Firenze er kanskje den byen i verden med høyest antall kulturseverdigheter i forhold til areal. Firenze er spesielt kjent som renessansens krybbe, men byen har også praktfull arkitektur og kunst fra før denne spennende epoken. Man tidfester gjerne renessansen til perioden år 1400 – 1600. Firenzes historiske senter ble allerede i år 1982 oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Mer om Firenze

Første gang man ankommer det histo­riske senteret i Firenze, er det lett å få sjokk. I Firenze er det nemlig så kort avstand mellom kultur-sever­dig­he­tene at inntrykket kan bli ganske vold­somt. Spesielt hvis du på forhånd har lest litt kunst­his­torie og vet betyd­ningen av det du ser. Her er det knapt mulig å bevege seg ti meter uten å komme i nærkon­takt av tredje grad med arki­tektur og kunst i den abso­lutte verdens­klasse. Det skjedde nemlig noe spesielt i Firenze på begyn­nelsen av 1400-tallet.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Man kan bli ganske lamslått av all kunsten – over alt i Firenzes histo­riske sentrum. Her Ammannatis Neptun­statue på Piazza della Signora fra slutten av 1500-tallet.

Hva er renessansen?

Ordet renes­sanse betyr gjen­fø­delse. Rundt år 1400 gjen­opp­dager man antik­kens klas­siske verdier – både arki­tek­turen, skulp­turen, litte­ra­turen og ikke minst ble bevisst de store filo­so­fenes tanker. Skrif­tene til Platon, Aris­to­teles og andre av antik­kens filo­sofer ble gjen­opp­daget. Deres tanker og ideer fikk stor betyd­ning, og ble driv­stoffet for renes­san­sens utvik­ling. Nå ble huma­nisme, fornuft og kunn­skap verd­satt, mens Guds og kirkens uinn­skren­kede makt ble satt på prøve.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Renes­sansen søkte perfek­sjon både i gjen­gi­velsen av mennesker og natur. Perspek­tivet ble viktig. Her «Bebu­delsen» av Leonardo da Vinci, ett av hans rela­tivt få full­førte olje­ma­le­rier – fra cirka år 1472. Foto: Web Art Gallery.

Plut­selig ble mennesket og kunst­neren satt i sentrum. Kunst­nerne var dati­dens rocke-stjerner, om vi får si det slik. Firenze er kjent som byen der renes­sansen startet. Men byen spilte også en viktig rolle i middel­al­deren hva angår arki­tektur, kunst og byut­vik­ling. Det kan du lese mer om i egne avsnitt. Link til en meget nyttig nett­res­surs for Firenzes museer her, hvor du også kan forhånds­be­stille billetter – noe som anbe­fales på det ster­keste, med mindre du liker å stå i kø.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Renes­sansen åpnet for nye tanker om en ny verden: Leonardo da Vinci tegnet et flyi år 1485. Foto: © Web art gellery.

Multitalentenes tid

Multi­kunst­nere som Leonardo da Vinci, Brunel­leschi og Michel­angelo ble de nye forbil­dene. De var malere, skulp­tører, oppfin­nere og arki­tekter i én og samme person. Noen av arki­tek­tur­his­to­riens største presta­sjoner er knyttet til disse mennes­kene. Vanlige folks forvent­ninger til frem­tiden og utvik­ling må ha vært enorme. Renes­sansen var enkelt­in­di­vi­dets epoke, og kunst­nerne nøt enorm respekt. Mens kirken tidli­gere var den viktigste oppdrags­giver for kunst, begynte nå velstå­ende bankierer og handels­menn å bestille kunst og arki­tektur. Kunst­nere som tidli­gere hadde hatt kirken som kunde, fikk dermed anled­ning til å bruke sine talenter også på verds­lige bygg og objekter. Mye av det fineste som ble bygget og skapt i renes­sansen er bevart for etter­tiden – og en god del av dette kan oppleves nettopp i Firenze.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes skyline er ikke til å ta feil av…

Firenze som turistdestinasjon

Firenze er en utrolig populær by, egentlig altfor mye besøkt. Turister fra hele verden kommer hit for å oppleve den enestå­ende kunsten og arki­tek­turen. Firenzes gamleby er oppført på Unescos liste over Verdens­arven – og det er ikke uten grunn. Spesielt i sommer­halv­året er det ekstremt folk­somt her. Det er et must å bestille billetter på forhånd til de viktigste museene, som Ufizzi-museet, hvor du har anled­ning til å se et omfat­tende utvalg av verdens aller viktigste kunstskatter.

Firenze, Piazza della Signora, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Piazza della Signora er Firenzes viktigste plass. Foto: © Turisimo Firenze.

Firenzes histo­riske senter er rela­tivt lite i utstrek­ning. De fleste av Firenzes kultu­relle sever­dig­heter er dermed innen gåav­stand. Firenze er delt i to av elven Arno. De fleste sever­dig­he­tene ligger på nord­siden av elven. I og rundt Firenzes histo­riske sentrum finner du mange åpne plasser med kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Prisene her kan være ganske stive, men det er ikke til å unngå i en så populær by som Firenze. Du skal ikke langt bort fra det mest ”sentrale sentrum” før du merker det posi­tivt på prisnivået.

Litt om romertiden

For å forstå det du ser i Firenze er det helt nødvendig å vite litt om utvik­lingen som byen har vært gjennom – også før renes­sansen. Som mange andre av Europas kultur­byer, ble Firenze grunn­lagt av romerne – sporene etter dem er faktisk frem­deles synlige – om ikke helt oppe i dagen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Rekon­struk­sjon av det romerske teateret etter arkeo­lo­giske utgra­vinger forteller at Firenze var en viktig by alle­rede for to tusen år siden. Foto: museicivicifiorentini.comune.fi.it.

I likhet med andre itali­enske byer, som blant andre Verona, Torino, Como, Pavia, Bologna og Lucca, finner du frem­deles tyde­lige spor etter det rett­vink­lede romerske gate­nettet med sentralt belig­gende torv, der byens gamle romerske forum lå. Disse byene med romersk opprin­nelse hadde fort­satt å fungere gjennom middel­al­deren. Deler av romerske bymurer og byporter finnes frem­deles i mange byer over nesten hele Europa. I over­ras­kende sterk grad forholdt innbyg­gerne seg ennå til antik­kens bytra­di­sjoner innen handel, jus og sosiale forhold, noe som bekrefter romernes eksep­sjo­nelle dyktighet hva angår infra­struktur og styresystem.

Litt om Firenzes historie før renessansen

Firenzes byhis­torie starter år 59 før vår tids­reg­ning. Da anla romerne en castrum her – på nord­siden av elven Arno. I likhet med de aller fleste andre romerske fest­nings­byer fikk Florentia – den blomst­rende byen – en rektan­gulær grunn­plan med snor­rette gater i et rett­vinklet nett med et forum – en stor, åpen plass – midt i, og byporter midt på hver side av bymuren, som omga bebyggelsen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Romer­ti­dens gate­nett er frem­deles synlig i Firenze. Foto: © vps.it.

Hoved­ga­tene, cardo i retning nord-sør og decu­manus i retning øst-vest krysset hver­andre nettopp her – i forum. Her, som i mange andre byer med romersk opprin­nelse, eksis­terer forum fort­satt som plass. I middel­al­deren het denne plassen Mercato Vecchio (det gamle markedet) – i dag heter den Piazza della Repubb­lica. Under keiser Hadrian (117–138 e. Kr.) ble det bygget en bro over elven Arno i den sørlige forlen­gelsen av cardo. Rett utenfor bymu­rene lå Floren­tias amfi­teater eller arena. Den ovale formen kan frem­deles sees i gate­lø­pene her – byen er med århund­rene vokst langt utenfor sitt opprin­ne­lige areal. Florentia ble i romer­tiden et livlig handels­senter på grunn av sin plas­se­ring med frodige omgi­velser i dalbunnen langs elven Arno. I området rundt dagens Duomo er det funnet rester etter et kris­tent kultsenter.

Firenze i folkevandringstid og tidlig middelalder

Etter at Vest-Romer­riket gikk i oppløs­ning år 476, opplevde også Firenze uro og vold. Germanske stammer strømmet inn i Italia, særlig ostro­go­terne for brutalt frem under kong Totil, angi­velig en svensk høvding fra Gotland, senere leder av mange germanske stammer. Det Øst-Romerske riket rykket i år 535 inn i Italia til forsvar, og det ble ført krig over store deler av den itali­enske halvøya frem til år 552, da ostro­go­terne ble fordrevet.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Vandal­kongen Totila ødelegger Firenze cirka år 540 – illust­ra­sjon fra Giovanni Vill­anis Nuova Cronica ca år 1280–90. Kilde: Wikipedia.

