Erfurt har et historisk bysenter med mye godt bevart bebyggelse helt tilbake til middelalderen. I Erfurt kan du se og oppleve arkitektur som i andre gamle byer er forsvunnet. Eksempelvis har ikke Erfurt bare bevart sin sjeldne, bebygde bro fra middelalderen, her finnes også en mer enn 900 år gammel synagoge – og mye mer. Martin Luther hadde dessuten tilknytning til byen, gjennom så vel Augustinerklosteret som byens vakre katedral ved Domplatz.

Litt om Erfurts gamleby

Erfurts gamleby ligger på begge sider av elven Gera. Krämer­brucke og det nærlig­gende Fischmarkt (Fiske­mar­kedet) er selve hjertet av Erfurts histo­riske senter. Herfra er det kort vei til både Domplatz, Peters­berg, Augus­ti­ner­kloster og plassen Anger i gamle­byens ytter­kant. Mange av gatene mellom disse nevnte sever­dig­he­tene er bilfrie, og de som ikke er det, har stort sett beskjeden biltra­fikk. Erfurt har trikke­linjer som både omslutter gamle­byen og som leder tvers igjennom fra Anger til Domplatz. Gamle­byen er rela­tivt kompakt og vi snakker ikke om store avstander fra for eksempel Domplatz til Krämer­brücke – 10 minut­ters spasertur, så har du beveget deg fra den ene siden til den andre. Erfurts turist­kontor ligger på Bene­dikts­platz, rett ved Krämer­brücke, og arran­gerer en rekke guidede turer.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Krämer­brücke – «Krem­mer­broen» – er en av de ytterst få bebygde broen fra middel­al­deren, som har over­levd tidens tann. Foto: © Barbara Neumann / Erfurt Tourismus und Marke­ting GmbH / H. P. Szyska.

Krämerbrücke

Krämer­brücke – krem­mer­broen – er en middel­al­dersk type bebygd middel­al­derbro, som det kun finnes noe få igjen av i Europa. Når den opprin­ne­lige broen i treverk ble oppført, vet man ikke sikkert, men den ble ombygd i stein i år 1325 – og det forteller vel sitt. I middel­al­deren var slike broer mer vanlige – både Paris og London hadde slike. I dag kjenner vi kun til Ponte Vecchio i Firenze, Putney Bridge i Bath og High Bridge i Lincoln som har slike broer.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Krämer­brücke med Domplatz og de karak­te­ris­tiske kirkene i bakgrunnen. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Krämer­brücke har bygninger i bindings­verk på begge sider av den brolagte ferd­sels­veien, og her finnes i dag 32 bebodde leilig­heter i to tre etasjers husrekker. I dag er finner du små butikker, kafeer og galle­rier i første etasje. Opprin­nelig lå det en kirke i hver ende av broen, i dag finner du kun Ägidien­kirche på østsiden – for øvrig med et tårn med utmerket utsikt. Krämer­brücke er blitt selve symbolet på Erfurt, og tiltrekker seg mange nysgjer­rige, som ønsker å oppleve denne hygge­lige og vitale over­lev­ningen fra middelalderen.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

En spasertur over Krämer­brücke er obli­ga­to­risk for besø­kende i Erfurt. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board / Barbara Neumann.

Mer om Erfurts gamleby

Det som gjør Erfurts gamleby så spen­nende, er alle de smale smugene og småga­tene som stråler ut fra plas­sene Bene­dikts­platz og Wenige­markt i hver sin ende av Krämer­brücke. Som i alle gamle byer ellers, finner du middel­al­der­kirker nær sagt over alt hvor du vandrer. Langs elven Gera vil du finne en rekke idyl­liske partier, det er bare å følge småga­tene som går paral­lelt med elven og bruke stier, gang­broer og broer for det de er verdt.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Flere serve­rings­steder ligger flott til ved elven Gera. Foto: © ReisDit.no.

