Bordeaux er en hyggelig, meget velholdt og vakker historisk by. Gamlebyen kan by på storslått arkitektur og bilfrie soner. Det er mange plasser med kafeer og restauranter med utendørs servering i den historiske bydelen. Avstandene i sentrum er ikke større enn at du kan gå fra den ene til den andre siden i løpet av en snau halvtimes tid. Den sentrale gågaten Rue Ste. Cathrine er Bordeauxs hovedpulsåre og strekker seg gjennom store deler av gamlebyen, med et mylder av butikker, kafeer og uteserveringer. Bordeaux ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 2007.

Bordeaux sentrum

Det er mange bilfrie soner i Bordeaux, og mange smale gågater med spen­nende småbu­tikker. Mer ”serious black belt shop­ping” kan man trygt ta fatt på i stor­ma­ga­si­nene i gågata Rue Ste. Cath­e­rine og Porte-Dijeaux, samt i trian­gelet som dannes av gatene Cours Clemen­ceau, Cours de l’Intendance og Allées de Tourny. Her ligger også de mest kjente og eksklu­sive kafeene. Du kan enkelt bevege deg rundt i byen ved hjelp av trikken, som har et meget godt rute­nett med hyppige avganger og høy stand. Taxi er selv­føl­gelig også mulig, men selve sentrum er ganske over­siktlig og avgrenset.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Et fantas­tisk pano­rama fra Saint Michels tårn. Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / P. Cronenberger.

Bordeaux og arkitektur

Deler av dagens Bordeaux, nemlig havne­om­rådet, er nylig oppført på Unescos liste over Verdens­arven. Bordeaux har mange åpne plasser, der det finnes restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring. Her møtes både byens innbyg­gere og gjester, både til lunsj og på sen etter­middag. Bordeaux har en mengde gour­met­res­tau­ranter, men byen har også et stort innslag av etnisk kjøkken, slik mange havne- og handels­byer har. Bordeaux har et livlig kvelds- og natteliv. Nabo­byen St.-Emilion er for øvrig også oppført på Unescos liste over Verdens­arven, på grunn av sine unike histo­riske miljøer knyttet til vinpro­duk­sjon, og som en del av den gamle pile­grims­ruten til Santiago del Compostela.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bordeaux må ha noen av de fineste bypor­tene i hele Europa. Her ser du Porte Saint-Éloy, også kalt Porte Saint James – men først og fremst Grosse Cloche. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux og severdigheter

Bordeaux er en gammel by med mye gammel arki­tektur. Kirker som Eglise St.-Surin er opprin­nelig fra 1000-tallet, men ombygd og påbygd i en rekke stiler. Basi­lique St-.-Michel ble påbe­gynt i pest­året 1350 og full­ført rundt 1550. Cath­é­drale St.-André er en enorm kirke påbe­gynt på 1000-tallet i romansk stil og ombygd til gotisk stil et par hundre år senere. Église St-Croix er bygget oppå en opprin­nelig kirke bygget på 600-tallet, ødelagt av muslimer på 700-tallet, gjen­opp­bygget i karo­lin­gisk stil, ødelagt av vikinger sent på 800-tallet og deretter gjen­opp­bygget som den ser ut i dag. Det er vel byens historie i kortversjon.

Museer

Bordeaux har Musée Aqui­taine med skatter og gjen­stander fra forhis­to­risk tid til våre dager. Musée de Beau Arts i nord- og sørfløyen i Hotel de Ville har en flott samling male­rier fra renes­sansen og frem­over, med verker av blant annet Veronese, Tizian, Rubens, Delac­roix, Renoir og Matisse. Le CAPC er et rela­tivt nytt kultur­senter og museum som er åpnet i en stor­slått 1800-talls lager­byg­ning. Her vises det tema­ut­stil­linger, film­frem­vis­ninger og utstil­linger av temporær kunst. I Bordeaux pågår det for øvrig alltid noe, her er festi­valer, messer og kongresser.

