Athen har i mer enn tre tusen år vært hovedstaden i Hellas. Få byer i verden kan vise til en så symboltung kulturarv som Athen. Spesielt Akropolis og parken rundt har mange flotte bygninger fra antikken å vise til. Museene i Athen kan oppvise helt unike samlinger av gresk kunst fra både antikken og forhistorisk tid. Athens Akropolis ble i år 1987 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Athen

Athen er enorm i utstrek­ning og har om lag 3,7 millioner innbyg­gere. Athen kan virke litt forvir­rende første gang man besøker byen. Trafikken i sentrum er tett og bebyg­gelsen virker mange steder rotete og uordentlig. Det finnes knapt høyhus i Athen, selv i sentrum finner du sjelden hus som er høyere enn 6–7 etasjer. Athen er en storby som også har mye å by på for besø­kende, med flere bydeler som i praksis er fotgjengersoner.

Monastiraki-plassen, Athen, Akropolis, Hellas

Akro­polis er flom­be­lyst om kvel­dene, noe som skaper et stor­slått inntrykk.

Athen – området rundt Akropolis

De mest turist­venn­lige strø­kene ligger ved Akro­polis, i de histo­riske byde­lene Plaka, Mona­s­tiri og Psyrri, der du kan finne idyl­liske strøk med både butikker og spise­steder langs smale gater, ofte omgitt av fortids­minner fra antikken. Akro­polis er lett å orien­tere seg etter, siden denne tempel­høyden er synlig prak­tisk talt fra hele byen. Det er ganske enkelt å komme seg rundt i byen, enten med t‑bane, busser, taxi eller til fots. Athen i Hellas har en moderne og godt utbygget t‑bane. Benytt gjerne t‑banen fra flyplassen inn til sentrum. Under­grunns­ba­nene ble oppgra­dert i forbin­delse med sommer­olym­piaden i år 2004, og ble blant annet utsmykket med spen­nende utstil­linger av arkeo­lo­giske funn fra antikken.

Agamemnon, gullmaske, Athen, Hellas

Gull­masken som man har trodd tilhørte Agamen­mnon er utstilt på Natio­nal­mu­seet for Akeo­logi i Athen.

Athen i Hellas – opplevelser, mat og shopping

Athen har flere bydeler som er av inter­esse for ferie­gjester og besø­kende, uansett om du er opptatt av antikken og kultur eller ikke. Havnen Pireus, byde­lene Plaka, Mona­s­tiri og Psyrri, samt Keramikos, området hvor kera­mikk­verk­ste­dene lå i antikken, er popu­lære strøk i Athen. Disse byde­lene er også i dag svært livlige og mye besøkte. Her kommer både fast­bo­ende og ferie­gjester for å shoppe eller å slå seg ned på fortaus­res­tau­ran­tene og kafeene for en forfrisk­ning eller lunsj. På kvelden kommer mange hit for å spise på en av de utal­lige taver­naene med uten­dørs serve­ring. Gamle­byen i Athen omfatter blant annet byde­lene Plaka og Psyrri, som ligger på hver sin side foran Akro­polis med Mona­s­tiri i mellom. I disse byde­lene er mange av gatene fotgjen­ger­soner. Det er rela­tivt stille og fredelig her på kveldstid, og det at Akro­polis er flom­be­lyst om kvelden bidrar til en fin stem­ning. Det er hyggelig å spise på en av taver­naene her på kveldstid.

Plaka, Athen, Hellas

Fra det trive­lige kvar­teret Plaka ved foten av Akropolis.

Mer om shopping, mat og opplevelser i Athen

Den runde, trafik­kerte Omonia-plassen ligger midt i sentrum og er omgitt av flere butikker og shop­ping­sentre. Mellom Omonia-plassen og Akro­polis finner du det sentrale markedet belig­gende med inngang både fra hoved­gaten Athinas og gågaten Aiolou, som begge ender opp ved jern­bane­sta­sjonen og Agora. I dette strøket nedenfor Akro­polis finnes det en mengde butikker, kafeer, restau­ranter og taver­naer. I bydelen Mona­s­ti­raki, mellom Plaka og Psyrri, kan du også se bygnings­rester og ruiner både fra den greske antikken og fra romersk tid. I Mona­s­ti­raki finner du et stort, popu­lært marked. Både Plaka, Psyrri og Mona­s­ti­raki er trive­lige bydeler med trange gater og smug. Her finner du en mengde boder, småbu­tikker og forret­ninger, som har alt fra tekstiler og svøm­me­føtter til ikoner og kopier av vaser fra antikken til salgs. Her finnes også en mengde taver­naer og kafeer som er åpne både på dagtid og om kvelden. Hvis du er ute etter mer eksklusiv shop­ping, bør du besøke bydelen Kolonaki, ved t‑banestasjonen Evan­ge­lismos. Her ligger Athens mest fasjo­nable mote- og designforretninger.

