Ravenna kaller seg, ikke uten grunn, Citta d’Arte – kunstens by. Ravenna er en skattkiste, full av tidlig kirkekunst, historie, arkitektur og kultur. Byen er spesielt kjent for sine kirker og historiske bygninger fra tidlig middelalder, og deres vakre mosaikker. Ravenna var nemlig hovedstad i tre viktige etterfølgende riker: Det vestromerske riket, Det Ostrogotiske Riket og Det bysantinske riket i vest. Ravenna er også en hyggelig og utadvendt by, med gågater, shoppingstrøk og åpne plasser. Ravenna er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Kort om Ravennas severdigheter

Det kan være litt vans­kelig å orien­tere seg i Ravenna, fordi det er så mange sever­dig­heter spredt rundt i byens histo­riske senter. La oss derfor begynne med den aksen som strekker seg fra jern­bane­sta­sjonen i øst, ved havnen, til den åpne og popu­lære plassen Piazza del Popolo i vestlig retning. Enkelt forklart: Når du står på Piazza del Popolo (med ryggen til jern­bane­sta­sjonen), så har du San Vitale og Moau­soleo di Galla Placidia cirka 45 grader til høyre – snaue 4 minut­ters gange unna. Peker du til venstre cirka 45 grader, så har du markert retningen mot Duomo – om lag 5 minut­ters gange unna. På Piazza del Popolo er det flere uteser­ve­ringer hvor folk møtes både på dag- og kveldstid. Og der Piazza del Popolo ender, går den bilfrie Via IV Novembre til høyre, mens Via Cairoli går til venstre – begge shop­ping­gater med både barer, hoteller og vinhand­lere i tillegg til små, smarte butikker.

Marked, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Det er mye rart å finne på gate­mar­ke­dene. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Litt mer om Ravennas severdigheter

La oss si at du står foran jern­bane­sta­sjonen med ansiktet mot Piazza del Popolo. Første del av alleen fra jern­bane­sta­sjonen mot piazza’en heter Viale Farini. Rett til venstre i denne gaten finner du Ravennas eldste kirke, San Giovanni Evan­ge­lista fra år 425. Rett nedenfor denne, i Via di Roma, ligger San Apol­li­nare Nuovo. Hvis du snur deg 90 grader mot høyre ser du oppover mot den vene­ti­anske fest­ningen Rocca di Bran­ca­leone. Snur du deg tilsva­rende mot venstre ser du nedover mot Santa Maria in Porto, hvor også det fine museet Museo d’Arte della Citta di Ravenna og Academia di Bella Arti befinner seg. Ikke til å kimse av. Sist, men ikke minst: 4–5 kilo­meter utenfor sentrum, i lands­byen Classe, finner du San Apol­li­nare in Classe, en annen prakt­full gammel kirke fra 500-tallet. Mer om hver enkelt sever­dighet i egne avsnitt, sammen med et forslag til vandrerute.

Piazza del Popolo er Ravennas viktigste møte­plass. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Piazza del Popolo

Piazza del Popolo er byens mest sentrale og viktigste plass, omgitt av histo­riske bygninger som Palazzo del Comu­nale på vest­siden og Palazzo Vene­tiano på sørsiden. Foran Palazzo del Comu­nale står det to høye søyler, reist av Den vene­ti­anske repub­likken i år 1483. Palazzo del Comu­nale ble ombygd i år 1681, med en arkade på grunn­planet, og et litt frem­med­artet bygg med fem vinduer toppet med et loft med oculi og skyte­skår i murstein. På plassen foran er det flere restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Det tillig­gende Palazzo Vene­tiano på sørsiden av Piazza del Popolo ble bygd på slutten av 1400-tallet med brede arkader båret av søyler i granitt med søyle­ka­piteler fra kirken Sant Andrea dei Goti. Nabo­bygget Prefett­oria ble bygd i år 1696. På motsatt side står en bank­byg­ning fra 1700-tallet. Piazza del Popolo er et must å besøke. Plassen er Ravennas hjerte.

