Cadiz i Andalucia er en by med fenomenal beliggenhet, ytterst på en lang, smal odde, med en tynn tarm av en landtunge bestående av en sandstrand, som eneste forbindelse til fastlandet. Cádiz har en vakker strandpromenade, som er flankert av åpne plasser og små parkanlegg mot byen. Havnen ligger på høyre side av byen mens det på venstre side er flere badestrender, også når du kommer ut i gamlebyen.

Mer om Cádiz

Cádiz er en spen­nende by å besøke, og den nysgjer­rige vil oppdage at byen består av lag på lag med historie. Cádiz er en av Europas aller eldste byer, grunn­lagt av føni­kere cirka år 1100 før Kristus. De ga byen navnet Gadir, som betyr “by med murer”. Føni­kerne var et folk som levde i dagens Libanon, og som i antikken var kjent som dyktige sjøfa­rere og handels­folk. Cádiz har gjennom sin lange historie blitt erobret av forskjel­lige frem­mede makter, som karta­gere, romere og maurere. Byen hadde sin stor­hetstid etter den kristne gjen­erob­ringen og oppda­gelsen av den nye verden, Amerika.

Puertas de Tierras, Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Andalucia, Spania

Den gamle byporten Puertas de Tierras, som du må passere for å komme ut til gamle­byen i Cadiz.

Gamlebyen Casco Antiguo

Den histo­riske bydelen kalles Casco Antiguo og befinner seg innenfor restene av de gamle bymu­rene. Her finnes det et mylder av smale gater og smug, men også en rekke plasser. Denne delen av Cádiz er en typisk anda­lu­sisk by med hvit­malt bebyg­gelse bestå­ende av murhus med stort sett flate tak.

Mer om gamlebyen Casco Antiguo

For å komme ut til gamle­byen må du passere en byport fra 1500-tallet med tårn, Puertas de Tierras. Først kommer du til en del av gamle­byen med lave hus gjen­nom­boret av et mylder av smale smug på kryss og tvers. Denne delen av gamle­byen er utrolig tett bebygd, og mange steder er det bare smale smug som skiller det ene kvar­talet fra det andre. Helt til venstre, ved havet, finner du restene etter et romersk teater og en byport fra romer­tiden. Teateret ble avdekket etter en stor­brann i år 1980. Det pågår fort­satt utgra­vinger i denne delen av byen, som kalles El Popolo. Herfra og utover åpner byen seg i større grad. Det er anlagt flere plasser der fast­bo­ende og besø­kende møtes. Over alt finner du kafeer og restau­ranter. Cadiz er en meget vakker og velstelt by, som det er fryd å rusle rundt i. Det at det også ligger en flott bade­strand ytterst på venstre side av byen. Mange tilbringer formid­dagen her og rusler opp til en av de mange restau­ran­tene langs stranden for å spise lunsj.

Plassene – Cadiz’ grønne lunger

Nå kommer du til de to første plas­sene, til høyre ligger Plaza de San Juan de Dios med det vakre rådhuset Ayunta­mi­ento fra 1799. Til venstre ligger Plaza de la Cate­dral, med to flotte kirke­bygg – byens fremste lande­merke, den fine kate­dralen, påbe­gynt i år 1776 etter at den gamle kate­dralen fra 1260 brant ned – og kirken år Santiago fra 1635 i en stram barokk stil. Kate­dralen ble gjen­opp­bygget over en lang periode på 116 år, som har resul­tert i en rekke endringer av opprin­ne­lige planer, og flere forskjel­lige stil­arter. Planen var en barokk kirke, men resul­tatet utgjør elementer av både rokokko og nyklas­si­sisme. Kirken er verd et besøk. I kapel­lene er det samlet kirke­kunst, reli­kvier og gjen­stander fra mange klostre og andre gamle kirker i hele Spania. Cádiz vakre kate­dral har for øvrig en enorm gull­for­gylt kuppel, som gir byen en lett gjen­kjennbar profil.

Plaza de San Juan de Dios, Ayuntamiento, Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Andalucia, Spania

Plaza de San Juan de Dios med det vakre rådhuset Ayunta­mi­ento fra 1799.

