Amsterdam er på mange måter motsetningenes by. Her finnes noen av verdens flotteste kunstmuseer, med monumentale verk av flamske og hollandske renessanse- og barokkmalere. Her finnes et eget regulert område for prostituerte, ”The Red Light District”, midt i gamlebyen. Her finnes et historisk sentrum gjennomboret av pittoreske kanaler med til dels svært gammel arkitektur, både fra renessansen og barokken. Amsterdam er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Litt om å orientere seg i Amsterdam

En grei måte å orien­tere seg på, er å ta utgangs­punkt i jern­bane­sta­sjonen, som ligger ved havnen. Kanal­sys­temet i gamle­byen er hestesko-formet, med jern­bane­sta­sjonen mellom ”armene” på heste­skoen, og Rijks­mu­seum i enden av bøyen. Innenfor denne store, ytterste U‑formede kanalen går det enkelt forklart fire paral­lelle kanaler, mer eller mindre i U‑form. Alt innenfor den ytre kanalen kalles Zentrum eller den indre by. Når du går ut av jern­bane­sta­sjonen, har du en bred gate, Damrak Avenue foran deg, som leder frem til det konge­lige palasset. Alt til venstre for avenyen heter Oude Zijde (den gamle siden) og alt til høyre for Damrak kalles Niuwe Zijde (den nye siden).

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Det er mange idyller å finne langs kana­lene i Amsterdam. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Flere av Amster­dams viktigste sever­dig­heter ligger i Oude Zijde – som Oude Kerk, Rembrandtshuis med flere, mens Anne Franks hus og den hygge­lige bydelen Jordaan ligger på «nysiden» Nieuwe Zijde. Merk deg også at de fineste museene ligger ytterst i heste­skoen rett utenfor den ytterste kanalen i gamle­byen, Prin­sengracht – vi snakker om Rijks­mu­seum, Van Gogh Museum og Sted­lijke museum.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Pano­rama over Amsterdam fra Oude Kerk. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam – på Unescos liste over Verdensarven

Amsterdam har to oppfø­ringer på Unescos liste over Verdens­arven – den ene omfatter kana­lene i gamle­byen eller Zentrum med vel bevart 16- og 1700-talls bebyg­gelse, mens den andre gjelder byens forsvars­verk – påbe­gynt på slutten av 1800-tallet. I krite­riene heter det at Amster­dams kanal­dis­trikt illust­rerer en eksemp­la­risk plan for plan­leg­ging av en stor­skala kunstig havneby.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Eksempel på hvorfor Amsterdam er oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Gavlfa­sa­dene er karak­te­ris­tiske for dette småbor­ger­lige mellom­klasse­mil­jøet og husene er vitnes­byrd om byens velstand gjennom sjøfart, handel og huma­nis­tiske tole­ranse som preget den calvi­nis­tiske refor­ma­sjonen. På 16- og 1700-tallet ble Amsterdam betraktet som et eksempel på en idealby, og brukt som modell for byplan­leg­ging over hele verden. Den enhet­lige arki­tek­turen med indi­vi­du­elle fasader er bemer­kel­ses­verdig. Husene har siden 1600-tallet kunnet tilby sine beboere helse­messig guns­tige kår og er frem­deles bebodd – og meget popu­lære. Når du rusler langs kana­lene i gamle Amsterdam, så går du på tur i et friluftsmuseum.

Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

I Amsterdam er det mange som har valgt kana­lene som bosted – formo­dentlig uten grev­ling i taket.

Mer om Amsterdam og Oude Zijde

La oss si at du går fra stasjonen mot palasset. Når du har passert det lille bassenget Damrak på venstre hånd, kan du ta til venstre ved en stor mursteins­byg­ning, som er den gamle børsen. Da er du på vei rett inn i The Red Light Dist­rict, som er sentrert rundt kanalen De Wallen. Du vil fort se at her er det flere sex-shops, men du vil være i følge med en mengde turister, som bare er nysgjer­rige. På dagtid ansees det helt harm­løst å oppholde seg her. Nå skal ikke dette avsnittet handle om The Red Light Dist­rict og hva som forgår der.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Fra den delen av gamle­byen som kalles Red Light Dist­rict. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Vi nevner det fordi det er en bydel som leder til andre steder og sever­dig­heter. Den eldste kirken i Amsterdam heter Oude Kerk og ligger midt i Red Light Dist­rict, sammen med en mengde restau­ranter, sex-sjapper, kafeer og boliger. Her, og ellers langs kana­lene, finnes det for øvrig et utall hygge­lige kneiper, kafeer, barer og restau­ranter i alle slags vari­anter, mange av dem gamle, brune og trive­lige. På gaten kan du bli tilbudt exctacy, i samme avslap­pede tone som om noen spurte deg om hvor mye klokka er. Uvant for oss, og kanskje litt for mye av det «gode».

