Første gang du ser Toledo, må du gni deg i øynene. På en høyde, omgitt av gammel, ærverdig bebyggelse, troner en gotisk katedral med sitt kraftige spir på den ene siden, og det massive slottet Alcazar de Toledo på den andre siden. Mellom disse, i Toledos vakre gamleby, finner du helt enestående arkitektoniske perler og kulturskatter. Den historiske delen av Toledo ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1986.

Mer om Toledo

I Toledo vil du finne alt det den kultur­in­ter­es­serte drømmer om. Gå sakte gjennom gamle­byen, bruk øynene høyt og lavt, og ta innover deg sanse­inn­tryk­kene. Blir det for mye på en gang, sett deg ned på en av byens mange fortaus­res­tau­ranter eller kafeer for en forfrisk­ning. Eller stikk innom en tapasbar. Et godt råd; vær forbe­redt, slik at du klarer å fordøye det du ser. Og sett av et par, tre dager hvis du vil ha fullt utbytte av Toledo. Plaza Zodocover er den viktigste plassen i Toledos gamle­byen, hvor du finner byens turist­in­for­ma­sjon og en rekke kafeer, barer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Herfra er det kort vei til mange av de viktigste severdighetene.

Terrazzas de la Plaza de la Zadovar, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet, Spania

Terrazzas de la Plaza de la Zadovar. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Toledos historiske bysenter

Toledo har en lang, broket og drama­tisk historie. Byen har vært hoved­stad både for visi­go­tere, muslimer og kristne. Byen ligger ved elven Tajo der den gjør en sving, slik at den omfavner gamle­byen. Her finner du muslimsk, jødisk og kristen arki­tektur om hver­andre. Det gjen­speiler også den histo­riske tole­ransen som byen var kjent for i middel­al­deren. Frem til 1492, da både jødene og musli­mene ble forvist under den spanske inkvi­si­sjonen, levde både jødiske, kristne og muslimske samfunn her i fred og fordra­ge­lighet. Toledo kan oppvise arki­tektur og bygnings­rester helt tilbake fra romer­tiden. Toledo ligger cirka 70 kilo­meter sør for Madrid, på ca 500 meters høyde. Det er varmt og godt her om sommeren.

Katedralen Santa Maria de Toledo, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra gamle­byen i Toledo ved kate­dralen Santa Maria de Toledo.

Litt historisk bakgrunn – Alcazar

På byens høyeste punkt, 548 meter over havet, finner du Toledos kanskje mest frem­tre­dende lande­merke, Alcazar. Navnet er egentlig litt misvi­sende, ettersom det henviser til en tidli­gere befest­ning, som rundt år 1000 ble bygget her av maurere, arabiske muslimer. Denne delen av Spania var maurisk og muslimsk fra år 711 til gjen­erob­ringen av Toledo i år 1085. Alcazar ligger utenfor gamle­byen, ved en skrent ned til elven Tajo, og er det mest opplagte stedet for et fest­nings­verk i Toledo. Dette ble utnyttet alle­rede av romerne, som erobret byen og området rundt år 200 før Kristus. Den første skrift­lige kilden der byen er nevnt, er romersk – offi­seren Titus Livius (må ikke forveksles med histo­ri­keren) beskriver knapt og konsist Toledo slik; «Parva urbs, sed loco munitia» – en liten by, med sterk forsvarsverk.

Alcazar, enessanse-patio, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Alcazars elegante renes­sanse-patio. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

De historiske severdighetene i Toledos gamleby – Alcazar

Det Alcazar du i dag ser, er en kongelig resi­dens bestilt av kong Carlos V og oppført i spansk renes­sanse­stil, fra år 1545 til siste del av 1500-tallet. Dette medførte at den tidli­gere fest­ningen i gotisk stil ble revet. Du kan frem­deles se bygnings­rester fra tidli­gere stil­epoker i Alcazar, helt tilbake til visi­go­tisk styre og før det, romer­tiden. På østfa­saden er det fort­satt rester etter forsvars­murer. Arki­tekten Alonso de Covar­ru­bias var byggets første arki­tekt, mens jesu­itten Vill­al­pando full­førte patioen i siste del av 1500-tallet. Den kjente arki­tekten Juan de Herrera var ansvarlig for den monu­men­tale trappen under det enorme tønne­hvelvet, og endrin­gene i den sørlige fløyen som følge av dette. Hver av Alcazars fire strenge fasader avslører de forskjel­lige faser av den spanske renessansen.