Ravenna, omgivelsene og tilgjengelighet

Ravenna ligger cirka 55 kilo­meter nord for Rimini, innerst i en bukt med et stort havne­om­råde et par kilo­meter innenfor kyst­linjen. Både sør og nord for Ravenna er det flotte bade­strender, de fleste orga­ni­serte i den forstand at områder er inngjerdet og drives som camping­plasser. Det er enkelt å komme seg fra Rimini til Ravenna med både tog og buss. Jern­bane­sta­sjonen i Ravenna ligger nær de viktigste sever­dig­he­tene. Ravenna kan for øvrig ved første øyekast virke litt stus­selig, men når du tar utgangs­punkt i Piazza del Popolo, så vil du også raskt oppdage og forstå hva byen kan by på, også utenom histo­riske severdigheter.

Litt historisk bakgrunn

Ravennas opprin­nelse er usikker. Byen antas å ha vært grunn­lagt av umbriske stammer, senere erobret av etrus­kerne. I det andre århundret før vår tids­reg­ning ble store deler av Po-dalen under­lagt romersk herre­dømme. Ravenna var på denne tiden, i likhet med Venezia, en boset­ning spredt på flere små øyer og sand­banker i en lagune. Byen var omgitt av sumper og våtmarks­om­råder, og ble ikke ansett som inter­es­sant av romerne, som overlot byen til seg selv. Byen ble aner­kjent som en romersk by først i år 88 før Kristus. Det var for øvrig i Ravenna at Julius Cæsar samlet sine tropper i år 49 f Kr før han krysset elven Rubicon på vei mot Roma.

Julius Cæsar krysser Rubicon, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

«Julius Cæsar krysser Rubicon» av Fran­cesco Granacci, fra år 1494.

Ravenna under romersk styre

Rundt begyn­nelsen av vår tids­reg­ning hadde keiser Augustus bestemt at det skulle bygges en enorm havn for den romerske flåten ved Classe, rett sør for Ravenna. Romerne bygde bymurer rundt Classe, og senere rundt Ravenna. Ravenna opplevde oppgangs­tider og velstand under romersk styre. Trajan, som var romersk keiser mellom år 98 og år 177 etter Kristus, bygde en 7 kilo­meter lang akve­dukt som sikret Ravenna stabile vann­for­sy­ninger. Senere, i år 402, flyttet keiser Hono­rius hoved­staden i Det vest­ro­merske riket fra Milano til Ravenna, hoved­sa­kelig fordi byen var lettere å forsvare fordi den var omgitt av sumper og våtmarker. I år 409, da den germanske høvdingen Alaric inntok og plyndret Roma, red han simpelthen forbi Ravenna.

Romerrikets kollaps

I år 476 kollapset Romer­riket etter et angrep av germaner-høvdingen Odoaker, som dermed utnevnte seg til konge av Italia. Kort fortalt mislikte keiseren av Det østro­merske riket, Zeno, sterkt Odoakers styre, og lovet en annen germaner, Theodoric, makten dersom han fordrev Odoaker. Disse inngikk i år 493 en freds­pakt. Under banketten som ble arran­gert for å feire forliket, drepte Theodoric Odoaker med bare hendene, etter å ha utbragt en skål for freden. Theodoric ble dermed konge over det Ostro­go­tiske riket, som skulle består helt til år 540. Theodoric døde i år 526 og ble etter­fulgt av datteren Amala­sunta som ble drept i år 535. Thodoric prak­ti­serte ariansk kris­tendom, som ikke ble betraktet med blide øyne fra Bysants.

Keiser Justitian av Det bysantinske riket, San Vitale, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Keiser Justi­tian av Det bysan­tinske riket med soldater og kirkens menn. Vegg­mo­saikk fra kirken San Vitale, oppført år 548.

