Det finnes kanskje vakrere byer i Europa enn Dublin, men du skal lete lenge for å finne hyggeligere. Det har ikke bare med byen å gjøre, men også med innbyggerne. Irer er nemlig hyggelige. Irer kan også være ganske sta, kranglete og høyrøstede, men aldri uten god grunn. Så lenge du ikke fornærmer dem personlig, noe som omfatter moren, faren, broren, søsteren, familien, huset, hagen, gaten, skolen kirken, byen og landet, så vil du møte lutter velvilje.

Dublin er hovedstaden i Irland

Om den ikke er grunn­lagt av vikinger, så er den garan­tert brent ned av vikinger, en gang eller tre. Du behøver ikke legge skjul på at du er norsk av den grunn. Tvert i mot føler de fleste irene, som skot­tene, seg litt i slekt med oss. Og det er ikke uten grunn, hvis du kan litt historie. Kan du ikke, så les litt før du reiser dit. Da har du nemlig mye å snakke med lokale dubli­ners om, når du uunn­gåelig møter dem på pub’en.

Mer om Dublin

Dublin har i løpet av de senere årene opplevd en enorm vekst innen turisme. Fra tidli­gere å ha ligget litt i et ”glemt hjørne” av Europa, har ryktet venn­lig­heten og de kultu­relle sever­dig­he­tene ført til at Dublin nå står høyt oppe på listene for de mest popu­lære desti­na­sjo­nene for kort­tids­fe­rier og lang­helger. Dublin ligger på begge sidene av elven Liffey ved utløpet mot Irske­sjøen, omtrent på høyde med Liver­pool. Dit går det forresten ferge fra Dublin, også. Temple Bar er stedet å besøke i Dublin, vi hadde nær sagt punktum. Temple Bar er nemlig et av de livligste kvar­te­rene i hele Europa, med teatre, restau­ranter, et utall puber og barer, og gate­mar­keder. Om kvelden kan det være eksep­sjo­nelt hektisk, livlig og støy­ende her, ikke bare på grunn av talløse utdrik­kingslag – mer enn halv­parten av befolk­ningen er under 27 år. Men det er her, på sørsiden av Liffey at det aller meste skjer. Temple Bar. Merk deg det. Med brostein, halv­skeive hus og gate­plan fra middel­al­deren og et kjempe­tri­velig gamle­by­miljø. Her kan spise, drikke og shoppe i akkurat den rekke­følgen som passer deg.

The Custom House, Dublin, Irland, Storbritannia

The Custom House fra sent 1700-tall huser i dag Irlands kultur – og miljø­de­par­te­ment og Dublins bystyre.

Enda mer om Dublin, shopping og uteliv

Det er flere godbiter sør for Liffey enn Temple Bar. Følger du supre shop­ping- og gågaten Grafton Street i sydlig retning bort fra elven, vil du komme til enda et shop­pingmekka ved navn St Saint Step­hens Green Shop­ping Centre på høyre hånd. Men Dublin kan by på flere fine shop­ping­mu­lig­heter. På nord­siden av elven Liffey finner du Henry Street, også dette en fotgjen­ger­sone full av forret­ninger og maga­siner. Midt på Henry Street, der den krysser O’Connol Street, står for øvrig det under­lige og spek­ta­ku­lære ”The Spire”, en noe over­di­men­sjo­nert synål i rust­fritt stål – ikke mindre enn 120 meter høy – et lande­merke du kan se over hele Dublin. O’Connell Street har også en viss sjarm, gaten er en blan­ding av varehus, livlige handle­torg og puber. Det kanskje beste med Dublin er at alt ligger innenfor gang­av­stand. Og du kan ikke ha besøkt Dublin uten å krysse Liffey på den smale jern­broen Ha’Penny Bridge.