Alcazar, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra Alcazars inngangs­parti. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Mer om Alcazar

Hoved­inn­gangen består av en portal kronet med et keiserlig mono­gram flan­kert av de visi­go­tiske monar­kene Recaredo og Recesvinto. Innvendig har Alcazar en elegant renes­sanse­patio med galle­rier i to etasjer. Utvendig har bygningen firkan­tede, befes­tede hjørne­tårn. Den stor­slåtte konge­re­si­densen ble aldri bebodd av styrende monarker, men ble brukt av enker etter spanske konger. Senere ble slottet benyttet som kongelig fengsel og mili­tær­ba­rakker til det nesten ble total­skadet i den spanske borger­krigen i år 1936. Alcazar ble restau­rert i år 2009 og er åpent for publikum. Bygningen huser også et våpen­mu­seum og øverste etasje dispo­neres av det nye biblio­teket til Castile-La Mancha.

Catedral Santa Maria de Toledo, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Den gotiske Cate­dral Santa Maria de Toledo ble påbe­gynt år 1227.

Flere historiske severdigheter – katedralen

Denne prakt­fulle kirke­byg­ningen heter på spansk Cath­edral Primada Santa María de Toledo, og har sin opprin­nelse fra visi­go­tisk tid. Toledo ble visi­go­ternes hoved­stad cirka år 510, etter at deres davæ­rende hoved­sete Toulouse falt for fran­kiske Mero­vin­gere i år 508. Kate­dralen ble angi­velig grunn­lagt som et kris­tent tempel på 500-tallet av St. Eugene av Toledo, og ble innviet den 13. april i år 587 for andre gang. Visi­go­terne eller vest­go­terne, antas å ha et skan­di­na­visk opphav, og var en av de mange stam­mene som benyttet seg av romer­ri­kets fall i siste halvdel av 400-tallet, sammen med horder av germanske stammer. Da de muslimske maurerne erobret Spania i år 711, lot de den kristne kirken og bydelen i fred i første omgang, og innlemmet den kristne bygningen i et større moskébygg, sann­syn­ligvis sent på 900-tallet. Gjen­erob­ringen av Toledo i år 1085 av den kristne kongen Alfonzo den VI. av Castile y Leon ble et meget viktig vende­punkt for både byen og, ikke minst, Recon­quista – den kristne gjen­erob­ringen av Spania, som var full­ført først i år 1492.

Katedralen, relieff, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Relieff fra kate­dralen i Toledo: Castil­lia­nere beleirer en muslimsk by. Foto: © Tor Eigeland/Saudi Aramco World/SAWDIA.

Litt mer om katedralen og reconquista

Erob­ringen av Toledo fant sted uten blods­ut­gy­telser, og muslimske skoler, moskeer og den Moz-arabiske befolk­ningen fikk leve videre i fred. Toledo opplevde med dette en oppgangstid innen kunst og kultur. Den avan­serte islamske tradi­sjonen var langt mer utviklet enn den kristne, og dette ga seg utslag i en symbiose som kom hele Europa til nytte gjennom viten­skap, og ikke minst, over­set­telser av greske, latinske, hebra­iske og arabiske skrifter.  Dette vende­punktet ble imid­lertid innled­ningen til et slags internt spansk korstog videre sørover i Spania, som frem til år 1492 ikke alltid gikk like fredelig for seg. Etter­hvert ble forholdet mellom kristne og muslimer betrak­telig dårli­gere. Det første kong Alfonzo angi­velig gjorde, var å holde messe i moskeen Mezquita del Cristo de la Luz, der han i følge legenden skal ha funnet en innmurt Kristus-figur sammen med et bren­nende lys, etter mer enn 350 år. Såvidt man vet, ble også moskeen hvor kate­dralen i dag står, umid­del­bart innviet som kristen kirke.

