Warszawa er byen som aldri gir opp. Byen har en lang og dramatisk historie, og befolkningen åpenbart en vilje av rustfritt stål. Mye av det du ser og er omgitt av når du rusler rundt i Warszawas gamleby, lå i ruiner etter den andre verdenskrigen i 1945. Alt er møysommelig bygget opp igjen som det var – og pietetsfullt restaurert etter gamle fotografier og plantegninger. Resultatet er forbløffende. Så er også byens bestrebelser belønnet. Warszawa ble i år 1980 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Kulturbyen Warszawa

Vakre Warszawa har masse å by på for deg som ønsker å nyte fridager omgitt av stor­slått arki­tektur, med lett tilgang til kunst og kultur. Pris­ni­vået er meget beha­gelig.  Warszawa er og har siden middel­al­deren vært et viktig senter for kultur, viten­skap, poli­tikk og indu­stri. De mange palas­sene i og rundt Warszawa sentrum vitner om en historie med både rikdom og makt, og mange av bygnin­gene er fra stor­hets­tiden under renes­sansen og barokken. Gamle­byen med sine sjar­me­rende brosteins­gater plasser og vakre arki­tektur tiltrekker seg mange ferie­gjester. Den store, åpne markeds­plassen Rynek Starego Miasta er ikke bare hjertet i gamle­byen, den er egentlig selve hjertet i hele Warszawa.

Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Det skjer alltid noe på markeds­plassen Rynek Starego Miasto, som er omgitt av farge­glade bygårder.

Mer om Warszawa og gamlebyen

Gamle­byen i Warszawa heter på polsk Stare Miasto, i daglig­tale også kjent som Starowka, og er den eldste delen av den polske hoved­staden. Noe av det første du legger merke til når du kommer hit, er den store markeds­plassen med flere uteres­tau­ranter. Gamle­byen, som er oppført på Unescos liste over Verdens­arven, er en av byens viktigste turist­at­trak­sjoner. Den har en pitto­resk belig­genhet ved elven Wisla og er kjent for sine mange velholdte histo­riske bygninger og sin godt bevarte middel­al­der­plan. Her vil du finne gotisk, renes­sanse, barokk og nyklas­si­sis­tisk arki­tektur. I gamle­byen kan du frem­deles se spor fra 1200-tallet, og hit kommer både ferie­gjester og byens innbyg­gere for å treffes og ha det hyggelig sammen i flotte histo­riske omgi­velser. Rundt gamle­byen kan du se rester av bymuren og befest­ninger fra 12–1300-tallet. Midt på torget står en statue av Syrenka – havfruen som har vært Warszawas symbol og hoved­motiv på byvå­penet siden middel­al­deren. I den gamle bykjernen finner du en rekke restau­ranter og kafeer.

Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Du finner rester av bymuren og befest­ninger fra 1200-tallet rundt gamlebyen.

Mer om gamlebyen og markedsplassen i Warszawa

Markeds­plassen i gamle­byen er Warszawas kanskje livligste plass, og defi­ni­tivt den mest sjar­me­rende. I utkanten av denne ovale opprin­ne­lige bykjernen ligger det domi­ne­rende røde konge­lige slottet i murstein. Konge­slottet sto ferdig, slik det frem­står i dag, i år 1619 og erstattet et opprin­nelig 1300-talls slott som ble ombygd og endret en rekke ganger, sist til barokk stil mellom 1569 og 1619. På slotts­plassen står Sigis­mund­søylen, som ble reist i 1644 til ære for den popu­lære Kong Sigis­mund, eller Zygmund, som han het på polsk.

Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Den flotte og stor­slåtte slotts­plassen med Zygmund­søylen og slottet til høyre.

Gamle­byen ble skrevet inn på Unescos liste over verdens kulturarv i 1980, som et eksempel på en nesten full­stendig gjen­opp­byg­ning av et histo­risk kultur­minne­om­råde, etter ødeleg­gel­sene under andre verdens­krig. Andre sever­dig­he­tene i gamle­byen som du bør få med deg er Kobber­tak­s­pa­lasset og mursteins­hu­sene rundt markeds­plassen, samt Barbican, bygget som en liten separat rund fest­ning foran bymuren. Andre obli­ga­to­riske histo­riske sever­dig­heter er St. Johannes døpe­rens kate­dral, Jesu­itt­kirken og St. Martin kirke.

Kongelig slott, Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Det konge­lige slottet ble grundig restau­rert etter ødeleg­gel­sene under Den andre verdenskrigen.

