Århus er en åpen, levende og sjarmerende by med masser av severdigheter og et trivelig bysentrum med kanaler. Århus er spesielt kjent for museene Den Gamle By, det supre kunstmuseet ARoS og Moesgaard Kulturhistoriske Museum. Århus har et omfattende og livlig uteliv med mange gode restauranter og tradisjonelle danske kneiper. Sommerstid er det spesielt livlig i området ved kanalene, hvor det finnes en rekke serveringssteder.

Mer om Århus

Århus har mye å by på for kultur­in­ter­es­serte. Ikke bare er byen sjar­me­rende og gammel med vakre kirker og mange eldre hus, her finner du også en rekke spen­nende museer. Mange barne­fa­mi­lier som besøker Århus, reiser til fami­lie­parken Djurs­land Sommer­land for å kose seg sammen. Som en pussighet besluttet man i år 2011 å endre byens navn til Aarhus. Århus er imid­lertid frem­deles også en korrekt skrivemåte.

Vikingenes Århus

Århus ble grunn­lagt i viking­tiden, rundt Domkirken fra 1201. Den første bebyg­gelsen ble anlagt på 800-tallet ved Århus’ elv eller å, der Åbou­le­varden i dag ligger. En elve­mun­ning kaltes på den tiden et ÅROS. Derav sann­syn­ligvis byens navn; Århus. Domkirken ble for øvrig bygget over en stein­set­ting formet som et skip, som sann­syn­ligvis fungerte som et gudehov eller et ting­sted. Etter hvert vokste bebyg­gelsen rundt Domkirken frem til elve­leiet på nord­siden av byen. Århus ble et viktig senter for viking­ti­dens handel i Skan­di­navia. Mer om Århus og viking­tiden finner du i det utmer­kede Viking­mu­seet i kjel­leren hos Nordea Bank, Skt. Clemens Torv 6, vis-à-vis Domkirken. Da et eldre bygg ble revet for å gi plass det nye bank­bygget, ble grunnen under­søkt nærmere, og spor fra byens tidligste år kom umid­del­bart til syne. Kjel­leren er gravd ut helt ned til gate­planet i den opprin­ne­lige byen. Du finner også en omfat­tende samling fra viking­tiden på Moes­gaard Museum noen kilo­meter utenfor Århus by. Turen ut dit gjennom bøke­sko­gene er en opple­velse i seg selv. Les mer om Moes­gaard nedenfor.

Århus Domkirke, Århus, Jylland, Danmark

St. Georg er ikke hyggelig mot dragen i Århus Domkirke, heller.

Århus Domkirke

Grunn­steinen til Århus Domkirke ble lagt i år 1201. Samtidig begynte byen å vokse ut over sitt opprin­ne­lige område. Århus Domkirke er en gotisk kirke oppført i tegl­stein, vakkert deko­rert innvendig, med kalk­ma­le­rier helt tilbake fra før svarte­dauen (som fant sted i 1349–50). Det finnes også en mengde grav­steiner fra før refor­ma­sjonen inne i kirken. Århus Domkirke er Danmarks lengste kirke, den har flest kalk­ma­le­rier, det største orgelet, og en tredelt (trip­tych) alter­tavle som regnes som nummer én av danske middelalderklenodier.

Dersom du vil vite mer om danske middel­al­der­kirker og kalk­ma­le­rier, så finnes det en egen webside for det, nemlig www.kalkmalerier.dk. Sjekk linkene på denne siden. Gå deretter til index og finn de kirkene du ønsker å se, som passer din reiserute.