Firenze fikk gjen­nomgå – byen ble beleiret og angrepet rundt år 540. Barba­rene og vanda­lene ødela mesta­parten av Firenze, angi­velig med unntak av blant annet et åtte­kantet mars-tempel som var omgjort til en kristen kirke, som man antar at er forlø­peren til dagens Battis­tero – dåpskapellet.

Kort om langobardere, bysantinere og Karl den Store

Byen kom seg på fote igjen og ble gjen­opp­bygd innenfor romer­ti­dens bymurer. Lango­bar­dene, en annen germansk stamme, tok herre­dømme over store deler av Italia i år 568, med stadig følgene konflikter med Bysants. Man vet lite om hva som skjedde i Firenze og Toscana i denne perioden.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

En plate fra lango­bar­der­kongen Agil­ulfs hjelm med hoved­per­sonen avbildet i midten. Funnet ved Pistoia og utstilt i Firenzes arkeo­lo­giske museum i Palazzo Bargello. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

I år 774 erobret Karl den Store meste­parten av Italias nord­lige halv­part på oppford­ring fra paven, og ble i år 800 kronet til keiser av Det Hellige Romer­riket som takk for hjelpen. Denne sere­mo­nien fant sted i Peters­kirken i Roma. Fra denne tiden finner vi i Firenze den sever­dige kirken Santi Apostoli, full­ført i år 786 i tidlig romansk stil, med bygge­ma­te­rialer fra romerske bygninger og ruiner – som så mange andre kirker i Toscana. Dåps­ka­pellet Battis­tero ved Duomo er et av byens mest kjente bygg. Det er antatt at bygningen ble oppført på 1000-tallet, men mye tyder på at opprin­nelsen til bygningen er mye eldre – kanskje fra de første årene av 400-tallet. Mer om Battis­tero i eget avsnitt. Firenze hadde mistet mye av sin betyd­ning etter romer­ri­kets fall, men den hadde fort­satt en stra­te­gisk viktig belig­genhet ved elven Arno.

Firenze fra 800-tallet frem til «gullalderen» på 1000-tallet

Frakt av jord­bruks- og handels­varer på Arno førte til at det vokste frem en markeds­plass på utsiden av de gamle romerske bymu­rene på 7–800-tallet, mellom byen og elven. Et stykke ut på 800-tallet utvides bymuren til å omfatte det trian­gelet ned mot elven, som markedet utgjorde. Rundt år 1.000 begynner Firenze å bli en handelsby av en viss betyd­ning, og blir valgt som hoved­stad i mark­grev­skapet Toscana iste­denfor Lucca.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

San Miniato al Monte ligger vakkert til i åssiden over Firenze. Foto: © www.hiddenitaly.com.

I år 1013 starter byggingen av den vakre romanske kirken San Miniato al Monte, som ligger i åssiden over Firenze, på sydsiden av elven Arno. Her benytter hånd­ver­kerne seg av hvit marmor og grønn stein, og skaper et bygg­verk som inspi­rerer til flere liknende kirke­bygg i Toscana.
I nærheten ligger også Forte Belve­dere og Porta San Giorgio fra år 1260, Firenzes eldste origi­nale byport, samt Piazzale Michel­angelo med kopier av kunst­ne­rens mest berømte skulp­turer, blant annet David. Rundt år 1050 blir det inngått en alli­anse mellom paven, erke­bis­kopen og de lokale bisko­pene om å gjøre byen til et senter for en stor reform­be­ve­gelse. I år 1069 slutter også den mektige mark­grev­innen Mathilda av Toscana seg til alli­ansen. Byen får etter­hvert en bety­delig virk­somhet innen tekstiler – en sterk vekst innen ullspin­ne­rier og veve­rier gir en økning av handel – stoffer og klær fra Firenze blir kjent for sin høye kvalitet, og etter­spør­selen øker vold­somt. Grunn­laget for byens makt og rikdom er lagt og nå begynner det som kalles Firenzes Gull­alder. I år 1095 er det første Kors­toget for gjen­erob­ring av den hellige byen Jeru­salem i gang, og dette påvirker handelen posi­tivt. I løpet av de påføl­gende kors­to­gene vokser Firenze seg stadig sterkere.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Samme år som mark­grev­innen Mathilda av Toscana dør, herjes Firenze av en voldsom bybrann – illust­ra­sjon fra Giovanni Vill­anis Nuova Cronica ca år 1280–90. Kilde: Wikipedia.

Firenzes Gullalder i middelalderen

Firenzes Gull­alder starter altså omtrent 300 år før den kjente «gull­al­deren», nemlig renes­sansen. En god del av forut­set­nin­gene for nettopp renes­sansen skapes i middel­al­deren. I år 1115 dør Mathilda av Toscana, med den følge av at det eksis­te­rende adels­veldet, som i sin tid ble innført av Karl den Store sent på 700-tallet, blir opphevet, og i år 1183 får byen rett til selv­styre. I denne peri­oden skjer også det at mektige jord­eiere fra området rundt Firenze flytter inn i byen og bygger palasser til å bo i. Med den stadig økende handelen oppstår finan­sie­rings­behov og bank­virk­somhet. Enkelte av de mektige fami­liene enga­sjerer seg som bankierer, og på 1200-tallet er veksten i handels­virk­som­heten nærmest eksplosiv – drevet av eksport av tekstiler, vin og landbruksvarer.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenze slo egne gull­mynter – fior­inos eller floren­ti­nere på norsk – her i 1347-utgaven. Kilde: Wikipedia.

I år 1252 begynte Firenze å slå gull­mynter, såkalte floren­ti­nere, som ble en ytterst populær og gangbar valuta over hele Europa, der sølv­mynter var stan­darden. Handelen var inter­na­sjonal med forbin­delser til både England og Flan­dern, hvorfra man impor­terte råvarer og halv­fab­ri­kata. I år 1273 ble eksem­pelvis 13 % av Englands totale ullpro­duk­sjon ekspor­tert til Firenze, hvor intet mindre enn en tredjedel av befolk­ningen jobbet med tekstil­pro­duk­sjon, fra karving av ull til farging, veving og skred­dersøm. Stoffer ble ekspor­tert i alle himmel­ret­ninger i bytte mot gull, krydder, silke og råvarer som strømmet inn fra Østen, Afrika og ble videre­solgt til euro­pe­iske stater – fra Skan­di­navia ble det handlet tørr­fisk, pels og hval­bein. Med importen oppstod verk­steder som bear­beidet og foredlet råvarer for salg og eksport, alt fra metall­ar­beider, garve­rier, lærvarer, trevarer, møbel­pro­duk­sjon, intarsia, stein­hug­ging og ‑sliping, gull­smeder, frisører, skoma­kere og murere – kort sagt; alt innen hånd­verk. Disse hånd­verks­grup­pene dannet egne laug, som ikke bare regu­lerte virk­som­he­tene i byen, men som også inntok viktige posi­sjoner hva angår handels­pri­vi­le­gier og poli­tikk. Noen av de mektigste laugene hadde repre­sen­tanter i bystyret.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenze i over­gangen fra middel­al­deren til renes­sansen – Duomo er ferdig­stilt med Brunel­leschis kuppel. Kilde: Wikipedia.

I tillegg til handel var det etter hvert også en bety­delig kultu­rell utveks­ling. I år 1202 utga Leonardo Pisano boken «Liber Abaci», der et nytt regne­system ble presen­tert basert på de arabiske tallene med null og desi­maler. Der det er mye penger og velstand, oppstår det alltid makt­kamp. Fami­lier som Guel­fene og Ghibe­li­nerne – repre­sen­tanter for henholdsvis keiser­makten og pave­makten – kjempet om makten med ikke alltid rede­lige midler. Firenze opplevde stadig omskif­tende styre­sett, men samtidig sterk økning i folke­tall og velstand. På slutten av 1200-tallet bodde det hele 110.000 mennesker innenfor bymu­rene og 400.000 utenfor. Det ble derfor startet bygging av ny bymur i år 1284 – et arbeid som skulle vare i nesten 50 år. Murens lengde ble totalt 8,5 kilo­meter med hele 73 forsvar­s­tårn på 23 meters høyde. 15 flott deko­rerte og stase­lige byporter ledet inn til Firenze, som nå hadde et areal på cirka 5 kvad­rat­kilo­meter. Firenze var nå Europas fjerde største by. I dag finnes det kun rester av denne bymuren sør for elven Arno.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Basi­lica de Santa Croce er ikke bare vakker, den er også mauso­leum for mange av Firenzes histo­riske nota­bi­li­teter. Foto: Amada44 / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Mer om Firenzes historiske sentrum

Denne delen av Firenze, som ikke er stor, er likevel bemer­kel­ses­verdig rik på kunst og arki­tektur. La oss begynne helt øst i gamle­byen, med den gotiske kirken Santa Croce fra 1294, som inne­holder store kunst­skatter, som fresko­ma­le­rier fra tidlig 1300-tall av Giotto og hans elev Taddi, i tillegg til en av kunst­his­to­riens mest kjente altertavler.

