Avignon i Provence i Frankrike er en helt unik middelalderby med en historisk bakgrunn, som er mildt sagt underlig – med et visst komisk tilsnitt. Gamlebyen i Avignon var nemlig i middelalderen residens for paven – en tid hadde den katolske kirken hele tre paver, en av dem hadde sitt sete her. Avignon ble oppført på Unescos liste over Verdensarven år 1995

Avignon – pavesete i middelalderen

Hele byen er preget av sin kultu­relle orien­te­ring. Gamle­byen i Avignon har sitt utspring i middel­al­deren, med det enorme pave­pa­lasset som sitt natur­lige senter. I gamle­byen finner du en rekke smale smug som munner ut i åpne plasser med kafeer og restau­ranter med uteser­ve­ring. Her kan du slå deg ned og nyte et måltid eller en forfrisk­ning mens du titter på folke­livet. Intet mindre enn 4,5 kilo­meter med tykke murer omslutter denne stor­slåtte kultur­byen med eget univer­sitet, operahus og teatre.

Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Avignon med det domi­ne­rende pave­pa­lasset sett fra motsatt sde av Rhone.

Mer om Avignon i Provence i Frankrike

Det er flere sever­dig­heter i gamle­byen i Avignon. Cath­é­drale Notre-Dame-de-Doms er opprin­nelig fra 1100-tallet, men flere ganger ombygget. Musée du Petit Palais fra 1318 ligger rundt en borg­gård med bueganger. Her kan du se fresker og male­rier fra 1200 og 1300-tallet. Her henger også et maleri av renes­sanse­ma­leren Sandro Botti­celli, nemlig Jomfru Maria og barnet. Rundt Petit Palais finner du histo­risk bebyg­gelse fra 1500–1700-tallet, se spesielt Rue Joseph Vernet og de tillig­gende gatene. Her får du et godt inntrykk av hvordan Avignon så ut for 4–500 år siden.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Pave­pa­lasset ligger nydelig til i terrenget.

Mer om museer i Avignon

Musée Théo­dore Aubanel har en stor samling bøker og eldgamle doku­menter, som beskriver livet i Avignon på 1200-tallet. Et av rommene her viser tidlige trykk­me­toder. Før Guten­berg oppfant boktryk­ker­kunsten i 1445 ble alle bøker hånd­skrevet og illust­rert for hånd. Musée Lapi­daire befinner seg i et 1600-talls bygg som en gang huset en jesu­it­ter­skole, og har blant annet utstilt et såkalt Tarasque-monster fra 100-tallet, et mytisk fabeldyr som var halvt beltedyr og halvt løve. Museet har dess­uten egyp­tiske, keltiske, galliske, greske og romerske gjen­stander fra oldtiden.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Avig­nons pave­pa­lass er et omfat­tende bygnings­kom­pleks, reist mellom år 1335 og 1364.

Pavepalasset i Avignon – et museum åpent for publikum

Pave­pa­lasset i Avignon i Provence er åpent for publikum og abso­lutt verd et besøk. Det er lagt ufat­te­lige ressurser i utsmyk­ning og sikkerhet for pavene. Den gotiske bygningen, reist 1335–1364, har vegger som er mer enn 5 meter tykke, og ligger på en naturlig klippe som gjør den vans­kelig å angripe. Det er ikke uten grunn at hele gamle­byen er konstruert som en fest­ning. Pavene her levde svært utsve­vende liv, og var ikke popu­lære, verken i kirken eller blant sine under­såtter. 7 paver etter hver­andre holdt til i palasset mellom 1305 og 1377.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Dimen­sjo­nene på Avig­nons pave­pa­lass inngir ærefrykt, selv i dag.

Litt historie om pavedramaet under ”det vestlige skisma”

På 1400-tallet hadde pave­kirken i en kort periode mellom 1409 og 1415 to paver samtidig, én i Roma og én i Avignon. Dette var proble­ma­tisk for mange troende, ettersom det pr defi­ni­sjon kun kunne være én pave, nemlig Guds utvalgte. Kirken forsto at dette såkalte vest­lige skis­maet kunne ikke vedvare. Et kirke­konsil ble holdt i Pisa i 1409 for å prøve å løse stri­dig­he­tene, men til ingen nytte. Resul­tatet ble nemlig at en tredje pave ble valgt, nemlig såkalt motpave Alex­ander V. Han ble raskt etter­fulgt av motpave Johannes XXIII. Krisen førte til konsilet i Konstanz i 1417, som skar igjennom og avsatte Johannes XXIII og Avignon-paven Bene­dikt XIII. Dette konsilet mottok samtidig den romerske paven Gregor XIIs avskjed. Han gikk av i 1415. Konsilet valgte deretter pave Martin V, som ble pave­kirken og Romas nye pave, og dermed endte skis­maet. De romerske pavene er aner­kjent som den legi­time, lovlige og offi­si­elle pave­rekken. Etter konsilet i Konstanz ble det bestemt at intet konsil skulle få makt til å avsette paver. Makten til å omgjøre et pave­valg skulle klokelig bare være hos paven selv.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pont St.-Bénezét, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Broen Pont St.-Bénezét ble påbe­gynt i år 1177, men ødelagt i flom på 1600-tallet og aldri gjenoppbygd.

Avignon og Chateau-neuf-du-Pape

Mange har hørt om den kost­bare vinen Chateau-neuf-du-Pape. Dette området tilhørte tidli­gere paven, og betyr Pavens niende slott. Her og i de tillig­gende vinmar­kene produ­seres frem­deles viner av verdens­format, ofte på grenache-druen. I 1953 vedtok man at ingen ting skulle endres ved frem­stil­lings­måte eller klas­si­fi­se­ring av Chateau-neuf-du-Pape, selv om Ufo’er lander og tar over styre og stell. Da er man forut­se­ende, spør du oss. Her arran­geres dess­uten flere vinfes­ti­valer, fra august når druene begynner å modnes. Fra midten av juli til midt i august arran­geres Avignon-festi­valen i Palais des Papes, med en rekke konserter og ballett- og drama­fo­re­stil­linger som gjør den til Frank­rikes største festival.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Den ufull­førte broen sett fra pavepalasset.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Avignon enorme pave­pa­lass er bygget i gotisk stil.

Pont St.-Bénezét,  Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Avig­nons ufull­førte bro Pont St.-Bénezét ble påbe­gynt i år 1177.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Man føler en viss ærefrykt foran inngangs­par­tiet til pave­pa­lasset i Avignon.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er folk­somt i pave­pa­lasset i Avignon under sommermånedene.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Du finner mye sør-fransk sjarme i den store gamle­byen i Avignon.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Avig­nons pave­pa­lass ruver i gamlebyen.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Det finnes en mengde vann­hull og oaser i gamle­byen og ved pavepalasset.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Avig­nons pave­pa­lass gjør seg godt, også på kveldstid.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er mye å oppdage i Avig­nons gamleby, også.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Tilsyne­la­tende er pave­pa­lasset bygd for evigheten.

Kirken St Agricol,  Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Kirken St Agricol i Avignon.

 Avignon, Unescos liste over Verdensarven, Pavepalasset, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Rhône, Sør-Frankrike, Frankrike

Pave­pa­lasset sett fra en annen vinkel.