Alle gamle byer har viktige møte­plasser, hvor folk samles for å prate, spise og drikke. Bene­dikts­platz og Wenige­markt i hver sin ende av Krämer­brücke er nevnt – her finner du flere uteser­ve­ringer, kneiper og restau­ranter. Det samme gjelder popu­lære Fischmarkt bortenfor Bene­dikt­platz, samt Domplatz – her ligger en rekke serve­rings­steder på rekke og rad med utsikt til kate­dralen og Seve­ri­kirche på det såkalte Domberg – høyden som disse karak­te­riske kirke­byg­gene troner på.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Fischmarkt med det nygo­tiske rådhuset til høyre. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board / Barbara Neumann.

Litt om Erfurts historie

Erfurt har med sin belig­genhet ved elven Gera vært bebodd i mange tusen år. Erfurt ligger langs den eldgamle handels- og pile­grims­ruten Via Regia, som forbinder Moskva med Santiago di Compos­tela i retningen øst-vest. Via Regia var også forbundet med viktige handels­byer som Wroclaw og Krakow i øst og Mainz og Aachen i vest. Ikke mange kilo­meter unna krysser en annen viktig handelsvei, Via Imperii, som forbandt byer som Lübeck og Stettin ved Øster­sjøen med Milano, Venezia og Roma i retningen nord-sør.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Erfordia, som Erfurt het på 15–1600-tallet, illust­rert av Braun anno 1575. Kilde: Wikipedia.

Første gang Erfurt nevnes i skrift­lige kilder, som «Erphes­furt» år 742 etter Kristus, da St. Boni­fa­cius grunnla det første bispe­dømmet her, som for øvrig var under­lagt Elek­to­ratet i Mainz under det Tysk-Romerske keiser­dømmet fra rundt år 800 frem til Erfurt ble under­lagt Preussen i år 1802. Erfurt var kjent for frem­stil­ling av farge­stoffer til tekstiler i middel­al­deren, som var en viktig handels­vare i middelalderen.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Fra det kose­lige Wenige­markt entrer du Krämer­brücke via tunnelen under Âgidie­kirche. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Ägidienkirche ved Krämerbrücke

Ägidien­kirche ligger i vest­enden av Krämer­bücke og er en såkalt brohode­kirke. Når du går inn på den bebygde Krämer­brücke fra vest, passerer du inn gjennom en hvelvet buegang, som er en del av kirken. Ägidien­kirche er første gang nevnt i skrift­lige kilder år 1110, men brant ned under den store bybrannen i år 1293 og ble gjen­opp­bygd sammen med Krämer­brücke i år 1324–25. Gjennom århund­rene er kirken på ny utsatt for brann og ødeleg­gelse, men er i dag restau­rert. Fra tårnet er det utmerket utsikt over både Krämer­brücke og gamle­byen for øvrig.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Bene­dikts­platz er et hyggelig stoppe­sted i den ene enden av Krämer­brücke. Foto: Michael Sander CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Benediktplatz og Michaelisstrasse

Bene­dikt­platz ligger i den østre enden av Krämer­brücke, på plassen der det i middel­al­deren befant seg en kirke – Bene­dikts Kirche – som var i bruk til refor­ma­sjonen hadde gjort sitt inntog her i år 1525, frem til 1895 da dette kirke­bygget ble revet. Bene­dikt­platz er i dag omgitt av bindings­verks­be­byg­gelse med småbu­tikker og hygge­lige uteser­ve­ringer. Det er livlig her, ikke minst fordi mange av Erfurts innbyg­gere og besø­kende passer denne kose­lige plassen på vei over Krämer­brücke. Fra Bene­dikt­platz kan du gå langs elven Gera i Michae­lis­strasse, som er en av Erfurts mest inter­es­sante gater hva angår histo­risk arkitektur.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

I Michae­lis­strasse finner du blant annet den opprin­ne­lige univer­si­tets­byg­ningen Colle­gium Maius fra 1397, hvor Martin Luther studerte i årene 1501 til 1505. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Vi anbe­faler en spasertur i denne gaten. Et stykke bort kan du krysse elven til høyre og besøke Augus­ti­ner­kloster. Det går flere smug til venstre, som også er spen­nende å se. Marbacher Gasse og Weisse Gasse leder begge mot fest­ningen Peters­berg og munner ut i hoved­gaten Andre­ass­trasse, som starter ved Domplatz.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Fischmarkt med «Haus Zum Breiten Herd» og «Haus Zum Roten Ochsen». Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Fischmarkt