Firenze, Midt-Italia, renessansen, giotto

Giotto di Bondones berømte Baron­celli Polyp­tych – Kroningen av jomfruen – den gotiske spiss­buen i midten ble kappet for å passe inn i et rektan­gu­lært format under renes­sansen. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Kirken ble tidlig et mauso­leum for Firenzes berømt­heter, og omfatter grav­ste­dene til Gallilei, Bruni, Machia­velli og Michel­angelo, samt et minnes­merke over Dante. Det mest spen­nende ved Santa Croce finner man ved klos­ter­gangen til høyre for kirken, nemlig det berømte Capella dei Pazzi, et prakt­fullt lite renes­sanse­ka­pell med kuppel, som har nyde­lige deko­ra­sjoner i taket.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Det vakre Capella dei Pazzi har sikret seg en plass i arki­tek­tur­his­to­rien. Foto: tiseb / Wiki­pedia CC-BY-SA 2.0.

Litt om andre severdigheter

I den frem­med­ar­tede kirken Orsan­michele fra første halvdel av 1300-tallet, kan du se et enestå­ende alter fra 1350-årene av Andrea Orcagna, mens ytter­veg­gene inne­holder 14 nisjer med skulp­turer av skyts­hel­gener for byens forskjel­lige laug. Her er også reli­effer som skildrer laugene i arbeid. Orsan­michele ser slett ikke ut som en kirke, men som et hus i gotisk stil.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I Firenze finnes verdens­kunsten over alt. I kirken Badia Fioren­tina kan du f eks oppleve «Jomfruen åpen­barer seg for St. Bern­hard» malt av Filip­pino Lippi år 1482 – 1486. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Kirken Badia Fioren­tina fra år 978 har et sentralt verk av Filip­pino Lippi, «Jomfruen frem­står for St. Bern­hard» fra 1485, samt fresker i klos­ter­gangen fra 1400-tallet. Palazzo Nonfinito ble påbe­gynt av Buon­ta­lenti i 1593 og er frem­deles uferdig. Det huser Italias første antro­po­lo­giske og etno­lo­giske museum, som ble åpnet i 1869. Her finnes også kunst fra Italias kolonitid, samt gjen­stander samlet av kaptein Cook på hans Stil­le­havs­eks­pe­di­sjoner på 1700-tallet. Museo di Firenze com’era doku­men­terer byens utvik­ling ved hjelp av kart, tegninger og male­rier. Casa Buona­rotti består av tre hus som Michel­angelo i 1508 kjøpte som inves­te­rings­ob­jekter. Hans slekt­ninger har skapt en viktig samling arbeider her, som tidlige skulp­turer og reli­effer, samt en tremo­dell av fasaden på kirken San Lorenzo, som aldri ble igang­satt. På Piazza della Signora finner du Palazzo Vecchio fra 1322 og Loggia delle Signoria fra 1382, også kalt Loggia dei Lanzi, blant de mange skulp­tu­rene, som er spredt utover plassen, som eksem­pelvis Neptun-fontenen og David­sta­tuen av Michel­angelo, bare for å ha nevnt noen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Man anså også i renes­sansen at en viss frekvens av henret­telser var av det gode, og her blir ikke bare Giro­lamo Savo­narola hengt, men også for sikker­hets skyld brent. Domi­ni­ka­ner­munken unnslapp på denne elegante og utspe­ku­lerte måten druk­nings­døden i det Herrens år 1498. Kilde: Wikipedia.

Firenzes middelalder-arkitektur

Mye av middel­al­de­rens Firenze er borte, men du finner en del av de smale smugene og eldre palazzo’ene mellom Piazza della Reppub­lica og Arno. Her finner du også rester av de mange tårnene som ble bygd av mektige fami­lier, som boliger som kunne forsvares – etter­hvert ble også disse tårnene rene presti­sje­bygg. Du finner frem­deles rester av slike tårn i Firenze – innbygd som del av nyere palasser og byhus. I byen San Gimig­nano i Toscana står frem­deles uvanlig mange av disse tårnene – i Bologna er det par stykker – i rådhuset i Siena er det male­rier av flere slike. Disse tårnene ble utgangs­punkt for den private og offent­lige palas­sene, som ble bygd på 1200- og begyn­nelsen av 1300-tallet. Et slikt hus finner du i Via Porta Rossa 13 mellom Piazza della Reppub­lica og Arno – det heter Palazzo Davan­zati og er i dag et museum, et eksempel på den forvand­lingen et typisk palazzo gjen­nom­gikk fra middel­al­deren til renessansen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Davan­zatis inte­ri­ører er en fryd for øyet. Her fra pape­gøy­e­salen. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Mer om Palazzo Davanzati – et typisk 1300-talls kjøpmannshus

Palazzo Davan­zati ble bygd midt på 1300-tallet, og er repre­sen­ta­tivt for den type borger- og kjøp­manns­kul­turen, som oppsto i middel­al­de­rens Firenze frem til renes­sansen. Liknende palasser ble omgjort fra middel­al­derske tårnhus til palasser fra cirka år 1200 og frem­over. Hvis du ønsker et nærmere innblikk i denne utvik­lingen, så bør du besøke dette museet, som er en skatt­kiste i alle hense­ender. Palazzo Davan­zati er oppført i fire etasjer med en luftig loggia øverst. I første etasje vender tre butikk­lo­kaler ut mot gaten, hvor man ifølge floren­tinske skatte­lister drev kles­handel. Butikk­lo­ka­lene er ikke forbundet med noen av de tre leilig­he­tene som ligger oppover i etasjene. Palazzo Davan­zati var bygd som en gene­ra­sjons­bolig, hvor tre fami­lier kunne leve adskilt i leilig­heter som var innbyrdes forbundet med en trapp fra den kvad­ra­tiske cortilen eller lysgården midt i bygget.

 Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra cortilen i Palazzo Davan­zati – gårds­rommet som ligger midt inne i bygningen. Foto: © www.hiddenitaly.com.

I cortilen var det brønn med talj­e­system hvorfra vann kunne heises direkte opp til den enkelte leilig­heten. Palazzo Davan­zati kunne i likhet med forlø­peren, middel­al­de­rens tårnhus, forsvares ved at prosjek­tiler kunne slippes ovenfra og ramme inntren­gere via sjakter i takhvel­vene på grunn­planet. Loggia’en i øverste etasje ble tilføyd på 1500-tallet. Innvendig er leilig­he­tene deko­rert med vakre fresker.

Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Husfruens soverom i Palazzo Davan­zati er vakkert deko­rert med fresker. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Palazzo Davan­zati er heldigvis bevart tilnærmet uendret, og stå som et monu­ment over borger- og kjøp­manns­kul­turen rundt midten av 1300-tallet – i tids­rommet mellom de middel­al­derske tårn­hu­sene og renessansepalassene.

Bocaccios Decamerone

På denne tiden ble et viktig litte­rært arbeid skapt – Bocac­cios Deca­me­rone, en samling noveller fra pestens tid i Firenze – Svarte­dauen kom hit i år 1348. Verket Deca­me­rone ble en viktig inspi­ra­sjon for senere forfat­tere som Geoffrey Chaucer og William Shakespeare.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Bocac­cios Deca­me­rone, et litte­rært verk med røtter i middel­al­de­rens kvad, som ble en viktig inspi­ra­sjon for senere forfat­tere. Kilde: Wikipedia.

De offentlige palassene – Palazzo Bargello og Palazzo Vecchio

Itali­enske byer opplevde med mark­grev­innen Mathilda av Toscanas død i år 1115 en viktig endring i styre­sett. Byene ble nå selv­sten­dige kommuner, noe som krevde forma­li­serte styrende organer og møte­steder for disse. Løsningen ble rådhus, der valgte byråds­med­lemmer møttes for å forvalte byens inter­esser, felle dommer i tvister og dømme forbrytere.