Vor Frue Kirke

Vor Frue Kirke er også en rikt utsmykket, og fra kirke­rommet kan man gå ned en trapp til krypt­kirken – det eldste stein­kirke­rommet i Norden. Det er et stem­nings­fylt rom, som fører gjesten nesten 1000 år tilbake i tid. Klos­teret, som ble oppført av domi­ni­ka­ner­munker, omtales første gang i 1246, men ble anta­gelig alle­rede stiftet i 1227. Vor Frue danner sydfløyen til det rela­tivt velbe­varte klos­ter­an­legget. Kirken blev opprin­nelig kalt Skt. Nicolai Kirke og kan etter funnet av dets krypt i 1950-årene dateres tilbake til ca. år 1000. Kirken inne­holder 3 kirkerom: det store sentrale kirke­rommet, Krypt­kirken og Klos­ter­kirken. Krypt­kirken er Århus’ eldste kirke fra 1060. Rommet er Nordens eldste hvel­vede rom. Mulighet for guidet rund­vis­ning på lørdager 10:00–12:00 søn- og hellig­dager kun åpen for kirkegjengere.

Vor Frues kirke, Århus, Jylland, Danmark

Vor Frues kirke har en nesten 1000 år gammel krypt.

Moesgård Museum

Moes­gård Museum ligger vakkert til på gamle Moes­gård herre­gård omgitt av bøke­skog noen kilo­meter syd for Århus by. Museets samlinger omfatter Grau­balle­manden, et mer enn 2000 år gammelt velbe­vart lik funnet i en myr, en enorm samling våpen­offer fra Illerup Ådal, en flott samling rune­steiner, samt en instruktiv utstil­ling av arkeo­lo­giske funn fra stein­al­deren peda­go­gisk presen­tert i rekon­stru­erte omgi­velser. Her finnes også en unik samling alter­tavler fra middel­al­deren. I tillegg finnes det en mengde infor­ma­sjon om utvik­lingen av Århus­om­rådet gjennom tidene. En uten­dørs­ut­stil­ling av rekon­stru­erte oldtidshus finnes også på Moes­gård, der du blant annet kan se et stein­al­derhus, en stav­kirke (Hørning opprin­nelig fra ca år 1060), grav­mo­nu­menter og en mølle.

Moesgård Museum, Moesgård Herregård, Århus, Jylland, Danmark

Moes­gård Museum er en del av den herska­pe­lige Moes­gård Herregård.

Moesgård Herregård

Selve Moes­gård herre­gård er inter­es­sant i seg selv. Hoved­byg­ningen er oppført av Chris­tian Frederik Gylden­krone i 1778. Den er tegnet av Arki­tekten Zuber og repre­sen­terer over­gangs­tiden mellom barokk, rokokko og klas­si­sisme. Stall- og lade­byg­nin­gene har ligget på deres nåvæ­rende plass siden første halvdel av 1700-tallet. De var opprin­nelig oppført i eike­tømmer og hvitt bindings­verk. I løpet av peri­oden 1792–1869 blev de erstattet av røde mursteins­byg­ninger. Mose­gård er et must for deg som er kultur­in­ter­es­sert, men passer også for barne­fa­mi­lier. Museet har en enkel restau­rant med uten­dørs serve­ring og en leke­plass for barn.

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By er en av Århus’ mest popu­lære sever­dig­heter. Her er akti­vi­teter også for barna.

Århus – Den Gamle By

Dette fantas­tiske museet ble ikke uten grunn listet som et av Danmarks 3 beste museer i 2005. Her er det samlet bygg fra middel­alder, renes­sanse, barokk, rokokko og klas­si­sismen opp til ca 1900. Ikke nok med det. Bygnin­gene er også utstyrt med tids­rik­tige inte­ri­ører ned til minste detalj. Som om ikke dette var nok, er museet bemannet og bekvinnet med kunn­skaps­rike mennesker i nær sagt alle aldre, som bærer tids­rik­tige klær og utfører forskjel­lige sysler etter dati­dens metoder. Alt fra kusker som tilbyr omvis­ning i hest og kjerre, tjeneste­piker som koker grøt, og hånd­ver­kere som utfører sitt fag. Her kunne vi bodd en uke, uten å gå lei.

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By: Et tips, ta en rundtur med hest og kjerre.

