Xanten er en liten og trivelig by med cirka 20 tusen innbyggere, beliggende ved Rhinen i delstaten Nordrhein-Westfalen. Det gamle Xanten ligger innenfor en bymur fra middelalderen. Denne gamlebyen har en del historisk bebyggelse og en hyggelig markedsplass omgitt av butikker og restauranter i til dels gammel bebyggelse. Resten av byens butikker ligger langs en lang bilfri gate som starter ved markedsplassen.

Mer om Xanten

De lokale myndig­he­tene er meget bevisst Xantens lange historie, som leder helt tilbake til romer­tiden. Xanten er mye besøkt på grunn av det flotte Römer­mu­seum og Archäo­lo­gischer Park rett utenfor sentrum, som tar for seg Xantens fortid og opprin­nelse som romersk koloni. Xanten er en hyggelig og trivelig by som har alt det som skal til for at du skal kunne kose deg på ferie.

Litt om Xantens historie

Dagens Xanten er indi­rekte knyttet til den romerske kolo­nien, som var anlagt en drøy kilo­meter utenfor Klever Tor, en byport fra 1300-tallet. (I Klever Tor er det ferie­lei­lig­heter til leie). Xanten fikk bystatus i år 1228. Histo­rien forteller at en gang, sann­syn­ligvis på slutten av 200-tallet, skal en mann ved navn Victo­rius ha lidd martyr­døden her, angi­velig sammen med 3–400 andre kristne, som nektet å tilbe romerske guder. ( Les mer på http://www.katolsk.no/biografi/vxanten.htm). Victo­rius eller Viktor ble senere helgen­for­klart, og på 500-tallet ble det angi­velig oppført en kirke over hans grav, hvor du i dag finner den gotiske kirken Dom St. Victor. Denne kirken ble anlagt på kirke­gården til den romerske byen, hvor altså den godeste Victo­rius i sin tid ble grav­lagt. Dom St. Victor ruver i Xanten, og er synlig fra hele byen. Xanten er for øvrig nevnt i middel­alder-diktet Niebel­un­gen­lied, der drage­dre­peren Sieg­fried angis å være født i nettopp Xanten “bei dem Rhin”. Byen litt under­lige navn Xanten kommer av nettopp St Viktors marty­rium, og er avledet av ad Sanctos – stedet for de hellige.

Litt om Dom St. Victor

Dom St. Victor ble påbe­gynt i år 1263, bygd oppe på restene av en karo­lin­gisk kirke, som i sin tid ble bygget på restene av en tidli­gere kirke, kanskje den fra 500-tallet – eller kanskje til og med før det. Dom St. Victor er meget vakker, både utvendig og innvendig. Inne i kirken finnes flere trip­tych, tredelte alter­tavler, fra 1400-tallet og 1500-tallet, med fantas­tiske bemalte utskjæ­ringer i tre. I tillegg inne­holder kirke­rommet mange fine arki­tek­to­niske detaljer. Dom St. Victor er oppført i kalk­stein, i en harmo­nisk blan­dings­stil stil, både romansk og gotisk. Det er også mulig å gå ned i krypten, hvor det finnes et minnes­merke over holo­caust. Det finnes en liten utstil­ling med gotiske skulp­turer ved inngangs­par­tiet, utvendig. Ikke langt fra kirken kan du se Gotisches Haus, et kjøp­mannshus oppført i år 1540 i sengo­tisk stil belig­gende øverst på Markt­platz – i dag restau­rant. På markeds­plassen er det for øvrig er markedsdag på mandag etter­middag og torsdag morgen/formiddag. Da er plassen full av boder og tilrei­sende handels­folk, som selger alt fra regio­nale spesia­li­teter, grønn­saker, fersk fisk og kjøtt- og pølse­varer, til klær, sko og kunst­hånd­verk. Lørdag morgen/formiddag er det et rent matvare­marked her.

Mer om Xanten og Römermusem

Römer­mu­seum (Romer­mu­seet) ligger en drøy kilo­meter utenfor sentrum. Gå mot Klever Tor, gjennom den og følg veien videre nord­over. Du ser snart museet på venstre hånd, som ligger i Archäo­lo­gischer Park, en meget omfangsrik park med rekon­stru­erte murer, porter og bygninger for øvrig – blant annet et amfi­teater, en omfat­tende bymur med vakt­tårn, to porter, restene etter et tempel og et romersk herberge, hvor du for øvrig kan over­natte. Museet er topp moderne ligger inne i den opprin­ne­lige romerske byen Colonia Ulpia Traiana, Romas nord­ligste utpost og en viktig stra­te­gisk belig­gende garni­sonsby på vest­siden av Rhinen. På østsiden hadde germanske stammer herre­dømme. Selve muse­ums­bygget er oppført på funda­men­tene til forhallen til et ganske stort romersk bad. Restene av badet kan du se i en side­fløy i museet.

