Den vesle middelalderbyen Quedlinburg er så gjennomført bevart og restaurert at det er bare så vidt man tør å ta denne historiske byen i bruk. Nå er det slik at Quedlinburg gjennom sine mer enn 1100 års eksistens har vært kontinuerlig i bruk, av og til sågar av temmelig hardhendte gjester. Den vakre byen står imidlertid som den lenge har stått, og hilser deg velkommen med slottsborgen Quedlinburg Schloss, som ikke alltid har blitt oppfattet like innbydende av besøkende, som nå. Quedlinburg ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1994.

Mer om Quedlinburg

Qued­lin­burg er ingen stor by. Likevel finnes hele 1200 bindings­verkshus her, det eldste fra cirka år 1400, som for øvrig ligger i Word­gasse 3 regnes som Tysk­lands eldste i sitt slag. Qued­lin­burg er, som navnet antyder, en borgby eller et kastell. Etter hvert som byen tiltrakk seg flere innbyg­gere, oppstod middel­al­der­byen rundt borg­høyden, som ga naturlig beskyt­telse mot fiendt­lige angrep.

Quedlinburg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Qued­lin­burg er et eksempel på at man kan ta vare på det man har og komme godt ut av det.

Og på den vesle klippen som stikker opp i utkanten av gamle­byen, ligger det i sannhet en borg, med en kraftig romansk kirke, Stift­kirche St. Serva­tius, som ble påbe­gynt i år 1017 og sto ferdig i år 1129. Denne ble bygd på restene av en tidli­gere romansk kirke, og i dennes krypt, Huys­burg, kan du se flotte fresker i denne litt bysan­tinsk-inspi­rerte naivis­tiske stilen som var vanlig på denne tiden. Navnet Huys­burg forteller vel også sitt om at en tidli­gere borg­kirke var omgitt av hus. Krypten fra gammel­kirken inne­holder gravene til Keiser Henrik, St Mathilde og prior­in­nene. Vi snakker om mennesker som levde under viking­tiden, i en høyt utviklet kristen kultur­sfære. St. Serva­tius-kirkens tverr­skip huser flere middel­al­der­skatter, blant annet et reli­kvie­skrin fra tidlig middel­alder, og en flott billedvev fra 1100-tallet, kalt Knüpfteppich.

Quedlinburg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Schloss Qued­lin­burg fra 900-tallet ligger ikke så høyt over gamle­byen, men høyt nok til at man slipper å ta i mot besø­kende man ikke liker.

Qued­lin­burg ble et såkalt Kaiserp­falz, (tilsva­rende våre kongs­gårder i middel­al­deren) under keiser Otto I. den Store (912–973) og fikk  byret­tig­heter i år 994. Borgen Qued­lin­burg ble påbe­gynt på 900-tallet.

Litt om Quedlinburgs øvrige bebyggelse

Mens Stift­kirche St. Serva­tius ligger på den ene siden av den vesle klippen, finner du renes­sanse­slottet Qued­lin­burg Schloss på den andre siden, bygd på steile, kraf­tige murer i skrenten og omgitt av hager innenfor borg­mu­rene. Det er en ganske selsom opple­velse å stå oppe i borgen og se seg rundt, med middel­al­derhus, smale gater og bindings­verk-arki­tektur på alle kanter. Nede i gamle­byen, vi nakker om 10–15 meter nedenfor slotts­pla­tået, finner du en ualmin­nelig vakker histo­risk bebyg­gelse med smale smug, brostein, små kanaler, bindings­verk, av og til gotisk arki­tektur og en vakker markeds­plass, som ikke uventet går under navnet Marktplatz.

Quedlinburg, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Qued­lin­burgs Markt­platz er ikke direkte frastø­tende, med mindre man da fore­trekker Barcode-arkitektur.

Her ligger, som i alle andre histo­riske byer, rådhuset, sammen med byens ellers viktigste bygninger, blant dem herskapshus for de bedre­stilte, handelshus og selv­føl­gelig en kirke. Slik er det også i Qued­lin­burg. På Markt­platz er det flere restau­ranter og kafeer med uten­dørs servering.