Ravenna og Det bysantinske riket

Den orto­dokse bysan­tinske keiseren Justi­tian I erobret i år 540 Italia og reha­bi­li­terte Ravenna som hoved­stad i den itali­enske delen av det bysan­tinske riket. På denne tiden var Classe frem­deles en meget viktig havn. Både Classe og Ravenna nøt godt av det bysan­tinske styret, som medførte bygging av flere nye kirker, blant annet Sant Apol­li­nare in Classe, som ble innviet den 8. mai 549 av erke­biskop Massi­miano – tilegnet Apol­li­nare, den første biskopen av Ravenna som levde rundt år 100, som senere ble helgen­for­klart. Reli­kviene etter Apol­li­nare ble i år 856 over­ført til Basi­lica di Sant’A­pol­li­nare Nuovo inne i Ravenna – en annen prakt­full kirke fra cirka år 500.

Keiserinne Theodora med sitt hoff. Veggmosaikk fra kirken San Vitale, oppført år 548. Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Keiser­inne Theodora med sitt hoff. Vegg­mo­saikk fra kirken San Vitale, oppført år 548. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

På Unescos liste over Verdensarven

Følgende bygninger er oppført på Unescos liste over Verdens­arven; Battis­tero Neonio fra cirka år 430, Mausoleo di Galla Placidia fra cirka år 430, Battis­tero de Ariani fra cirka år 500, Capella Arci­vesco­vile fra cirka år 500, Basi­lica di Sant’A­pol­li­nare Nuovo fra cirka år 500, Mausoleo di Teodo­rico fra år 520, Basi­lica di San Vitale fra år 548, og Basi­lica di Sant’ Apol­li­nare in Classe fra år 549. Mer om de enkelte sever­dig­he­tene nedenfor.

Mosaikker fra Battisteri degli Ariani, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Mosa­ikker fra Battis­teri degli Ariani – Theodo­rics arianske kristne dåps­ka­pell. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Ravennas severdigheter – San Giovanni Evangelista

Vi begynner vår byvand­ring i Viale Farini ved jern­bane­sta­sjonen og kirken San Giovanni Evan­ge­lista, som er ikke bare Ravennas eldste kirke­bygg, den er opprin­nelig en romersk basi­lika fra år 425, som med sine opprin­ne­lige mosaikk-gulv var et enestå­ende eksempel på tidlig romersk-kristen prakt. Dess­verre ble mosa­ik­kene ødelagt på 1500-tallet. Kirkens protesi og diaco­nicon, kapeller på hver side av apsiden er sammen med marmo­ral­teret med latinsk inskrip­sjon fra kirken tidligste periode. En biskop-stol fra middel­al­deren, klokke­tårn fra 900-tallet, frag­menter av gulv­mo­sa­ikker fra år 1213, portalen med skulp­turer i over­gangs­stil romansk-gotisk fra 12- og 1300-tallet gjør kirken meget severdig. Et 1500-talls bene­dik­ti­ner­kloster er tilknyttet denne vakre kirken. Deretter vandrer vi videre og tar til venstre ned Via Roma, hvor vi umid­del­bart kommer til kirken San’t Apol­li­nare Nuovo.

Mosaikker fra Sant'Apollinare Nuovo - av Theodorics palass, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Mosa­ikker fra Sant’A­pol­li­nare Nuovo – av Theodo­rics palass. Foto: Opera di Reli­gione degli Diocese di Ravenna.

San’t Apollinare Nuovo

San’t Apol­li­nare Nuovo er en av de aller fineste kirkene i Ravenna, ettersom to hele vegger med opprin­ne­lige mosa­ikker er bevart. Kirken ble oppført på kong Theodo­rics befa­ling, og er unik ettersom mosa­ik­kene repre­sen­terer to forskjel­lige retninger innen oldkirken – den arianske kris­ten­dommen og den romersk-katolske tros­ret­ning. Dette er helt enestå­ende innen kirke- og kunst­his­to­rien. Mosa­ik­kene avbilder blant annet to viktige måltider fra det nye testa­mentet – bryl­lupet i Kaanan og den siste natt­verden – med andre ord både starten og slutten på Kristus’ offent­lige liv. I tillegg viser mosa­ik­kene flere andre sentrale hendelser fra det nye testa­mentet. Mosa­ik­kene bør sees fra apsiden, og frem­over på hver side over søyle­rek­kene mot side­ski­pene. På det nedre hjørnet av dette kvar­talet kan du se restene etter det som feil­aktig er kalt Theodo­rics palass, en mursteins­fa­sade fra 5–600-tallet. Vi fort­setter et kvartal videre ned Via Roma til Museo d’Arte della Citta di Ravenna.