Hotel de Ville, Musée de Beau Arts, Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Hotel de Ville (rådhuset,) hvor Musée de Beau Arts holder til i nord- og sørfløyen, ligger sentralt i Bordeaux, ved Cath­é­drale St.-André. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux

Bordeaux er, og har alltid vært en viktig havneby belig­gende ved utløpet av elven Garonne. I dag frem­står Bordeaux som en flott, klas­sisk og travel by, der vin naturlig nok er en meget viktig næringsvei og handels­vare. Bordeaux har mye så mye forskjellig å by på, at det er litt vans­kelig å vite hvor man skal begynne. For Bordeaux er mye mer enn en by. Bordeaux er et begrep, og en beteg­nelse på et helt vinland­skap. For å forstå Bordaeux, må man kjenne litt til byens historie. I Bordeaux har det vært drevet vindyr­king og ‑produk­sjon helt fra før romertid. Vi vet at byen ble anlagt av gallere senest 300 år før Kristus, sann­syn­ligvis flere århundrer tidli­gere, og at den ble romersk en gang mellom år 59 og 50 før Kristus. Man antar at vindruene kom med romerne, men mye tyder på at vindruer ble dyrket her tidli­gere, og at de kom med grekerne alle­rede på 600-tallet før vår tidsregning.

Maison du Vin, Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Byens utmer­kede trikk passerer Maison du Vin. Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / F. Poincet.

Litt mer om Bordeauxs historie

Bordeaux har en ganske broket og drama­tisk historie. Da romerne dro, kom vanda­lene i år 276, ble etter­fulgt av visi­go­tere, muslimer og fran­kere. Under keiser Karl den Store begynte saker og ting å roe seg, det at vikin­gene kom og lagde en del ugagn på 800-tallet, var av forbi­gå­ende art. I 1154 ble Bordeaux av alle ting engelsk, gjennom alli­anser knyttet med ekte­skap – og fort­satte med det i 299 år. Det fikk mye å si for byen. Bordeaux hadde lenge vært en vineks­portør av en viss betyd­ning, men under engelsk styre skjedde det noe viktig for Bordeaux. Byen fikk nemlig enerett på eksport av vin til England, og nå ble formuer skapt. Den gang for 850 år siden kalte engelsk­men­nene Boreaux-vinen for clariet – i dag sier engelsk­men­nene claret. Ingen respekt for tradi­sjoner, liksom. Den gang kom imid­lertid vinen ikke fra Medoc, hvor dagens beste viner lages, men fra vinmarker lenger sør.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bordeaux har bevart to av sine prakt­fulle byporter fra middel­al­deren, her Grosse Cloche. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux – enda mer historie

Takket være det engelske styret mellom 1154 og 1453 hadde Bordeaux fått inter­na­sjonal berøm­melse som vinby. 1700-tallet skulle gi Bordeaux sitt største oppsving, og nå ble det bygget stor­la­gene bydeler, kvar­terer og villaer, som i dag frem­står med en helhet du ellers må til Paris for å finne. Denne arki­tek­turen preger og resten av det beste­bor­ger­lige Bordeaux, og gir hele byen et forfinet preg. Arki­tek­turen er behersket og klas­sisk, ikke minst langs de store boule­var­dene der de gamle, histo­riske fasa­dene er reno­vert med nennsom hånd. Mange som vet hva de snakker om, side­stiller Bordeaux med St Peters­burg, hva angår arkitektur.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Livlige Place du Parle­ment fortjener et besøk. Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / F. Poincet.

Medoc – et resultat av hollandsk håndkraft

Medoc var et myr- og sumpland som stadig ble over­svømmet av Garonne. Det var først på 1600-tallet at et Medoc ble drenert. Av hollen­dere natur­ligvis. Nå skjedde det en gradvis kvali­tets­for­bed­ring frem til 1800-tallet, da man besluttet å innføre et eget klas­si­fi­se­rings­system i 1855. Denne klas­si­fi­se­ringen gjelder den dag i dag, og er svært konser­va­tivt innrettet, i og med at det skal mye til for komme inn på listene, eller endre dem. Den mest drama­tiske endringen fant sted i 1973 da Pauillac-vinen Château Mouton Rotschild rykket opp fra 2. cru til første cru og ble femte­mann i dette celebre selskapet. Fra før var legen­da­riske Château Margaux, Pauillac-vinene Château Lafite Rotchild og Château Latour, samt Château Haut-Brion fra Pessac i teten her.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Elven Garonne er forbundet med Canal du Midi, som gjør at du kan reise tvers gjennom Frank­rike, fra Atlan­ter­havet til Middel­havet med båt.