Katedralen, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Det er flotte smijerns­ar­beider fra renes­sansen foran flere av side­ka­pel­lene. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Starten på den gotiske katedralen slik vi ser den i dag

Byggingen av den gotiske kate­dralen i Toledo ble igang­satt i år 1227 av kong Ferdi­nand den III. av Castile, senere konge over Castile y Leon. Kate­dralen ble oppført på deler av den store moskeen, og ombyg­gingen var meget omfat­tende, ikke minst på grunn av dimen­sjo­nene – kate­dralen er 120 meter lang, 60 meter bred med et enormt hoved­skip og 4 side­skip med hele 88 søyler som bærer konstruk­sjonen. Det gotiske hvelvet over skipet og koret sto først ferdig i år 1493, året etter at muslimske styres­makter og jøder var fordrevet fra Spania og den iberiske halvøya. De mange kirke­kon­si­lene som i middel­al­deren ble avholdt i byen, vitner om Toledos betyd­ning som reli­giøst senter. Den nåvæ­rende gotiske kate­dralen regnes for å være en av de viktigste kristne kate­dra­lene i Europa. Kate­dralen har den franske Bourges-kate­dralen som forbilde, men er samtidig preget av den spesi­elle islamske påvirk­ningen i arki­tek­turen, som du finner i deler av Spania og Portugal. En ny stil innen arki­tek­turen oppsto som følge av dette, nemlig den såkalte mudéjar-stilen.

Iglesia San Román med det visigotiske museet, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Eksempel på mudéjar­stil: Fra kirken San Román med det visi­go­tiske museet. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Litt om mudéjarstilen

I kunst­his­to­rien bruker man begre­pene mudéjar-kunst og mudéjar-arki­tektur. Mudéjar betyr skatte­pliktig eller under­sått, og var en beteg­nelse på muslimer som fikk lov til å bli igjen i Spania, spesielt i Castillia, men også i Anda­lusia og Aragon, etter at Iberia-halvøya i 1492 var full­stendig gjen­erobret av kristne. Mudéjdar-arki­tek­turen kjenne­tegnes med bruk av fler­far­gede mosa­ikker i intri­kate mønstre – gjen­tatte geomet­riske mønstre og kalli­grafi – på tekstiler, i trear­beider og i mur, både utvendig på kirke­tårn og innvendig på gulv, vegger og i himlinger. Pussig nok ble denne arki­tek­turen benyttet helt frem til begyn­nelsen av 1600-tallet, mer enn hundre år etter at det muslimske styret hadde kapi­tu­lert og forlatt Spania. Mudéjdar-arki­tektur finnes i hovedsak i Spania, først og fremst i Toledo, Teruel, Burgos, Sevilla og Zara­goza. Mudéjar-arki­tektur finnes per defi­ni­sjon kun på den iberiske halvøy i Portugal og Spania, selv om mange av de arabisk-inspi­rerte arki­tek­to­niske særpre­gene også opptrer andre steder – blant annet i Palermo på Sicilia, der også norman­ner­kon­gene på 1100-tallet var fasci­nert av og lot seg påvirke av arabisk kunst. Mudéjar-arki­tek­turen er til stede i bygninger i både romansk, gotisk og renes­sanse­stil på den iberiske halvøya.

San Luigi-Bibelen, katedralmuseet, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

San Luigi-Bibelen skrevet i peri­oden år 1226–34 er utstilt i kate­dral­mu­seet. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Katedralens muséer

Kate­dralen inne­holder fem museer: Både koret, tran­septet, skatt­kam­meret, hoved-sakris­tiet inn til venstre for koret, samt Sala Capi­tular er defi­nert som museer. I tillegg har kate­dralen syv kapeller, som alle er vakkert deko­rerte. Skatt­kam­meret inne­holder flere viktige gjen­stander fra visi­go­tisk tid – 500- og 600-tallet, inklu­sive kirke­kunst. I sakris­tiet kan du se flere verk av de mest kjente kunst­nerne fra renes­sansen og barokken; Tizian, Van Dyck, Rubens og ett av byens store «sønn», El Grecos mest kjente verk: «El Expolio – Kristi avkle­delse». Kirken er også i seg selv en sever­dighet, portaler, skulp­turer, altere, gulv og himling. I skatt­kam­meret kan du også se den enorme monstransen fra cirka år 1520 som bæres rundt i prose­sjon i gatene under høytiden Corpus Cristi.