Warszawa – palassene og museene

Det er spesielt to palasser fra stor­hets­tiden på 1600-tallet, som er verd å besøke. Begge er åpne for publikum, og kan by på stor­slått barokk arki­tektur, nyde­lige inte­ri­ører og flotte kunstsamlinger.

Lazienki-palasset

Lazi­enki-palasset med The Royal Baths Museum – er et palass- og park­kom­pleks, som i hovedsak frem­står slik det ble bygget på 1700-tallet av den davæ­rende kongen Stanislaw August, som sommer­re­si­dens. Her kan du oppleve hvordan en bygnings­masse har utviklet seg fra 1300-tallet til Polens stor­hetstid på 17- og 1800-tallet, med en helhet som knapt finnes i Norge. Bygnin­gene kan by på even­tyr­lige inte­ri­ører og gir et innblikk i den rikdommen som det polske aris­to­kra­tiet kunne omgi seg med.

Lazienki-palasset, Warszawa, Unesco Verdensarv, Wisla, Midt-Polen, Polen

Lazi­enki-palasset er omgitt av en vakker park, og kan by på en omfat­tende bygnings­masse, som gjennom århund­rene har gjen­nom­gått endringer som speiler forskjel­lige tids- og stilepoker.

Wilanow-palasset

Wilanow-palasset ble bygget som resi­dens for kongen Jan III Sobi­eski og konge­fa­mi­lien i peri­oden 1677 til 1680. Wilanow er i dag et museum åpent for publikum. Palasset ligger om lag 10 km utenfor sentrum, og du kan benytte buss­ru­tene E‑2, 116, 130, 117, 180, 519 og 522 for å komme ut hit. Holde­plassen heter Wilanow. NB! Merk at det er angitt tids­punkt for omvis­ning på billetten du kjøper. Møter du ikke opp til riktig klokke­slett, kan du risi­kere ikke å komme med på omvis­ningen. Wilanow-palasset har omfat­tende kunst­sam­linger med alt fra skulp­turer fra antikken til tids­ty­piske inte­ri­ører, møbler og fresker. Her er eksem­pelvis male­rier av renes­sanse­kunst­nere som van Dyck, Rembrandt og Rafael, bare for å nevne noen. Du bør sette av 3–4 timer til besøket – for den kunst­in­ter­es­serte er dette en sann skattkiste.

Wilanow-palasset, Warszawa, Unesco Verdensarv, Wisla, Midt-Polen, Polen

Wilanow-palasset ble bygget mellom 1675 og 1700 som resi­dens for kong Johan III Sobi­eski og hans familie. Palasset er åpent for publikum og befinner seg litt utenfor sentrum, i bydelen Wilanow.

Litt om Warszawas historie

Warzawa er ingen spesielt gammel by, sett med euro­pe­iske øyne. Det ble anlagt en fest­ning her på 900-tallet ved navn Brodno på motsatt side av elven for der gamle­byen i dag ligger. Den ble avløst av et nytt forsvars­verk på motsatt side av elven på 11–1200-tallet som het Jazdow, der du nå kan se det prakt­fulle Ujazdow-slottet, med kanaler tilknyttet elven Wisla eller Vistula. Etter at også denne fest­ningen var ødelagt, vokste det frem en boset­ning rundt den vesle fisker­lands­byen Warszowa, der du nå finner den vakre gamle­byen. Warszawa fikk byret­tig­heter i 1334, såkalte Magde­burg-rettig­heter ettersom Warszawa i likhet med mange andre polske middel­al­der­byer var under­lagt Magde­burg-lovene, utviklet gjennom middel­al­deren på romersk lest.

Mer om Warszawas historie

Warszawa ble senere sete for hertugen av Masovia, og i 1596 ble den hoved­stad for det svenske Vasa-dynas­tiet som hersket over Polen-Litauen. Byen har gjennom histo­rien vært okku­pert av mange nabo­land, deriblant Sverige, Tysk­land og Russ­land, og har vært kraftig skadet flere ganger. Warszawa har åpen­bart en livs­vilje av rust­fritt stål; hver gang reiser den seg, børster støvet av seg og gjen­opp­står med fordums prakt. Etter å ha lidd enorm skade under krigene mot Preussen og Sverige 1655–1656, ble Warszawa igjen angrepet i 1794 av den russiske armeen og påført nye ødeleg­gelser, samt lidelser for byens befolkning.