Mer om Oude Kerk

Kvar­talet du støter på her, inne­holder 1300-talls­kirken Oude Kerk, med en stor plass rundt seg, som heter Oudekerksplein.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Oude Kerk har bygnings­deler fra 1200-tallet, men det meste av det du ser her er fra 1300-tallet. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Der hvor dagens kirke ligger, befant det seg på 1200-tallet et lite kapell i treverk, og en grav­plass. Amsterdam er ingen spesielt gammel by i Euro­peisk måle­stokk, den ble grunn­lagt på 1200-tallet i forbin­delse med at elven Amstel ble demmet opp. Den første delen av stein­kirken som ble reist her på slutten av 1200-tallet var en hall­kirke i romansk stil, det vil si med rund­buer. Denne kirken ble innviet i år 1303 av erke­bis­kopen i Utrecht. Senere på 1300-tallet, mellom 1330 og 1350 ble den utvidet med tre side­skip, fort­satt som hall­kirke. I år 1335 ble den viet til St. Nicholas som stifts­kirke, og kraftig ombygd og utvidet – en meget stor kirke tatt i betrakt­ning at Amsterdam den gang kun hadde 3–4.000 innbyggere.

Oude Kerke, Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Oude Kerke fra 1300-tallet ruver i gamle­byens Red light District.

Oude Kerk unngikk ødeleg­gelse under bybran­nene i år 1421 og 1452. Kirken fikk et klokke­tårn i år 1565, og ble i år 1566 sterkt rampo­nert av Amster­dams befolk­ning, som protest mot pave­kir­kens vold­somme rikdom, penge­for­bruk og synde­fulle liv. Refor­ma­sjonen i Tysk­land hadde blitt lagt merke til, og skulle få store ring­virk­ninger i Neder­land utover på 1500- og 1600-tallet. Legg ellers merke til husrekken som ligger vegg i vegg med kirken – boksta­velig talt.

Et underlig kirkemuseum

Et stein­kast unna Oude kerk finner du et merkelig et merkelig museum, On’s Lieve Heer Op Solder, (Vår Kjære Herre på Loftet) i kanal­huset i Oude­zijds Voor­burgwal nr 40 fra 1600-tallet. Her ble det åpnet en katolsk kirke i 1660 i de øverste tre etasjene (!) Husk at Holland var blitt protes­tan­tisk ganske brått og vold­somt den gangen. I Amsterdam, som mange andre steder i Europa var det store spen­ninger mellom kato­likker og protes­tanter. On’s Lieve Heer Op Solder var et tilflukts­sted for troende kato­likker i en tid da pave­kirken var utsatt for intenst hat, spesielt i Nord-Europa. Museet besøkes av mer enn 85 tusen mennesker hvert år. Verd en titt!

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Den katolske kirken On’s Lieve Heer Op Solder var en periode en hemme­lighet etter refor­ma­sjo­nenpå 1660-tallet, på grunn av reli­gions­for­føl­gelser. Foto: © DE Kruiff.

Området rundt Niuwmarkt og De Waag på Oude Zijde

Et par kanaler, broer og kvar­taler fra Oude Kerk finner du den kose­lige plassen Nieuw­markt. På veien hit har du for øvrig passert Red Light Duist­rict, som har sitt hjerte, om vi får kalle det det, på en smal stripe mellom to kanaler, nemlig Oude­zijds Voor­burgwal Achter­burgwal – her finner du også Erotic Museum. Nieuw­markt er en stor åpen plass med et gammelt murhus med tårn midt på plassen, De Waag (Vekten). Hit kom handels­folk og kjøp­menn i gamle dager for å kontrol­lere vekten på vare­par­tier. Rundt om på den trive­lige Niuw­markt er det en mengde fortaus­res­tau­ranter der lokale helter møtes for en øl og en prat. Riktig hyggelig er det her.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

De Waag er Amster­dams offi­si­elle vekt som ble bygd på 1400-tallet. Alle handels­byer hadde en slik nøytral vekt. Foto: © NBTC Holland Marketing.