Parthenon-tempelet på Akropolis, Athen, Hellas

Part­henon-tempelet på Akropolishøyden.

Mer om Athen

Athen har i mer enn tre tusen år vært hoved­staden i Hellas. Få byer i verden kan vise til en så symbol­tung kulturarv som Athen. Spesielt Akro­polis og parken rundt har mange flotte bygninger å vise til. Museene i Athen kan oppvise helt unike samlinger av gresk kunst fra både antikken og forhis­to­risk tid. Athen har siden umin­ne­lige tider vært et viktig mari­timt knute­punkt i handelen mellom landene rundt Middel­havet og Svarte­havet. Athens havne­om­råde heter Pireus, som har vært omtalt i histo­riske kilder like lenge som byen selv. Fra Athens havn Pireus er det ferge­for­bin­delse til så godt som all Egeer­ha­vets små og store øyer. Det store havne­om­rådet Pireus er et ualmin­nelig travelt og spen­nende sted å gå på oppda­gel­ses­ferd. Her finnes det en mengde små taver­naer, som blant annet serverer fersk sjømat, der grekerne selv kommer for å spise. Noe av det mest spen­nende med Athen er at man stadig gjør arkeo­lo­giske funn i sentrum av byen – for eksempel når det graves for å bygge nye forret­nings­bygg. Ofte må bygg­herren oppføre bygningen på søyler, slik at restene fra antikken er godt synlige mellom søylene under huset.

Det vakre Olympia Zeus-tempelet, Plaka, Athen Hellas

Det vakre Olympia Zeus-tempelet ved Plaka.

Antikkens Agora og de bysantinske kirkene

I antik­kens Athen lå Agora, det gamle torget, her ved foten av Akro­polis. Du kan også i dag besøke og Agora og få et inntrykk av hvordan antik­kens super­marked så ut. Agora ble nemlig på 1950-tallet rekon­struert av ameri­kanske arkeo­loger, som gjen­opp­bygde Attalos’ stoa på de opprin­ne­lige grunn­mu­rene. I dag inne­holder Agora museer og småut­salg av bøker og suve­nirer. Dersom du spaserer i gamle­byen, vil du legge merke til at mange små, runde kirker ligger midt i gate­krys­sene i gåga­tene. Dette er kirker fra bysan­tinsk tid, som gjerne er mer enn 1000 år gamle. Her kan du se hvordan gjen­bruk av antik­kens bygnings­deler har fore­gått. Ofte finner du korin­tiske søyler og søyle­ka­piteler fra romertid i kirkene. Hellas ble innlemmet i romer­riket rundt 165 før Kristus. Legg også merke de vakre, gamle ikonene. Vis respekt hvis du går inn i en av kirkene. Inne i Akro­polis­parken, på en liten høyde ved Agora, finner du for øvrig Hefai­stos-tempelet fra ca år 400 før vår tids­reg­ning. Det ansees å være det best bevarte doriske tempelet som finnes. Vi anbe­faler et besøk her. Akro­polis er et must.

Akropolis, Athen, Hellas

Pano­rama over Athen og den berømte tempel­høyden Akropolis.

Akropolis

Akro­polis er satt sammen av to ord; akro som betyr over og polis som betyr by. De fleste greske byer hadde i antikken en akro­polis hvor de bygde templer for gudene. Hvis du skal opp på Akro­polis er den eneste mulige veien gjennom inngangs­par­tiet Propy­leum. Den samme veien gikk også den årlige pan-hellenske prose­sjonen i antikken – noe som var årets defi­ni­tive høyde­punkt i det gamle Athen. Propy­leum som har både doriske og joniske søyler, huset for 2500 år siden et galleri med kunst­ut­stil­linger. Når du står ved Propy­leum ser du det vesle Nike­tem­pelet til høyre.