Dublin – litt om byens historie

Dublin er første gang omtalt så tidlig som år 140 etter Kristus av den greske histo­ri­keren Ptole­mios, den gang av ham kalt Eblana Civitas. Det er ingen ting som tyder på at romerske styrker noen gang satte sin fot i Dublin eller for den saks skyld; noe annet sted i Irland. Arkeo­lo­giske funn avslører imid­lertid en nedgang i handel med konti­nentet under romer­tiden, og en beskjeden handel med England. Man vet lite om Dublin før viking­tiden, bort­sett fra at det angi­velig skal ha vært et kloster her i de første århund­rene etter Kristus. Irland ble kristnet av St Patrick på 400-tallet, og det er lite sann­synlig at et slikt kloster kan ha blitt bygd før hans tid. Dublin har ingen frem­tre­dende plass i irsk historie før norske vikinger ankommer i 790-årene på raid og slår seg ned i faste boset­ninger flere steder i nord og på østkysten i første halvdel av 800-tallet.

Christ Church Cathedral, Dublin, Irland

Christ Church Cath­edral ble påbe­gynt så tidlig som år 1030, 16 år etter at de siste norske vikin­gene tapte slaget ved Clon­tarf i Dublins havne­om­råde på lang­fredag år 1014 og dermed mistet styringen over Dublin.

Mer om de norske vikingene og Dublins historie

De norske vikin­gene over­vin­trer i Dublin fra år 841, kanskje ved Kilmainham, det stedet der Irish Museum of Modern Art ligger i dag, med det er usik­kert. Uansett er det funnet viking­graver ved Kilmainham, hvor det også lå et kloster, som vikin­gene tradi­sjonen tro må ha ødelagt. Gravene her inne­holdt både kvinner og menn, sammen med grav­gods i form av våpen og smykker, som var vanlig på denne tiden. Vikin­gene var grav­lagt i henhold til lokal kristen skikk, i øst-vest retning. På denne tiden utgjør elven Liffey grensen mellom to irske konge­riker, Lein­ster og Breina. De norske vikin­gene likte Dublin av flere grunner, her var et grunt vade­sted innerst i fjord, i tillegg til at deres boset­ning og befest­ning skapte en kile mellom to eksis­te­rende makt­ha­vere. Alle­rede rundt år 845–50 kommer danske vikinger og utfordrer nord­men­nene, som i år 902 blir fordrevet fra Dublin. I år 917 er nord­men­nene tilbake igjen, kjepp­jager danene, og denne gangen vet vi at de anlegger de byen der den i dag befinner seg. I år 999 blir Dublin plyndret av kong Brian Boru, en innfødt konge over riket Cashel sørvest for Dublin, for sikker­hets skyld ved hjelp av norske vikinger hentet på Isle of Man, som ble hans leie­sol­dater. Nord­men­nene tok imid­lertid Dublin tilbake og styrte Dublin i mange år.

Dublin Castle, Dublin, Irland, Storbritannia

Dublin Castle ble opprin­nelig oppført på 900‑1000-tallet.

Enda mer om vikinger, arkeologiske funn og skandaler

Under utgra­vinger i forbin­delse med nybyg­ging i sentrum avdekkes et stort område i 1960-årene, der vikin­gene hadde bygd en by, blant annet øst i dagens High Street, hvor Christ Church ligger, ferdig­stilt i år 1038. Gatene i området, som het Wood Quai var også brolagt med trestokker, perfekt bevart etter tusen år i den leir­hol­dige jorda, sammen med en mengde gjen­stander, mange av dem med prakt­full treskurd i ringer­ri­ke­stil, som var mote rundt år 1000. Dess­verre klarte entre­pre­nø­rene å gjen­nom­føre utbyg­gings­pla­nene på 1970-tallet under vold­somme protester fra lokal­be­folk­ningen. Restene etter viking­byen i Dublin ble ødelagt og skan­dalen var et faktum. Mye av vikin­genes etter­la­ten­skaper og grav­gods kan sees på National Museum of Ireland, arkeo­lo­gisk avde­ling i Kildare Street. Helt frem til etter slaget ved Clon­tarf i Dublins havne­om­råde på lang­fredag år 1014 er det i det store og hele norske vikinger som styrer Dublin. Med årene blir norman­nerne kristnet, mindre vikinger og mer irske.

Dublin Castle, Dublin, Irland, Storbritannia

Fra inngangs­par­tiet til Dublin Castle, som er påbygd gjennom århundrene.