I Amsterdam finner du også såkalte Coffe­shops, som legalt selger mari­huana og hasj i små kvanta, og Koffiehuis og café som tilsvarer våre kaffe­barer og kafeer. Greit å være oppmerksom på forskjellen. Det kan være litt forvir­rende å rusle rundt i gamle­byen, ettersom det går kanaler ”over alt” og den ene kan være til forveks­ling lik den andre. Fra Nieuw­markt kan du forslagsvis rusle langs kanalen Klove­ni­ers­burgwal utover mot en annen populær møte­plass, nemlig Rembrandstplein – hvis du da ikke tar den lille avstik­keren til Water­looplain forbi Rembrandtshuis.
 Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Grønt og vakkert langs Amster­dams nett­verk av kanaler.

Området rundt Rembrandtsplein og Waterlooplein

Fra plassen Niuw­markt følger du Water­ke­ringpad som går over til å hete Sint Aanto­nie­bre­estraat over første kanal, og dermed har du Rembrandtshuis på høyre hånd. Nå er du i et område som heter Water­looplein, der både børsen, museet Rembrandtshuis – huset der Rembrandt en tid bodde og malte – og Stoper ligger.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Rembrandtshuis inne­holder naturlig nok verk av den berømte kunst­neren. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Stoper er ordene Stadtshuis (rådhus) og Opera sammen­slått. Mellom Stoper og børsen, på Water­looplein, finner du et stort uten­dørs marked der det selges alt fra brukte tegne­se­rie­blader og steke­panner til klær, sko og bade­hånd­klær. Du er nå i det gamle jødiske kvar­teret, som tragisk nok ble renset for jødiske beboere under den 2. verdens­krig. Her er det en t‑banestasjon og holde­plass for to trikke­linjer. Du er nå et godt stykke unna jern­bane­sta­sjonen, lenger unna enn det konge­lige palasset – og omtrent halv­veis til Rijksmuseum.

 Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Fra plassen De Dam ved det konge­lige palasset, ved hoved­gaten Aveny Damrak. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Du er nå ved stedet hvor de fire paral­lelle kana­lene som utgjør heste­sko­formen eller U’en bøyer av inn mot midten. Fra det ytterste hjørnet av Stoper kan du følge trikke­skin­nene over den brede broen Blau­w­brug til Rembrandt­plein, et av de livligste og kose­ligste områ­dene i hele Amsterdam.

Litt om Niuwe Zijde

La oss igjen ta utgangs­punkt i sentral­jern­bane­sta­sjonen og Aveny Damrak. Niuwe Zijde er den halv­delen av Zentrum som ligger på høyre side av Aveny Damrak. Vi har så langt vært på venstre side og besøkt Red Light Dist­rict, Oude Kerk, Nieuw­markt, Water­looplein og Rembrandt­huis. På Niuwe Zijde – den nye siden – ligger mange kanaler, en hel drøss restau­ranter og kafeer, og en handle­gate så lang som et skuddår.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

I Neder­land kalles uteres­tau­ran­tene for Terrassen – og det er helt ok for oss. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Paral­lelt med Aveny Damrak finner du nemlig en smal gågate som heter Niuwendijk, som du kan følge vest­over noen hundre meter — eller sørover i retning av Royal Palace til Dam Square, foran palasset. Herfra fort­setter den under navnet Kalver­straat, paral­lelt med Rokin, som er en forlen­gelse av Aveny Damrak – videre i retning av Rijks­mu­seum. Der hvor både Rokin og Kalver­straat gjør en knekk og kana­lene ”begynner”, ligger det noen sever­dig­heter som du bør vite om.