Mezquita del Cristo de la Luz, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Mezquita del Cristo de la Luz i mudéjar­stil. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Mezquita del Cristo de la Luz

Moskéen Mezquita del Cristo de la Luz er fra år 999 og er sammen med Mezquita de las Torne­rias en av de to muslimske bygninger som er bevart fra denne tiden i Toledo. Begge er åpne for publikum. Mezquita del Cristo de la Luz hadde opprin­nelig en nesten kvad­ra­tisk grunn­plan og regnes som Toledos viktigste muslimske bygning, ettersom den er meget godt bevart. Etter den kristne gjen­erob­ringen ble moskeen tilført en apisde i bakkant, en buet avslut­ning i mudéjar­stil. Selve moskédelen er imid­lertid så godt som urørt. Den er inndelt i 9 seksjoner med hvert sitt hvelv omgitt av arabiske heste­sko­buer, med både arabiske og visi­go­tiske søyler, noe som kan indi­kere at det tidli­gere har stått en visi­go­tisk kirke her. Alter­na­tivt er at det ble gjen­brukt bygnings­deler fra andre visi­go­tiske bygninger da moskeen ble bygd, noe som var vanlig. I den kristne apsiden er det rester etter fresker fra 1000–1100-tallet.

San Román, mudéjarstil, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra den bemer­kel­ses­ver­dige kirken San Román i mudéjar­stil, som huser det visi­go­tiske muséet. Foto: skyscrapercity.com.

Iglesia de San Román

Denne kirken inne­holder i dag det visi­go­tiske museet, Museo de Arte Visigó­tico; Museo de los Conci­lios y de la Cultura Visigó­tica og har sin opprin­nelse fra denne tiden. Kirken ligger høyt i byen, og fra tårnet i mudéjar­stil er det flott utsikt over gamle­byen. Tårnet har opprin­nelig stått alene, og kan ha tilhørt en moské. Kirken San Roman har et bemer­kel­ses­verdig inte­riør med visi­go­tiske søyler, arabiske heste­sko­buer, kristne fresker i bysan­tinsk stil, og er bygd i mudéjar­stil. Kirken har en treskipet basi­lika­kon­struk­sjon, og man har lurt på om den en gang har omfattet både en moské og en kristen kirke på 700-tallet. Hoved­ka­pellet og kuppelen er imid­lertid fra 1500-tallet i renes­sanse­stil med en alter­tavle av Diego de Velasco (ikke Velas­quez). Et meget severdig og inter­es­sant kirke­bygg. Museet er helt unikt i den forstand at det inne­holder gjen­stander fra visi­go­tisk tid på 5- og 600-tallet, blant annet sølv- og gull­gjen­stander fra den såkalte Guarazar-skatten.

Museo de Santa Cruz, El Greco, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra Museo de Santa Cruz og avde­lingen for El Grecos male­rier. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Museo de Santa Cruz

Dette flotte og sever­dige museet har delt sine samlinger i tre seksjoner: Arkeo­lo­gisk avde­ling, som omfatter funn fra romersk, visi­go­tisk og arabisk tid, samt mudéjar­kul­turen. Avde­lingen for maler­kunst omfatter en stor samling Toledo-kunst fra 1500- og 1600-tallet, inklu­sive flere verk av El Greco. Avde­lingen for bruks­kunst har utstil­linger av lokalt hånd­verk, som kera­mikk, glass, tekstiler, smijern, samt gull- og sølv­ar­beider. Museet har også midler­ti­dige utstil­linger av objekter fra Prado-museet.