Dublins historie fra høymiddelalder frem til vår tid

Den keltiske påvirk­ningen gikk naturlig nok på bekost­ning av det nordiske, kultu­relle innslaget. I år 1166 blir den siste irske kongen, Ard Ri, kronet i Christ Church Cath­edral, før Dublin og deler av Irland blir erobret av franske norman­nere mellom 1169 og 1172. Som kjent erobret William the Conqueror fra Normandie i Frank­rike England i år 1066. Kort fortalt klarte ikke irene å stå samlet mot de franske norman­nerne på grunn av indre motset­ninger. Irene beholdt imid­lertid sin katolske tro, og fikk svi for det. Frem til 1649 forble Dublin en liten middel­al­derby, men i 1649 ble byen over­tatt av Oliver Cromwell i forbin­delse med den engelske borger­krigen. Dublin opplevde i siste halvdel av 1600-tallet en enorm vekst. Byen var blitt protes­tan­tisk og mottok en enorm strøm av protes­tan­tiske flykt­ninger fra hele Europa. Fra å være en by med 9 tusen innbyg­gere vokste Dublin til å bli en mektig og rik by, den nest viktigste i det britiske samveldet. Mye av den stor­slåtte arki­tek­turen i Dublin er fra denne tiden. I år 1800 ble det irske parla­mentet oppløst og en nedgangstid ble innledet for Dublin. I året 1916 brøt det såkalte påske­opp­røret ut, og i 1919 erklærte Irland sin selv­sten­dighet. Først i 1922, etter blodige kamper mot engelske tropper, ble Irland aner­kjent som egen republikk.

Dublin og severdigheter sør for River Liffey

Dublin sør for Liffey inne­holder flere histo­riske sever­dig­heter, som Trinity College, med Trinity Church og Trinity Library, alle i kort avstand fra Christ Church Cath­edral, Dublin Castle, St Patrick Cath­edral og et annet bibliotek, Chester Beatty Library. Lenger opp langs elven ligger Guin­ness Breweries og rett bortenfor det, Irish Museum of Modern Art.

Vi skal ta for oss hver enkelt severdighet med litt fakta.

Trinity College ble grunn­lagt i 1592 av dron­ning Eliza­beth I, datter av Henry VIII. Mange kjente irer har studert ved Trinity. Store forfat­tere som William Yeats, Jonathan Swift, George Bern­hard Shaw, Bram Stoker, Oscar Wilde og Samuel Beckett har vært studenter her, og univer­sitet er i dag blant Europas mest presti­sje­fylte. Trinity College er også kjent for det enorme biblio­teket, som inne­holder mer enn 3 millioner bøker. Trinitys Old Library inne­holder alene mer enn 200 tusen gamle bøker, hvorav mange er hånd­skrevne fra middel­al­deren. Den mest kjente boken er Book of Kells fra cirka år 800, som sammen med andre nasjo­nal­skatter er utstilt i The Long Room. Åpent daglig fra kl. 09.30 til 17.00 mandag til lørdag, kl. 12.00 til 16.30 på søndager. Inngang rundt 65 kroner, gratis for barn under 12 år.

National Museum of Ireland består av fire avde­linger; Archa­eo­logy i Kildare Street, Deco­ra­tive Arts & History i Collins Barracks i Benbury Street, Country Life Turlough Park Cast­lebar Co. Mayo og Natural History i Merrion Street.

National Museum of Ireland – Archaeology

Utstil­lin­gene favner nesten 9000 år av Irlands historie og forhis­torie. Her finnes utstil­linger av flere av Europas flot­teste gull­skatter fra tiden mellom 2000 og 800 før vår tids­reg­ning, keltisk kunst og middel­al­der­kunst, herunder gjen­stander fra viking­tiden i norsk Ringe­riks­stil og senere sammen­smel­ting av norske og irske stiler. Museet omfatter også en større egyp­tisk samling, i tillegg utstil­linger av romerske og kyprio­tiske gjen­stander fra antikken. Det finnes også en etno­gra­fisk samling i dette museet. Adresse: Kildare Street. Åpnings­tider 10–17 tirsdag – lørdag og 14–17 søndag. Mandag stengt.