Flere vakre plasser i Cádiz’ gamleby

Vi fort­setter videre utover i gamle­byen. Nå kommer vi til Mercado Publico en markeds­plass åpen­bart designet etter modell av Athens Agora. Denne markeds­plassen, hvor det selges fersk­varer på torget, er omgitt av en over­bygd arkade med doriske søyler, riktig ærverdig og stil­fullt. Under arka­dene ligger det butikker vegg i vegg i ytter­kant. Midt på torget er det rigget boder der det selges kjøtt, fisk, grønn­saker og frukt. En del av plassen er under tak, hvor det også selges fra boder. Meget farge­rikt og livlig. Til høyre for markedet ligger Plaza de Flores, et bloms­ter­marked foran den gamle tele­graf­byg­ningen. Over alt rundt og på plas­sene i gamle­byen finnes det kafeer, barer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Lenger ut til høyre i gamle­byen finner du den flotte plassen Plaza de San Antonio, med en vakker barokk kirke ved samme navn, fra år 1699. Denne plassen var ment å være Cádiz’ hoved­plass, og er omgitt av stor­slått nyklas­si­sis­tisk arki­tektur. Plassen er i dag fredet av myndig­he­tene. To kvar­taler til høyre for denne plassen finner du Plaza de Mina. Mer om den i neste avsnitt.

Plaza de Mina

Plaza de Mina regnes for å være den vakreste plassen i hele Cádiz. Rett ved siden av plassen ligger klos­teret og kirken San Fran­cesco fra 1566. Der hvor klos­te­rets frukt­hage lå, har man skapt en stor, åpen plass med en mengde trær som gir kjær­kommen skygge. Plassen er omgitt av nyklas­si­sis­tisk arki­tektur i en lokal stil som kalles Isabel­line gotikk, opprin­nelig populær blant byens over­klasse. På denne plassen ligger Museo de Cádiz, som har en fin arkeo­lo­gisk avde­ling med gjen­stander fra byens 3 tusen år gamle historie, samt en av Anda­lu­cias største og mes presti­sje­fylte samlinger av kunst med verk av blant andre Rubens, Zurbaran, Van Orley, Murillo og Miro. Vi er nå ganske langt ut i byen på høyre side på over­siden av havnen. Det er anlagt en flott sjøpro­me­nade langs havet her, med trær og små park­an­legg og småplasser.

Playa de la Caleta, Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Andalucia, Spania

Playa de la Caleta ligger rett nedenfor sentrum, og har flere serveringssteder.

Badestranden Playa de Caleta

På byens venstre side finner du en flott bade­strand­strand, Playa de Caleta. Helt ytterst mot havet ligger gamle fest­nings­an­legg både på høyre og venstre side. Fest­ningen San Sebas­tian ligger helt ute i havet ytterst til venstre, og kan nås via en gangvei. Mellom disse ligger Parc Geno­vese med trær som gir god skygge på varme sommer­dager. Og dem er det mange av i Cádiz.

Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Casco Antiguo, Andalucia, Spania

Pano­rama over gamle­byen Casco Antiguo i Cadiz.

Katedral, Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Casco Antiguo, Andalucia, Spania

Kate­dralen med den enorme kuppelen gjør Cadiz lett gjenkjennelig.

Castello San Sebastián, Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Casco Antiguo, Andalucia, Spania

Fra Playa de Caleta er det anlagt en gangvei ut til 1700-talls­fest­ningen San Sebastián.

Katedral, Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Casco Antiguo, Andalucia, Spania

Den gule mursteinen, som kuppelen til Cadiz’ kate­dral består av, lyser som gull i solen.

Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Casco Antiguo, Andalucia, Spania

Det romerske teateret i Cadiz histo­riske bydel Casco Antiguo fra cirka år 40 før Kristus ble oppdaget i 1980 i forbin­delse med en brann.

El Popolo, Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Casco Antiguo, Andalucia, Spania

Typisk smug i bydelen El Popolo i gamle­byen Casco Antiguo i Cadiz.

Plaza San Antonio, Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Casco Antiguo, Andalucia, Spania

Cadiz’ Plaza San Antonio med den barokke kirken San Antonio.

Cadiz, historisk bydel, romersk teater, gamleby, Casco Antiguo, Andalucia, Spania

Eksempel på lokal arki­tektur i Cadiz.