Wroclaw er en meget godt bevart middelalderby i det sydvestlige Polen. Wroclaws historiske senter er omgitt av gamle festningsvoller innenfor en kanal på den ene siden, og av elven Odra (eller Oder) på den andre siden. Odra deler seg i flere elveløp, slik at deler av den eldste bydelen i Wroclaw kun er tilgjengelig via en rekke små broer. Den store gamlebyen har omfattende bebyggelse fra middelalderen, som omgir Europas nest største middelaldertorg – kun overgått av torget til en annen gammel polsk by, Krakow. Wroclaw ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 2006.

Mer om Wroclaw

Wroclaw, eller Breslau som byen heter på tysk, ligger på begge sider av elven Odra. Det meste av gamle­byen ligger ved den sørlige bredden av elven, omgitt av et lite sideløp, som i dag har karakter av en kanal. Litt av gamle­byen ligger også male­risk til på en øy midt i elven, mens den aller eldste delen kalt Ostrów Tumski (kate­dral-øya) med kate­dralen St Johannes Døperen ligger vis-à-vis elven, omgitt av bebyg­gelse fra middel­al­deren og byens bota­niske hage. Opprin­nelig var dette en mindre øy i elven Oder, men det ene side­løpet er i dag avstengt. Mer om middel­al­der­kir­kene i eget avsnitt. Bispe­dømmet Wroclaw ble for øvrig grunn­lagt i år 1.000 med keiser Otto III til stede.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Kate­dralen St Johannes Døperen ligger vis-à-vis gamle­byen, kun en kort spasertur unna, over to av byens 112 broer.

Mer om Wroclaws historiske sentrum

Wroclaws histo­riske sentrum finner du både rundt kate­dralen, på den vesle øya Wyspa Piasek, og rundt den store markeds­plassen Rynek we Wrocławiu på den andre siden av elven. Byens 11 øyer som forbindes av hele 112 broer gjør at mange betegner Wroclaw som Nordens uopp­da­gede Venezia. Wroclaw er en grønn by med mange parker, og en sosial by med mange plasser. Byens 300 år gamle univer­sitet har gjort Wroclaw til et senter for kunn­skap og kultur. Studen­tene bidrar til å gjøre Wroclaw til en åpen, rimelig og vennlig by, med et livlig kvelds- og natteliv. Belig­gen­heten ved – eller rettere sagt i – elven Odra, bidrar til vakre omgi­velser. Du kan rusle over til kate­dral-siden via den vesle øya Wyspa Piasek og derfra på den gamle jern­brua til kate­dralen eller Bota­nisk hage.

Piwnica Świdnicka er angivelig Polens eldste restaurant, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Piwnica Świd­nicka er angi­velig Polens eldste restau­rant – i sammen­hen­gende drift i mer enn 700 år. Du finner den i det gamle rådhu­sets kjeller.

Wroclaw – et av flere polske undere

Med det mener vi at byen, tross store ødeleg­gelser, blant annet under den andre verdens­krigen, er gjen­opp­bygd nøyaktig slik den har stått i århund­rene før. Denne innbitte polske viljen til å ta vare på sin histo­riske kulturarv kjenner vi fra andre byer som Warszawa og Gdansk. Takket være en nitid og ressurs­kre­vende gjen­opp­byg­ging etter gamle foto­gra­fier og arki­tekt­teg­ninger kan vi i dag besøke Wroclaw og oppleve den som den auten­tiske middel­al­der­byen – Stare Miesto – den faktisk er. Wroclaw har mange trive­lige bymil­jøer å tilby sine besø­kende. Rundt den store markeds­plassen Rynek finner du flere restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring. I kjel­leren på rådhuset finner du også en stilig middel­alder-restau­rant og ølkjeller, Piwnica Świd­nicka. Dette er angi­velig Polens eldste restau­rant, som har vært i sammen­hen­gende drift i mer enn 700 år.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Markeds­plassen Rynek er omgitt av staselig og fargerik bebyg­gelse fra flere stilepoker.

