Artimino er et interessant eksempel på en type småby som kalles Borgo, i Italia. Det betyr at byen er befestet, og som regel ligger høyt i landskapet. Dette er også tilfelle når det gjelder Artimino, og her har man fantastisk utsikt og frisk luft blant skogkledde åser, tross nærhet til byene Firenze og Prato.

Artimino – en befestet middelalder-landsby med etruskiske røtter

Selve lands­byen er kjent for sin vakre kirke, San Leonardo. Mange kommer hit for å se denne used­vanlig godt bevarte romanske kirken fra 1100-tallet, med det kraf­tige fritt­stå­ende tårnet, eller campa­nilen. Utenfor bymuren, lenger opp i åssiden ligger Villa di Arti­mino fra 1594, tegnet av Buon­ta­lenti, som vi kjenner fra mange viktige og vakre renes­sanse­bygg i Firenze.

Artimino, Toscana, Midt-Italia, Italia

Arti­mino er et inter­es­sant eksempel på en type småby som kalles Borgo i Italia.

Mer om Artimino

Villa di Arti­mino ble i sin tid bygget for stor­her­tugen Ferdi­nando den første. I dag blir den flotte villaen benyttet som konfe­ranse­ho­tell og museum. I kjel­leren holder nemlig Museo Archo­lo­gico Etrusco til, og dette er åpent for publikum. Her kan du se etrus­kiske og romerske gjen­stander fra årtu­senet før vår tids­reg­ning. Villa di Arti­mino går under navnet ”villaen med de hundre piper” på grunn av et utall deko­rerte piper som står tett i tett på taket. 5 kilo­meter nord for Arti­mino ligger lands­byen Carmig­nano, med kirken San Michele, kjent for det vakre male­riet ”Marias visitt” malt av Jacopo Pontormo i 1528–29. Du vil bli over­rasket av still­heten og skjønn­heten i dette vakre åsland­skapet, høyt hevet over Arno og dalen i sør.

Hvem var etruskerne?

Etrus­kerne var et folk, som vi fra histo­riske kilder vet at levde i Italia mellom cirka år 900 før vår tids­reg­ning, til de ble nedkjempet og assi­mi­lert i Romer­riket i det siste århundret før vår tids­reg­ning. Deres tradi­sjo­nelle hjem­land dekker i dag Toscana, og deler av Posletten mot Adria­ter­havet, inklu­sive Bologna, som de grunnla og kalte Felsina. I løpet av sitt årtusen spilte etrus­kerne forskjel­lige roller på den itali­enske halvøya. Blant annet hadde Roma en rekke etrus­kiske konger i det sjette århundre, som kulmi­nerte i år 509 før vår tidreg­ning med at romerne kjepp­jaget sin formo­dentlig temmelig gale konge Tarquinus Superbus ut av byen, låste byporten tre ganger og sporen­streks gikk over til repub­likk som styre­form. Etrus­kerne var et krigersk folk, som besto av 12 byer i en løs føde­ra­sjon med tidvis stor intern uenighet. En etrus­kisk by var rett som det var i krig med en annen.

Romersk ekspansjon

Etter hvert som Romer­riket ekspan­derte var det uunn­gåelig at Etruria by for by ble erobret og assi­mi­lert av romerne. Etrus­kerne var imid­lertid formi­dable motstan­dere, og spesielt dyktige til sjøs, der de i mange slag nedkjempet både romerske og puniske flåter. I følge Cicero hersket en gang etrus­kerne over hele Italia. Etrus­kerne spådde i dyre­inn­voller, såkalt harus­pexi, og kunne også gjennom fugler og andre dyrs adferd forutse hendelser. Så sent som på 400-tallet etter Kristus benyttet romerske gene­raler seg av etrus­kiske prester forut for viktig slag mot germanske stammer. Etrus­kiske adels­kvinner og ‑menn var av romerne ansett som attrak­tive for giftemål. Etrus­kiske kvinner var i følge romerne vakre og dyktige til å drikke. Romerne sto åpen­bart i stor gjeld til etrus­kerne, fra de første århundrene.

Mer om etruskerne

Det etrus­kiske språket kan leses, men ikke forstås. Det er i likhet med baskisk og ungarsk ikke indo­euro­peisk, men har heller intet slekt­skap med de to nevnte språ­kene. Etrus­kerne benyttet det greske alfa­betet, som de enten brakte med seg fra Egeer­havet eller lærte av greske kolo­nister i Cumae ved Napo­li­bukten i det åttende århundre før vår tid. Det er også en to hundre år lang uenighet mellom arkeo­lo­gene og histo­ri­kerne om hvor etrus­kerne kom fra. Histo­riens far, Herodotus, som levde mellom 495 og 420 før vår tid, hevdet at de kom fra et område som i dag utgjør det nord-vest­lige Tyrkia, og at de tilhørte de opprin­ne­lige førhel­lenske stammer, tyrrhe­nerne, som igjen er knyttet til pelas­gierne. (Havet utenfor Toscana heter det Tyrrhenske hav.) Disse stam­mene eller folkene kjempet i følge Homer på Trojas side under Den Trojanske Krig, som må ha funnet sted rundt 1200–1250 før vår tids­eg­ning. Histo­ri­keren Dionysos av Hali­car­nassos, som levde på 100-tallet før vår tids­reg­ning, hevdet på sin side at etrus­kerne tilhørte de innfødte italiske stammer.

Den greske forbindelsen?

Etrus­kerne hadde en tydelig tilknyt­ning til – eller forkjær­lighet for – den greske antik­kens kultur, og i det etrus­kiske språket finnes det mange lån og tilpas­ninger av greske gude­navn, som for eksempel Zeus, som på etrus­kisk blir Tins. Etrus­kerne brukte ikke boksta­vene b, d og g, men erstattet disse med p, t og k i låneord. Under perser­kri­gene mellom år 490 og 479 før vår tids­reg­ning utvandret mange greske vase­ma­lere og hånd­ver­kere til Etruria. I følge histo­ri­kerne Herodotus og Tucidydes levde det flere spredte boset­ninger av pelas­gere i Hellas i det femte århundre før Kr, både på Lesbos, på Pele­ponnes ved Olympia, og ved Larissa i Tessalia. På øya Lemnos fant arkeo­loger på 1800-tallet en grav­stein, med et skrift­språk svært likt etrus­kisk i arkaisk form fra det sjette århundre. Ferske genetiske under­sø­kelser indi­kerer at etrus­kerne kan ha et opphav i nord­vest Anatolia, dagens Tyrkia.

San Michele di Carmignana, Artimino, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den renskårne kirken San Michele i Carmignana i romansk stil.

Artimino, Toscana, Midt-Italia, Italia

Arti­mino – et klokke­tårn som har vært med en stund – for det meste uten klokke.