Mer om severdigheter på vei sørover i retning Rijksmuseum

Det enestå­ende flotte arkeo­lo­giske museet Allard Pierson Museum ligger på Rokin og har flotte greske, romerske, egyp­tiske og etrus­kiske samlinger. Et must for dem som er inter­es­sert i slikt. På den andre siden av Kalver­straat ligger et par andre perler: I middel­alder-kvar­teret Begijnhof kan du se det eldste eksis­te­rende kvar­teret i Amsterdam, fort­satt bebodd av enslige kvinner.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Begijnhof er Amster­dams eldste kvartal. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Begijnhof i Amsterdam er en typisk insti­tu­sjon i Neder­land fra 1200-tallet. De ble bygd som et lukket tun rundt en hage nesten som et kloster. Og det var nettopp det Begijnhof var – nesten et kloster. Hit kom unge kvinner for å vie sitt liv til Gud – som en prøve­ord­ning, før de even­tuelt gikk videre til et liv i kloster, avsondret fra resten av samfunnet. I Begin­jhof finner du Amster­dams eldste hus i nummer 43 – Het Houten Huis fra år 1420. Her finner du også den engelse kirken fra 1400-tallet. Begin­jhof befinner seg innenfor en trang passasje, bak en portal. Rett ved siden av finner du Histo­risk Museum. Vær oppmerksom på den nye galle­ri­gaten tilknyttet Histo­risk Museum, som er bygd for å få flere vegger til å henge klas­sisk kunst på. Rett nedenfor Begijnhof finner du Spui, en stor åpen plass med brostein, trær og uten­dørs restau­ranter og kafeer – et meget trivelig sted å slappe av med en kopp kaffe eller en forfriskning.

Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Amster­dams kanaler er flan­kert av gammel bebyg­gelse – her fra 16–1700-tallet.

Enda mer om severdigheter på vei sørover i retning Rijksmuseum

Tilbake til hoved­gaten Rokin og shop­ping­gaten Kalver­straat. Når du følger disse videre i retning mot Rijks­mu­seum, så kommer du til Munt­plein, der kana­lene Singel og elven Amstel møtes. Ved Munt­plein finner du et stort bloms­ter­marked med blant annet et enormt utvalg tuli­paner, som Neder­land er kjent for. Bloe­men­markt er selv­føl­gelig flytende, på en rekke prammer mellom Munt­plein og Konings­plein. I gatene vest for shop­ping­gate Kalver­straat og langs alle de fire kana­lene ligger det masse trive­lige småbu­tikker, som selger alt fra antik­vi­teter, rari­teter, leketøy, spill og klær. I tillegg finnes det en mengde restau­ranter, kafeer og hoteller. Det er ualmin­nelig vakkert og idyl­lisk langs disse kana­lene, og ikke så mange turister som på Oude Zijde, den gamle siden.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Anne Franks hus ligger vakkert til langs en kanal, ikke langt fra den gamle kirken West­kerk. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Ved siden av West­kerk ligger Anne Franks Hus. Her anbe­fales det å kjøpe billett på nettet på forhånd. Ved Konings­plein ligger for øvrig restau­rant­gaten Regu­liers­dwars­straat. Husk også at du utenfor Nieuwe Zijde finner et flott og spen­nende område, nemlig Jordaan, opprin­nelig et arbei­der­strøk der også mange bedrifter og lagerhus tidli­gere holdt til. I dag er mange av de tidli­gere lager­hu­sene ominn­redet til ateli­erer og leilig­heter. Beboerne er en artig miks av kunst­nere, studenter, bohemer, selv­stendig nærings­dri­vende og nyrike.

Rijksmuseum, Rembrandt, Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Barokk­mes­teren Rembrandt van Rijns maleri Natte­vakten tiltrekker seg mange tilskuere, for å si det mildt. Foto: © reisdit.no.

Rijksmuseum, Van Gogh Museum og Amsterdam Museum

Rijks­mu­seum og Van Gogh Museum er obli­ga­to­risk for dere som har et snev av kunst­in­ter­esse. I Rijks­mu­seum kan du blant andre se se Rembrandt, Rubens, Frans Hals, Vermeer og Breughel. Rijks­mu­seum gjen­åpnet i 2013 etter en lang­varig reha­bi­li­te­ring av bygningsmassen.

Amsterdam

Bestill billett her så slipper du å stå i kø.

Museet har har fantas­tiske samlinger, og du vil garan­tert bli like forundret over Rembrandts store formater, som av Johan Vermeers små formater. Samlin­gene her er av verdens­klasse og du er sjelden alene her, for å si det mildt. NB! Kjøp billetter på nettet dersom dere skal til Rijks­mu­seum. Hvis du ikke må du stå i kø, og det tar gjerne en drøy time.
Bestill billetter her.