National Museum Decorative Arts & History

Dette flotte museet omfatter et stort spenn av gjen­stander fra mili­tæret til folke­kunst, møbler, glass, kera­mikk, klær, våpen og mynter opp gjennom tidene, ved siden av hushold­nings­gjen­staner og en omfat­tende samling sølv­ar­beider fra 1600-tallet og fremover.
Adresse: Collins Barracks i Benbury Street

Christ Church Cathedral

Byggingen av denne kirken ble igang­satt i år 1038 av en dansk viking­konge, Sitric Silke­skjegg, og var frem til refor­ma­sjonen den katolske hoved­kirken. I dag er den hoved­setet for både den katolske og protes­tan­tiske kirken. Christ Church er en av Irlands eldste bygninger. Kate­dralen på sørsiden av elven Liffey mellom Wood Quay og Dame Street, i den opprin­ne­lige viking­byen. Kirken ble påbygd på 1200-tallet av norman­niske engelsk­menn i gotisk stil, slik den i stor grad frem­står i dag. Åpent daglig fra kl. 09.45 til 17.00, inngang cirka 40 kroner.

Dublin Castle

Dublin Castle ble påbe­gynt i år 1204 etter ordre fra kong John av England. I dag står kun et tårn og noen murer igjen av det opprin­ne­lige slottet.  Dublin Castle har vært et viktig admi­ni­stra­sjons­senter gjennom 800 år og spilt en viktig rolle i Dublins historie. Meste­parten av Dublin Castle er fra 1700-tallet. Dublin Castle er frem­deles en del av regje­rings­byg­nin­gene og stenges av og til for besøkende.

Åpent fra kl. 10.00 til 16.45 på hver­dager, fra kl. 14.00 i helgene. Inngang cirka 40 kroner.

Guinness Storehouse

The Guin­ness Store­house er Irlands fremste turist­at­trak­sjon og ligger vegg i vegg med Guin­ness-bryg­ge­riet. Guiness ble grunn­lagt på 1700-tallet og produ­serer i dag halv­parten av alt øl som drikkes i Irland. Guin­ness er blitt et irsk nasjo­na­likon, og logoen med den berømte harpen er kjent over hele verden. Den eldste harpen som er bevart, kan sees i Trinity College, og er fra 1400-tallet. Du har mulighet til å få innblikk i hele brygge­pro­sessen. Museet inne­holder utstil­linger av berømte reklame­kam­panjer opp gjennom tidene, og en suve­nir­bu­tikk. Alle besø­kende kan nyte en pint Guin­ness i Gravity Bar på toppen av bygningen, som inngår i inngangs­prisen. Gravity Bar har flott utsikt over byen, i alle retninger. Åpent daglig fra kl. 09.30 til 17.00 (til kl. 19.00 i juli og august). Inngang cirka 120 kroner.

Dublin Writers Museum

Dublin er kjent både for store samlinger av litte­ratur, og for sine mange berømte forfat­tere. I Dublin Writers Museum ved Parnell Square, nord for Liffey, kan du få et innblikk i arbei­dene og livene til forfat­terne Oscar Wilde, James Joyce, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jonathan Swift og George Bern­hard Shaw. Åpent daglig fra kl. 10 til 17, søndager fra kl. 11–17. Inngangs­bil­lett cirka 70 kroner. Klikk her for hjem­me­siden til Dublin Writers Museum.

Vær også oppmerksom på James Joyce Museum og The George Bernard Shaw Birth­place, som er selv­sten­dige institusjoner,

Dublin Literary Pub Crawl

Dublin Lite­rary Pub Crawl er en litterær vand­ring i fotspo­rene til Dublins forfat­tere. Ved hjelp av to skue­spil­lere gjøres avsnitt fra litte­ra­turen levende ved at disse spiller scener fra bøker av Joyce, Beckett, Behan, Mary Lavin, Oscar Wilde, Eavan Boland, Paula Meehan og Seamus Heaney. Det blir stopp på i alt 4 puber under­veis – og mulig­heter for en matbit på nummer 2. Turen inklu­derer også et besøk på Trinity College. Du kan kjøpe billetter på nettet, hos Dublin Tourist i Andrew Street eller på puben The Duke. Rund­turen begynner klokken 18.30 på puben The Duke og varer i over­kant av 2 timer.