Mer om Römermusuem

Römer­mu­seum gir en meget grundig og peda­go­gisk innfø­ring i Xantens fortid, både fra forhis­to­risk og histo­risk tid. Det er gjort omfat­tende arkeo­lo­giske utgrav­ninger her, og alle mulige gjen­stander er presen­tert, både våpen, hjelmer, husgeråd, grav­steiner, smykker, mynter og gjen­stander knyttet til personlig hygiene. Alt er presen­tert med omfat­tende infor­ma­sjon og tysk grun­dighet. Vi har besøkt Xanten to ganger, i 2008 og sist i 2010. Det er tydelig at man har store planer for Archäo­lo­gischer Park, og at området står foran en oppgra­de­ring eller utvidelse.

Mer om Xanten, museer severdigheter

Stifts­mu­seum ligger ved siden av kirken og inne­holder gjen­stander fra byens to tusen år lange historie. Her er kirke­kunst og ‑skatter, reli­kvier, litur­giske gjen­stander, skrifter, male­rier og skulp­turer fra 500-tallet til 1800-tallet. Xanten var i middel­al­deren et viktig reli­giøst senter, på grunn av St. Viktor og helligdommene.

Niebelungen(h)ort inne­holder infor­ma­sjon rundt middel­alder-diktet Niebel­un­gen­lied, som første ble nedskrevet på 1200-tallet. Niebel­un­gen­lied er imid­lertid mye eldre, og har over­levd som munt­lige over­le­ve­ringer gjennom århund­rene siden folke­vand­rings­tiden på slutten av 400-tallet. Wiki­pedia forteller “ – Nibel­un­gen­lied er basert på førkristne germanske helte­motiv som vitner om histo­riske hendelser som burgun­dernes nederlag mot et forbund av romerske og hunerske styrker i slaget ved Worms i år 436. Norrøne paral­lelle fortel­linger av legen­dene er blitt bevart i Vols­unge­saga, Den eldre Edda og Den yngre Edda, tåtten Norna-Gests þáttr og Didriks­sa­gaen. Sentral i hand­lingen er drage­dre­peren Sieg­fried (i Norden kjent som Sigurd Fåvnes­bane) ved burgun­dernes hoff, hvordan han ble drept og om hevnen til hans hustrus Kriem­hild (norrønt Gudrun).”

Xanten – arrangementer og aktiviteter

I likhet med de fleste andre tyske byer, foregår det stadig noe i Xanten. Helgen rundt Kristi Himmel­fart er det Middel­al­der­fest med turne­ringer og Sieg­fried-opptog, i august arran­geres det fest­spill i det romerske amfi­tea­teret, i advents­tiden er det jule­marked. Det finnes også en even­tyr­park for barn og familie. Xanten ligger nær Rhinen, og du kan stå på vannski og være med på andre vann­sport-akti­vi­teter her.

Praktiske opplysninger:

Xanten er et perfekt stoppe­sted hvis du er på bil- eller mc-tur i Europa, som første stopp fra Kiel, eller nest siste stopp på hjem­veien. Stade ligger ved grensen til Neder­land, cirka 45 mil fra Kiel. En mulighet er å ta siste stopp i Hansa­stadt Stade, en idyl­lisk middel­al­derby belig­gende cirka 4 mil fra Hamburg, ved Elbe. Fra Stade er det om lag 15 mil til Kiel via Hamburg. Du kan også ta Elbe­fehre (ferge) Wisch­ofen-Glück­stadt og kjøre småveier til Kiel. Du må påregne en drøy halv­time i fergekø, totalt drøye to timers biltur denne veien. Bonus er et grønt og frodig skog­land­skap, samtidig som får se små nord­tyske byer med karak­te­ris­tisk mursteins-arki­tektur og hus med stråtak.

Xanten arran­gerer jule­marked fra slutten av november til lille julaften. Mer om det her.

Dom St. Viktor, Xanten

Dom St. Viktor er en vakker kirke i gotisk stil, påbe­gynt i år 1263.

Xanten altstadt

Skulp­tur­gruppe ved byens gamle vannpost.

Klevetor, Xanten, middelalder, Vest-Tyskland

Klevertor er en byport fra middel­al­deren. Her er det mulig å leie ferieleilighet.

Tempel, Römerpark, Xanten

Rester av et stort romersk tempel i Römerpark.

Xanten Römerpark, Vest-Tyskland

Xanten sett fra Römerpark.

Xanten, Klevetor, Vest-Tyskland

Byporten Klevetor sett fra utsiden.