Fischmarkt – fiske­mar­kedet – er Erfurts viktigste møte­plass. Her finner du byens stase­lige rådhus i nygo­tisk stil, i tillegg til prakt­bygg fra renes­sansen. De to mest kjente av sist nevnte er «Haus Zum Breiten Herd» og «Haus Zum Roten Ochsen». På Fischmarkt er det alltid mye folk, og når været er i godlune myldrer det av både fast­bo­ende og besø­kende på plas­sens mange uteser­ve­ringer. Herfra kan du gå i den bilfrie Markt­strasse til Domplatz. «Haus Zum Roten Ochsen» huser for øvrig Erfurts Kunst­halle, som arran­gerer utstil­linger av moderne kunst.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Domplatz sett fra over­siden, med ryggen til de to kirkene på Domberg. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Domplatz

Domplatz er ganske spek­ta­kulær, omgitt av en høyde med to gotiske kirker på den ene siden, og gamle­byen på den andre siden. Den store plassen var en gang tett bebygd i nord­enden nedenfor Seve­ri­kirche, men bebyg­gelsen der brant ned i oktober 1813 under belei­ringen av fest­ningen Peters­berg, som var inntatt av franske styrker. Severi-kvar­talet ble dess­verre ikke gjen­opp­bygd. Domplatz er Erfurts attrak­tive og livlige markeds­plass, hvor det selges fersk­varer som kjøtt, frukt, grønn­saker og blomster, samt bakervarer.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Domberg med Dom St. Marien til venstre. Foto: © ReisDit.no.

Dom St. Marien

Dom St. Marien ligger på samme plass som der den første kirken i Erfurt ble oppført i år 742. Dagens 3‑skipede utgave er i hovedsak gotisk og ble bygd på 13- og 1400-tallet, med unntak av tårnene som tilhører en romansk kirke etter alt å dømme fra 1100-tallet. Dom St. Marien er første gang nevnt i skrift­lige kilder år 1117. Det markante todelte inngangs­par­tiet er utra­di­sjo­nelt plas­sert på side­skipet, det vil si nord-veggen, vis-à-vis Seve­ri­kirche. Dom St. Marien ligger høyt over Domplatz på et kraftig hvelvet funda­ment i øst, og noe hevet over gate­plan i vest. I midt­tårnet henger en av verdens største kirke­klokker, den 11,45 tonn tunge Gloriosa med en diameter på mer enn 2,5 meter, støpt i år 1497. Innvendig dekker den enorme alter­tavlen nesten hele det prakt­fulle østvin­duet, som i likhet med Dom St. Mariens øvrige glass­ma­le­rier ble produ­sert på 13- og 1400-tallet. Kombi­na­sjonen av det høye og korte skipet og koret skaper et underlig kirkerom.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Domberg med St. Seve­ri­kirche sett fra Peters­berg. Foto: © ReisDit.no.

St. Severikirche

St. Seve­ri­kirche er en 5‑skipet hall­kirke oppført på 1300-tallet på samme sted som et kloster og en klos­ter­kirke fra 800-tallet i romansk stil. Denne kirken ble ombygd i år 1148 til en treskipet basi­lika. I år 1270 begynte byggingen av dagens kollegi­ekirke i tidlig gotisk stil, med en helt ny konstruk­sjon – en hall­kirke inndelt i 5 like høye skip. I Seve­ri­kirche finner du St. Seve­rius av Ravenna grav­lagt i en sarkofag. St. Seve­ri­kirche utgjør sammen med Dom. St. Marien Erfurts mest ikoniske lande­merke. Rett på nedsiden av Seve­ri­kirche var det tidli­gere et eget kvartal med bebyg­gelse, som het Severi­viertel, men den omfat­tende bebyg­gelsen ble dess­verre lagt øde av fransk artel­leri i år 1813 under Napoleonskrigene.