Tullio Lombardo, Guidarello Guidarelli, Museo d'Arte della Citta di Ravenna, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Tullio Lombardos skulptur til Guid­a­rello Guid­a­rellis grav­mo­nu­ment fra år 1525 i Museo d’Arte della Citta di Ravenna. Foto: Museo d’Arte della Citta.

Museo d’Arte della Citta di Ravenna

Dette museet holder til i et tidli­gere kloster i renes­sanse­stil, oppført i peri­oden mellom år 1469 og år 1508. Her er spesielt den såkalte Loggetta Lombardesca med doble søyle­rekker fra år etter 1503 verd å merke seg. Museet har en rekke verk av viktige renes­sanse­kunst­nere fra Romagna, samt andre renes­sanse­kunst­nere fra både Venezia, Toscana, Ferrara og Bologna. Grav­mo­nu­mentet til Guid­a­rello Guid­a­relli fra år 1525 av Tullio Lombardo regnes som et av museets fineste kunst­verk. Museet har også avde­linger for samtids­kunst og moderne kunst, samt samlinger av male­rier fra cirka 1850 til 1950 av lokale kunst­nere. Hvis du nå følger Via Cerchio fra vest­fa­saden til Santa Maria in Porto, så går du i retning av Biblio­teca Clas­sense og Ravennas Duomo fra år 1732, bygd der hvor Ursina-kate­dralen fra begyn­nelsen av 400-tallet sto. Rundt Doumo er det flere inter­es­sante bygninger, som Museo Arci­vesco­vile, Capella Arci­vesco­vile, Biblio­teca Clas­sense og Battis­tero degli Ortodossi.

Battistera Neoniano, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Slik ser det ut i inngangs­par­tiet til Battis­tera Neoniano med kuppelen som skildrer Kristi dåp og hans 12 disipler. Foto: © reisdit.no.

Battistero degli Ortodossi, også kalt Battistero Neoniano

Dette dåps­ka­pellet ble oppført av biskopen Ursus, sent på 300-tallet eller tidlig på 400-tallet, som en del av en stor basi­lika, som ble ødelagt i år 1734. Dette åtte­kan­tede kapellet ble ferdig­stilt under den senere biskopen Neon på slutten av 400-tallet, og deko­rert med vakre mosa­ikker. I taket avbilder mosa­ik­kene Kristus’ dåp ved Johannes Døperen i sentrum, omgitt av de tolv disip­lene i sirkel. Deko­ra­sjo­nene fort­setter nedover kuppelen, veggene, buene og de fire penden­ti­vene som bærer konstruksjonen.

Capella Arcivescovile, Capella di San Andrea, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Sør-Italia, Italia

Capella Arci­vesco­vile fra cirka år 500 er også kjent som Capella di San Andrea. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

Capella Arcivescovile

Capella Arci­vesco­vile fra cirka år 500 er også kjent som Capella di San Andrea. Dette er Ravenna-bispenes gamle orato­rium, bygd i begyn­nelsen av ostro­go­tisk styre som den romersk-katolske kirkens svar på det massive nærvær av arianske kris­tendom som fulgte med de nye makt­ha­verne. Kryss­hvelvet der de fire tønne­hvel­vene møtes, er deko­rert med flotte mosa­ikker, som har glitret siden 500-tallets begyn­nelse. Motivet er krigeren Kristus som driver hednin­gene ut, en direkte refe­ranse til ariansk kris­tendom som ble bann­lyst alle­rede i år 325 under kirke­kon­silet i Nikea.