Sinagoga del Transito, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Sina­goga del Tran­sito er bygd i mudéjar­stil. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Sinagoga del Transito og Sefardisk museum

Sina­goga del Tran­sito ble grunn­lagt av Samuel Levi i år 1357, som var skatte­inn­krever for kong Pedro den I. av Castillia. Kongen var med på å finan­siere syna­gogen, som takk for jødenes innsats for å forsvare byen. Det sies at Levi impor­terte sedertre fra Libanon, samme treslag som ble brukt i kong Salo­mons tempel fra cirka 1000 år før vår tids­reg­ning. Klokke­tårnet ble tilføyd av kristne etter at byens store jødiske befolk­ning ble utvist i år 1492. Selv om bygnin­gene er rela­tivt beskje­dent deko­rert utvendig, er det desto mer å se innvendig. Bønne­hallen er dekket med orna­men­tikk i mudéjar-stil, i tillegg til at hebra­iske tekster er støpt i gips – frem­deles lese­lige etter mer enn 650 år. Vis-à-vis bønne­hallen finner du Sefar­disk Museum, som doku­men­terer jødisk kultur i Spania gjennom grav­skrifter, gjen­stander, kunst og bilder. Museet er defi­ni­tivt severdig, men har dess­verre kun infor­ma­sjon på spansk.

Monasterio de San Juan de los Reyes, isabelliansk gotisk stil, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Klos­teret Monas­terio de San Juan de los Reyes i isabel­li­ansk gotisk stil. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Monasterio de San Juan de los Reyes

Monas­terio de San Juan de los Reyes, påbe­gynt år 1477, ligger helt vest i gamle­byen, mellom middel­al­der­broen Puente San Martin og den gamle byporten Puerta Gambron. Klos­teret er i likhet med andre middel­al­der­byg­ninger i Toledo en blan­ding av stil­arter som flamsk-spansk gotikk og mudéjar­stil. Denne stilen kalles isabel­linsk etter dron­ning Isabella, og ble utformet av arki­tekten og bygg­mes­teren Juan Guas. Klos­teret og kirken av samme navn sto ferdig i år 1504. Span­jo­lene benyttet bygg­mestre fra både Frank­rike, Tysk­land og Flan­dern i byggingen av kirker etter den kristne gjen­erob­ringen. Den spanske gotikken ble derfor sterkt inspi­rert av både fransk og nord-euro­peisk gotikk.

El Greco, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

El Grecos maleri av hjem­byen Toledo. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Museo El Greco

Dette museet er et must å få med seg. Her kan du se flere viktige arbeider av El Greco, som «Apos­to­late», «Utsyn over Toledo» og San Pedros tårer». I tillegg finner du verk av andre viktige spanske malere, som Luis Tristán, Murillo og Valdés Leal, med flere. El Greco ble født i år 1541 og var opprin­nelig gresk, fra øya Kreta. Hans navn var Doménikos Theotokópoulos, som han alltid signerte bildene med, i gresk skrift. Kreta var den gang under vene­ti­ansk styre, noe som tillot El Greco å flytte til Venezia for å skolere seg innen maler­kunsten. I år 1577 flyttet han til kunst- og viten­skaps­sen­teret Toledo, hvor han ble boende og arbeidet frem til sin død den 7. april år 1614. El Greco betyr ganske enkelt «grekeren».

Museo El Greco, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra Museo El Greco. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Iglesia de Santo Tomé

Iglesia de Santo Tomé er opprin­nelig fra 1100-tallet, men ble i år 1312 ombygd til sin nåvæ­rende form. Tårnet regnes for å være et av de fineste eksemp­lene på Mudéjar­stil i Toledo. Kirken er en mye besøkt sever­dighet, kanskje først og fremst fordi den huser et av maleren El Grecos mester­verk, «Begra­velsen av greve Orgaz» fra år 1586. Orgaz døde alle­rede i år 1312 og etterlot seg midler til ombyg­ging av kirken. El Greco skildret de medvir­kende i sin egen tids kles­drakter, og innlemmet både et selv­por­trett og portrett av sin sønn i bildet, i tillegg til mange av sine venner.

Puerta del Sol, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledos gamle byport, Puerta del Sol fra middel­al­deren i mudéjar­stil Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo / Ampliar foto.

Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Du vil aldri glemme det første synet av Toledo.

Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledo ligger vakkert til på en åsrygg over elven Tejo.

Alcazar, katedralen, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet, Spania

Toledos renes­sanse-palass Alcazar, påbe­gynt år 1545 til venstre, kate­dralen til høyre.

Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

I gamle­byen i Toledo finnes det mange smug med bebyg­gelse fra middelalderen.

Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Det er mange trive­lige små plasser i gamlebyen.

Alcazar, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledos Alcazar troner over gamle­byen på byens høyeste punkt, 548 meter over havet.

Alcazar, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledos Alcazar er bygd i en stram spansk renessansestil.

Puente de San Martin, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Det massive Alcazar er godt synlig fra Puente de San Martin fra 1300-tallet.

Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledos byprofil er spesiell.

patios, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra en av gamle­byens mange fine patios, som Toledo er kjent for.

Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledo gamleby med kate­dralen ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 1986.

Toledo-katedralen, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledo-kate­dra­lens vest­portal er imponerende.

Capilla Mozárabe, kapell, katedral, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Kuppelen til kate­dra­lens kapell Capilla Mozárabe.

katedral, hovedalter, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledo-kate­dra­lens vakre hoved­alter ble laget mellom år 1497 og 1504. Foto: Manuel González Olaechea/wikipedia.

Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Pano­rama over gamle­byen med kate­dralen. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo / J. M. Moreno.

Toledos kate­dral: Det 92 meter høye tårnet sto ferdig i år 1422, delvis i mudéjar­stil. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Toledos katedral: Portada de Leones, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledos kate­dral: Portada de Leones – Løve­por­talen. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

katedral, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Det er dimen­sjoner over kate­dralen i Toledo. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Toledo-katedralens skattkammer, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra Toledo-kate­dra­lens skatt­kammer – prose­sjons-monstransen fra år 1520. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Toledo-katedralens skattkammer - El Grecos maleri

Fra Toledo-kate­dra­lens skatt­kammer – El Grecos maleri «El Expolio». Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Kongelige sarkofager i Toledo-katedralen, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Konge­lige sarko­fager i Toledo-kate­dralen. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Visigotiske søyler i Mezquita del Cristo de la Luz, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Visi­go­tiske søyler i Mezquita del Cristo de la Luz Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Toledo-kirken San Román, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledo-kirken San Román er deko­rert i flere stil­arter, ikke minst med bysan­tinsk-inspi­rerte fresker. Foto: skyscrapercity.com.

San Román og det visigotiske museet, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra inngangen til San Román og det visi­go­tiske museet. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo / Ampliar foto.

Mezquita Salvador, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Mezquita Salvador – den andre moskeen fra maurisk tid, som er bevart i Toledo. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Codez Vigilanus, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledo avbildet i manus­criptet Codez Vigi­lanus fra år 976 Foto: srnec/wikipedia.

Fra renessansepatioen i Museo de Santa Cruz, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra renes­sanse­pa­tioen i Museo de Santa Cruz.

arkeologiske samlingene i Museo de Santa Cruz, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Fra de arkeo­lo­giske samlin­gene i Museo de Santa Cruz. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Sefardisk Museum, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Sefar­disk Museum: En syvarmet jødisk lyse­stake fra middel­al­deren eller tidli­gere. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Synagogen med Sefardisk Museum, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Syna­gogen med Sefar­disk Museum. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Sefardisk Museum, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Hebraisk skrift­rull i Sefar­disk Museum. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Monasterio San Juan de los Reyes, Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Monas­terio San Juan de los Reyes, igjen. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo.

Toledo, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Toledo på sitt mest stem­nings­fulle. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo / Ampliar foto.

Toledo, Alcazar, Catedrale, Unescos liste over Verdensarven, Castilla-La Mancha, Midt-Spania, Madrid og innlandet,Spania

Kate­dralen og Alcazar ligger ikke langt fra hver­andre. Foto: © Patro­nato Muni­cipal de Turismo / Ampliar foto.