Zitadelle Petersberg

Peters­berg er et fest­nings­an­legg oppført av erke­bis­kopen av Mainz på 1600-tallet, på den samme høyden som det tidli­gere St. Peters-klos­teret lå. Her finner du frem­deles den gamle St. Peters klos­ter­kirke, oppført i peri­oden 1104 til 1147.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Peters­berg er et meget omfat­tende fest­nings­an­legg etter barok­kens ideal. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board / Barbara Neumann.

Fest­nings­an­legget er meget omfat­tende og omfattet på det meste 2.000 soldater.
Zitadelle Peters­berg er bygd etter barok­kens ideal­plan for fest­ninger. Anlegget er i seg selv impo­ne­rende, og regnes som et av Europas største og best bevarte i sitt slag. Utsikten over gamle­byen herfra er alene verdt turen opp hit. Samtidig får du et lite innblikk i hvordan man planla mili­tært forsvar på 1600-tallet. Zitadelle Peters­berg ble erobret av franske styrker i år 1806, og de holdt fest­ningen helt til 1813 da Erfurt igjen ble en del av Preussen, som byen hadde vært fra 1802. Turist­kon­toret i Erfurt arran­gerer turer på Peters­berg, og, ikke minst, i de mange under­jor­diske gangene under festningen.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Augus­ti­ner­kloster hvor Martin Luther ble tatt opp som munk i år 1505. Foto: © ReisDit.no.

Martin Luther og Erfurt

Da Martin Luther i år 1501 ankom Erfurt for å studere jus, var byen med sine 19.000 innbyg­gere en av Tysk­lands største. Den gang ble byen kalt Thurin­gens Roma på grunn av sine mange kirker og klostre. Erfurt fikk sitt første univer­sitet alle­rede i år 1379, som er Tysk­lands første. Martin Luther skulle imid­lertid ikke bli jurist til tross for sitt studie­valg, og årsaken til det er et tordenvær. Luther hadde studert jus i noen uker, da han hadde vært på besøk hos sine foreldre i Mans­feld. På veien tilbake til Erfurt ble han over­rasket av et vold­somt uvær. Et lynned­slag rett ved gjorde at han ropte: «-Hjelp meg, St. Anne, og jeg lover å bli munk!» At den unge Martin Luther hadde bodd hos den svært reli­giøse fami­lien Cotta mens han gikk på skole i Eise­nach, hadde sann­syn­ligvis også mye å si. Cotta-fami­lien hadde tette bånd til Fran­sis­kaner-klos­teret i Eise­nach og påvirket nok den unge Martin Luther. Martin Luther skrev seg inn på Augus­ti­ner­klos­teret i Erfurt den 17. juli år 1505.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Fra kirken som tilhører Augus­ti­ner­kloster. Foto: © ReisDit.no.

Augustinerkloster og Augustinerkirche

Augus­ti­ner­klos­teret i Erfurt ble grunn­lagt for eremitt-ordenen Augus­ti­nerne i år 1277, etter at tigger­mun­kene slo seg ned i byen år 1263. Kirken sto ferdig år 1306 og er et vakkert bygg i tidlig gotisk stil, innvendig deko­rert og med særdeles forseg­gjorte blyglass­vin­duer fra peri­oden 1310 til 1340, inter­es­sant nok finan­siert gjennom salg av avlats­brev. Martin Luther bodde her fra 1505 til 1511 og du kan i dag se hans celle – riktig nok rekonstruert.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

I dag drives klos­teret som konfe­ranse­senter. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