Biblioteca Classense

Biblio­teca Clas­sense ligger ved den histo­riske gaten Via Bacca­rini og er Ravennas hoved­bi­bliotek og en av Italias viktigste og mest monu­men­tale samlinger bøker og manu­skripter. Biblio­teket har navn etter det klos­teret det tilhørte, opprin­nelig San Appo­li­nare in Classe utenfor sentrum av Ravenna. Biblio­teket ble flyttet til Ravenna i år 1512, og omfatter mer enn 1000 manu­skripter fra tidlig middel­alder og høymid­del­al­deren. Samlin­gens juvel er det greske Perga­ment Codex fra 900-tallet. Herfra går vi nord­over i byen (f eks) i Via Paso­lini og tar til venstre i Via San Vitale.

Basilica di San Vitale,

Basi­lica di San Vitale fra år 548 har fantas­tiske mosa­ikker, både reli­giøse og verds­lige. Foto: © reisdit.no.

San Vitale, Mausoleo di Galla Placida og Museo Nazionale

Øverst” i gamle­byen, innenfor de gamle bymu­rene i det nord­vest­lige hjørnet, finner du noen av Ravennas flot­teste sever­dig­heter. Basi­lica di San Vitale sto ferdig i år 548 og har noen av de flot­teste mosa­ik­kene som finnes. Her finnes både reli­giøse og verds­lige motiver. To rektan­gu­lære mosa­ikker fra 500-tallet på veggene frem­stiller henholdsvis keiser­innen Theodora og keiser Justi­tian. I tillegg er apsiden, kuppelen, arkader og vindus­rammer deko­rert med mosa­ikker i gull, grønt, hvitt og blått.

Mauselo di Galla Placida, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Mauselo di Galla Placida ser lite og beskje­dent ut, men inne­holder even­tyrlig vakre mosa­ikker. Foto: © reisdit.no.

Mausoleo di Galla Placida

Mausoleo di Galla Placida er en liten bygning med grunn­plan som et latinsk kors, deko­rert med noen av de eldste og vakreste mosa­ik­kene i hele Ravenna – sann­syn­ligvis fra før år 450, men i forbløf­fende god stand. Galla Placida (år 386–452) var søsteren til den romerske keiseren Hono­rius, og er grav­lagt i et kris­tent mauso­leum. Hoved­mo­tivet er den gode hyrde med sine lam, omgitt av stjerne­himmel og evan­ge­lis­tenes symboler, oksen, løven, ørnen og engelen i gull-mosa­ikker. Det er så man knapt tror det man ser.

Mausoleo di Galla Placida, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Mausoleo di Galla Placida er deko­rert med noen av de eldste mosa­ik­kene i Ravenna. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

Museo Nazionale

Dette fremste blant Ravennas museer holder til i et kloster som er tilknyttet San Vitale, men som opprin­nelig ble grunn­lagt i klos­teret til San Apol­li­nare in Classe. Renes­sanse­delen av museet omfatter kirke­kunst, mosa­ikker og gjen­stander fra både Classe og Ravenna. Det store reflek­to­riet inne­holder hele 1300-talls­fresken fra middel­al­der­klos­teret til kirken San Chiara – et mester­verk av Pietro da Rimini. Her er kunst fra tidlig kristen og bysan­tinsk tid, i tillegg til gotikken og renessansen.

Museo Nazionale Ravenna, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Museo Nazio­nale Ravenna: Murano-dypty­chet, 500-tallet fra Egypt.

Domus dei Tappeti di Pietra

Domus dei Tappeti di Pietra er et av de viktigste arkeo­lo­giske funnene i Italia de siste tiårene. Det er den eneste private boligen fra tidlig kristen tid som er avdekket i Ravenna. Her er bygnings­masse utviklet og påbygd fra 200-tallet etter Kristus frem til 1500-tallet. Her er bygnings­rester helt ned i 7 meters dybde. Av de forskjel­lige bygge­trin­nene har man valgt å frem­heve dem fra 500-tallet – et komplett Domus – hus – med 14 rom rundt to gårds­plasser dekket med opus sectile, marmor-mosa­ikker i geomet­riske mønstre. Dette huset ligger tre meter under dagens gate­nivå og er tilgjen­gelig via kirken San Eufemia.

