Tallinn er en historisk by ved Østersjøen, som på få år er blitt et svært populært reisemål, spesielt for langweekender. Tallinn har en meget trivelig gamleby med mange smale brosteinssmug og pittoreske bymiljøer fra middelalderen. I sommersesongen vil du finne en rekke restauranter med utendørs servering langs gamlebyens gater og åpne plasser. Tallinns historiske bydel  er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Tallinn i Estland

Tallinn ble i år 1999 oppført på Unescos liste over Verdens­arven for sin sjel­dent godt bevarte gamleby. Tallinns histo­riske bydel er naturlig delt i to – på Toopea-høyden finner du et citadel, en egen liten borgby innenfor kraf­tige fest­nings­murer med tårn. Resten av gamle­byen ligger på flaten nedenfor Toopea-høyden. I denne nedre bydelen ligger de fleste butik­kene og serve­rings­ste­dene. Mange av butik­kene og serve­rings­ste­dene ligger i området rundt den gamle rådhus­plassen, som på Estisk heter Raekoja Plats. Her arran­geres det også markeder og konserter. Rådhus­plassen er omgitt av flere flotte kjøp­mannshus med vakkert deko­rerte fasader. Gamle­byen innenfor bypor­tene er lite forandret siden middel­al­deren. Her finner du og murhus­be­byg­gelse omgitt av til dels smale brosteins­smug og passa­sjer. Bare det å rusle rundt her og titte på den gamle bebyg­gelsen er en opplevelse.

Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Fra den sentrale rådhus­plassen, med det 600 år gamle gotiske rådhuset til høyre.

Mer om Tallinns livlige rådhusplass

Langs den hygge­lige og livlige rådhus­plassen finner du du flere popu­lære fortaus­res­tau­ranter. Her finner du også verdens eldste apotek som frem­deles er i drift, Raeap­teek fra år 1422. På denne plassen ligger det stase­lige 600 år gamle gotiske rådhuset Raekoda oppført i år 1404, ganske unikt siden det er så godt bevart. På høyden innenfor fest­nings­mu­rene finner du en liten by med flere kirker, blant andre domkirken “Toom­kirk” og den russisk-orto­dokse Alex­ander Nevski-kate­dralen, admi­ni­stra­sjons­byg­ninger og boliger, også her oppe omgitt av smale smug. I fest­nings­byen kan du også finne et par mindre plasser med serve­rings­steder. Her oppe er det få forretninger.

Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

På den livlige rådhus­plassen slår mange seg ned for å se på folkelivet.

St Catherines passasje – håndverkernes marked

Denne pitto­reske gate­stumpen er abso­lutt verd å få med seg. Her har lokale hånd­ver­kere slått seg sammen til et hånd­verks­laug, som produ­serer steds­ty­pisk bruks­kunst basert på opprin­ne­lige metoder. Det hele i opprin­ne­lige verk­ste­dom­gi­velser. St Cath­e­rines Passasje forbinder gatene Vene og Müüri­vahe, bare et par kvar­taler fra Rådhus­plassen. Her er verk­ste­dene arran­gert slik at du kan se hånd­ver­kerne lage tradi­sjo­nelle produkter som lappe­tepper, glass, kera­mikk, hatter, smykker og hånd­farget silke. Du finner serve­rings­steder i umid­delbar nærhet, hvor du kan nyte en forfrisk­ning i friluft.

Viru-byporten, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Den gamle Viru-byporten gjør et majes­te­tisk inntrykk når du går inn i gamle­byen fra øst.

Mer om Tallinns gamleby

Tallinn har bevart to av sine fine byporter og nesten to kilo­meter av den kraf­tige bymuren som ble påbe­gynt på 1260-tallet. Bymuren hadde i alt 46 tårn, og raget på sitt høyeste 16 meter i været. I dag er omtrent halv­parten av tårnene intakte, og bymuren står fort­satt hele 1,9 kilo­me­ters lengde. Den ene byporten øst i gamle­byen, Viru-porten, har to tvil­ling­tårn, som har stått her siden 1300-tallet. Nord i gamle­byen står det store runde forsvar­s­tårnet, “ Tykke Margaret”, som leder mot Olavs­kirken “Oleviste kirik” fra 11–1200-tallet, oppført i gotisk stil. Man antar at denne kirken var samlings­punkt for den skan­di­na­viske delen av befolk­ningen som var tilknyttet handels­sta­sjonen i Tallinn. På 1500-tallet hadde kirken verdens høyeste tårn, som strakk seg 159 meter til værs, noe som var et tegn på prestisje og rikdom. Høyden medførte mange lynned­slag og branner. I dag er tårnet 123 meter høyt. Som en kurio­sitet kan nevnes at kirke­tårnet under sovjet­tiden ble benyttet av KGB som radiomast.

Kadriorg-palasset, tsaren Peter den Store, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Kadriorg-palasset ble bygd av den russiske tsaren Peter den Store, og inne­holder flotte kunst­sam­linger av både russiske og euro­pe­iske kunstnere.