Wroclaws hjerte – markedsplassen Rynek

Markeds­plassen Rynek ble anlagt i middel­al­deren, nærmere bestemt mellom år 1214 og fikk målene 205 x 175 meter. Den utgjør nå hjertet av Wroclaws bilfrie sentrum. Markeds­plassen i Wroclaw har en kjerne av bygninger midt på, som blant annet omfatter det stase­lige gotiske rådhuset fra 1200-tallet, og bolighus for de velstå­ende, i middel­al­deren som i dag.  I alt 11 gater leder til plassen, hvorav to smale smug midt på lang­siden. Slik har det vært siden middel­al­deren. I hjør­nene av markeds­plassen finner du to andre plasser – en av dem med middel­al­der­kirken St Elisa­beth. Den andre plassen var i sin tid salt­mar­kedet. Rynek er omgitt av mye flott arki­tektur, spesielt fra barokken, det vil si fra 1600-tallet og fremover.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Eliza­beth-kirken ved markeds­plassen Rynek i Wroclaw synes fra lang avstand.

Mer om gamlebyen og markedsplassen Rynek

Markeds­plassen Rynek (ringen) ble opprin­nelig tildelt 60 tomter i ytter­kant av plassen, såkalte Ring­grund­stücken, som ble numme­rert. I dag står det bare 54 hus her. Vest­siden, som kalles “De syv kurfyrs­tenes side”, teller 9 hus med 11 husnumre. På sørsiden kalt “Det gylne beger-siden” står 16 hus med 17 husnumre. Tilsva­rende for Østsiden “Grønne rør-siden” er 10 av 13, mens “Naschmarkst-siden” på plas­sens nord­side har 19 hus på samme antall husnummer, eller tomter. Kompli­sert? Ja?

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Barokk­fa­sader på rad og rekke i tilknyt­ning til markeds­plassen Rynek.

Halv­parten av husene bar indi­vi­du­elle navn og emblemer, som fort­satt kan sees på de få husene som har over­levd i origi­nal­skikk. Naturlig nok er mange av husene ombygd siden slutten av 1200-tallet, noen få i renes­sanse­stil, de fleste i barokk stil. Eliza­beth-kirken ved Markeds­plassen Rynek ble påbe­gynt samtidig som Wroclaw/Breslau fikk Magde­burg­lover, det vil si i år 1262. Et kvartal bortenfor står en annen flott kirke, Maria Magda­lena-kirken fra før mongo­lene angrep Wroclaw i 1241. Kirken ble skadet under hendelsen, repa­rert rundt år 1250, og fikk sitt nåvæ­rende tårn i år 1362.

Rådhuset, Ratus, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Rådhuset fra 1200-tallet, som er byens store stolthet – et av Europas fineste eksempler på profan gotisk arkitektur.

Mer om gamlebyen, markedsplassen Rynek og rådhuset

Rynek er det polske ordet for ring. Markeds­plassen ble i sin tid oppmålt og omgitt av en ring med hus, i tillegg til det gamle rådhuset, som ble reist midt på plassen i siste halvdel av 1200-tallet. På 1400-tallet ble rådhuset ombygd i sengo­tisk stil, og i år 1580 tilført den karak­te­ris­tiske østfa­saden med astro­no­misk ur. De flotte gotiske grind­verks­vin­duene, hugget i stein og glatt­po­lert, er fra cirka år 1500, i likhet med pinnak­lene. Det vakkert deko­rerte karna­pp­vin­duet på hjørnet sørøst ble tilført mellom år 1476 og 1488 av ingen mindre enn herr Bric­cius Gauske fra Görlitz. Vest­fa­saden ble ombygd i renes­sanse­stil mellom år 1588 og 1595, og det 66 meter høye rådhus­tårnet oppført i samme periode. Sørfa­saden har flere karna­pper som ble påbygd i andre halvdel av 1400-tallet og er deko­rert med typiske daglig­scener fra middel­al­de­rens liv. Rådhuset har senere gjen­nom­gått flere mindre utvi­delser, men i det store og hele beholdt sitt utse­ende fra 14- og 1500-tallet. Rådhuset huser også et kunst­mu­seum, Muzeum Sztuki Miesz­czań­skiej, i tillegg til den 700 år gamle ølhallen Schweid­nidzer Keller.