Litt om Quedlinburgs kirker

Qued­lin­burg har flere kirker fra middel­al­deren. Blant de fineste er Norber­ti­nen­kirche fra 900-tallet og Wipperti­kirche, begge i tidlig romansk stil, den sist nevnte med en flott krypt. Keiser Otto I sto for en egen arki­tek­to­nisk stil, som avløste den karo­lin­giske romanske rund­bue­stilen. Begge egentlig to bitte små renes­sanser, før den vi kjenner fra 1400-tallet. En tredje inter­es­sant kirke er den sengo­tiske Markt­kirche St. Bene­dict fra 1400-tallet, som liger ved Markt­platz, som navnet antyder. Markt­platz er en meget vakker rektan­gulær plass, som i den ene enden har hatt en brønn og i den andre deler seg med rådhuset og kirken til høyre, og smale smug som løper ut til begge sider av disse. Selv om byen har 1200 bindings­verkshus, er ingen helt like. Når du står oppe ved slotts­borgen ser du et mylder av tak, heller ingen av dem like. Når du rusler rundt her, så ha øynene med deg. Her er dører, dørhåndtak, utskjæ­ringer, vinduer, lykter og detaljer både høyt og lavt.

Quedlinburg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Qued­lin­burg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tysk­land, Tyskland.

Litt om Quedlinburgs historie

Byen Qued­lin­burg er nevnt i skrift­lige kilder alle­rede på 700-tallet. Byen vokste og fikk stor betyd­ning først etter etab­le­ringen av Qued­lin­burg-klos­teret, som ble grunn­lagt av ingen ringere enn Keiser Otto Is mor Mathilde.  Nå var ikke Qued­lin­burg-klos­teret et vanlig nonne­kloster. Nei, tittelen røper en meget frem­synt og progressiv insti­tu­sjon – Kaiser­lich freie welt­liche Reichs­stift Qued­lin­burg – røper at dette var en privat stif­telse eid av keiser­fa­mi­lien. Dette ga seg også utslag i hvem som i hovedsak befolket klos­teret, nemlig ugifte nobi­li­tets-kvinner, som skulle leve et gudfryktig liv, som det het. Klos­teret var nemlig ikke under­lagt noen biskop, eller det pave­lige Roma for den saks skyld.

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Fra Platz am Schloss­berg nesten helt oppe ved borgen.

Andre slike fristilte klostre eller abbe­dier fantes i Essen, Ganders­heim, Gern­rode, Köln og Herford. Denne friheten skapte et for denne tiden unikt kultur- og viten­skaps­miljø, ettersom man invi­terte lærde til fore­les­ninger og på den måten samlet kunn­skap. Klos­teret var i drift helt til 1802 og ble under refor­ma­sjonen i 1516–1517 protestantisk.

Litt mer om Quedlinburg og omgivelsene

Qued­lin­burg ligger ved Harz­fjel­lene, hvor du finner mange sjar­me­rende histo­riske lands­byer, som tradi­sjo­nelt har vært knyttet til berg­verks­drift fra middel­al­deren. Qued­lin­burg var hoved­staden i det Øst-Fran­kiske riket, under det Saksisk-Ottonske styret på 900-tallet til år 1056, og har siden den tidlige middel­al­deren vært et viktig reli­giøst kultur­senter og en velstå­ende handelsby.

Qued­lin­burg arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Den romanske Stift­kirche St. Serva­tius påbe­gynt år 1017 ligger øverst i Qued­lin­burgs borg.

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Den enorme Stift­kirche St. Serva­tius fra år 1017 gjør et mektig inntrykk.

Quedlinburg, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Pano­rama over den vakre middel­al­der­byen Quedlinburg.

Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Er det lov til å bruke klisjeen pitto­resk om dette – eller malerisk?.

Marktkirche St. Benedict, Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Markt­platz med Markt­kirche St. Bene­dict fra 1400-tallet.

Marktplatz, Rathaus, Marktkirche, Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Avslappet stem­ning ved Markt­platz med Rathaus og Markt­kirche i bakgrunnen.

Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Jammen var det ganske trivelig her også, omgitt av hus fra 1400- til 1800-tallet. Finn én feil.

Quedlinburg, bindingsverk, middelalder, Marktplatz, Altstadt, Unesco Verdensarv, Nord-Tyskland, Tyskland

Her er du garan­tert omgitt av hus fra 1400- til senest 1800-tallet.

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Skjønn­heten finnes i detal­jene – vakre Qued­lin­burg er det mange av dem.

Quedlinburg, St Servatius, Unescos liste over Verdensarven, Tyskland

Qued­lin­burg er bevart i en helhet som har satt byen på Unescos liste over Verdensarven.