Firenze, Museo Nazionale del Bargello, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Palazzo Bargellos andre etasje – her står skulp­tu­rene slik de har gjort siden Museo Nazio­nale del Bargello åpnet i år 1865. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Rådhu­sene ble bygd som offent­lige palasser, og Firenze har bevart begge sine. Palazzo Bargello ble oppført i siste del av 1200-tallet og var innled­ningsvis Palazzo del Popolo, sete for kommune­rådet. Senere ble bygningen hetende Palazzo Bargello på grunn av at den ble resi­dens for politi­mes­teren, il Bargello i Firenze, i tillegg til å være fengsel. Her finner du også godbiter som skulp­turen Bacchus av Michel­angelo, David av Dona­tello, samt de origi­nale pane­lene til Battis­tero-konkur­ransen i år 1401 av Ghiberti og Brunel­leschi, som regnes som renes­san­sens første kunst­verk fordi de så klart skilte seg fra gotisk kunst.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Ghibertis vinner­ut­kast fra år 1401-02 til dåps­ka­pel­lets dører er utstilt i Museo Nazio­nale del Bargello. Foto: Richard­fabi / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Ghiberti vant for øvrig konkur­ransen, til stor ergrelse for Brunel­leschi. Palazzo Bargello huser i dag oså en utsøkt samling skulp­turer, kunst, deko­rerte rust­ninger, våpen, samt et eget rom med islamsk kunst. Palazzo Bargello ble åpnet som Museo Nazio­nale del Bargello i år 1865.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Bargello: I utstil­lin­gene finner du denne vakre globen – en fransk parfyme­brenner fra 1400-tallet. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Palazzo Vecchio

Palazzo Vecchio er vel verd et besøk, både på grunn av den flotte cortilen med fontenen, den over­dådig deko­rerte Sala dei Gigli – Lilje­salen, Michel­angelos Seier, og de rikt utsmyk­kede salene i palasset. Palazzo Vecchio ble bygd på slutten av 1200-tallet, som møte­plass for hånd­verks­lau­gene og deres older­menn. Med økt etter­spørsel og stadig mer handel, vokste det frem en sterk oppblomst­ring av hånd­verks­be­drifter, såkalte manu­fak­turer, som fikk stor betyd­ning og som derfor også søkte makt. I år 1239 fikk dette store følger for byens styre­sett – nå ble de gamle aris­to­kra­tiske fami­liene skjøvet ut på side­linjen, til fordel for dem som skaffet inntekter og penger til byen.

Firenze, Palazzo Vecchio, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Vecchio og Piazza della Sigoria – 1700-talls maleri av Guiseppe Zocchi – utstilt i Palazzo Vecchio. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Palazzo Vecchio er også et viktig symbol på den makt­kampen som lenge hadde pågått mellom guel­ferne og ghibel­li­nerne – de først nevnte støttet tradi­sjo­nelt pave­kirken mens de siste støttet keiseren av det Hellige Tysk-Romerske Riket. Slik var det rundt år 1200. På 1300-tallet var betyd­ningen av disse frak­sjo­nenes opprin­ne­lige tilhø­righet borte. De var kun poli­tiske partier med motset­ninger, slik det var og skulle være i alle byer eller terri­to­rier. Kommune­sty­rets idé ble ansett å være «guel­fisk» både i Firenze og andre byer i det midtre Italia – sann­syn­ligvis betød det at man ønsket et mer selv­stendig styre­sett, uavhengig av keiser­makten. Palazzo Bargello og Palazzo Vecchio er begge ganske util­nær­me­lige, dystre og tilluk­kede bygninger sett utenfra. Tårnet er en over­lev­ning fra tidli­gere middel­alder – nå ble de et stilelement.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Palazzo Vecchios prakt­fulle råds­møtesal Salone de Cinque­cento. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Innvendig ble palass­byg­nin­gene stadig mer påkos­tede og elegante. Vi kjenner liknende bygg fra flere byer, blant andre rivalen Siena. Det gotiske innslaget er ikke så frem­tre­dende som man kan oppfatte ved første øyekast. Mens den gotiske stilen gjennom rådhus og kirke­bygg ble et høyde­punkt av middel­al­dersk bygge­kunst i Vest-Europa, oppnådde den aldri en tilsva­rende utbre­delse og status i Italia. Selv om det ble bygd en god del gotiske kirker her, kjenne­tegnes disse av en kreativ bruk av fler­farget marmor, som gjør dem mer elegante og mindre massive og bastante – et unntak i så måte er kanskje kate­dralen i Milano. Både Firenzes og Sienas Duomo er eksem­pelvis oppført i gotisk stil, uten at man oppfatter det som det primære arki­tek­to­niske uttrykket, om vi får si det slik.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Der dagens Catte­drale Metro­po­li­tana di Santa Maria del Fiore befinner seg, har det ligget flere kirke­bygg tidli­gere. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenzes historiske sentrum – Duomos forløpere

Vi tar utgangs­punkt i den eldste delen av Firenze der den enorme Duomo med Brunel­leschis impo­ne­rende domkirke­kuppel domi­nerer bybildet. Duomo ligger helt nordøst i forhold til det gamle romerske gate­nettet, innenfor den nye bymuren som ble bygd rundt år 1175, (som for lengst er revet). Fra 500-tallet var det etab­lert et kris­tent senter som gikk under navnet «Den kristne akse» bestå­ende av et bispe­pa­lass, et dåps­ka­pell, og en bygning for kirke­tje­nere – samt tre kirker; Salva­tore al Vescovo, San Michele Visdo­mini og Santa Repa­rata. Men regner med at den sist nevnte, Santa Repa­rata var midt­punktet i dette kors­for­mede bygnings­kom­plekset, og etter alt å dømme den eldste struk­turen med røtter tilbake til 200-tallet og romer­tiden. Dåps­ka­pellet Battis­tero har sann­syn­ligvis sine røtter fra 3–400-tallet. Dagens Duomo er bygd på grunn­mu­rene av Santa Repa­rata og marmor­gulvet i Duomo ligger 2,70 meter over romer­ti­dens gate­nivå og 1 meter høyere enn dagens gate­nivå. I de 1,70 meter som skiller er det funnet flere lag av histo­riske struk­turer, som mosa­ikker med påfugl-mønster, marmor fra karo­lin­gisk tid rundt år 800, og rester av en kirke­byg­ning fra rundt år 1050.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes Duomo ruver i bybildet og silhu­etten er ikke til å ta feil av. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenzes Duomo

Firenzes Duomo, Santa Maria del Fiore er enorm, med plass til 20 tusen mennesker. Duomo ble påbe­gynt år 1294 i gotisk stil og målet var at byen skulle få Italias største kirke. Arnolfo di Cambio var arki­tekten, for øvrig den samme som sto bak Palazzo Vecchio og Santa Croce. Byggingen av Duomo ble bekostet av byre­pub­likken, men ble stadig avbrutt av poli­tisk uro og skif­tende økono­miske forhold. Da Arnolfo di Cambio døde i 1310 stoppet arbeidet opp, men da man i år 1330 fant reli­kviene til San Zeno­bius i forlø­peren San Repa­ratas krypt, ble det ny inter­esse for å komme videre med dette formi­dable byggeprosjektet.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes Duomo og campa­nile bak dåps­ka­pellet Battistero.

I 1331 overtok ullhandler-lauget over prosjektet, og disse enga­sjerte i år 1334 Giotto di Bondone som ny bygg­mester. Giotto var da en berømt maler, kjent fra fresker blant annet i Asissi og Padova. Med Andrea Pisano som assis­tent videre­førte Giotto Cambios bygge­plan. Giotto designet og påbe­gynte Duomos campa­nile, som skulle bli retnings­gi­vende for marmor­de­koren på kate­dra­lens fasade. Da Giotto døde i 1337 tok Pisano over som bygg­mester og ledet bygge­ar­bei­dene frem til år 1347 da han tok ansvaret for byggingen av den prakt­fulle Duomo i Orvieto. Svarte­dauen ankom i 1348 Firenze med kata­stro­fale følger – her som ellers i Europa. Arbei­dene ble gjen­opp­tatt av den nye mesteren Fran­cesco Talenti, som full­førte Giottos campa­nile, samt fasaden, apsiden og side­ka­pel­lene til Duomo. Etter ham fulgte en rekke andre mestere og i 1375 var hele Santa Repa­rata revet for å gi plass til byggingen av Duomos skip og kor. I år 1418 sto alt ferdig, med unntak av kuppelen.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Når du ser stør­relsen på mennes­kene under kuppe­lens lanterne, så forstår man bedre hvilken presta­sjon det var å bygge dette på 1400-tallet. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Ghiberti og Brunelleschis konkurranse om kuppelen

Det ble utlyst en konkur­ranse, hvor blant annet riva­lene Ghiberti og Brunel­leschi deltok. I år 1401 hadde den ført nevnte vunnet konkur­ransen om dekoren av bronse­dø­rene til dåps­ka­pellet Battis­tero, noe som nesten tok knekken på Brunel­lesci, som kom på andre­plass. Cosimo di Medicis stemme var utslags­gi­vende for valget av Brunel­leschi, som bestyrtet fikk tildelt sin hatede konkur­rent Ghibert som medan­svarlig mester. Brunel­leschi ble angi­velig syk og overlot konstruk­sjonen av kuppelen til Ghiberti, som etter en tid frasa seg sitt ansvar. Ghiberti innså at han ikke mestret oppgaven med å bygge den største kuppelen siden antikken. I 1423 var Brunel­leschi tilbake som arki­tekt og bygg­mester – uten Ghiberti ved sin side. Da den åtte­kan­tede kuppelen sto ferdig i år 1436 var det en enorm triumf for Brunel­leschi, som med dette skrev seg inn i arki­tek­tur­his­to­rien med store bokstaver. Kuppe­lens spenn er hele 44 meter og Brunel­leschi benyttet murstein og jern­kjet­tinger for å bygge den med dobbel vegg – en kuppel utenpå en annen – som forskaling.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Innvendig er ikke Firenzes Duomo veldig spen­nende. Foto: © Museo dell’Opera del Duomo.