Rådhus, ratus, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws rådhus har et høyt tårn, slik det sømmet seg på konti­nentet denne tiden.

Litt om Wroclaws mange middelalderkirker

Som tidli­gere nevnt ble bispe­dømmet Wroclaw grunn­lagt i år 1.000 med keiser Otto III til stede. Flere kirker ble bygd på 1.000-tallet, her som ellers i Europa. På denne tiden hadde Wroclaw for øvrig cirka 1000 innbyg­gere, men opplevde stor vekst som følge av den bygge­virk­som­heten bispe­dømmet medførte, i tillegg til at byen ble ansett for viktig, og med det tiltrakk seg både handels­folk og hånd­ver­kere. Som i de fleste andre middel­al­der­byer, er det kirker og spir nær sagt over alt i Wroclaw.

Helige Kreuz- und Bartholomäuskirche, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Kate­dralen St Johannes Døperen til høyre og Wroclaws Helige Kreuz- und Bart­holomäus­kirche til venstre, begge gotiske fra 12–1300-tallet.

Den første domkirken ble bygget i romansk stil i peri­oden 1149 til 1169 på et sted der det har stått en eldre kirke. I år 1244 ble byggingen av koret og østtårnet påbe­gynt, slik kate­dralen i dag frem­står. Den vesle St Ägidius ved siden av kate­dralen er den eldste bevarte kirken i byen, oppført en gang mellom 1220 og 1230 – før det mongolske angrepet på Wroclaw i år 1241. Rundt kate­dralen ligger det flere inter­es­sante bygninger, blant andre det tidli­gere erke­bisp­p­alasset, grunn­muren etter en svært tidlig Alex­is­kirke og erkebispmuseet.

Wroclaws katedral St Johannes Døperen, Erkediokese-museet, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws kate­dral St Johannes Døperen har side­ka­peller i barokk stil. Erke­dio­kese-museet ligger rett ved siden av.

Litt om den vesle øya Wyspa Piasek

På den vesle “mellom-øya” Wyspa Piasek ligger også den gamle Maria auf dem Sande (Maria på sand­banken) bygget på 1300-tallet i gotisk stil, på restene av en romansk kirke fra 1100-tallet. På denne vesle øya ligger også et tidli­gere Augus­ti­ner­kloster, som i dag er univer­si­tets­bi­bliotek, samt en orto­doks kirke i tillegg til noen bolighus, der hvor den tidli­gere Anna-kirken sto i middel­al­deren. Du bør abso­lutt ta en spasertur over hit og videre til kate­dral­om­rådet. Her ligger det lag på lag av middelalderhistorie.

Wroclaws Centennial Hall, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws Centen­nial Hall fra 1911–13 er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Centennial Hall – på Unescos liste over Verdensarven

Wroclaws Centen­nial Hall / Århundre­hallen er et lande­merke innen forsterket betong­ar­ki­tektur, og ble reist i årene 1911–1913 som en fler­bruks­hall på Messe­om­rådet.  Hallen er tegnet av arki­tekten Max Berg og formet som en symmet­risk, fire­armet struktur med et sirkel­formet sentrum, trinnvis oppbygget med en sentral 23 meter høy lanterne på en glass­kuppel. Hallen er et pioner­ar­beid innen moderne betong­byg­ninger og et refe­ranse­verk i den videre utvik­lingen av betong­byg­ninger. Hallen ble oppført på Unescos liste over Verdens­arven i år 2006.

Litt om Wroclaws tidlige historie

Når du er i Wroclaw, er du omgitt av historie. Men ikke bare det. Du er omgitt av omskif­tende historie, i en by hvis belig­genhet har gjort den attraktiv for mange herre­dømmer. Byen oppstod sann­syn­ligvis som en befest­ning der den såkalte rav-ruten og Via Regia møttes. Via Regia var den gamle konge­veien i øst-vestlig retning i middel­al­de­rens Nord-Europa. Rav var en verdi­full ressurs, som alle­rede tidlig i antikken var handels­vare rundt Middel­havet. Ravet kom imid­lertid fra Øster­sjøen – via den såkalt rav-ruten.

