Brussel har et fornemt historisk bysenter med et enormt tilbud av gourmetrestauranter. Brussels gamleby er med sin storslåtte møteplass Grand Place et samlingspunkt for både byens innbyggere og besøkende. Brussel kan by på en mengde historiske severdigheter og har to oppføringer på Unescos liste over Verdensarven.

Brussel – en spesiell hovedstad

Brussel er på mange måter en selv­mot­si­gende by, og repre­sen­terer den split­telsen som hele Belgia er gjen­stand for. Brussel tilhører hverken det fransk­ta­lende Vallonia eller det neder­landsk­ta­lende Flan­dern, til tross for at den flamske befolk­ningen hard­nakket hevder at Brussel kultu­relt og histo­risk er en flamsk by. Begge språk er offi­si­elle, men fransk er det som i praksis benyttes blant innbyg­gerne. Brussel er en meget inter­na­sjonal by, og mange snakker engelsk.

Brüssel, Grand Place, historisk, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Brüs­sels Grand Place er stor­byens sosiale møte­plass, omgitt av flott arki­tektur fra blant annet renes­sansen og barokken.

Brussel og Unescos liste over Verdensarven

Brussel kan by på en mengde histo­riske sever­dig­heter og har to oppfø­ringer på Unescos liste over Verdens­arven: La Grand Place er oppført på listen på grunn av sin enestå­ende ensar­tede 1600-talls barokk­ar­ki­tektur, mens de fire bygår­dene Hôtel Tassel, Hôtel Solvay, Hôtel van Eetvelde, and Maison & Atelier Horta alle er tegnet av arki­tekten Victor Horta i dati­dens grense­spren­gende Art Noveau-stil, tidlig på 1900-tallet. Brussel er også et av Europas viktigste gour­met­sentre. Et utall EU-tilknyt­tede poli­ti­kere med rause repre­sen­ta­sjons­kon­toer har skapt helt enestå­ende forut­set­ninger for å utvikle et restau­rant­tilbud på svært høyt nivå. Brussel skal ha 14 restau­ranter med Michelin-stjerner. Spesielt strøket rundt Grand Place har mange restau­ranter belig­gende vegg i vegg i hus fra 16- og 1700-tallet langs smale brosteins­smug. En av Belgias spesia­li­teter er blåskjell med pommes frites, vafler og øl. Belgia har et enormt antall bryg­ge­rier som produ­serer en rekke øltyper, herunder mørkt sterkt øl.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Grand Place med det gotiske rådhuset fra år 1402 til venstre og Maison du Roi – Kongens hus til høyre.

Mer om Brussel shopping og severdigheter

Brus­sels histo­riske bykjerne er omgitt av en femkantet bule­vard kalt Inner Ring, som er lagt der den gamle bymuren sto. Den ble revet på 1600-tallet. Det eneste som er igjen av bymuren er byporten Halle­poort fra 1300-tallet, helt sør i bykjernen. Grand Place med rådhuset påbe­gynt år 1402 ligger omtrent midt i bykjernen. Merk deg det domi­ne­rende tårnet, eller Belfry, som det kalles. Dette er typisk for stor­byene i denne delen av Europa. På østsiden av Grand Place ligger de fleste høyhu­sene, mens det rundt Grand Place går smale brosteins­gater og smug med kafeer, barer, småbu­tikker og en mengde restauranter.

Brüssel, Grand Place, historisk, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Brüs­sels gamleby er full av slike smale smug, og restau­rant­til­budet er enormt.

Et stein­kast øst for Grand Place ligger kate­dralen St Michel & St Gudula, opprin­nelig fra år 1047, men ombygget på 1200-tallet til gotisk stil. Vest for Grand Place går hoved­gaten Anspachlaan diago­nalt fra sørvest mot nordøst. På over­siden av denne har bykjernen en mer moderne og åpen byplan med bredere gater og stedvis moderne arki­tektur, som blant annet huser museer, kjøpe­sentre og stat­lige insti­tu­sjoner. Rett nord for Grand Place ligger det innglas­sede Galerie St Hubert, et handle­senter med butikker og kafeer.