St Patrick’s Cathedral

St Patric’s Cath­edral ble bygget rett ved brønnen der St Patrick skal ha omvendt og døpt Irlands første kristne på 400-tallet. Det har stått en kirke her fra 400-tallet. Den kate­dralen vi i dag ser ble påbe­gynt av norman­nere i år 1191 og sto ferdig slik den frem­står i dag, i år 1220. Kirken er i dag Irlands nasjo­nal­ka­te­dral for den angli­kanske protes­tan­tiske kirken. Inngangs­pris for besø­kende er cirka 50 kroner.

National Gallery of Ireland

National Gallery of Ireland ble grunn­lagt i 1864 etter et parla­ments­vedtak, og har i dag en omfat­tende samling kunst, som blant annet omfatter mer enn 2500 male­rier, av mestere som blant andre Fra Ange­lico, Mantegna, Rembrandt, Tizian, Cara­va­ggio, Tinto­retto, Ruisdal, Goya, William Turner, John Butler Yeats, Claude Monet, Camille Piss­arro og Picasso. I tillegg har museet en flott samling skulp­turer. Museet holder åpent fra mandag til lørdag fra kl. 9.30 til 17.30 og søndager fra kl. 12 til 17.30. Gratis adgang.

Irish Museum of Modern Art

Dette flotte museet er meget popu­lært og befinner seg i en stor­slått kongelig hospi­tal­byg­ning fra 1600-tallet. Samlin­gene omfatter moderne abstrakt kunst og samtids­kunst. Gjennom året vil også en rekke vandre­ut­stil­linger med fore­kjel­lige temaer være å finne her. Det er gratis adgang til museet.

St Stephens Green Park

St Step­hens Green er en stor offentlig park på sørsiden av Leffey, i den sydlige enden av Grafton Street. Denne idyl­liske parken ble anlagt i geor­gi­ansk stil på 1600-tallet og har en innsjø med et kunstig fossefall.

Malahide Castle

Mala­hide Castle ligger noen kilo­meter nord for Dublin, og er et prakt­ek­semplar av en middel­al­der­borg. Mala­hide har et meget flott modelljernbaneanlegg.

Church of Saint Patrick, Dublin, Irland, Storbritannia

Dublin – The National Cath­edral and Colle­giate Church of Saint Patrick ble grunn­lagt i år 1191.

Saint Patrick Cathedral, Dublin, Irland, Storbritannia

Saint Patrick Cath­edral har prakt­fulle interiører.

Spire of Dublin, Dublin, Irland, Storbritannia

Spire of Dublin i Dublin er rett og slett et veldig høyt spir – say no more.

Molly Malone, Dublin, Irland, Storbritannia

Molly Malone – en histo­risk berømt selger av fisk og muslinger i Dublins gater.

Dublin, Irland, Storbritannia

Dublin – byen ligger på begge sider av elven Liffey.

Findlater's Church, Dublin, Irland, Storbritannia

Find­la­ter’s Church fra 1865 i nygo­tisk stil er bygd for den pres­by­ri­tanske menig­heten og er nevnt i to av James Joyce’s romaner.

Dublin,Trinity College, Parliament Square, Dublin, Irland, Storbritannia

Ærver­dige Trinity College ble grunn­lagt i år 1592.

Trinity College, Dublin, Irland, Storbritannia

Skulp­turen av George Salmon, rektor ved Trinity College på slutten av 1800-tallet.

Parlamentsbygningen, Dublin, Dublin, Irland, Storbritannia

Parla­ments­byg­ningen i Dublin.

River Liffey, Dublin, Irland, Storbritannia

Kveld langs River Liffey.

Ha'penny bridge on Liffey River, Dublin, Irland, Storbritannia

Jern­broen Half­penny Bridge, på folke­munne Ha’penny bridge on Liffey River – et lande­merke i Dublin.

River Liffey, old town, Dublin, Irland, Storbritannia

Farge­rikt langs River Liffey – gamlebyen.

Temple Bar, Dublin, Irland, Storbritannia

Puber i forlys­tel­ses­o­mådet Temple Bar.

Dublin, Irland, Storbritannia

To-etasjers busser og 3‑etasjers kjerker side om side i Dublin.