Rav- ravruten, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Rav var en verdi­full handels­vare over hele Europa i middel­al­deren, og kjent i den østre delen Middel­havet alle­rede i antikken.

Wroclaw tilhørte først, på 900-tallet: Stor­mähren (omtrent dagens Tsjekkia, Ungarn og Slovakia, samt deler av Polen), deretter Polen mellom år 992‑1038, Böhmen 1038–54, så igjen frem til år 1202. Wroclaw ble i stadig større grad en selv­styrt bystat frem til år 1335. På 1100-tallet hadde byen for øvrig en bety­delig jødisk befolk­ning i tillegg til wallo­nere (fransk­ta­lende belgiere), böhmere og tyskere. I år 1241 ble byen brent ned til grunnen under det mongolske felt­toget mot Europa, ledet av Djengis Kahns sønn Ögedei Khan. Byens innbyg­gere startet umid­del­bart gjen­opp­byg­gingen, og mye av dette er frem­deles synlig i Wroclaws bebyg­gelse i dag.

Mer om Wroclaws tidlige historie

Wroclaw ble under­lagt Konge­riket Böhmen i peri­oden år 1335–1526, Habs­bur­gernes Øster­rike i mer enn 200 år mellom 1526 og 1741, Konge­riket Preussen mellom år 1741–1871, Det tyske keiser­riket i årene mellom 1871–1918, deretter Weimar­re­pub­likken fra år 1918 til 1933 og Tysk­land fra år 1933 til krigens slutt i år 1945. Det gir mange kultu­relle impulser som er synlige på mange måter, både gjennom kultur, arki­tektur og kunst. Kjært barn har mange navn; Wroclaw er gjennom sin omskif­tende historie kjent under navnene Wrotizla, Wretslaw, Presslaw, Bresslau and Breslau. To viktige hendelser i middel­al­deren gjorde Wroclaw til en viktig by; i år 1262 ble byen en del av Magde­burg­lo­vene og på slutten av 1200-tallet medlem av det svært viktige Hansa-forbundet, som hadde forgre­ninger også til Norge, gjennom byer som Bergen og Tøns­berg. Magde­burg­lo­vene hadde sitt opphav i den tyske byen Magde­burg i middel­al­deren, og var en måte å regu­lere makt­for­hold med hensyn til spesielt handel og hånd­ver­ker­laug rundt en større selv­styrt by og omkring­lig­gende lands­byer, slik at alles inter­esser ble ivaretatt.

Magdeburg-brevet Wroclaws byrettigheter, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Magde­burg-brevet som er beviset på Wroclaws byret­tig­heter. Foto: Petrus Silesius/Wikipedia.

Wroclaws museer

Wroclaw har en rekke inter­es­sante museer, som er under­lagt to hoved-insti­tu­sjoner; Wroclaw Bymu­seum og Nasjonal-Museet i Wroclaw. Det er mange museer, og man har ikke mulighet til rekke over alle under et besøk. Vi tillater oss derfor under sterk tvil å peke ut noen museer som kan oppfattes som vikti­gere enn andre. Vi ville kanskje prio­ri­tert Histo­risk Museum, Arkeo­lo­gisk Museum, Nasjo­nal­mu­seet, Etno­gra­fisk Museum og Racla­wice-Pano­ra­maet. Disse ligger i gamle­byen, rundt markeds­plassen Rynek. NB! Hvis du rusler over til kate­dralen, så vær oppmerksom på at du passerer to andre flotte museer, som du kan ta med deg på veien, nemlig Wroclaw Univer­si­tets-Museum (se foto) og Museet for Erke­dio­keset, som ligger ved kate­dralen. Det samme gjelder Byfol­kets Kunst­mu­seum i det gotiske rådhuset midt på markeds­plassen Rynek – du får en fin anled­ning til å se inte­ri­ø­rene, hvis du er interessert.

