Chiusi var en av de viktige 12 byene i den etruskiske føderasjonen. Byen hadde sin storhetstid på 6–500-tallet før vår tidsregning. Chiusi er i likhet med andre gamle byer i området anlagt på en høyde, som gjør den lett å forsvare og som gir byen en flott utsikt.

Mer om Chiusi

Chiusi er i dag en livlig liten by, som har turisme som en av sine hoved­næ­ringer. Mange kommer hit for å besøke det svært inter­es­sante Museo Nazio­nale Etrusco, som inne­holder omfat­tende samlinger av grav­gods, vaser, bronse­ar­beider, og bucchero – en etrus­kisk spesia­litet innen vase­kunst – glatt­po­lert, sort­brent og tynt leir­gods som skulle illu­dere jern, av og til med pregede deko­ra­sjoner i en orien­ta­lis­tisk tradi­sjon som vi kjenner fra det østlige middel­havet. Det skal være mulig å avtale omvis­ninger i lokale etrus­kiske grav­kam­mere på museet.

Chiusi, Romertid, etruskere, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Chiusis gamle duomo med gjen­bruk av søyler fra antikken.

Enda mer om Chiusi

Chiusi har natur­ligvis minnes­merker, arki­tektur og sever­dig­heter også fra senere tids­epoker. En av dem er duomo, den romanske kate­dralen som ligger rett overfor det karak­te­ris­tiske museet i gresk tempel­stil. I duomo finner du flere resir­ku­lerte søyler og kapiteler fra antikken. I kirken finnes det også mosa­ikker fra romer­tiden. Museo della Catte­drale ligger i klos­ter­gangen og stiller ut skulp­turer fra både romertid og middel­alder. Det finnes også et nett­verk tunneller under byen, gravd ut av etrus­kerne på leting etter metaller, og flere århundrer senere benyttet som kata­komber av kristne i de første to, tre århund­rene etter Kristus. Chiusi har omfat­tende bebyg­gelse fra middel­al­deren, med mange smale gater og smug. Flere steder i Chiusi er det åpne plasser, der det finnes kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring i sommerhalvåret.

Chiusi, Romertid, etruskere, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Ulvinnen, Romulus og Remus er tema her også.

Hvem var etruskerne?

Etrus­kerne var et folk, som vi fra histo­riske kilder vet at levde i Italia mellom cirka år 900 før vår tids­reg­ning, til de ble nedkjempet og assi­mi­lert i Romer­riket i det siste århundret før vår tids­reg­ning. Deres tradi­sjo­nelle hjem­land dekker i dag Toscana, og deler av Posletten mot Adria­ter­havet, inklu­sive Bologna, som de grunnla og kalte Felsina. I løpet av sitt årtusen spilte etrus­kerne forskjel­lige roller på den itali­enske halvøya. Blant annet hadde Roma en rekke etrus­kiske konger i det sjette århundre, som kulmi­nerte i år 509 før vår tidreg­ning med at romerne kjepp­jaget sin formo­dentlig temmelig gale konge Tarquinus Superbus ut av byen, låste byporten tre ganger og sporen­streks gikk over til repub­likk som styre­form. Etrus­kerne var et krigersk folk, som besto av 12 byer i en løs føde­ra­sjon med tidvis stor intern uenighet. En etrus­kisk by var rett som det var i krig med en annen.

Romersk ekspansjon

Etter hvert som Romer­riket ekspan­derte var det uunn­gåelig at Etruria by for by ble erobret og assi­mi­lert av romerne. Etrus­kerne var imid­lertid formi­dable motstan­dere, og spesielt dyktige til sjøs, der de i mange slag nedkjempet både romerske og puniske flåter. I følge Cicero hersket en gang etrus­kerne over hele Italia. Etrus­kerne spådde i dyre­inn­voller, såkalt harus­pexi, og kunne også gjennom fugler og andre dyrs adferd forutse hendelser. Så sent som på 400-tallet etter Kristus benyttet romerske gene­raler seg av etrus­kiske prester forut for viktig slag mot germanske stammer. Etrus­kiske adels­kvinner og ‑menn var av romerne ansett som attrak­tive for giftemål. Etrus­kiske kvinner var i følge romerne vakre og dyktige til å drikke. Romerne sto åpen­bart i stor gjeld til etrus­kerne, fra de første århundrene.

Mer om etruskerne

Det etrus­kiske språket kan leses, men ikke forstås. Det er i likhet med baskisk og ungarsk ikke indo­euro­peisk, men har heller intet slekt­skap med de to nevnte språ­kene. Etrus­kerne benyttet det greske alfa­betet, som de enten brakte med seg fra Egeer­havet eller lærte av greske kolo­nister i Cumae ved Napo­li­bukten i det åttende århundre før vår tid. Det er også en to hundre år lang uenighet mellom arkeo­lo­gene og histo­ri­kerne om hvor etrus­kerne kom fra. Histo­riens far, Herodotus, som levde mellom 495 og 420 før vår tid, hevdet at de kom fra et område som i dag utgjør det nord-vest­lige Tyrkia, og at de tilhørte de opprin­ne­lige førhel­lenske stammer, tyrrhe­nerne, som igjen er knyttet til pelas­gierne. (Havet utenfor Toscana heter det Tyrrhenske hav.) Disse stam­mene eller folkene kjempet i følge Homer på Trojas side under Den Trojanske Krig, som må ha funnet sted rundt 1200–1250 før vår tids­eg­ning. Histo­ri­keren Dionysos av Hali­car­nassos, som levde på 100-tallet før vår tids­reg­ning, hevdet på sin side at etrus­kerne tilhørte de innfødte italiske stammer.

Den greske forbindelsen?

Etrus­kerne hadde en tydelig tilknyt­ning til – eller forkjær­lighet for – den greske antik­kens kultur, og i det etrus­kiske språket finnes det mange lån og tilpas­ninger av greske gude­navn, som for eksempel Zeus, som på etrus­kisk blir Tins. Etrus­kerne brukte ikke boksta­vene b, d og g, men erstattet disse med p, t og k i låneord. Under perser­kri­gene mellom år 490 og 479 før vår tids­reg­ning utvandret mange greske vase­ma­lere og hånd­ver­kere til Etruria. I følge histo­ri­kerne Herodotus og Tucidydes levde det flere spredte boset­ninger av pelas­gere i Hellas i det femte århundre før Kr, både på Lesbos, på Pele­ponnes ved Olympia, og ved Larissa i Tessalia. På øya Lemnos fant arkeo­loger på 1800-tallet en grav­stein, med et skrift­språk svært likt etrus­kisk i arkaisk form fra det sjette århundre. Ferske genetiske under­sø­kelser indi­kerer at etrus­kerne kan ha et opphav i nord­vest Anatolia, dagens Tyrkia.

Chiusi, Romertid, etruskere, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Chiusi er en av de eldste etrus­kiske byene i Toscana.

Chiusi, Romertid, etruskere, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fontene på plassen Piazza XX Settembre i Chiusi.

Inte­ri­ø­rene i Chiusis Duomo, som ble oppført cirka år 560.

Chiusi, Romertid, etruskere, gamleby, historisk, Toscana, Midt-Italia, Italia

Vakre mosa­ikker i Chiusis duomo.