I dag er Augus­ti­ner­kloster ombygd til et konfe­ranse­senter med hotell. Klos­teret er i dag en del av den popu­lære Luther-ruten, som tar for seg de stedene som har tilknyt­ning til Martin Luther liv og levnet. I Erfurt er også den gamle univer­si­tets­byg­ningen Colle­gium Maius, hvor Martin Luther studerte «De syv frie kunster» og juss og Geor­gen­beurse, hvor Luther bodde på hybel. Martin Luther holdt også flere prekener i Dom St. Marien. Martin Luther er for tyskere en meget viktig histo­risk person. Så godt som alt Luther har fore­tatt seg er pensum for tyske skole­barn. Steder med tilknyt­ning til Martin Luthers liv er for voksne tyskere nærmest som nasjo­nale hellig­dommer å regne. De færreste av oss er oppmerk­somme på den betyd­ningen Refor­ma­sjonen fikk i Europa, med kirkelig opprør, protes­tan­tismen og reli­gions­kriger og – forføl­gelser. Også den massive utvand­ringen til Amerika på 15- og 1600-tallet er sterkt knyttet til Refor­ma­sjo­nens ettervirkninger.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Anger­mu­seum er i seg selv en prakt­full bygning fra 1705 i barokk stil. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Anger og Angermuseum

Anger er navnet på en plass i utkanten av gamle­byen, ikke langt fra Weni­ger­markt og Krämer­brücke. Området er bilfritt og omfatter en shop­ping­gate med flere varehus og mange hygge­lige butikker. Plassen er omgitt av vakker bebyg­gelse fra 1800-tallet og et renes­sanse­kom­pleks, Dacheröde­schens Haus. Ved Anger finnes også to middel­al­der­kirker, Kauf­mann­kirche og Regler­kirche. Ved Anger finner du også Anger­mu­seum i en staselig barokk­byg­ning. Museet har en omfat­tende samling sakral­kunst inklu­sive male­rier av Lucas Cranach d.e., i tillegg til deko­rativ kunst fra flere peri­oder. Middel­al­der­sam­lin­gene er utstilt i høykoret i restene av den fran­sis­kanske Barfüs­ser­kirche, som ble sterkt skadet under Den andre Verdenskrigen.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Neue Mühle, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Neue Muhle fra år 1736 erstattet møllen fra 1100-tallet, som brant samme år. Foto: Kolossos CC-BY‑3.0 / Wikipedia.

Neue Muhle Museum

Neue Muhle Museum er en del av Stadt­mu­seum Erfurt og har utstil­linger som blant annet viser hvordan mølle­pro­duk­sjon av for-pellets fore­gikk. Det er doku­men­tert at en tidli­gere mølle har stått her siden 1200-tallet, men den ble dess­verre flam­menes rov i år 1736, og ble da erstattet av dagens «nye» mølle.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

De eldste delene av Erfurts Alte Syna­goge er fra år 1094, noe som gjør den til en av Europas aller eldste. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Den gamle synagogen

Erfurt har en skatt som svært få vet om – en bevart syna­goge fra rundt år 1100, Alte Syna­goge. Eldste del av Alte Syna­goge er fra 1094 og var en del av den opprin­ne­lige bymuren. Den gamle syna­gogen i Erfurt er Europas eldste, og årsaken til at den ikke ble ødelagt, er simpelthen at den ble tatt i bruk til helt andre formål så tidlig som år 1349, da pesten Svarte­dauden ankom Erfurt og jødene fikk skylden, med den følge at samt­lige jøder i byen ble drept. Også tidli­gere hadde jøder vært utsatt for ulike progromer, men ikke med total utslet­telse som følge. I de neste 500 årene ble bygningen brukt som lagerhus, og på slutten av 1800-tallet som gjestehus under navnet «Der Feuerkugel» – på norsk «Ildkulen».

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Alte Syna­goge er i dag et museum og en av Erfurts store attrak­sjoner. Her fra utstil­lingen i første etasje. Foto: © Albrecht von Kirch­bach, 2008.

