har flotte malte figurer, og det betyr lykke å berøre messing­ringen på gjerdet.

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Detalj av de flotte gotiske figu­rene på Schöne Brunnen – origi­na­lene kan du se på Germa­nischer Nationalmuseum.

Albrecht Dürer, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Renes­sanse­kunst­neren Albrecht Dürer er byens store sønn, med eget museum i huset der han ble født. Selv­por­trett i Alte Pinak­hotek, Munchen. Foto: Wikipedia/www.wga.hu/index.html.

Nürn­bergs­vik­tige museum Docu­men­ta­tion Center Nazi Party Rally Grounds ligger rett utenfor sentrum.

 Documentation Center Nazi Party Rally Grounds, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

…og slik ser det ut innvendig i dag – Docu­men­ta­tion Center Nazi Party Rally Grounds.

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Fra inngangs­par­tiet til dokumentasjonssenteret.

St Sebaldus-Kirche, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­bergs St Sebaldus-Kirche og byens mest kjente Bratwurst-restaurant.

Sebalder Pfarrhof, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Sebalder Pfarrhof fra 1360-årene har et karnapp i gotisk stil.

Kaiserburg, Dürer Haus, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Kaiser­burg ruver bak Dürer Haus.

Kaiserburg, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Det er pent og prydelig i borg­gården til Nürn­bergs flotte Kaiserburg.

Kaiserburg, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Et popu­lært vann­hull nedenfor Kaiserburg.

Luginsland, Kaiserburg, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­berg – borgens høyeste tårn, Lugins­land, ved enden av den tidli­gere stall­byg­ningen, nå ungdomsherberge.

Wiessgerberstrasse, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Wiess­ger­ber­strasse i Nürn­berg ligger rett nord for elven Pegnitz.

Fembohaus, Burgstrasse 15, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­bergs Stadt­mu­seum Fembo­haus ligger i Burgs­trasse 15, mellom Haupt­markt og Kaiserburg.

Königstor, Handwerkergasse, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Ved Königstor i sørøst av Altstadt ligger den sjar­me­rende Handwerkergasse.

Weisser Turm fra 1200-tallet, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­berg – Weisser Turm fra 1200-tallet med en 14–1500-talls barbakan byport foran – rett ved Elisa­beth-Kirche i bydelen Lorenz-Seite.

Zeughaus, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Zeug­haus fra 1588–89 er en rest av et tidli­gere større forsvarsverk.

Den gotiske St. Lorenz-Kirche, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­bergs gotiske St. Lorenz-Kirche ruver sentralt i gamle­byen Altstadt.

Nassauer Haus, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nassauer Haus er et sjel­dent eksempel på tårn-bolighus fra middelalderen.

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­bergs Maut­halle er et enormt korn­lager i gotisk stil fra middel­al­deren, som i dag er omgjort til et kjøpesenter.

Bøddeltårnet Henkerhaus, museum, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­bergs middel­al­derbro ved bøddel­tårnet Henker­haus, som i dag er et spen­nende bøddelmuseum.

Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Pano­rama over Nürn­berg med Kaiser­burg i det fjerne.

Schürstabhaus, Albrecht Dürer-Platz, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Schür­sta­bhaus ved Albrecht Dürer-Platz er et av byens viktige patri­sierhus fra middel­al­deren, opprin­nelig fra 1100-tallet.

Heilig-Geist-Spital, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­bergs Heilig-Geist-Spital ble utvidet med denne fløyen på 1400-tallet.

St Lorenz-Kirche, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

St Lorenz-Kirche i Nürn­berg har en flott vest­portal med et vakkert tympanon over dørene.

St Lorenz-Kirche, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Nürn­berg – St Lorenz-Kirches gavl er også meget forseggjort.

Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Bayern, Unesco Verdensarv, Altstadt, Historisk, Middelalder, Hauptmarkt, Sør-Tyskland, Tyskland

Germa­nisches Natio­nal­mu­seum er i dag gjen­opp­bygd i moderne stil, med deler av middel­al­der­klos­teret inte­grert i nybygget. Foto: Germa­nisches Nationalmuseum.

Codez Aureus Echternach fra 1000-tallet, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Fra samlin­gene i Germa­nisches Natio­nal­mu­seum Nürn­berg: Codez Aureus Echter­nach fra 1000-tallet. Foto: Germa­nisches Nationalmuseum.

Schlüssfelder Schiff fra år 1503, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

Fra samlin­gene: Schlüss­felder Schiff fra år 1503. Foto: Germa­nisches Nationalmuseum.

Middelalder-gjenstander i Galeribau, kapell, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Fra samlin­gene: Middel­alder-gjen­stander. Foto: Germa­nisches Natio­nal­mu­seum Nürnberg.

Fra samlin­gene i Germa­nisches Natio­nal­mu­seum Nürn­berg: Et flyve­blad fra år 1546 beskriver en underlig fisk fanget ved Køben­havn. Foto: M. Runge/GM.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.