Enda litt mer om Warszawas historie

Warszawas mest utro­lige reha­bi­li­te­ring er imid­lertid gjen­opp­byg­gingen etter en nærmest total destruk­sjon under den andre Verdens­krigen. Rundt halv­parten av befolk­ningen drepes eller depor­teres etter at Hitler okku­perer Polen og Warszawa. I den jødiske gettoen i Warszawa gjør innbyg­gerne opprør for første gang i 1943 som protest mot at stadig flere av den jødiske befolk­ningen fraktes til masse­ut­ryd­del­ses­leiren Treblinka. Det mest kjente Warszawa-opprøret inntreffer i 1944, og er en desperat kamp om å over­leve, eller rettere sagt å dø i kamp snarere enn i et gass­kammer. I løpet av få uker blir meste­parten av det som er igjen av Warszawa ødelagt. Etter krigen havner Polen bak jern­teppet og under kommu­nis­tisk styre frem til 1989, da det første demo­kra­tiske valget blir holdt.

Shopping i Warszawa

Warszawa kan by på mange shop­ping­mu­lig­heter. Her finnes både lokale småbu­tikker i gamle­byen og sentrum for øvrig, som selger alt fra mote til bruks­kunst og spesia­li­teter innen mat. Warszawa har også flere store kjøpesentre:
Zlote Tarasy er et popu­lært og skin­nende nytt kjøpe­senter som ble åpnet i 2007. ligger sentralt plas­sert, like ved jern­bane­sta­sjonen. Kjøpe­sen­teret er enormt og har en mengde­in­ter­na­sjo­nale merke­bu­tikker, samt detalj­handel og under­hold­ning. Her finner du også Polens første Hard Rock Cafe i tillegg til en jazz­klubb og en kino. Her er mer enn tjue restau­ranter, kafeer og barer inklu­sive en Burger King-restaurant.

Mer om shopping i Warszawa

Arkadia er angi­velig det største kjøpe­sen­teret i Sentral-Europa, fordelt på fem etasjer. Også her finner en rekke mote­bu­tikker og inter­na­sjo­nale merke­vare­for­ret­ninger. Dess­uten er det flere store forret­ninger som har spesia­li­sert seg på elekt­ro­nikk og musikk.

Galeria Mokotow er et annet popu­lært kjøpe­senter med mange inter­na­sjo­nale merke­bu­tikker innen klær og mote for både menn og kvinner. I topp­e­ta­sjen finner du et stort under­hold­nings­senter som blant annet omfatter en bowling­hall og en kino. Galleri Mokotow inne­holder også flere spen­nende restauranter.

Øst for Warszawa ligger kjøpe­sen­teret Prome­nada som er vel verdt et besøk hvis du er på jakt etter nye klær. Her finner du flere kjente inter­na­sjo­nale merke­bu­tikker innen klær og mote, samt spesial­for­ret­ninger som selger deli­ka­tesser og tradi­sjo­nell polsk mat.

Transport og kveldsliv

Warszawa har et meget effek­tivt kollek­tiv­trans­port­nett, som først og fremst er bygget på et stort antall busser og trikker som går i rute på kryss og tvers gjennom byen, i et rimelig forståelig system. De aller fleste innbyg­gerne benytter disse hyppig, og mange turister hiver seg på etter et par dager. Warszawa har også en t‑bane som går i retning nord-sør i byen, men kapa­si­teten her er mye mindre, og folk flest sverger til bussene og trik­kene. Billetter får du kjøpt over alt, i kiosker, butikker etc. Ta gjerne taxi, men ring og bestill for sikker­hets skyld.

Warszawa har et meget livlig uteliv. Det er akkurat som om man frem­deles har behov for lette trykket etter kommu­nist­tiden. Her er mengder av kneiper, barer og restau­ranter i alle pris­klasser. Natt­klub­bene florerer over hele byen og holder ofte åpent til siste gjest er gått.

Museer

Warszawa Uprising

Warszawa Upri­sing er et tanke­vek­kende museum som åpnet i 2004 og beskriver Warszawas despe­rate opprør mot tyskerne høsten 1944. Museet ligger i en gammel kraft­sta­sjon og går over tre etasjer.  Upri­sing­mu­seet leder deg gjennom den drama­tiske histo­rien med inter­ak­tive bilder, videoer og lydef­fekter som doku­men­terer alt som skjedde på en ganske realis­tisk måte. Du hører nærgå­ende støy fra maskin­gevær, tanks og bombefly mens lyden av hjerte­slag i bakgrunnen skaper en underlig atmo­sfære du sent vil glemme, ikke minst fordi du vet at så mange mistet livet på menings­løst vis her. Museets fasade bærer navnene på de 4000 som døde.

Warszawa Uprising, Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Fra krigs­mo­nu­mentet ved museet Warszawa Upri­sing – en uhyg­gelig påmin­nelse om Den andre Verdens­kri­gens redsler.