Fasade og interiør

Fasa­dens marmor­kled­ning i rosa, grønn og hvit marmor ble først full­ført på slutten av 1800-tallet. Vi vet imid­lertid fra en freske fra år 1342 at den var påbe­gynt i samme mønster som Giottos campa­nile – kanskje samtidig. Innvendig er den enorme Duomo skuf­fende enkel med hvite vegger og tak med gotiske ribbe­hvelv og knippepi­larer i grå kant­stein. Gulvets marmor­fliser lagt i geomet­risk mønster stammer fra en reno­va­sjon på 1600-tallet. Det er fresker av Vasari i taket i kuppelen. Det er for øvrig mulig å gå til toppen av kuppelen, via en trapp med 463 trinn. Herfra er det en fantas­tisk utsikt over Firenze. Ved siden av Duomo står Giottos campa­nile – det fritt­stå­ende kirke­tårnet fra rundt år 1300 og Battis­tero med sine berømte Paradisdører.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Battis­tero i all sin prakt med ekste­riør av hvit marmor og mørk grønn stein i geomet­risk mønster. Foto: de:Ckaetz / Wiki­pedia public domain.

Battistero

Battis­tero har lenge vært antatt å være fra 3- eller 400-tallet, kanskje som et Marstempel eller som et minne fra Flavius Stilicos uven­tede seier over Vandal­kongen Rada­gaisus i år 406. I så fall er Battis­tero en av Firenzes eldste bygninger. Etter alt å dømme ble den opprin­ne­lige åtte­kan­tede bygningen oppført under romer­tiden, deretter utvidet og ombygd på 600-tallet under lombar­disk styre, for så å bli full­stendig ombygd og utvidet på 1.000-tallet – med ny kled­ning i tofar­gede marmorpaneler.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Battisteros dør i sørpor­talen ble deko­rert av Andrea Pisano i år 1336 – motivet på panelet er Johannes Døpe­rens liv. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Utvendig er Battis­tero kledd i grønn og hvit marmor på samme måte som San Miniato al Monte, som ligger i åssiden på motsatt side av Arno. Man har speku­lert på om det Battis­tero er påvirket av San Miniato al Monte – eller om det er omvendt. De to bygnin­gene har også en likhet når det gjelder de litt inntrukne arka­dene på fasaden. I Battis­tero er det prakt­fulle mosa­ikk­ar­beider fra 1200-tallet i taket, som skildrer dommens dag.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomos dåps­ka­pell Battis­tero ble vakkert deko­rert med gull­mo­sa­ikker på 1200-tallet.

Museo dell’Opera del Duomo

På Piazza del Duomo ligger også Museo dell’Opera del Duomo med gjen­stander som er fjernet fra de nevnte bygnin­gene for å beskytte dem. Her er origi­na­lene til de såkalte Paradis-dørene, samt en rekke skulp­turer, ved siden av verktøy og redskap som ble benyttet under byggingen.

Firenze og renessansen – gjenfødelsen

Det vokste rundt år 1400 frem en ny retning innen dikt­ning, billed­kunst, arki­tektur og byplan­leg­ging i Firenze, nemlig renes­sansen. At denne nye måten å se verden på oppstod nettopp i Italia, hadde sine klare årsaker.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Belei­ringen av Firenze i år 1429–30 – fresko av Vasari i Palazzo Vecchio. Kilde: Wikipedia.

Kunst­neren og arki­tekten Giotto di Bondone anses å være renes­san­sens fremste «fødsels­hjelper». Han ble født i år 1267 rett utenfor Firenze og ble lærling hos kunst­neren Cenno di Pepo, bedre kjent som Cimabue, også han fra Firenze-området. Cimabue tok de første stegene bort fra den stive bysan­tinske stilen, mens Giotto tok de neste, for å si det enkelt. Giotto begynte å videre­ut­vikle en mer naturtro gjen­gi­velse av virke­lig­heten, og tok i bruk perspek­tivet, forkort­ning og lys og skygge. Dermed oppdaget Giotto teknikker som ikke hadde vært i bruk på mer enn 1.000 år, og ryddet vei for helt nye ideer om å gjengi virke­lig­heten. Også de tidlige itali­enske huma­nis­tene og dikterne, som Dante og Petrarca, demon­strerte et ønske om å vende tilbake til den klas­siske fortid, til romersk dikt­ning, filo­sofi og reto­rikk, og til det latinske språket.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Sandro Botti­cellos «Venus’ fødsel» er blant renes­san­sens mest kjente verk og henger i Uffizi-galle­riet. Foto: Google Art Project.

Mer om renessansen

Da de ledende arkitektene/byggmesterne, kunst­nerne, skulp­tø­rene og malerne rundt år 1400 begynte å «gjen­opp­dage» antik­kens arki­tektur, byplan­leg­ging og bildende kunst, inntraff det som skulle ble en ny bølge – nemlig renes­sansen. Arki­tekten og skulp­tøren Brunel­leschi skulle få enorm betyd­ning for renes­san­sens arki­tektur. Ordet renes­sanse betyr som kjent gjen­fø­delse, og for arki­tek­turen skulle denne nye beve­gelsen komme til å bety en sterk og bevisst gjen­opp­li­ving av det greske, og særlig det romerske form­språket. Brunel­leschi oppholdt seg en periode i Roma, og kartla romerske bygge­me­toder og byplan­leg­ging. Her fant han en stor kilde til kunn­skap, som han i de kommende årene skulle benytte i nettopp Firenze. Renes­sansen kom imid­lertid til å bli mye mer enn bare en gjen­opp­vek­king av antikken.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Uffizi: Gentile da Fabri­anis vakre maleri «Besøk av de tre vise menn» fra 1423 – legg merke til perspek­tivet. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Utover på 1400-tallet ble den en selv­stendig og høyst levende epoke med oppfinn­somhet, nyskap­ning, tekniske frem­skritt, idérikdom og dris­tighet – talen­tenes tids­alder ble båret fram med entu­si­asme av bega­vede, selv­sten­dige, nyten­kende og selv­be­visste mennesker innen alle kunstarter.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den første sanne renes­sanse­byg­ning: Brunel­leschis berømte loggia i Ospe­dale degli Innocenti oppført mellom år 1419 og 1426, også kjent for å være Europas første barne­hjem. Foto: Isti­tutode­gl­in­nocenti / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Ospedale degli Innocenti

På Piazza della Santis­sima Annun­siata ligger Ospe­dale degli Innocenti, Brunel­leschis første full­førte bygg i renes­sanse­stil (1419 – 1426) – for øvrig Europas første barne­hjem. Ospe­dale degli Innocenti er mer enn en arki­tek­to­nisk milepæl. Denne insti­tu­sjonen har tatt seg av sped­barn og barn sammen­hen­gende i mer enn fem århundrer. Dette barne­hjemmet repre­sen­terer ikke bare den nye arki­tek­turen, men også det huma­nis­tiske grunnsyn som utvikler seg i Firenze i den tidlige renes­sansen – det vil si utover i første halvdel av 1400-tallet.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Brunel­leschis bygning er en milepæl i arki­tek­tur­his­to­rien. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Ospe­dale degli Innocenti ble bygd som et klos­ter­kom­pleks i en ny og grense­spren­gende arki­tektur. Byggingen ble finan­siert av det velstå­ende Ullhand­ler­lauget og bygget under oppsyn av Filippo Brunel­leschi selv. Komplekset, som omfatter klos­ter­byg­gene, matsalen, sove­sa­lene, syke­stuen, syke­plei­ernes rom og porti­koen, ble med hensikt balan­sert av Brunel­leschi å skape en harmo­nisk og rasjo­nell syke­hus­ar­ki­tektur. Senere ble bygnin­gene utvidet og deko­rert med fresker, noe som doku­men­terer akti­vi­te­tene ved insti­tu­sjonen og det regje­rende Medici-dynas­tiets generøsitet.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kunst­gal­le­riet finner du over loggiaen. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Dagens kunst­gal­leri befinner seg over klos­teret i den tidli­gere oppholds­salen for barna, over den berømte loggiaen. Galle­riet repre­sen­terer bare en liten del av de rike samlin­gene som gjennom århundrer tilkom syke­huset gjennom gaver, legater, lån eller bestil­lings­verk av insti­tu­sjonen selv. Selv om noen av de viktigste verkene i samlingen, som male­rier av Della Robbia, Beato Ange­lico, Vasari, og Giam­bo­logna ble spredt for alle vinder på 1800-tallet, er det fort­satt bevart en samling av frem­ra­gende panel­ma­le­rier, fresker, møbler, deko­ra­sjoner og en rekke kost­bare illu­mi­na­sjoner og manu­skripter fra det 14. og 15. århundre, som anses som noen av de fineste i Firenze. Det kanskje mest kjente male­riet er «De tre vise menns og gjeternes tilbe­delse» av Dome­nico Ghirlandaio.
I samme kvartal finner du også Museo Archeo­lo­gico med etrus­kiske, greske, romerske og egyp­tiske samlinger.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Museo Archeo­lo­gico: Chimera var en dyre­skik­kelse fra den etrus­kiske myto­lo­gien – løve, geit og slange. Skulp­turen ble funnet i en åker ved Arezzo i år 1553. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Museo Archeologico

