Den billedskjønne byen Praiano på Amalfi-kysten ligger på cirka 100 meters høyde over havet. Praiano har en liten strand og et lite havneområde for byens fiskerbåter i den ene enden av byen, og en annen strand i den andre enden, beliggende i liten kløft – hvor det er høy rock’n roll-faktor. Praiano er – med unntak av den østlige kløften – en meget stille og rolig liten by. Amalfikysten og Praiano er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Praiano

Praiano er spredt over et ganske stort område, på begge sider av et klippe­frem­spring. Praiano er en by med røtter fra middel­al­deren, noe du kan oppleve i et par av byens kirker. En av Praionos viktigste kultur-sever­dig­heter er Chiesa di San Luca Evan­ge­lista. Kirken har flere side­ka­peller med kirke­skatter og gjen­stander knyttet til Lukas’ liv, en vakker sølv­figur av evan­ge­listen fra 1696 og et vakkert deko­rert gulv av deko­rerte kera­miske fliser fra 1700-tallet. Kirken San Luca Evan­ge­lista antas å være oppført så tidlig som 900-tallet, og er nevnt i skrift­lige kilder i 1123 og 1202. Kirken huser også male­rier av renes­sanse­kunst­neren Giovanni Bernardo Lama fra 1500-tallet. Abso­lutt verd å få med seg. San Luca fikk sin nåvæ­rende form i renes­sanse­stil sent på 1500-tallet. En annen middel­al­der­kirke, San Gennaro, opprin­nelig fra 1200-tallet, har et origi­nal­gulv av deko­rerte kera­miske fliser, som den inter­es­serte bør få med seg. San Gennaro sto ferdig i år 1602 i sin nåvæ­rende barokke form. Som mange vil se, benyttes også kera­miske fliser utvendig, blant annet på Amal­fi­kys­tens kirke­kupler, gjerne i sterke kontrast­farger i flotte mønstre.

Praiano, Amalfikysten, Sør-Italia-Italia

San Gennaro-kirken er bygd på en tidli­gere middel­al­der­kirke fra 1200-tallet og fikk sin nåvæ­rende barokke form i år 1602.

Mer om Praiano og hvorfor byen “bare nesten” er stille og rolig

Praiano er i det store og hele stille og rolig. Dagene tilbringes gjerne på stranden i vest ved den vesle fisker­havnen, eller på vand­ringer i terrenget over byen, hvor både naturen og utsikten er aldeles prakt­full. Hotel­lene ligger terras­sert i skrå­ningen over havet, og utsikten er fantas­tisk også fra uteres­tau­ran­tene her. Det finnes flere gode spise­steder i byen, og hotel­lenes restau­ranter tar i mot gjester utenfra, som ikke bor der. Pussig nok kan dovne Praiano by på en av Amalfi-kysten fremste natt­klubb-attrak­sjoner. Klubben Afri­cana holder til i en grotte ved den smale bade­stranda øst i Praiano og her er det full rulle til langt ut i de små timer. Afri­cana Club har sitt opphav i 1960-årene, da hippiene og jetset­terne hadde oppdaget Amal­fi­kysten og hadde behov for et sted å feste.

Praiano, Amalfikysten, Italia

Vakre Praiano sett fra Amal­fi­bukten. Foto: Jensens / Wikipedia

Litt om Praianos historie

Amalfi-kystens gull­alder i middel­al­deren var fra 900-tallet til midt i første halvdel av 1100-tallet. Praiano var sommer­re­si­dens for Amalfi-repub­lik­kens doger – grever – på denne tiden, på grunn av sin skjønnhet. Praiano hadde en blomst­rende silke­in­du­stri på 1500-tallet. Før det hadde byen vært enga­sjert i Amalfi-repub­lik­kens handels- og sjøfarts­virk­somhet i Middel­ha­vets østlige og vest­lige del. Silke­in­du­strien møtte sterk konkur­ranse, og måtte gi opp på 1800-tallet. På 1900-tallet oppdaget man koraller, og bear­bei­ding og fored­ling av disse til smykker og pryd­gjen­stander ble viktig for flere av byene på Amalfi-kysten. Praiano opplevde stor utflyt­ting fra 1800-tallet frem til cirka 1920, med nær halv­parten av befolk­ningen som emigrerte til Aust­ralia og Amerika – i likhet med Norge. I dag er turisme den viktigste nærings­veien i Praiano, i tillegg til fiske.

Ravello, Amalfikysten, Sør-Italia, Italia

Eksempel på utsyn over Amal­fi­kysten og Saler­no­bukten – her fra Ravello

Amalfi-kysten og kommunikasjon

Merk at Amal­fi­kysten har et godt utbygd rute­nett med ferger som trafik­kerer kysten og går innom byene som har havn. Det går også buss­ruter jevnlig langs Amal­fi­kysten, for den som har nerver til det.

Praiano, Amalfikysten, Sør-Italia, Italia

Det er stedvis svært bratt på Amalfikysten.

Praiano, Amalfikysten, Sør-Italia, Italia

Det er vanlig at kirke­kup­lene her er dekket med kera­miske fliser i friske farger og mønstre.

Praiano, Amalfikysten, Sør-Italia, italia

Prai­anio ligger på et platå cirka 100 meter over havet med bade­strender i hver ende av byen.