Kadriorg-palasset og Estlands nasjonalgalleri

Du har mye igjen for å besøke Kadriorg-palasset, bygd av den russiske tsaren Peter den Store til hustruen Kata­rina i 1718. Palasset er bygd i barokk stil, og sammen med den flotte hagen plan­lagt og tegnet av den itali­enske arki­tekten Niccollo Michetti. Palasset huser Estlands Nasjo­nal­gal­leri med et stort antall male­rier, skulp­turer og trykk av både russiske og euro­pe­iske kunst­nere fra 1400-tallet til 1900-tallet. Hvis du er kunst­in­ter­es­sert bør du benytte anled­ningen. Kadriorg-palasset er omgitt av flere museer. Det restau­rerte kjøk­ken­bygget huser et lite kunst­mu­seum, Mikkel-museet. Sommer­re­si­densen til Peter den Store er fredet som museum. Det finnes også et kunst­gal­leri og en leilighet tilhø­rende nasjo­nal­for­fat­teren Eduard Vilde, som er fredet som museum.

Toopea-høyden, citadellet, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Pano­rama over gamle­byen i Tallinn, med Toopea-høyden og citadellet.

Litt om Tallinns tidlige historie

Tallinn er et eksep­sjo­nelt godt bevart eksempel på en nord-euro­peisk handelsby fra middel­al­deren. Tallinns histo­riske bydel har tatt vare på de særegen­heter som var forut­set­ningen for byens økono­miske funda­ment i middel­al­deren. Tallinn lå langs en av seilings­le­dene som vikin­gene brukte for å reise østerled til Bysants, i dag Istanbul. Vikin­gene drev dess­uten handel med stam­mene i områ­dene på østkysten av Øster­sjøen og i Russ­land. Opprin­nelig ble det bygd et fest­nings­an­legg bestå­ende av tømmer-pali­sader her oppe på sand­steins­klippen i siste del av viking­tiden. Den gang lå meste­parten av bebyg­gelsen innenfor pali­sa­dene her oppe, mens selve handels­sta­sjonen lå nede ved havnen. Tidlig på 1200-tallet kom tyske kors­fa­rere hit for å omvende baltiske stammer og russere til kris­ten­dommen, og bygde de første stein­mu­rene til festningsverkene.

Borgmuren, Toopea-høyden, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Borg­mu­rene fra 13–1400-tallet omslutter hele Toopea-høyden der den spen­nende fest­nings­byen befinner seg.

Mer om Tallinns tidlige historie

Senere kom danske­kongen Valdemar Atterdag på korstog hit, og inntok byen etter et vold­somt slag i år 1219. I år 1230 ble 200 tyske kjøp­menn invi­tert hit fra Gotland, og disse bygde i år 1233 kirken St Nico­laus. 1248 ble Tallinn tilknyttet Lübeck og i år 1285 ble byen full­verdig medlem av Hanseat-forbundet. I år 1343 solgte dans­kene byen til tyskerne, etter et opprør. Den tyske domi­nansen skulle vare i mer enn 200 år, til svens­kene tok byen i år 1561. Det svenske styret var gunstig for Tallinn, og varte nesten i 200 år, til de tapte den store nordiske krigen i år 1721 og overga byen til russisk styre. Den russiske tsaren Peter den Store gjen­åpnet umid­del­bart gamle forbin­delser og ga tyskerne viktige privi­le­gier. Tallinn og Estland vant sin frihet tilbake i år 1918, men mistet den under den andre verdens­krigen. Estland ble annek­tert av Sovjet og fikk først endelig uavhen­gig­heten sin i år 1991, etter at Sovjet-Samveldet kollapset.

Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Nok et staselig gate­parti i den histo­riske bydelen i Tallinn

Det er rett og slett trivelig på den gamle markeds­plassen i Tallinns histo­riske sentrum.

Tallinn, historisk, Toompea, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Tallinns vakre gamleby ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i 1999.

Smug, brostein, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Smale smug og brostein er det mye av i gamle­byen i Tallinn.

Lange Herman, bymur, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Det 46 meter høye tårnet på Tallinns gamle bymur kalles Lange Herman.

Kanontårn, Tykke Margaret, Tallinns Sjøfartsmuseum, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

…mens dette kanon­tårnet heter Tykke Margaret og huser byens flotte sjøfartsmuseum.

 St Catherines passasje, brukskundt, håndtverkere, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Fra den spen­nende og mye besøkte St Cath­e­rines passasje, hvor du kan se hånd­ver­kere jobbe.

Tallinns domkirke «Toom­kirk» til venstre og løkkup­lene til den russisk-orto­dokse kirken til høyre.

Svarthodenes gildehall, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Inngangs­døren til Svart­ho­denes gilde­hall – svart­ho­dene var ugifte tyske kjøp­menn på Hansa­ti­dens 1400-tall.

Bymuren, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Store deler av den impo­ne­rende opprin­ne­lige bymuren fra middel­al­deren er intakt.

Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Et trivelig lite smug i Tallinns gamleby ved foten av festningen.

Panorama, Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Pano­rama over Tallinn fra sjøsiden.

Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

Fra et hjørne av rådhus­plassen i Tallinn, hvor man vet å kose seg.

Rådhusplassen, Tallinn, historisk, gamleby, Estland, Unesco Verdensarven, Estland, Baltikum

En staselig rekke kjøp­mannshus fra middel­al­deren i gamle­byen i Tallinn.