I 1992 ble bygningen nærmere under­søkt, og man fant bygnings­deler og enkelte gjen­stander som antydet tidli­gere bruk. En investor hadde imid­lertid sett mulig­heten til å kjøpe denne sentralt belig­gende eien­dommen for å skape et gastro­no­misk senter. Erfurt by kjøpte imid­lertid Alte Syna­goge i 1998, etter at nye arkeo­lo­giske under­sø­kelser hadde avdekket en stor og viktig jødisk gull­skatt i kjel­leren, den såkalte Erfurter Schatz. Mer om den i neste avsnitt. I år 2009 åpnet Alte Syna­goge for publikum med gull­skatten som trekk­plaster. 3 år tidli­gere ble det avdekket nok et sensa­sjo­nelt funn – i forbin­delse med repa­ra­sjons­ar­beider ved Krämer­brücke ble det funnet et Mikwe – et rituelt jødisk bad. Alte Syna­goge ligger sentralt i gamle­byen ved Fischmarkt, Michelistrasse og Waage­gasse og er et must å få med seg for deg som besøker byen.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz

Fra utstil­lin­gene under kjel­ler­hvel­vene i Alte Syna­goge. Foto: © Albrecht von Kirch­bach, 2008.

Erfurter Schatz

Erfurter Schatz er sann­syn­ligvis formuen til en rik jødisk kjøp­mann som gjemte den før progromen i forbin­delse med pesten i 1349. Det er ikke småt­te­rier det er snakk om – hele 30 kilo i edle metaller veier skatten, og Erfurter Schatz er dermed helt enestå­ende i sitt slag. Hele 3141 sølv­mynter, 14 sølv­barrer og mer enn 700 enkelt­stå­ende gotiske gull­smed­ar­beider, en god del av dem i frem­ra­gende kvalitet. En jødisk sere­moni-ring regnes som skat­tens abso­lutte høyde­punkt. Hvis du besøker vakre Erfurt, så sørg for å få med deg Alte Syna­goge med utstil­lingen av Erfurter Schatz.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch

Erfurter Schatz ble unnet rett ved Krämer­brücke – hvor det senere ble avdekket en Mikwe. Foto: © ReisDit.no.

Stadtmuseum Erfurt – «Haus zum Stockfisch»

I Erfurts bymu­seum kan du finne utstil­linger av kunst, bruks­kunst og gjen­stander som doku­men­terer byens utvik­ling gjennom mer enn 1250 år. «Haus zum Stock­fisch» betyr «Klipp­fisk­huset» og ble kjøpt av den velstå­ende farge­hand­leren og bryg­geri­ei­eren Paul Ziegler i år 1606.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz

I Erfurts flotte Stadt­mu­seum – bymu­seum – finner du blant annet denne flotte bymo­dellen anno 1873. Foto: © Steffen Rassloff / erfurt-web.de.

Kjel­leren ble tidli­gere brukt som lager for impor­tert klipp­fisk, og Ziegler oppførte år 1607 et prakt­fullt «Bürger­haus» i renes­sanse­stil på tomten i Johan­n­is­strasse 169 i Erfurts Altstadt. Over portalen til «Haus zum Stock­fisch» står det: «Das Haus stehet in Gottes Hand zum Stock­fisch ist genand», som over­satt betyr «Huset står i Guds hånd og er oppkalt etter Klipp­fisk». Det betyr ganske enkelt at tomten og det tidli­gere huset har hatt tilknyt­ning til norske fiske­rier i middel­al­deren. Museet har nylig fått laget en fantas­tisk fin bymo­dell anno 1873, og har mye å fortelle om Erfurts historie.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch

Museum für Thüringer Volks­kunde – et folke­mu­seum for deg som inter­es­sert i lokal folke­kunst. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Museum für Thüringer Volkskunde

Dette stor­ar­tede folke­mu­seet for Thüringen holder til i den tidli­gere direk­tør­bo­ligen for byens gamle hospital. Museet er ett av Tysk­lands største folke­mu­seer, og har omfat­tende utstil­linger fra lands­byene rundt om i fylket. Her kan du oppleve landlig hver­dagsliv gjennom møbler, husgeråd, verktøy, tekstiler, glass, kera­mikk, smykker, reli­giøse gjen­stander, samt folke­kunst, deko­rativ kunst og bruks­kunst. Den sentrale utstil­lingen har som tema «Lære-endre-bevare. Lands­byliv på 1800-tallet». Den omfat­tende utstil­lingen av kera­mikk utstilt i kjel­leren og også en populær attrak­sjon. Adressen er: Juri-Gagarin-Ring 140 a.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch

Kultur­sen­teret Zum Güldenen Krön­backen finner du i Michae­lis­strasse. Foto: © ReisDit.no.