Bordeaux og elven Garonne

Elven Garonne er også viktig for å forstå betyd­ningen til byen Bordeaux. Garonne benyttes frem­deles som vannvei for frakt, både oppover elven og via Canal du Midi, som er forbudet med Middel­havs­kysten og byer som Toulouse, Montpel­lier, Perpignan, Beziers, Séte og Agde, bare for å ha nevnt noen. Elven Garonne er også forbundet med andre elver, som kommer fra andre vindis­trikter. Eksem­pelvis renner elven Lot ut i Garonne om lag 110 kilo­meter ovenfor Bordeaux, og langs Lot ligger vinbyene Cahors og Figeac. En annen elv, Dordogne, renner ut i havet på samme sted som Garonne, litt på nedsiden av byen. Ved Garonne ligger vinbyen Bergerac. Bordeaux ble i sin tid grunn­lagt galliske keltere, sann­syn­ligvis nettopp på grunn av sin ideelle beliggenhet.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Pont de Pierre over elven Garonne. Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / R. Cellier.

Bordeaux og omgivelsene

I området rundt byen Bordeaux skal det finnes mer enn 6 tusen (!) châteauer eller vinslott som produ­serer vin, og mange av dem kunne kanskje like godt latt være. De angi­velig beste châteauene ligger langs utløpet av Garonne, i kommuner med tilhø­rende lands­byer som Paul­liac, St. Julien, Margaux og St. Estephe. På den andre siden av Garonne ligger et enormt olje­raf­fi­neri. Snakk om kontrast. Châteauene kan i seg selv, rent arki­tek­tur­messig, være verd besøket. For eksempel er slot­tene Château Margaux, Château Palmer, Château Cheval Blanc i St.-Emilion, Château Grauad-Larose meget stase­lige bygg.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bordeaux har mange trive­lige plasser hvor man kan forfriske seg litt, her ved middel­al­der­porten Porte Cailhau. Foto: © reisdit.no.

Vi anbe­faler en runde i vindis­trik­tene med bil. Flere av slot­tene tilbyr smaks­prøver. Husk at promille­lo­vene er strenge i Frank­rike også, av samme årsak som hjemme.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bordeaux inne­holder mange arki­tek­to­niske perler fra middel­al­deren, som Porte Cailhau, også kalt Porte de Palais.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Det er travelt og folk­somt i gågaten Rue Ste. Cath­e­rine i Bordeaux. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Pano­rama over den vakre byen Bordeaux, med alle spirene – Basi­lique St. Michel til venstre og byporten Grosse Cloche til høyre.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bordeaux – karak­te­ris­tisk bebyg­gelse langs Garonne – på Unescos liste over Verdensarven.

Garonne, Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Elven Garonne har betydd alt for Bordeaux som handels- og sjøfartsby.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bordeaux-trikken er et fint frem­komst­middel i stor­byen. Tre linjer krysser hver­andre og dekker både sentrum og omegn. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

En fredet plett i vakre Bordeaux, ved byporten Porte Cailhau fra middel­al­deren. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Cathédrale Saint André, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bordeauxs Cath­é­drale Saint André er både stor og vakker. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Et fredelig lite vann­hull i gamle­byen i Bordeaux. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Vi fant et et bolighus fra middel­al­deren bort­gjemt i gamle­byen i Bordeaux. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

…med en gretten lite løve på mønet. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Den flotte byporten Porte Cailhau i Bordeaux leder ut til hoved­gaten ved elven. Foto: © reisdit.no.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Rundt om i Bordeaux er det utplas­sert kuer i forskjel­lige farger. Foto: © reisdit.no.

Rue Ste. Catherine, Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bordeauxs gågate Rue Ste. Cath­e­rine byens hoved­pulsåre. Foto: © reisdit.no.

Quais des Chartrons, Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Quais des Char­trons langs elven Garonne. Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / F. Poincet.

Scenen i stor­slåtte Grand Théâtre i Bordeaux. Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / A. Kumurdjian.

Tour Pey Berland , Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Det enorme tårnet Tour Pey Berland. Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / F. Poincet.

Bordeaux, Medoc, Unescos liste over Verdensarven, Vieux ville, gamlebyen, middelalder, Sør-Frankrike, Frankrike

Bordeaux – fra et av gamle­byen Vieux Villes trive­lige smug. Foto: Office de Tourisme de Bordeaux (Bordeaux Tourist Office) / F. Poincet.