Dette museet omfatter en enestå­ende samling arkeo­lo­giske skatter. Kjernen av samlingen er etrus­kiske vaser, skulp­turer og andre gjen­stander, som Cosimo de’Medici den Eldre (1389–1464) kjøpte – han var spesielt opptatt av den etrus­kiske sivi­li­sa­sjonen. Men det var en av dennes etter­kom­mere, stor­her­tugen Cosimo den I. (1519–1574), som utvidet samlingen til dagens samling. Samlingen består av fire avde­linger; etrus­kiske, greske, romerske og egyp­tiske oldsaker. Av høyde­punk­tene kan nevnes den etrus­kiske chimera fra 400-tallet før vår tids­reg­ning, den greske Fran­cois-vasen fra ca 570 f. Kr., skulp­turen Taleren som ble funnet i innsjøen Trasi­meno, Sarcop­hagus di Letitia Saei­anti, og en rekke egyp­tiske funn. Samlingen var opprin­nelig utstilt i Uffizi-galle­riet, men ble i år 1888 flyttet til Palazzo della Crocetta fra år 1620.

Uffizi-galleriene

Uffizi ble opprin­nelig bygget som et kontor­kom­pleks for Cosimo de Medicis den førstes administrasjon.

Firenze, Uffizi, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Uffizis korridor – den som har satt sine ben i dette museet glemmer det aldri. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Arki­tekten Vasari sørget for å skape used­vanlig store og nesten sammen­hen­gende vindus­flater, for å skape gode lysfor­hold. Dette fikk Cosimos etter­følger Fran­cesco den I. til å benytte loka­lene til fami­liens store kunst­sam­linger fra 1581. Dermed var verdens første kunst­gal­leri et faktum. Uffizi-samlin­gene er et resultat av fami­liens bestil­linger av kunst av renes­san­sens mestere gjennom århundrene.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Uffizi: Alter­tavle av Giotto di Bondone – et såkalt polyp­tych fra cirka år 1300. Foto: © www.hiddenitaly.com.

I Uffizi-galle­riet finnes en samling uten side­stykke i hele verden, av kunst­nere som Giotto, Tizian, Michel­angelo, Leonardo da Vinci, Botti­celli, Piero della Fran­cesca, Rafael, Filippo Lippi, Bron­zino, og mange, mange andre store kunst­nere. Dess­verre er pågangen til dette galle­riet så stor at du må bestille billetter i lang tid på forhånd for å komme inn.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Uffizi: Sandro Botti­cellis «Primavera» regnes som et av renes­sansse-male­riets høyde­punkter. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Severdigheter nord i Firenzes historiske senter

Også denne delen av sentrum i Firenze inne­holder en mengde sever­dig­heter, som kirker, galle­rier, histo­riske bygg og plasser. Her grunnla Cosimo il Vecchio (1389–1464) fami­lie­dy­nas­tiet og her bygde han fami­liens første palass, Palazzo Medici Ricardi, ved siden av kirkene San Lorenzo og San Marco. Renes­sanse­pa­las­sene brøt med middel­al­de­rens palasser – de ble bygd hori­son­tale i stedenfor verti­kale, i tre etasjer, med ulik stein og dekor i de forskjel­lige etasjene. Kraftig stein nederst, lettere i andre etasje og lettest i tredje. Dersom fasaden var deko­rert med pilastre eller halv­s­øyler, ble det brukt doriske nederst, joniske i andre og korin­tiske søyle­ka­piteler i tredje etasje – slik man bygde i antikken – eksem­pelvis på Colos­seums yttervegg.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Medici Riccardi stod ferdig cirka år 1460, tegnet av arki­tekten og bygg­mes­teren Michel­ozzo. Foto: © www.hiddenitaly.com.

San Lorenzo

Kirken San Lorenzo er kanskje skatt­kisten fremfor noen, i Firenze. Her kan du se hvordan Brunel­leschi, Dona­tello, Bounta­lenti og Michel­angelo i forskjel­lige peri­oder arbeidet med ulike deler av kirken – og hvordan de hver for seg løste problemer på genialt vis.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Basi­lica di San Lorenzos fasade er fort­satt uferdig. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Brunel­leschi bygde om kirken til renes­sanse­stil i år 1419, bort­sett fra fasaden, som fort­satt står uferdig. Medici-fami­lien brukte store deler av sin formue til å utsmykke kirken i de to neste århund­rene. Her kan du også tydelig se hvordan renes­san­sens arki­tektur går over i manie­rismen, i Medici-fami­liens grav­ka­pell, innredet og utsmykket av Michel­ango – som også har tegnet biblio­teket og dennes berømte trapp i forhallen mellom tverr­skipet på den andre siden av hoved­skipet – og det tillig­gende klosteret.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Biblio­teca Lauren­zianas elegante inte­riør. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Michel­angelo tegner vesti­bylen i år 1524 og ekspe­ri­men­terer – han setter blant annet dobbelt­søyler inn i veggene oppå konsoller, noe som bidrar til å gi rommet en helt ny plas­ti­sitet. Sammen­lign Medici-grav­kam­meret med Brunel­leschis opprin­ne­lige sakristi på motsatt side, så ser du tydelig den arki­tek­to­niske utvik­lingen gjennom renes­sansen. San Lorenzo inne­holder også Dona­tellos preke­stol og Bron­zinos store freske fra 1559 i manie­ris­tisk stil.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I vesti­bylen til det Lauren­ti­anske biblio­teket bryter Michel­angelo alle renes­san­sens regler og kick­starter manie­rismen, over­gangen til barokken. Kilde foto: Wikipedia.

Firenze sentrum nord – markeder og flere severdigheter

Et kvartal nord for San Lorenzo kan du oppleve et stykke hektisk nåtids-Firenze, nemlig matmar­kedet Mercato Centrale. Her kjøper floren­ti­nerne kjøtt, ost og fisk, mens frukt og grønt selges i etasjen over. Rundt på plassen foran San Lorenzo finner du et enormt gate­marked for lærvarer, silke ull og masse annet til rime­lige priser, dersom du gjør som innbyg­gerne – pruter.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Mercato Centrale har litt av hvert å by på for den matglade. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Bydelen omfatter mange vakre palasser, som for eksempel Palazzo Putti, huset til desig­neren Emilio Putti, en av Medi­cienes nærmeste venner og allierte.

San Marco

Kirken San Marco lå tidlig i renes­sansen i utkanten av Firenze, sammen med blant annet Medici-fami­liens dyre­hage, der det fantes ville dyr fra Afrika, som sjiraffer, løver og elefanter. San Marco ble grunn­lagt som et kloster på 1200-tallet, og utvidet i år 1437. Cosimo il Vecchio invi­terte munker fra Fiesole hit, og lot arki­tekten Michel­ozzo bygge ut klos­teret med nye klos­ter­ganger og munke­celler. Disse ble deko­rert med oppsikts­vek­kende fresker av Fra Angelico.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et av de mest kjente verkene fra den tidlige renes­sansen finner du her i San Marco, nemlig «Bebu­delsen» av Fra Ange­lico mellom år 1339–44. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze sentrum vest – severdigheter

Den over­bygde broen Ponte Vecchio er Firenzes eldste og mest popu­lære bro, tegnet i år 1345 av Giottos elev Taddeo Gaddi. Man har liksom ikke helt vært i Firenze hvis man ikke har gått over Arno via denne. Opprin­nelig holdt byens slak­tere, garvere og smeder til her, men de ble forvist i år 1593 på grunn av den stanken og støyen de laget.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Ponte Vecchio, slik den ser ut i dag, ble bygget i år 1345 etter at den tidli­gere utgaven ble tatt av flom.

Her ligger det flere plasser, museer, kirker og palasser som er verd å få med seg. Kirken Santa Trinita er fra 1000-tallet i romansk stil, senere tilføyd bygnings­deler og deko­ra­sjoner, blant annet fra renes­sansen. Museo Marino Marini i 900-talls­kirken San Pancrazio er i sin helhet viet den abstrakte kunst­neren Marino Marini som levde mellom 1901 og 1980. I Palazzo Ruccelai finner du Museo Alinari, med tidlige foto­gra­fier basert på post­kort som brød­rene Alinari begynte å lage fra 1840-årene, basert på bilder de tok av Firenze. Palazzo Ruccelai er et renes­sanse­pa­lass bygd mellom 1446 og 1457, tegnet som en lærebok i arki­tektur av arki­tekten Leon Battista Alberti. Palasset har i likhet med eldre romersk arki­tektur, som for eksempel amfi­tea­teret Colos­seum, tre søyle­or­dener, med doriske i første, joniske i andre og korin­tiske i tredje etasje.