«Zum Güldenen Krönbacken» Kunstsenter

Haus Krön­backen er et eksempel på middel­al­dersk bindings­verk-arki­tektur – oppført som et kjømannshus i Michae­lis­strasse 10 i den opprin­ne­lige bykjernen fra tidlig middel­alder. Huset opprin­nelse kan dateres til 1100-tallet da en jødisk kjøp­mann bygde det. I det mer enn 500 år gamle lager­huset for farge­stoffer i bakgården er det i dag et galleri for utstil­linger av moderne kunst. I sommer­se­songen er dette prakt­fulle patri­sier­huset i bruk som serve­rings­sted, hvor det i tillegg arran­geres konserter, film­vis­ninger og teater i bakgården.

Kultur og glede underveis

Erfurt ligger ikke langt unna Frank­furt og Auto­bahn retning sør-nord, som mange nord­menn benytter seg av for å komme langt på kortest mulig tid. Vi anbe­faler å ta turen innom vakre og hygge­lige Erfurt for minst én over­nat­ting. Du vil ikke angre.

For deg som leser tysk og er inter­es­sert i ytter­li­gere infor­ma­sjon om Erfurts historie og histo­riske sever­dig­heter, kan du finne mye infor­ma­sjon på erfurt-web.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Erfurts gamleby i fugle­per­spektiv – den bebygde Krämer­brücke har heldigvis over­levd århund­renes gang. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board / Barbara Neumann.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Inne på broen er det brolagt gate mellom husene. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Krämer­brücke med sin karak­te­ris­tiske middel­alder-bebyg­gelse i bindings­verk – under renner elven Gera. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Slik har Krämer­brücke båret husene siden 1300-tallet. Legg merke til dukken i 3. etasje. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Krämer­brückes «tunnel» på kveldstid. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

I motsatt ende av Krämer­brücke finner du Bene­dikts­platz med disse hygge­lige knei­pene. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Ägidie­kirche sett fra innsiden av Krämer­brücke. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Domplatz med de karak­te­ris­tiske kirkene Dom St. Marien og Seve­ri­kirche. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Kirch­hoffs tegning av Erfurts byplan på 1300-tallet. Kilde: Wikipedia.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Sche­dels illust­ra­sjon av Erfurt anno 1493. Kilde: Wikipedia.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Kose­lige Wenige­markt med Ägidie­kirche omgitt av uteser­ve­ringer. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Ägidien­kirche er en av to kirker som opprin­nelig sto i hver ende av Krämer­brücke. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Ägidien­kir­ches vakre gotiske karnapp vender ut mot Wenige­markt. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Gera

Parti ved Gera og Krämer­brücke. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Fra gamle­byens hygge­lige Michae­listrasse. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Den vesle St. Michaels Kirche ligger også i Michae­lis­strasse. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Erfurts Fischmarkt med renes­sanse­huset «Haus zum Roten Ochsen» til høyre. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Den røde oksen som gir navn til «Haus Zum Roten Ochsen». Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Fischmarkt er en livlig og trivelig møte­plass. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Husrekken ved Domplatz – her finnes flere serve­rings­steder. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Flere kneiper ligger vegg i vegg ved Domplatz. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Domplatz sett fra Peters­berg. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Dom St. Mariens enorme alter­tavle skjermer for de flotte glass­ma­le­riene. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Fra det spesi­elle inngangs­par­tiet til Dom st Marien. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Fra St. Seve­ri­kirche, som er noe så sjel­dent som en femskipet gotisk hall­kirke. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Den barokke portalen i hoved­inn­gangen til fest­ningen Peters­berg. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Wenigemarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch, Zum Güldenen Krönbacken