Parthenon, pediment, Akropolis, Athen, Hellas

Fra skulp­tur­gruppen i pedi­mentet til det 2500 år gamle Part­henon-tempelet i Athen.

Mer om Akropolis

Når du endelig er på toppen av Akro­polis, finner du det domi­ne­rende Part­henon-tempelet fra ca 440 år før vår tids­reg­ning. Det er ikke tilfeldig hvordan du ser dette prakt­fulle tempelet: Part­henon ligger diago­nalt, slik at du ser både tempel­fronten og resten av tempelet med søyle­rekke rundt hele. Antik­kens grekere var opptatt at man skulle presen­teres for en bygning på denne riktige måten. Til venstre på Akro­polis ligger Erech­teion, et gammelt jonisk tempel med de berømte karya­ti­dene (tempel­prest­inner) som holder taket oppe i inngangs­par­tiet. Det er en fantas­tisk utsikt over Athen fra Akro­polis. Tidli­gere var det samlet kunst­skatter fra Akro­polis i et lite arkeo­lo­gisk museum innerst på Akro­polis. Disse flotte kultur­skat­tene er nå flyttet ned fra høyden på motsatt side av Agora, i et flun­kende nytt museum, som åpnet i år 2009. Her finner du blant annet tempel­frisen fra Part­henon, skulp­turer fra arkaisk tid (år 625–480 før Kristus) og andre rester fra tempel­om­rådet fra arkaisk tid.

Det nasjonale arkeologiske museet i Athen, Hellas

Det nasjo­nale arkeo­lo­giske museet i Athen.

Om å orientere seg i Athen – museer

Dersom vi tar utgangs­punkt i Akro­polis og trekker en rett linje gjennom Omonia-plassen, vil forlen­gelsen av denne gå i retning av Nasjo­nale Arkeo­lo­giske museet i Athen. Her finnes det en helt unik samling arkeo­lo­giske skatter fra både Kreta og fast­landet gjennom de siste 7 tusen årene. Her kan du se det ypperste av kunst­gjen­stander fra de mino­iske og mykenske sivi­li­sa­sjoner mellom år 2000 og 1000 før vår tids­reg­ning, i tillegg til oldsaker fra den greske bronse­al­deren og antikken. Her kan du blant annet se fresker og gjen­stander fra det mino­iske Kreta nesten 4000 år tilbake, de fantas­tiske gull­skat­tene fra Mykene fra cirka 1550 år før Kristus, de første greske skulp­tu­rene fra tidlig arkaisk tid og omfat­tende utstil­linger av greske sort­figur og rødfigur vaser skapt av dati­dens store idoler. Ikke langt fra Akro­polis og parla­mentet finner du en annen perle – Goulandris Museum of Cycladic Art, med blant annet en feno­menal samling av tidlig kykla­disk skulptur og kunst fra det tredje årtu­senet før Kristus. I samme hus finner du for øvrig en enestå­ende arkeo­lo­gisk samling fra Kypros.

Athen, Hellas

Athen med gatene ned mot havnen Pireus.

Hafaistos-tempelet, Akropolis, Athen, Hellas

Hafai­stos-tempelet fra cirka år 400 før Kristus ligger nedenfor Akropolis.

bysantinsk stil i Athen, Hellas

En av de mange gamle middel­al­der­kir­kene i bysan­tinsk stil i Athen.

Agora, Akropolis, Athen Hellas

Pano­rama nedenfor Akro­polis med Agora, antik­kens torg og handle­senter, rekon­struert og gjen­opp­bygd på 1950-tallet.

Agora, Athen Hellas

Fra Agora, slik det sann­syn­ligvis så ut i antikken.

Diony­sos­tea­teret foran det nye flotte Akro­po­lis­mu­seet, hvor samlin­gene er flyttet ned fra det gamle museet, som tidli­gere lå oppe på Akropolis.

Perikles, Athen, Hellas

Berømte borge av Athen har fått evig liv – Perikles.

Erechteieon-tempelet på Akropolis, Athen, Hellas, antikken

Erech­t­eieon-tempelet på Akro­polis med karya­ti­dene til høyre.

Kalvebæreren, Akropolis-museet, Athen, Hellas

Kalve­bæ­reren fra cirka 520 før Kristus, foto­gra­fert i det gamle museet på Akro­polis, som nå er flyttet.

korous, akropolismuseet, athen, Hellas

En kouros fra cirka 530 før Kristus.