Ravenna, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Teodo­rics Mauso­leum inne­holder hans sarkofag. Foto: Nicolò Musmeci / Wikipedia.

Mausoleo di Teodorico

Mauso­leet, som kan minne om et moderne himmel­ob­ser­va­to­rium, er en enkel, sirkulær bygning bestå­ende av stein­blokker, sammen­føyd av jern­kramper. Her finnes ingen mosa­ikker. En eneste uthugd stein utgjør det buede taket, noe som er unikt. Mauso­leet ligger rett nord for gamle­byen og den vene­ti­anske fest­ningen Rocca di Bran­ca­leone fra 1500-tallet.

Basilica Sant’Apollinare in Classe

Midt på den store sletten sør for Ravenna, på veien mot Rimini, står en vakker kirke­byg­ning, basi­li­kaen Sant’ Apol­li­nare in Classe.

Basilica di Sant'Apollinare in Classe

Basi­lica di Sant’A­pol­li­nare in Classe Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Denne tidlige kirken, ferdig­stilt i år 549 på ordre av den bysan­tinske keiseren Justi­tian, utmerker seg med sitt høye atrium, sitt runde klokke­tårn fra 900-tallet, og sine harmo­niske propor­sjoner. Kirken ble grav­stedet til Ravennas første biskop Apol­li­naris, som ble grav­lagt i Classe cirka år 180. Som en følge av dette lot Maxi­mian, keiser Justi­tians kirke­leder og teolog, helgenen Apol­li­naris domi­nere apside-hvelvet over alteret, som er full­stendig dekket av strå­lende mosaikker.

Sant'Apollinare in Classe, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Sant’A­pol­li­nare in Classe fra år 549 ble bygd av den bysan­tinske keiser Justi­tian og hans teolog Maxi­mian. Foto: © reisdit.no.

Inne i kirken finner du to store seksjoner av gulv­flaten med mosa­ikker fra den tidligste kirken.  Kirken inne­holder også tidlig-kristne skulp­turer, inskrip­sjoner og søyler – i tillegg til to markante sarko­fager: Den ene er en sarkofag fra 400-tallet som ble gjen­brukt til erke­biskop Theodores død i år 688. Den andre kalles “De tolv apost­lers sarkofag” ettersom den frem­stiller 12 manns­per­soner som mottar utnev­nelsen til å predike gosplene. Portret­tene i runde felt over søyle­rek­kene som skiller hoved­skipet fra side­ski­pene, er av Ravennas biskoper.

Hvelvet i apsiden er dekorert med mosaikker, Sant Apollinaris, Ravennas første biskop, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Hvelvet i apsiden er deko­rert med mosa­ikker i vakre farger. I midten troner Sant Apol­li­naris, Ravennas første biskop. Foto: Bert­hold Werner/Wikipedia.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.

Basilica Sant' Apollinare in Classe, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Hoved­bildet er fra Basi­lica Sant’ Apol­li­nare in Classe fra år 549. Foto: Bert­hold Werner/Wikipedia.

Piazza del Popolo med Palazzo del Comunale, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Piazza del Popolo med Palazzo del Comu­nale øverst i bildet: Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Piazza del Popolo sett fra Palazzo del Comunale, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Piazza del Popolo sett fra Palazzo del Comu­nale. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Basilica Sant' Apollinare in Classe, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Basi­lica Sant’ Apol­li­nare in Classe fra år 549 ligger 4–5 kilo­meter utenfor sentrum i retning Rimini. Foto: © reisdit.no.

Elfenbenstronen til biskop Maximian fra 500-tallet i Archiepiscopal Museum, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Elfen­benst­ronen til biskop Maxi­mian fra 500-tallet i Archie­pis­copal Museum. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

osaikker, Domus dei Tappeti di Pietra, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Ravenna er kjent for sine mosa­ikker – her romerske fra Domus dei Tappeti di Pietra – huset med tepper av stein. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Mosaikker fra Basilica di Sant'Apollinare Nuovo - av Theodorics palass, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Mosa­ikker fra Basi­lica di Sant’A­pol­li­nare Nuovo – av Theodo­rics palass. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Over alt i Ravenna kommer du over kirke­byg­ninger fra tidlig middel­alder. Foto: © reisdit.no.

