Den ualminnelig vakre og velbevarte festningsbyen Dubrovnik i Kroatia går under navnet Adriaterhavets perle. Dubrovnik har masse å tilby alle sine feriegjester, uansett om du er ute etter å oppleve historisk sus, eller ønsker en avslappende badeferie. Du vil alltid finne mye spennende å se når du rusler rundt i den godt bevarte gamlebyen innenfor de kraftige bymurene. Dubrovnik ble i 1979 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Dubrovnik i Kroatia

Dubrovnik er en kystby omgitt av hav på nesten alle kanter. I området rundt bykjernen finnes det mange fine bade­strender, der både barn og voksne kan kose seg i rent, krys­tall­klart vann. Ved bade­stren­dene finner du både kafeer og restau­ranter, der du kan spise lunsj eller nyte en forfriskning.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Det er fine bade­strender på begge sider av gamlebyen.

Maten er ikke ulik den du får servert i Italia, og faller i smak hos alle, inklu­sive barna. På restau­ran­tene i Dubrovnik i Kroatia kan du naturlig nok velge mellom en rekke spesia­li­teter basert på ferske råvarer fra havet. Kroa­tene er hygge­lige, rolige og smilende mennesker, som er svært opptatt at deres gjester skal ha det fint. Fra Dubrovnik er det mulig å reise ut på en av øyene i skjær­gården utenfor byen. Mange lokale aktører arran­gerer slike turer.

Kort om aktiviteter i Dubrovnik i Kroatia

Bading, sykling, fiske, dykking, tennis, vann­sport, strand­vol­ley­ball, vind­sur­fing, sight­seeing, shop­ping, kunst­ut­stil­linger, bruks­kunst, vannski, bilut­leie og båtturer, for å ha nevnt noe. På de forskjel­lige stren­dene i og rundt Dubrovnik i Kroatia er det også mulig­heter til å leie utstyr for forskjel­lige aktiviteter.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Gamle­byen i Dubrovnik er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Gamlebyen i Dubrovnik i Kroatia

Dubrovnik i Kroatia har i mange år vært et popu­lært ferie­sted. Alle­rede på 70-tallet ble mange nord­menn kjent med denne vakre byen via seile­ferie langs den jugo­sla­viske kysten, som det den gang het. Siden den tid har Dubrovnik gjen­nom­gått mye. Under Balkan-krigen i 1991 ble store deler av vakre Dubrovnik ødelagt, men ble heldigvis raskt gjen­opp­bygd og tilbake­ført opprin­nelig stand. Dubrovnik i Kroatia har en stor og vakker gamleby som er på Unescos liste over Verdens­arven. Når du spaserer i gatene her, så er du omgitt av bygninger fra 11–1200-tallet og renes­sansen på 14–1500-tallet, samt barokken.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Mange besøker Dubrovnik fra sjøveien – det er popu­lært å leie seg båt i Kroatia.

Gamle­byen i Dubrovnik er anlagt på en halvøy med en høy bymur, slik at den i sin tid var lett å forsvare mot angrep. Det er kun to porter inn til gamle­byen. Gamle­byen Dubrovnik i Kroatia er helt bilfri. Her kan man rusle rundt på bymuren rundt hele gamle­byen på oppda­gel­ses­ferd. Her er flere mulig­heter til å nyte et lett måltid eller en forfrisk­ning på en av byens mange restau­ranter – ute eller innendørs.

Historie og kultur i Dubrovnik

En rusletur i gamle­byen har mye å by på når det gjelder kultur og arki­tektur. Dubrovnik har hatt flere navn opp gjennom tidene, og het Ragusa i tidlig middel­alder. Dubrovnik var muli­gens opprin­nelig en gresk boset­ning. På 600-tallet begynte Dubrovnik å ekspan­dere og i løpet av det 9. århundret ble Dubrovnik en del av det bysan­tinske riket. Senere under­tegnet Dubrovnik en samar­beids­av­tale med den itali­enske byen Pisa, som omfatter regu­le­ring av handels­virk­somhet i Middel­havet. Det innebar blant annet at Dubrovnik på 1100-tallet ble et viktig senter for sjøfart og omfat­tende handel. Histo­rien forteller at den engelske kongen Richard Løve­hjerte forliste utenfor Dubrovnik i år 1192 på vei hjem til England etter sitt tredje korstog til Jeru­salem. Som takk for den hjelpen kongen fikk av Dubrovnik, donerte han en stor sum til byggingen byens kate­dral, vakkert deko­rert med en enorm kuppel.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Dubrovnik er en ualmin­nelig vakker histo­risk by med stor­slått belig­genhet ved Adriaterhavet.

Denne middel­al­der­ka­te­dralen ble dess­verre ødelagt av jord­skjelvet i år 1667, og en ny ble oppført på samme sted på 1700-tallet. Under restau­re­rings­ar­beider på 1980-tallet oppdaget man funda­menter av en enda eldre kate­dral, som ble oppført på 600-tallet. Det forteller om en vel orga­ni­sert by med en viktig posi­sjon svært tidlig i middel­al­deren. Når du rusler langs gatene på de blank­skurte brostei­nene her, går du på histo­risk grunn.