Samlinger

Det er museets formål å doku­men­tere og belyse de danske købstæ­ders historie med særlig henblikk på næringsliv, livs­former og bygnings­kultur. Museet dekker epoken fra da den borger­lige købstads oppsto i den tidlige middel­alder og frem til 1900-årene, da købstæ­derne gradvis avløses av moderne, indu­stria­li­serte bysam­funn. Samlin­genes tyngde­punkt konsen­trerer seg særlig om tiden fra 1500-årene til begyn­nelsen av 1900-årene. Den Gamle Bys samlinger omfatter ca 1 millioner gjen­stander. Geogra­fisk dekker samlingen hele Danmark med en viss over­vekt av gjen­stander fra Øst-Jylland.

Historiske hus og interiører

De største muse­ums­gjen­stan­dene er museets 75 histo­riske hus fra i alt 20 købstæder over hele Danmark, som i Den Gamle By er gjen­reist slik at de gir et inntrykk av en gammel købstad med brolagte gater, streder, gårder og haver. Største­delen av husene er innrettet med origi­nale inte­ri­ører i form av 34 verk­steder, 10 handels­boder og butikker samt 27 private rom, et apotek, et posthus, en skole, en tollbod og et teater.

Den Gamle By, Århus, Aarhus, Danmark

I Den Gamle By kan du ta en rundtur med hest og kjerre.

Gjenstands-samlinger

Andre hus rommer omfat­tende utstil­linger av gjen­stander innenfor områ­dene leketøy, sølv, faiance og møbler. Utover dette rommer Den Gamle Bys maga­siner meget store lands­dek­kende samlinger av hele inte­ri­ører (private så vel som erhvervs­mes­sige), tekstiler, kirke­in­ventar, ovner, teater­his­to­riske gjen­stander, musikk­in­stru­menter, sykler og en lang rekke andre gjen­stander fra de seneste 4–500 års historie.

Myntmestergården

Museet gjen­reiste fra 1998 til 2000 Mønt­mes­ter­gården fra Borger­gade i Køben­havn. Heretter vil den innven­dige ferdig­stil­lelsen skje i den takt som økono­miske midler skaffes. Konklu­sjon: Er du inter­es­sert i gamle dager, arki­tektur, kunst og kultur er dette museet et must!

ARoS Århus Kunstmuseum

ARoS er et spek­ta­ku­lært billed- og opple­vel­seshus for barn og voksne, unge og gamle. Aarhus Kunst­mu­seum er Danmarks eldste muse­ums­sam­ling utenfor Køben­havn, etab­lert av borgere i Aarhus i 1859. I dag holder museet til i et fantas­tisk flott moderne bygg med arki­tektur i inter­na­sjonal klasse.

ÅRoS - Århus Kunstmuseum, Århus, Jylland, Danmark

ÅROS – Århus Kunst­mu­seum har fine samlinger i et praktbygg.

Bygningen i seg selv er av bemer­kel­ses­verdig arki­tektur. Innvendig svært elegant utformet med linjer, flater og rom som virkelig fortjener beteg­nelsen spek­ta­kulær. (Se fotos) Det samme er kunsten: Både museets egen samling på over 9.000 verker fra 1770 til i dag og vandre­ut­stil­linger med verdens-kunst­nere, som museet årlig byr på en liten hånd­full av. Hvis du besøker Århus, så bør du få med deg AROS. Shoppen byr på dansk og inter­na­sjonal design samt bokut­gi­velser om kunst, design og arki­tektur. ART Restau­rant ligger på museets øverste etasje med stor­slått utsyn over byens tak, mens ART Café ligger i gate­plan med spen­nende utsikt til byens puls.

Århus, AROS, PS Krøyer, Danmark

Skagens Jægere av P.S. Krøyer fra 1898 kan sees ARoS Aarhus Kunst­mu­seums Ældre Samlinger.