Santa Maria Novella, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den gotiske Santa Maria Novella med sin typiske fasade i flere farger.

Firenze sentrum vest – Santa Maria Novella

Den viktigste kirken i bydelen er Santa Maria Novella, som ble bygd mellom 1279 og 1357 i gotisk stil, med en typisk toscansk romansk fasade i fler­farget marmor. Inte­ri­ø­rene er imid­lertid preget av gotiske spiss­buer og ribbe­hvelv med kant­stein i tofarget marmor, der søyle­av­standen redu­seres innover mot alteret, noe som skaper illu­sjonen av en bety­delig lenger kirke en det som er tilfelle.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra det vakre skipet i Santa Maria Novella. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Flere av kapel­lene og klos­ter­gan­gene er deko­rert med vakre fresker; den grønne klos­ter­gangen med Uccellos fresker, Strozzi-kapellet inspi­rert av Dantes Den guddom­me­lige komedie, Tornabuoni-kapellet med fresker av Ghir­lan­daio, Det spanske kapellet og Treenig­heten av Masaccio, for å ha nevnt noe.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Santa Maria Novella – inngangen til museet er til høyre for buegangen.

Firenze sør for Arno – Oltrarno

Oltrarno er navnet på den delen av Firenze sentrum som ligger på sørsiden av Arno Navnet Oltr-arno betyr bortenfor elven Arno. I Oltrarno finner du det stor­slagne Palazzo Pitti, der Medici-fami­lien etter hvert bosatte seg. Ved siden av ligger parken Giardino di Boboli, som alene okku­perer en tredjedel av Oltrarno. Palazzo Pitti ble opprin­nelig påbe­gynt av bankieren Luca Pitti i år 1457, som et forsøk på å overgå Medici-fami­lien i prakt. Pitti-fami­lien ble ruinert av bygge­kost­na­dene, og tvunget til å selge palasset.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Pitti i all sin prakt. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Medici-fami­lien kjøpte det, og befestet med det sin posi­sjon i Firenze. Plazzo Pitti inne­holder i dag fire museer, Galleria Pala­tina, som inne­holder store kunst­sam­linger med verk av blant andre Tizian, Rafael, Tinto­retto og Cara­va­ggio. Appar­ta­ment Monu­men­tali i sørfløyen ble brukt til motta­kelser og sere­mo­nier, Museo degli Argenti viser palas­sets samling av sølvtøy, gull, servise og glass, mens Galleria del Costume viser kjoler og drakter gjennom århundrene.

Kirkene i Oltrarno – Santa Spirito

Oltrarno har flere kirker som er verd et besøk. Santa Spirito ble tegnet av Brunel­leschi i 1435 og full­ført etter hans død, mot slutten av 1400-tallet. Kirken har hele 38 side­al­tere som er utsmykket med renes­sanse­ma­le­rier og skulp­turer fra 14- og 1500-tallet. Vegg i vegg ligger restene av klos­teret Cencolo di Santa Spirito, som i dag huser et lite museum. Her finner du blant annet en freske fra gotikken, Kors­fes­telsen. Her er også utstilt en samling skulp­turer fra 1000-tallet.

Firenze, Branacci-kapellet, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Branacci-kapellet: Masac­cios berømte freske «Skat­tens mynt» – et verk som tar plass i kunst­his­to­rien. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Santa Maria del Carmine

I kirken Santa Maria del Carmine finner du en kunst­skatt av verdens­format, nemlig fres­kene i Bran­cacci-kapellet fra ungre­nes­sansen som ble påbe­gynt av Maso­lino i 1424, videre­ført av Masaccio og 50 år senere full­ført av Filippo Lippi i 1480. Særlig Massac­cios bruk av perspektiv i Skat­tens mynt og realismen i utdri­velsen av Adam og Eva vakte oppsikt i samtiden. Både Leonardo og Michel­angelo besøkte kapellet for å ta dette i øyesyn.

Reisdit.no takker Bettina Röhrig spesielt for hennes velvil­lige utlån av fotos fra den utmer­kede web-ressursen www.museumsinflorence.com – hun tilbyr også ferie­bo­liger gjennom www.hiddenitaly.com

Kilde: HISTORISKE BYER – Fra renes­sansen til indu­stria­lismen – av Erik Lorange  utgitt på Universitetsforlaget

Alle fotos fra Wiki­pedia er gjen­gitt etter deres regel­verk og kan benyttes i henhold til det.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

På dette kartet finner du de fleste kultur-sever­dig­he­tene. På kartet under finner du et større utsnitt.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes byplan anno 1980 – det vil si som i dag. Ill: Erik Lorange / Histo­riske Byer / Universitetsforlaget.

Michelangelo, David, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Michel­angelos David er kanskje Firenzes mest kjente kunstverk.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Selv­por­trett av Leonardo da Vinci ca år 1512–15. Kilde: Wikipedia.

«Den vitruv­iske mann» av Leonardo da Vinci var et utrykk for renes­san­sens inter­esse for propor­sjoner – ideen om at alt i naturen var under­lagt målbare forhold. Foto: Web Art Gallery.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Middel­alder- og renes­sanse-arki­tektur er synlig over alt i Firenze. Foto: © reisdit.no.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et cirka 800 år gammelt palazzo i Firenzes histo­riske senter – det finnes flere titall av dem. Ha øynene med deg når du rusler rundt her! Foto: © reisdit.no.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kaiser Hadrian sørget for at det ble bygd en trebro over Arno. Byste i Musei Capite­lino, Roma. Kilde: Wikipedia.

Ponte Vecchio, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Ponte Vecchio – den gamle broen der Firenzes gull­smeder frem­deles holder til.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Skisse av romer­ti­dens Firenze – amfi­tea­teret nederst til venstre er borte, men gatene rundt har samme leie som for to tusen år siden. Ill: © vps.it.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Stefano Buon­sig­noris doku­men­ta­sjon av Firenze – tegnet mellom år 1584 og 1594 – gatene rundt romer­ti­dens forlengst revne amfi­teater. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Via Torta, en av gatene som går i bue rundt romer­ti­dens forlengst revne amfi­teater. Rett ved finner du middel­al­der­kirken Santa Croce. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Eksempel på kunst fra Lango­bar­disk periode – kapellet Santa Maria in Solario i Museo Santa Guilia i Brescia. Kong Desideros kors står midt i rommet. Foto: Musei di Brescia.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Eksempel på mynter fra Lango­bar­disk styre: Tremisser slått under kong Luit­prand (712–744). Kilde: Wikipedia.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Karl Den Store erobret Toscana og Firenze i år 774. Byste fra år 1349 i Domschatz Aachen. Foto: Beck­stet / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Mathilda av Toscana av Canossa-slekten var mark­grev­inne mellom år 1059 og 1115. Kilde: Wikipedia.

San Miniato al Monte, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den vakre kirken San Miniato al Monte i romansk stil ligger utenfor Firenzes sentrum. Foto: © reisdit.no.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes histo­riske sentrum sett fra åssiden hvor kirken San Miniato al Monte, påbe­gynt år 1018, ligger. Foto: © reisdit.no.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra krypten til San Miniato al Monte, som har gjen­brukte søyler fra romer­tiden. Foto: © Museo di San Miniato al Monte.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

San Miniato al Montes fasade er kledd med hvit og mørk grønn Monte­fer­ra­to­stein. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes byplan og gate­nett var stort sett bevart fra romer­tiden. Ill: Erik Lorange / Histo­riske Byer / Universitetsforlaget.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Forfat­teren Dante Alig­hieri, født i år 1265 skrev verket «Den gudom­me­lige komedie» i årene 1314–15 på itali­ensk – ikke latin – en milepæl i verdens­lit­te­ra­turen. Maleri av Sandro Botti­celli år 1495. Kilde Wikipedia.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Tidlig utgave av «Den gudom­me­lige komedie». Kilde: Wikipedia.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Piazza Santa Croce ligger rett ved der det romerske amfi­tea­teret befant seg.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Santa Croces vakre inte­riør. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Bardi- og Peruzze-kapel­lene i Santa Croce med fresker av Giotto di Bondone – avdekket til stor undring i år 1850. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

En av de mange vakkert deko­rerte nisjene med sarko­fager i kirken Santa Croce. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Santa Croces Peruzzi-kapell. Giotto di Bondones «Scener fra Johannes Døpe­rens liv – hans fødsel og dåp» – fresco fra år 1320. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den meget vakre og origi­nale renes­sanse­byg­ningen Capella Pazzi ble tegnet av Filippo Brunel­leschi. Foto: Gryf­findor / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Firenze, florence, Midt-Italia, Orsanmichele