Mer om historie og kultur i Dubrovnik

Dubrov­niks sterke posi­sjon ble etter hvert opplevd som en trussel av den mektige bystaten Venezia lenger nord. Venezia hadde stor innfly­telse over hele det østlige Middel­havet. I 1205 erobret derfor vene­tia­nerne like godt byen, som forble under dette styret til 1358. Da overtok et ungarsk­kroa­tisk styre som åpnet for stor grad av frihet til selv­styre. Dubrovnik unngikk å havne under tyrkisk styre da muslimske osma­nerne i 1453 erobret meste­parten av det østlige Middelhavet.

Dubrovnik, Ragusa, middelalderen, Unescos liste over Verdensarven, Kroatia

Gamle­byen med hoved­gaten sett fra festningsmurene.

Dubrovnik forble en viktig handels- og sjøfartsby med et omfat­tende nett av diplo­ma­tiske forbin­delser, fra Lisboa i vest til Kypros i øst. Takket være et aktivt diplo­ma­tisk arbeid maktet Dubrovnik å holde seg nøytralt helt frem til første del av 1500-tallet, gjennom hele middel­al­deren. Dubrovnik var på 15- og 1600-tallet en meget rik og mektig by. Byen var utsatt for et kraftig jord­skjelv i 1667, men klart likevel å restau­rere gammel bebyg­gelse og bevare mye av middel­al­de­rens bygningsmasse.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

I Dubrov­niks gamleby er du full­stendig omgitt av histo­risk bebyggelse.

Middelalderens Dubrovnik

Dubrovnik var blitt en viktig by for handel og sjøfart. Under senmid­del­al­deren hadde byen blant annet diplo­ma­tiske forbin­delser med det engelske konge­huset. Den opprin­ne­lige bymuren er fort­satt intakt, for ikke å snakke om den vakre middel­alder- og renes­sanse­be­byg­gelsen innenfor. Her finner du for eksempel et meget vel bevart fran­sis­ka­ner­kloster fra 1200-tallet, innenfor den vakre klos­ter­kirken, som har fasade mot hoved­gaten. Du kan gå rundt hele gamle­byen oppe på bymuren og få et utmerket inntrykk av hva som finnes av plasser, kirker og bebyg­gelse. Samtidig har du et flott utsyn over Adriaterhavet.

Dubrovnik, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Ragusa, Kroatia

Den vakre byen Dubrovnik ble beskutt fra fjel­lene i bakgrunnen under krigen i 1992. Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik har ellers vakker arki­tektur fra alle histo­riske epoker, inklu­sive gotikken, renes­sansen og barokken. Det finnes en rekke galle­rier og butikker i Dubrovnik, som selger lokal bruks­kunst. Besøk krigs­mu­seet når du først er i gamle­byen, med en gripende utstil­ling fra krigen i 1991–92, da byen var beleiret i 7 måneder, under kraftig beskyt­ning fra fjel­lene rundt. Det er også mange gamle katolske kirker i gamle­byen. Gå gjerne inn, sett deg ned og nyt still­heten og skjønn­heten rundt deg.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Dubrovnik var i middel­al­deren en stor­makt innen handel og Vene­zias største rival. Gamle­byen er et vitnes­byrd om makt, rikdom og, med tiden, vene­ti­ansk innflytelse.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Dubrovnik er by med dype histo­riske røtter og med stor­slått arki­tektur fra mange stilepoker.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Hoved­gaten i Dubrov­niks gamleby er preget av bebyg­gelse i renes­sanse­stil fra 1400- og 1500-tallet.

Dubrovnik, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Ragusa, Kroatia

Det er stem­nings­fullt i gamle­byen også på kveldstid. Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Bygningen til venstre var Dubrov­niks våpen­ar­senal for noe hundre år siden – i dag er det restau­rant her.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Ytterst på Dubrov­niks fest­nings­muren henger en gammel biskop – mon tro hva han tenker? Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Mange kjøler seg ned med en dukkert fra klip­pene her. Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Det er mulig å gå rundt hele gamle­byen på bymu­rene – anbe­fales! Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

En meget gammel fontene innenfor bymu­rene i gamle Dubrovnik. Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Når du går runden på fest­nings­mu­rene, kan du se Dubrov­niks gamleby fra fugle­per­spektiv. Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Fra krigs­mu­seet, som doku­me­terer krigen i 1991–1992, da byen ble beskutt fra fjel­lene innenfor – kun for å ødelegge. Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik, gamlebyen, Unescos liste over Verdensarven, historisk bysenter, Ragusa, middelalder, renessanse, Adriaterhavet, Istria, Kroatia

Dubrov­niks beskytter Sveti Vlaho eller St. Blaise ønsker deg velkommen til gamle­byen i Dubrovnik på byporten Pile. Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Ragusa, Kroatia

Pieta over portalen til klos­ter­kirken. Foto: © reisdit.no.

Dubrovnik, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, Ragusa, Kroatia

Det er lett å gå seg bort i Dubrov­niks mange smug. Foto: © reisdit.no.