Frederic Chopin Museum

Frederic Chopin ble født 1. mars 1810 og døde så tidlig som 1849. Han ble født i en liten landsby 50 kilo­meter vest for Warszawa. Frederic Chopin Museum holder til i et staselig bygg og doku­men­terer den kjente kompo­nisten liv og arbeid. Museet har utstil­linger av kompo­nis­tens manu­skripter, person­lige eien­deler, male­rier, skulp­turer og, ikke minst, hans aller siste piano. Utstil­lin­gene er bygget opp rundt de forskjel­lige fasene i Chopins liv, fra peri­oden 1810 – 1830 da han levde i Polen, til han reiste til Wien, og frem til hans død i 1849 i Paris.

Nasjonalmuseet

Nasjo­nal­mu­seet i Warszawa holder til i en impo­ne­rende tre etasjers bygning med den største samlingen av polsk kunst som finnes. Her finner du også samlinger fra antik­kens Egypt, Hellas og Iran, en unik samling kunst fra det kristne Nubia, en avde­ling for middel­al­der­kunst, en avde­ling for euro­peisk maler­kunst med itali­ensk og fransk kunst fra det 14. til det 18. århundre – blant annet en Botti­celli, 14–1500-talls tysk og neder­landsk kunst, samt 1600-talls flamsk og hollandsk kunst, pluss 1800-talls­k­unst. Og som om det ikke var nok har dette museet også en samling 1900-talls polsk kunst ved siden av en avde­ling for polsk deko­rativ kunst, med møbler, tepper, ur, etc. Et meget fint museum, som anbefales.

Warszawas Historiske Museum

Warszawas histo­riske museum doku­menter gjennom gjen­stander, male­rier, modeller, kunst og forskjel­lige grafiske trykk 700 år av byens historie. Her er mer enn 60 rom full­pakket med unike gjen­stander, som forteller hvordan den ene drama­tiske epoken avløses av neste. Her får du også et innblikk i hvilken makt og rikdom Warszawa i peri­oder hadde, og hvilke grusomme histo­riske nederlag og ødeleg­gelser denne djerve byen opplevde og gjen­reiste seg fra.

Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Den histo­riske bydelen Stare Miasto er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Pano­rama over gamle­byen ved markeds­plassen Rynek Starego Miasta.

Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Den gamle markeds­plassen Rynek Starego Miasta er Warszawas viktigste møteplass.

Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

En vakker vann­pumpe ved den gamle markeds­plassen Rynek Starego Miasta.

Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Middel­alder, gotikk og barokk bebyg­gelse i skjønn forening rundt Slotts­plassen og Zygmundsøylen.

Barbican, Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Den gamle byborgen Barbican er åpen for publikum og inne­holder et histo­risk museum.

Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Barbican fra år 1540 ble bygget for å erstatte eldre bymurer.

Barbican, Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Barbican ligger på grensen mellom gamle­byen og det moderne sentrum.

Santa Marias kirke fra 1411, Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, Wisla, Midt-Polen, Polen

Santa Marias kirke fra år 1411 er et av de få gotiske byggene som fort­satt står.

Santa Marias kirke, Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, Wisla, Midt-Polen, Polen

Santa Marias kirke fra år 1411 står på en tidli­gere kult­plass for hedenske ofringer i den nyere bydelen.

Lazienki-palasset, Warszawa, Unesco Verdensarv, Wisla, Midt-Polen, Polen

Lazi­enki-palasset ligger i parken med samme navn, litt sør for sentrum, ikke langt fra elven. På folke­munne kalles det Vann-palasset.

Lazienki-palasset, De Kongelige Badene, Warszawa, Unesco Verdensarv, Wisla, Midt-Polen, Polen

Lazi­enki-palasset går også under navnet De Konge­lige Badene, og er i dag et museum åpent for publikum.

Wilanow-palasset, Warszawa, Unesco Verdensarv, Wisla, Midt-Polen, Polen

Wilanow-palasset ble oppført på slutten av 1600-tallet, og inne­holder prakt­fulle kunstsamlinger.

Wilanow-palasset, barokk, Warszawa, Unesco Verdensarv, Wisla, Midt-Polen, Polen

Fasa­dede­talj fra det over­då­dige Wilanow-palasset, i barokk stil.

I den store Wilanow-parken finner du et vakkert mausoleum.

I den store Wilanow-parken finner du et vakkert mausoleum.

Braniki-palasset, Warszawa, Unesco Verdensarv, gamlebyen Stare Miasto, Starowka, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek Starego Miasto, Wisla, Midt-Polen, Polen

Branicki-palasset fra 1700-tallet i rokokko­stil huser i dag byrådet.

Den barokke Karme­litow-kirken St Josef.