Brussel – kunst og kultur

Brussel er kjent for å huse mange kjente kunst­nere. Den kjente Belgiske surrea­listen René Magritte studerte og bodde her. Brussel er også tegne­se­rie­byen fremfor noen. Her har kjente belgiske figurer som Lucky Luke og Tintin oppstått, sammen med for nord­menn flest mindre kjente karak­terer som Cubitus, Gaston Lagaffe og Marsu­pi­lami. Over hele byen kan du komme over husfa­sader deko­rert med tegne­serie-figu­rerer eller striper, og noen av Metroene er spesial­de­signet av tegne­se­rie­kunst­nere. Belgian Comics Museum holder til i maga­sinet Wauc­quez , tegnet av arki­tekten Victor Horta i Art Nouveau stil.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Folk­somt på Grand Place foran det flotte, Maison du Roi – Kongens hus.

Brussels museer

I Brussel fines det mer enn 80 museer inklu­sive Museum of Modern Art og Royal Museums of Fine Arts of Belgium. Dette museet har en omfat­tende samling av flamske mestere som Bruegel, Rogier van der Weyden, Robert Campin, Anthony van Dyck og Jacob Jordaens. Det nyåp­nede Magritte Museum huser verdens største samling av surrea­listen René Magritte. Brussel har flere univer­si­teter og dermed en ung befolk­ning som bidrar til et livlig uteliv.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Gamle­byen i Brüssel er velor­ga­ni­sert, vakkert beplantet og pyntet.

Litt om Brussels historie

Brussel er første gang omtalt i skrift­lige kilder på 900-tallet, fikk på 1100-tallet bymurer og ble et viktig knute­punkt på veien mellom Brügge og Köln. Brussel ble senere hoved­stad for hertug­dømmet Brabantog på 1400-tallet resi­densby for burgun­diske hertuger. I 1695 beleiret solkongen Ludvig XIV av Frank­rike Brussel, noe som medførte store ødeleg­gelser, som ga plass til de mange stase­lige husene som i dag kan sees på Grand Place eller Grote Markt. Denne plassen benyttes frem­deles til markeds­plass, blant annet blomstermarkedet.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Grand Place benyttes som bloms­ter­marked – ved visse anled­ninger pyntes plassen slik.

Brussel kom under spansk og øster­riksk styre frem til 1794, da franske revo­lu­sjons­tropper inntok de øster­rikske Neder­lan­dene og innlemmet det som en del av Frank­rike. Fransk­men­nenes nederlag under keiser Napo­leon fant sted i den vesle byen Waterloo, rett utenfor Brussel.

Fakta om Brussel

Brussel er Belgias hoved­stad ved siden av å være hoved­staden for EU. Både Euro­pa­rådet, Euro­pa­par­la­mentet og Natos hoved­kvarter ligger i Brussel. Brussel og området rundt er dess­uten en av Belgias tre regioner. Stor­om­rådet rundt Brussel har mer enn 1 million innbyg­gere, mens selve bykom­munen har om lag 150 tusen innbyggere.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Restau­ran­tene ligger tett rundt Brüs­sels store samlings­plass – Grand Place.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

I gatene rundt Grand Place har mye flott arki­tektur, blant annet fra renes­sansen og barokken.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Brüs­sels Grand Place med det flotte rådhuset fra år 1402 med Belfry, det høye tårnet midt på.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Fasa­dene rundt Brüs­sels Grand Place er rene kunst­verk, med en enorm detaljrikdom.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Brüs­sels Grand Place og det stase­lige Maison du Roi, kongens hus,som ligger vis-à-vis rådhuset.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Grand Place med Brüs­sels kjøp­mannshus og laugshus med gilde­haller for de gamle laugene som oppstod i middelalderen.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Utsikt fra rådhu­sets Belfry.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Trikken er et prak­tisk frem­komst­middel i Brüssel.

Jugend, Horta, Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Brüssel er også kjent for sin jugend-arki­tektur, skapt av arki­tekten Horta.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

Skulp­turen Manneken Pis er Brüssel litt rampete symbol.

Brüssel, Grand Place, historisk, gourmet, gamleby, renessansen, barokken, Flandern, Belgia

En av gamle­byens popu­lære restaurantgater.