Fra den flotte 1600-talls-fest­ningen Peters­berg, med Domberg i bakgrunnen. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Wenigemarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch, Zum Güldenen Krönbacken

Plan­teg­ning av Peters­berg fra 1868, utar­beidet av Inge­nieur- und Pioni­ercorps – Staatsar­chiv Magde­burg. Kilde: Wikipedia.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Martin Luther er avbildet i Augus­ti­ner­kloster der han tilbragte seks år som munk. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Slik så Martin Luthers celle i Augus­ti­ner­kloster ut. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Augus­ti­ner­kloster er omgitt av murer for å skjer munkene fra omver­denen. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Augus­ti­ner­kloster ble bygd i middel­al­deren i gotisk stil. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Klos­ter­kirken til venstre i bildet. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

En vakker dør i Erfurts Altstadt – den tilhører Haus zum Sonnen­born fra år 1536og ligger i Grosse Arche 6. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Utstilt i Anger­mu­seum: Lucas Cranach d.y. – «Kristus som den gode hyrde». Foto: © Angermuseum.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Barfus­ser­kirche ble skadet som følge av bombing under Den andre Verdens­krigen, og er i dag en del av Erfurt Stadt­mu­seum. Foto: © Stadt­ver­wal­tung Erfurt : V. Gürtler.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Utstilt i Anger­mu­seum: Joseph Jacques Rammees bilde av Domplatz anno 1795 med kvar­talet Severi­viertel på nedsiden av St. Seve­ri­kirche Foto: .

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Alte Synagoge, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

Erfurt kan by på en av europas eldste syna­goger – Alte Syna­goge. Foto: © Erfurt Tourism and Marke­ting Board.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

I 2006 ble det avdekket et rituelt bad – en Mikwe – ved Erfurts Alte Syna­goge. Foto: © Peter Seidel, 2011.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz

Inngangs­par­tiet til Mikwe slik det ser ut i dag. Foto: © gildehaus.reich Archi­tekten, 2011.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse

En arkeo­lo­gisk sensa­sjon: Erfurter Schatz besto av 30 kilo edle metaller, smykker og mynter. Blant annet denne: En jødisk høytids­ring fra første halvdel av 1300-tallet. Foto: © Papen­fuss / Atelier für Gestal­tung, 2008.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz

Erfurter Schatz besto av mer enn 700 vakre gull­smed­ar­beider fra før år 1349 – da pesten Svarte­dauden kom til byen. Foto: © Papen­fuss / Atelier für Gestal­tung, 2009.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch

Erfurt Stadt­mu­seum holder til i renes­sanse­huset Haus zum Stock­fisch – Klipp­fisk­huset. Foto: © Steffen Rassloff / erfurt-web.de.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch

Den prakt­fulle portalen til «Haus zum Stock­fisch». Foto: © Steffen Rassloff / erfurt-web.de.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Kleinmarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch

Folke­kunst anno 1797 – et malt skap i Museum für Thüringer Volks­kunde. Foto: Andreas Praefcke – Public Domain / Wikipedia.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Wenigemarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch, Zum Güldenen Krönbacken

Fra den hygge­lige bakgården med Bier­g­arten i Kultur­sen­teret Zum Güldenen Krön­backen. Foto: © Erfurter / erfurt-web.de.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Wenigemarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch, Zum Güldenen Krönbacken

Zum Güldenen Krön­backen kultur­senter har også en vakker inngangsdør. Foto: © ReisDit.no.

Erfurt, Thüringen, Tyskland, middelalder, Krämerbrücke, Domplatz, Dom St. Marien, St. Severikircher, Fischmarkt, Wenigemarkt, Michaelisstrasse, Alte Synagoge, Mikwe, Martin Luther, Augustinerkloster, Anger, Angermuseum, Alte Mühle, Zitadelle Petersberg, Marktstrasse, Erfurter Schatz, Haus zum Stockfisch, Zum Güldenen Krönbacken

Vi takker for oss med Erfurt Domplatz by night. Foto: © ReisDit.no.

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.