Følgende sorterer innunder Muzeum Miejskie Wroclawia / Wroclaw Bymuseum:

https://muzeum.miejskie.wroclaw.pl/en/

Muzeum History­czne / Histo­risk Museum
Adr: Suki­en­nice 14/15

Muzeum Sztuki Miesz­czan­skiej / Byfol­kets kunstmuseum
Adr: Rynek – Ratusz – Rådhuset på markedsplassen

Muzeum Archeo­lo­giczne / Arkeo­lo­gisk Museum
Cies­zyn­s­kiego St. 9 35

Muzeum Sztuki Meda­lier­skiej / (Museum for medalje-kunst)
Kiel­bas­nicza St. 5

Muzeum Mili­ta­riow & Arsenal Miejski/ Museet for mili­tæret, våpen og rustninger
Cies­zyn­s­kiego St. 9

Muzeum Sztuki Cmen­tarnej / Museum for kirkegårdskunst
Slezna St. 37/39

Nasjonalmuseet i Wroclaw

Museet ble grunn­lagt I år 1948 og omfatter regional kunst fra Silesia fra 1100- til 1800-tallet, ved siden av polsk samtids­kunst. Museets samlinger er av høy kvalitet og omfatter helt unike arbeider fra middel­al­deren, renes­sansen og barokken. På polsk heter det Muzeum Naro­dowe we Wroclawiu.

Følgende museer sorterer under dette viktige nasjonalmuseet:

Muzeum Etno­gra­ficzne / Etno­gra­fisk Museum
ul. Trau­gutta 111/113
Etno­gra­fisk Museum ble grunn­lagt i år 1948 og presen­terer folke­kunst fra regionen Lavere Silesia, herunder drakter, tekstiler, kera­mikk, folk­lore og typiske gjen­stander knyttet til regio­nens kultur.

Nær markedsplassen Rynek finner du Raclawice-Panoramaet, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

I denne bygningen, ikke langt fra markeds­plassen Rynek finner du Racla­wice-Pano­ra­maet, et 114 meter langt maleri i 15 meters høyde.

Pano­rama Racla­wicka / Raclawice-Panoramaet
Purkyniego St. 11

Racla­wice-Pano­ra­maet har vært åpent for publikum siden 1985 og presen­terer et monu­men­talt maleri av Wojciech Kossak og Jan Styka som skildrer den polske armeens seier over russerne i nabo­lands­byen Racla­wise. Male­riet er 15 meter høyt og 114 meter langt og virkelig noe å se.

 Raclawice-Panoramaet., Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

En forsvin­nende liten del av det enorme Raclawice-Panoramaet.

Muzeum Uniwersy­tetu Wroclaw­skiego / Wroclaw Universitets-Museum
Uniwersy­tecki Square 1
Wroclaw Univer­si­tets-Museum ble etab­lert i år 1992 og doku­men­terer insti­tu­sjo­nens historie fra år 1702 frem til i dag. Samlin­gene og utstil­lin­gene omfatter gjen­stander som møbler, utstyr og inte­ri­ører, samt viten­ska­pe­lige instru­menter. Museet består av fire stor­slåtte bygninger, Aula Leopol­dina (Leopol­dinum), Pod Filarem (Under pilaren), Wieza Mate­ma­ty­czna (Mate­ma­tikk­tårnet) og Orato­riet Marianum (Musikk­hallen).

Aula Leopoldina, Wroclaw Universitet, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Aula Leopol­dina i Wroclaw Univer­si­tets­byg­ning, rett ved markedsplassen.

Muzeum Geolo­giczne / Geolo­gisk Museum
Geolo­gisk Insti­tutt ved Wroclaws Universitet
Cybul­skiego St. 30

Muzeum Archi­tek­tury / Arkitektur-museet
Bernar­dynska St. 5

Arki­tek­tur­mu­seet samler, under­søker og konser­verer gjen­stander rela­tert til arki­tektur, og arran­gerer utstil­linger. Samlingen omfatter prosjekter, trykk, male­rier og tegninger.

Følgende sorterer under dette:
Archiwum Budow­lane Miasta Wroclawia / Wroclaws bygningsarkiv
Cies­zyn­s­kiego St. 9 (Armoury)

Museet for Erke­dio­keset med kirke­kunst ligger ved enden av Wroclaws katedral.