Rijksmuseum, Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Utenfor Rijks­mu­seum sto vi en time i kø i regn for å komme inn – bestill derfor billett på nettet når du skal hit. Foto: © reisdit.no.

Van Gogh Museum

Van Gogh Museum har en av verdens i særklasse fineste samlinger av male­rier av Vincent Van Gogh. Her kan du se en rekke av hans aller mest berømte verk, ikke minst selv­por­tretter. Museet har utstilt verk fra kunst­ne­rens tidlige periode, da han opphold seg i gruve­sam­funn i Borinage i Vallonia i Belgia. Forhånds­kjøpt billett på Van Gogh Museum gjør også at du slipper kø. Det er ikke langt å gå fra Rijks­mu­seum til Van Gogh Museum.
Bestill billetter her.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Fra Van Gogh Museum, der du kan oppleve mange av kunst­ne­rens viktigste verk fra forskjel­lige peri­oder. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam (Historical) Museum

Amsterdam Museum er byens  omfangs­rike og spen­nende histo­riske museum. Her doku­men­teres Amster­dams utvik­ling gjennom mer enn 800 år, og du får et innblikk i hvordan en handels- og sjøfartsby gjen­nom­gikk store forand­ringer gjennom århund­rene – ikke minst det enorme plan­leg­gings- og bygge­pro­sjektet som kanal­nettet innebar.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Ved Amsterdam Museum finner du en trivelig åpen plass med serve­ring. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Vi er nå ved den ytterste kanal‑U’en som vi innled­ningsvis beskrev som grense for indre del av Amsterdam. For å komme hit kan du enten ta trikk, buss eller Canal Bus. Fordelen med Canal Bus er at du får en sight­see­in­g­runde på kjøpet. Ulempen er at det tar lenger tid.
Følgende kollek­tiv­linjer kan benyttes til Rijksmuseum:
Fra Central Station: trikk 2 eller 5 (til Hobbemastraat)
Fra Zuid/WTC Station: tikk 5 (til Hobbemastraat)
Fra Sloter­dijk Station: trikk 12 (til Concertgebouw)
Fra Amstel Station: Metro til Weesper­plein, derfra trikk 6, 7 or 10 (til Spiegelgracht)
Fra regional buss­ter­minal på Marnix­straat: buss 26, 65, 66 or 170 (eller 10-minutter å gå)
Du kan også ta Canal Bus:
Hjem­me­side: https://www.stromma.com/en-nl/amsterdam/sightseeing/

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Sight­see­ingbåt er en fin måte å se Amsterdam, ettersom kana­lene finnes over alt. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Følgende kollek­tiv­linjer kan brukes til Van Gogh Museum og Stede­lijk Museum:
Fra Central Station in Amsterdam: Trikk 2 (ende­sta­sjon Nieuw Sloten) eller 5 (ende­sta­sjon Amstelveen Binnenhof) til Van Baer­le­straat holdeplass.

Fra Station Amsterdam Zuid/WTC; trikk 5 (ende­sta­sjon Central Station) til Van Baer­le­straat holdeplass.
Du kan også ta trikk 3 eller 12 til holde­plassen Van Baer­le­straat, og trikk 16 og 24 eller buss 145, 170 eller 172 til holde­plassen Museumplein.

 Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Det er, som du ser, kjempe­fint langs Amster­dams vakre kanaler. Foto: © NBTC Holland Marketing.

 Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Amsterdam fra sin beste side – riktig vakkert langs kana­lene. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Fra en av Amster­dams trivelig Terraces. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Oude Karke, Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Kanaler i sentrum av Amsterdam, ved Oude Kerke. Foto: © reisdit.no.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Den hvite bygningen til høyre for broen heter Carré og er et kjent teater. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Kanskje noen tar båten til jobben i Amsterdam? Foto: © NBTC Holland Marketing.