Domus dei Tappeti di Pietra, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Gulv­mo­sa­ikker fra Romer­ri­kets tidlige kristne tid – fra Domus dei Tappeti di Pietra – huset med tepper av stein. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Mausoleo di Galla Placida, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Fra mosa­ik­kene i Mausoleo di Galla Placida Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Dantes gravsted, kirken San Francesco, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Dantes grav­sted ligger ved kirken San Fran­cesco. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Mosaikk, keiser Justitian i San Vitale, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Detalj fra mosa­ikken med keiser Justi­tian i San Vitale cirka år 548. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

keiserinne Theodoras mosaikk i San Vitale, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Utsnitt fra keiser­inne Theodoras mosaikk i San Vitale. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Battisteri degli Ariani, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Mosa­ikker med Jesu dåp fra Battis­teri degli Ariani – Theodo­rics arianske kristne kapell. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Basi­lica di Sant’A­pol­li­nare Nuovo. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Fra inte­ri­øret til Basi­lica di Sant’A­pol­li­nare Nuovo. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, havnen i Classe, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Mosaikk i Basi­lica di Sant’A­pol­li­nare Nuovo – fra havnen i Classe. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Museo d'Arte della Città, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Museo d’Arte della Città ligger vakkert til i en park. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Battistera Neoniano, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Battis­tera Neoniano er kjent for sine prakt­fulle mosa­ikker. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Battistera Neoniano, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Battis­tera Neoniano er kjent for sine prakt­fulle arianske mosa­ikker – motivet i kuppelen er Kristi dåp og hans 12 disipler. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Fra Capella Arcivescovile/Capella di San Andrea, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Fra Capella Arcivescovile/Capella di San Andrea, cirka år 500. Mosaikk av Kristus som kriger – refe­ranse til Theodo­rics kristne aria­nisme. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Capella di Sant'Andrea/Capella Arcivescovile, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Capella di Sant’Andrea fra cirka år 500 – også kjent som Capella Arci­vesco­vile. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Libro d'Oro, Bibliotaca Classence, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Biblio­taca Clas­sence – manu­skriptet Libro d’Oro fra cirka år 1480. Foto: Insti­tuzione Biblio­teca Classence.

 San Vitale, mosaikker, apside, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Ravennas kanskje mest kjente mosa­ikker i San Vitales apside, ved alteret. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

Detalj av mosaikk i San Vitale, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Detalj av mosaikk i San Vitales apside, over alteret. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

Løvemosaikk i San Vitale, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Løve­mo­saikk i San Vitale. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Fra himlingen i Mausoleo di Galla Placida fra 400-tallet, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Fra himlingen i Mausoleo di Galla Placida fra 400-tallet. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

Mosaikker i Mausoleo di Galla Placidia, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Mosa­ikker i Mausoleo di Galla Placidia. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

...flere mosaikker i Mausoleo di Galla Placidia, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

…flere mosa­ikker i Mausoleo di Galla Placidia. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

Mausoleo de Theodorico, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Mausoleo de Theodo­rico fra år 520 er bygget i stein, uten mosaikker.

Domus Tappeti di Pietra fra 200-tallet etter Kristus, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Domus Tappeti di Pietra har bygnings­masse utviklet og påbygd fra 200-tallet etter Kristus frem til 1500-tallet. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Relikvie fra 300-tallet i Archiepiscopal Museum Ravenna, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Reli­kvie fra 300-tallet i Archie­pis­copal Museum Ravenna. Foto: Opera di Reli­gione della Diocese di Ravenna.

Sant'Apollinare troner i hvelvet i apsiden, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Sant’A­pol­li­nare troner i hvelvet i apsiden. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.

Mosaikk fra Domus dei Tappeti di Pietra, Unesco, Ravenna, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Nok en flott mosaikk fra Domus dei Tappeti di Pietra – huset med tepper av stein. Foto: Images owned by Ravenna Tourist Office.