Muzeum Archi­die­cezjalne / Museet for Erkediokeset
Kate­dralny Square 16 (ved katedralen)

Museet ble grunn­lagt i år 1898. Museet samler, konser­verer og stiller ut kunst og histo­riske gjen­stander som skulptur, male­rier, tekstil­kunst fra 13–1800-tallet og gamle reli­kvier, i tillegg til mumier, kile­skrift, oliven­lamper etc. Museet arran­gerer også temporære utstillinger.

Rynek med tårnet til Elizabeth-kirken, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws trive­lige og livlige markeds­plass Rynek med tårnet til Eliza­beth-kirken til høyre.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaw ligger på flere øyer i elven Odra – pano­rama fra tårnet til kate­dralen St Johannes.

katedralen St Johannes, Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Fra gamle­byen må du over to små broer for å komme til kate­dralen St Johannes.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Wyspa Piasek, Odra, Sør-Polen, Polen

…men først må du passere en av Wroclaws gotiske middelalderkirker.

Rådhus, Ratus, Wroclaw, gamlebyen, Unesco Verdensarv, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws stolthet er det gotiske rådhuset fra 1300-tallet på markeds­plassen Rynek midt i gamlebyen.

Rådhus, Ratus, Schweidnitzer_Keller, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Fra inngangs­pa­tiet til den 700 år gamle restau­ranten i rådhu­sets kjeller. Foto: Wikipedia/Genealogist.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Pano­rama over Wroclaws Rynek – den store og vakre markeds­plassen i gamlebyen.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Markeds­plassen Rynek er omgitt av staselig bebyg­gelse fra flere stilepoker.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Rundt markeds­plassen Rynek finner du barokke fasader i friske farger.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Det nye rådhuset Wroclaw ligger også midt på markeds­plassen Rynek.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

En heste­drosje kan være et utmerket utgangs­punkt for å se gamlebyen.

Maria Magdalena-kirken, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Maria Magda­lena-kirken i Wroclaw ligger rett inntil markeds­plassen Rynek.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Eliza­beth-kirken ved markeds­plassen Rynek ruver over små nabohus…og Eliza­beth-kirken er virkelig stor – større enn kate­dralen på den andre siden av elven.

karnapp, rådhus, ratus, Briccius Gauske fra Görlitz, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Dette karna­pp­vin­duet på Wroclaws gamle rådhus ble laget i peri­oden år 1476 og 1488 av ingen ringere enn herr Bric­cius Gauske fra Görlitz.

Rådhuset, karnapp, Gauske, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Værsågod, ta en nærmere titt, så skjønner du hvorfor gamle Bric­cius forlot kjer­ring og unger i Görlitz noen år. Da han vendte hjem etter atten år, var middagen hans blitt kald.

atronomisk ur, rådhus, ratus, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws astro­no­miske ur fra år 1580 finner du på rådhu­sets østfasade.

gotisk middlalderkirke, St Vinzenz, markedsplass Rynek, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws markeds­plass Rynek og den gotiske midd­lal­der­kirken St Vinzenz helt til høyre.

Katedralen St Johannes Døperen, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Wroclaws kate­dral St Johannes Døperen ruver den også.

Wyspa Piasek, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Broen fra Wroclaws gamleby over en av elven Odras mange smale løp, til den vesle “mellomøya” Wyspa Piasek.

Wyspa Piasek, Mariakirken og det gamle universitetet, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

På den den vesle “mellomøya” Wyspa Piasek ligger Maria­kirken og det gamle universitetet.

Kloster, St Martinskirken ved katedralen, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Du finner deler av et tidli­gere kloster foran St Martins­k­irken ved kate­dralen – også den fra middelalderen.

Skulpturer, statuer, Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

En underlig skulp­tur­gruppe ved jern­ban­sta­sjonen i Wroclaw – noen har tatt begrepet gate­kunst bokstavelig.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Markeds­plassen Rynek er Wroclaws sanne hjerte.

Wroclaw, Unesco Verdensarv, gamlebyen, historisk bydel, middelalder, markedsplass Rynek, Odra, Sør-Polen, Polen

Markeds­plassen Rynek i Wroclaw er som markeds­plasser flest – meget livlig.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.