Gullalderen i dansk malerkunst

Personlig falt vi spesielt for samlingen Gullalder/Modernisme i øverste etasje. Her var det samlinger av dansk kunst fra de siste 300 år med verk av N.A. Abild­gaard, og fra 1800-tallet repre­sen­tert ved den danske Gull­al­de­rens mestre; Eckers­berg, Købke, Lundbye, Roed, Rørbye, Marstrand og P.C.Skovgaard. Her er nasjo­nal­ro­man­tiske bilder av Jørgen Sonne, Exner, Chr. Dals­gaard, og land­skaps­ma­le­rier av Janus la Cour, samt sosial­rea­lis­tiske skild­ringer av Frants Henningsen og Edv. Petersen. Fra omkring århundre­skiftet har museet dess­uten en helt unik samling av Hammershøi og hoved­verk av P.S. Krøyer og Willumsen.

Modernismen

Det moder­nis­tiske gjen­nom­bruddet i 1900-tallet er rikt repre­sen­tert med verk av Gier­sing, Weie, Rude, Lund­strøm, og de kraft­fulle land­skaps-skild­rin­gene av Sønder­gaard, Lergaard og Høst. En grunn­pilar i den abstrakte kunst utgjøres av museets Richard Mortensen-samling, sammen med Robert Jacob­sens skulp­turer. Få også med deg den ekspres­sive kunst av Svend Wiig Hansen og den fabu­le­rende av Asger Jorn og de øvrige Cobra-malere. Fra den nyere tid eier museet store samlinger av Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby, likesom 80-tallets “unge, ville” kunst­nere er rikt repre­sen­tert, også med senere verk. Fra den nyeste tid er også inter­na­sjo­nale kunst­nere kommet inn i samlingen med verk av bl.a. Miwa Yanagi og Carsten Höller.  Instal­la­sjons­kunsten har vunnet innpass gjennom Olafur Eliasson, Tony Oursler, James Turrell, Bill Viola og andre.

Århus, Jylland, Danmark

Århus – det er folk­somt i kvar­ta­lene ved kanalen om sommeren.

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Århus – Den Gamle By er et flott museum for både barn og voksne.

Domkirken i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Domkirken i Århus er innvendig hvit­kalket og malt på helt særegent, dansk vis.

Domkirken i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Domkirken i Århus har prakt­fulle fresker spredt rundt hele interiøret.

aarhus domkirke altertavle, triptych laget av Lübeck-mesteren Bernt Notke, Århus, Jylland, Danmark

Århus – Domkir­kens alter­tavle er et trip­tych laget av Lübeck-mesteren Bernt Notke, og ble innviet i år 1479.

Domkirken i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Det er mye å se i den vakre Domkirken i Århus.

Moesgård Museum, Århus, Jylland, Danmark

Den vesle utflukten fra Århus sentrum til Moes­gård Museum kan kombi­neres med lunsj.

 Moesgård Museum, Århus, Jylland, Danmark

På Moes­gård Museum kan du se en rekon­struert stavkirke.

Moesgård Museum, Århus, Jylland, Danmark

Moes­gård Museum har også unike alter­tavler fra middelalderen.

Moesgård Herregård, Århus, Jylland, Danmark

Moes­gård Herre­gård utenfor Århus er et flott syn.

Moesgård Museum, Århus, Jylland, Danmark

Detalj av alter­tavle fra 1100-tallet i Moes­gård Museum.

Den Gamle By i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By i Århus består av bygninger helt tilbake fra middelalderen.

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By i Århus – her en kjøp­manns­gård fra Århus anno 1593.

Den Gamle By, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By Århus – et dørparti som ikke er dagligkost.

Den Gamle By i Århus, Århus, Jylland, Danmark

Den Gamle By i Århus – fra et av de kose­lige smugene.

Århus - AROS - et flott kunstmuseum, Århus, Jylland, Danmark

Århus – AROS – et flott kunst­mu­seum med prakt­full arkitektur.

Århus, Jylland, Danmark

Århus – tilbake ved kanalen i sentrum.

Århus - domkirken, Århus, Jylland, Danmark

Århus – domkirken ble påbe­gynt i år 1201. Kirken har kalk­ma­le­rier fra middelalderen.