Cofeeshop, Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Folk besøker ikke nødven­digvis Cofee­shops for å drikke kaffe – nytt av året er at kun neder­landske stats­bor­gere får kjøpt hasj og mari­huana her.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Typisk husfa­sade i Amster­dams histo­riske senter. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Og hvor tror vi at Amster­dams Husbåt­mu­seum holder til? Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Over­sikts­bilde fra et tårn i Oude kerk.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Oude Kerk ligger midt i gamle­byen og har husrekker fra 1600-tallet vegg i vegg. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

I år 1588 ble det utstedt lotteri­bil­letter for å bekoste reno­ve­ring og utbyg­ging av Oude Kerk. Kilde: Wikipedia.

Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Boliger i alle fasonger i og langs kana­lene i Amsterdam.

Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Et skik­kelig kanal­bide, om vi skal si det selv.

Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Sykler og kanaler – kanaler og sykler. Der har du essensen av Amsteram. Delvis.
Foto: © reisdit.no.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Bak denne anonyme fasaden finner du kirken i tre etasjer, On’s Lieve Heer Op Solder. Foto: © On’s Lieve Heer Op Solder.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Den katolske kirken On’s Lieve Heer Op Solder er innredet i tre etasjer i et vanlig bolighus fra 1600-tallet. Foto: © On’s Lieve Heer Op Solder / De Kruiff.

Nieuwmarkt, Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Det gamle vekt­huset De Waag, også kalt Sint Anto­nie­swaag, på den viktige møte­plassen Nieuw­markt. Foto: © reisdit.no.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Det er kult å rusle langs kana­lene og titte på husbå­tene hvor folk har bodd i årevis og trives med det. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Det eldste bevarte kartet over Amsterdam er fra år 1538 og kan sees i Amsterdam Museum. Kilde: Wikipedia.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Rembrandtshuise som kunst­neren kjøpte år 1639 og hvor han bodde til han gikk konkurs i år 1656. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Rembrandtshuis – slik hang man opp male­rier i gamle dager. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Det kongelige slott, Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Det konge­lige slott ligger i Amsterdam sentrum ved plassen De Dam i enden av Aveny Damrak. 1400-talls­kirken De Nieuwe Kerk til høyre.

 Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Fra den livlige plassen Rembrandtsplein, der mange møtes for å kose seg med noe i glasset. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Ailard Pierson Museum, Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Bak den litt unnse­elige døren til Ailard Pierson Museum er det skatter fra antikken. Foto: © reisdit.no.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Begijn­hofs ble alltid bygd som et lukket tun rundt en hage. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Flotte husfa­sader i gamle­byens Spie­gel­straat. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Fra Amster­dams avde­ling for svært smale hus. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Anne Franks hus er et museum åpent for publikum. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Anne Franks dagbok, hvor hun beskrev reds­lene som mange jøder opplevde under Den andre Verdens­krigen – hun levde i skjul med fami­lien, men ble forrådt av en nabo og sendt til konsen­tra­sjons­leir der hun døde. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Westerkerk ligger i Nieuwe Zijde, ikke langt fra Anne Franks hus, som er åpent for publikum. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Bydelen De Jordaan er vel verdt et besøk med sine svært trive­lige bomil­jøer. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Rijks­mu­seum i Amsterdam er ikke å komme utenom for den kunst­in­ter­es­serte. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Rijks­mu­seum er åpnet etter en omfat­tende restau­re­ring – bestill billetter på nettet, så slipper du å stå i kø. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, Unescos liste over Verdensarven, Nederland

Bak denne fasaden er det skatter fra renes­sansen og barokken. Reisdit var her i år 2006 – 400 år etter Rembrandts fødsel. Foto: © reisdit.no.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Rijks­mu­seum: Et verk av Frans Hals, som skildret det neder­landske hver­dags­livet med et glimt i øyet. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Selv­por­trett som kan oppleves i Van Gogh Museum. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Van Gogh Museum kan blant annet by på dette kjente verket, malt i Arles. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Amster­dams Histo­riske Museum heter noe så prosaisk som Amsterdam Museum og ligger nær Rijks­mu­seum. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Amsterdam Museum kan også by på barokk kunst av enestå­ende kvalitet. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Det er stem­ning­fullt langs kana­lene også på kveldstid. Foto: © NBTC Holland Marketing.

Amsterdam, kanaler, middelalder, Anne Frank, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Hermitage, Unescos liste over Verdensarven, Holland, Nederland

Amsterdam har også et flott skips­farts­mu­seum – Sche­ep­vart­mu­seum. Foto: © Jurjen Drenth / NBTC Holland Marketing.