Ferrara er en by i Emilia-Romagna, som for all tid er preget av én eneste familie, som levde for mer enn 700 år siden. Adelsfamilien d’Este tok nemlig kontroll over byen på slutten av 1200-tallet, og beholdt grepet om all virksomhet i byen helt frem til 1598. Ferrara har en godt bevart historisk bydel, som er oppført på Unescos liste over verdensarven.

Ferrara – en sjeldent godt bevart kulturby

Resul­tatet er en sterkt befestet by, med stor­slagen arki­tektur i sentrum av den eldste delen av byen. Hele byen er omsluttet av en kraftig fest­ningsmur, hele 9 kilo­meter lang. Castello Este­nese er meget godt synlig i byen, der det ruver med sine fire typiske middel­al­der­tårn. Castello er omgitt av vann­grav med nedsenkbar vindelbro. I denne bydelen ligger det for øvrig en rekke kafeer, barer og restau­ranter. Det er mange bakgater og smug med over­bygde bueganger, som skaper en litt frem­med­artet atmo­sfære på kveldstid. Bydelen er svært hyggelig og livlig, både på dagtid og kveld. Ferrara er en univer­si­tetsby og oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Duomo Ferrara, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Ferraras unike Duomo har handels­boder langs sideskipet.

Mer om Ferrara, arkitektur, museer og severdigheter

Et stein­kast unna fest­ningen, langs Piazza Savo­narola, ligger både Palazzo del Comune påbe­gynt i år 1243 og den merke­lige Duomo fra 1100-tallet. Duomo har nemlig en tredelt fasade der side­ski­pene markerer samme stør­relse som hoved­skipet, noe som ikke er vanlig. Fasaden på denne kirken er en lett blan­ding av romansk og gotisk, med fantas­tiske reli­effer, som frem­stiller dommedag. Reli­ef­fene er hugd av Niccolo på begyn­nelsen av 1100-tallet. Merk deg det flotte museet Museo della Catte­drale, vis-a-vis Duomo holder til i en avvigslet tidli­gere kirke­byg­ning, som har flere flotte sever­dig­heter, blant annet et marmor­re­lieff fra 1100-tallet. Plassen til høyre for kate­dralen, Piazza Trento e Trieste, med flere uten­dørs serve­rings­steder og et yrende folkeliv. I enden av denne plassen ligger Duomos vakre og høye klokke­tårn, campa­nilen. Pussig nok er det markeds­boder i forlen­gelsen av Duomos side­skip mot plassen.

Ferrara, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Deler av fasaden til Ferraras romansk-gotiske Duomo ble hugget av Niccolo, også kjent for fasaden på Parmas Duomo.

Mer om Ferrara museer, kunst og kultur

Palazza Schif­a­noia ble påbe­gynt i år 1385 av Este-fami­lien og er i dag et museum, mest kjent for den prakt­fulle salen Salone Mesi, eller måne­denes rom, med fresker av lokale malere, med de enkelte måne­dene som tema. I et annet palass, dette fra renes­sansen, Palazzo dei Diamanti, finner du flere samlinger. Et galleri er fore­be­holdt moderne kunst, et annet er viet Risor­ge­mento, mens juvelen i kronen er renes­sanse­sam­lingen med verk av Giovanni Bellini og Andrea Mantegna, som oppholdt seg hos Este-fami­lien i lengre tid, sammen med andre stor­heter som Vicino da Ferrara, Leon Battista Alberti, Pisa­nello, Piero della Fran­cesca, Rogier van der Weyden, Battista Dossi, Dosso Dossi, Cosmé Tura, Fran­cesco del Cossa og Tizian! Disse formet den såkalte Ferrara-skolen, under Este-fami­liens beskyt­tende vinger. I Museo Archeo­lo­gico kan du se en spen­nende samling gresk-etrus­kiske gjen­stander fra en handels­post nær Spina i Po-deltaet. Ferrara er rela­tivt fredelig og lite besøkt av turister, til tross for at bykjernen inne­holder prakt­full arki­tektur fra flere epoker, ikke minst mange mindre palasser og bygg fra renes­sansen. Ferrara har flere gamle kirker med svært vakre interiører.

Ferrara, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Pano­rama over gamle­byen i Ferrara.

 Ferrara, Emilia-Romagna, Nord-Italia, Italia

Ferraras merk­ver­dige Duomo med campa­nile og handelsboder.