I en av Orsan­micheles 14 nisjer finner du St Peter av Dona­tello.
Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Orsan­michele er i dag et museum og ligger et stein­kast fra kate­dralen. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Davan­zati fra rundt år 1350 er repre­sen­ta­tivt for en bestemt type borger- og kjøp­mannshus i denne delen av Italia. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

De tre butikk­lo­ka­lene på gate­plan var uten forbin­delse til resten av bygningen. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Oppholds­rommet i Palazzo Davan­zati. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Her tok vert­skapet i mot gjester i Palazzo Davan­zati. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Davan­zati er et eksempel på ganske avan­sert bygge­kunst – fra corti­lens trappeløp og husets bærende konstruk­sjoner. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den deko­ra­tive frisen øverst på veggen består av en rekke våpen­skjold som var forbundet med Davan­zati-fami­lien – både sivile, konge­lige og kirke­lige heral­diske symboler. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, Palazzo Davanzati, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Camera Impannata, som er nydelig deko­rert. Palazzo Davan­zati er et must å få med seg for å forstå Firenzes historie. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Bargello er i dag et nasjo­nal­mu­seum, som inne­holder kunst­skatter av verdens­format. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Palazzo Bargellos vakre borg­gård i gotisk stil. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I Museo Nazio­nale de Bargello kan du blant annet se Dona­tellos David-skulptur. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Museo Nazio­nale de Bargellos samlinger omfatter også Dona­tellos «Kors­fes­telsen» fra år 1445. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Palazzo Vecchio, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Det gamle rådhuset fra middel­al­deren, Palazzo Vecchio i gamlebyen.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Loggia della Signora, som du ser midt på male­riet til venstre. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Palazzo Vecchios elegante borg­gård eller cortile. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Vecchio Sala dei Giglio – lilje­hallen – med fresker malt av Dome­nico Ghir­lan­daio. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I Palazzo Vecchios stor­slåtte Sala de Cinque­cento kan du oppleve Michel­angelos skulptur The Genius of Victory. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Deler av krypten under Duomo er gravd ut – her er det funnet rester fra romer­ti­dens kristne kirke, San Repa­rata. Foto: jaycross – Flicr / Sailko Wiki­pedia CC-BY-SA 2.0.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

En romersk sarkofag fra den første kirken er bevart i Museo dell’Opera del Duomo. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Detalj fra male­riet «Madonna of Mercy» fra år 1342 viser at fasaden til Duomo er halv­ferdig. Kilde: Wikipedia.

Duomo, Brunelleschi, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes Duomo har enorme dimen­sjoner, ikke minst Brunel­leschis kuppel.

Dåpskapellet Battistero til venstre, Giottos campanile til høyre for Duomo, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Dåps­ka­pellet Battis­tero til venstre, Giottos campa­nile til høyre for Duomo. Foto: © reisdit.no.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Giotto di Bondone designet kampa­nilen (klokke­tårnet), men døde før det var full­ført. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Duomo, campanile, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenze – duomo og Giottos campa­nile til høyre, begge i fler­farget marmor, krevde sitt av hånd­ver­kerne. Foto: © reisdit.no.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Slik ble Brunel­leschis enorme kuppel konstruert. Foto: © Museo dell’Opera del Duomo.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Brunel­leschi oppfant og tegnet selv verktøy og hjelpe­midler for den store oppgaven med å konstruere Duomos kuppel. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Grunn­planen til Firenzes Duomo med San Repa­rata i grått. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Paradisets dører av Lorenzo Ghiberti, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kopier av «Para­di­sets dører» av Lorenzo Ghiberti, utført fra år 1425 til 1452 – intet mindre enn 27 års arbeid. Foto: © reisdit.no.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Battisteros apside er vakkert deko­rert med paneler i geomet­risk mønster, som ekste­ri­øret, mens det buede taket har mosa­ikker i bysan­tinsk stil, som den åtte­kan­tede kuppelen. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et av Ghibertis ti paneler skildrer Skapelsen. Foto: © Museo dell’Opera del Duomo.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Firenzes byplan i høyre­nes­sansen – byen har vokst og er omgitt av omfat­tende bymurer – gate­nettet i den eldste delen er fort­satt bevart fra romer­tiden. Ill: Erik Lorange / Histo­riske Byer / Universitetsforlaget.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Filippo Brunel­leschi kommer hjem fra Roma etter flere års studier av romer­ti­dens arki­tektur og bygger denne uhyre elegante loggiaen.

Palazzo Pitti, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Pitti er et prakt­fullt renes­sanse­pa­lass nederst i Bobo­li­parken, som ble over­tatt av Medi­ci’ene etter Pitti-fami­liens konkurs. Foto: © reisdit.no.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Plan­teg­ning av Bobo­li­parken med Pitti-palasset nederst til venstre. Kilde: Wikipedia.

Boboliparken, Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Den vakre og kunst­fer­dige Bobo­li­parken på over­siden av Palazzo Pitti.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Mennenes klos­ter­byg­ning i Ospe­dale di Innocenti. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, Ospedale degli Innocenti, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Brunel­leschis bygnings­kom­pleks Ospe­dale degli Innocenti var omfat­tende – her fra kvin­nenes klos­ter­byg­ninger. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I Ospe­dale degli Innocentis galleri finner du også Sandro Botti­cellis «Madonna med barn og engel» fra år 1495. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Dome­nico Ghir­lan­daios «De tre vise menns og gjeternes tilbe­delse» fra rundt år 1490 henger i galle­riet til Ospe­dale degli Innocenti. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Her var stedet i Ospe­dale degli Innocenti der man kunne legge fra seg nyfødte barn som man ikke kunne ta vare på. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Museo Archeo­lo­gico: Den greske Fran­cois-vasen fra cirka år 570 før Kristus. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Museo Archeo­lo­gico: Taleren, aris­to­kraten Aulus Metullus, etrus­kisk bronse­statue fra ca 90 f. Kr. funnet i Trasi­me­no­sjøen i år 1556. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Cosimo de Medici den Eldre (1389–1464) malt av Pontormo sent på 1400-tallet. Kilde: Wikipedia.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Galeria degli Uffizi mot elven Arno i sør. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Galeria degli Uffizi: Selv­por­trett av Sandro Botti­celli fra år 1475. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Galeria degli Uffizi: Hertug­innen og hertugen av Urbino av Piero della Fran­cesca. Kilde: Wikipedia.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Medici Riccardi slik det ser ut i dag. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Selveste Michel­angelo snekret en modell til San Lorenzo i år 1518 – så langt til ingen nytte. Utakk er verdens lønn. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Michel­angelos berømte trapp til forhallen til Biblio­teca Lauren­ziana i San Lorenzos kloster, full­ført i år 1559 av Ammannati. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Michel­angelos berømte trapp fra et perspektiv som gjør at den kommer til sin rett. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

San Lorenzos grunn­plan inklu­sive klos­teret. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kuppelen i taket til biblio­te­kets Rotonda er berømt. Foto: Sailko / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I vestre tverr­skip i San Lorenzo finner du «Bebu­delsen» malt år 1400 av Filippo Lippi. Kilde: Wikipedia.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Det livlige Mercato San Lorenzo med matmar­keds­hallen Merkato Centrale til venstre med gavl. Foto: Free­pen­guin / Wiki­pedia CC-BY-SA 3.0.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

San Marco er en klos­ter­kirke – her fra biblio­teket. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Ange­licos trip­tych «Nedta­kelsen fra Korset» finner du også i San Marco, sammen med en mengde andre verk av denne kunst­neren som virket her i slutten av 1420-årene. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

I en av klos­te­rets celler, munkenes privatrom, finner du denne fresken av Fra Ange­lico. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Ponte Vecchio, der slak­terne holdt til frem til sent på 1500-tallet. Foto: © Reisdit.no.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Siden den gang har Ponte Vecchio vært gull­sme­denes domene. Foto: © Reisdit.no.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Massachios verk «Treenighet» fra år 1227 er et tidlig eksempel på bruk av perspek­tivet. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Dome­nico Ghiral­daio malte en rekke fresker i Santa Maria Novella i 1480-årene. Portrett av Giovanna degli Albizzi. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Santa Maria Novella: Fra Capella Tornabuoni med fresker av Dome­nico Ghir­lan­daio. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Santa Maria Novella har også et krusi­fiks malt av Giotto di Bondone cirka år1290. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Palazzo Pittis samlinger er ikke til å tro. Her er Raphaels «Portrett av Agnolo Doni» cirka år 1505 – 1506. Foto: © www.hiddenitaly.com.

Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Santa Spiritos vakre skip. Foto: © www.hiddenitaly.com.

 Firenze, renessanse, middelalder, Unescos liste over Verdensarven, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Santa Spirito: Filippo Lippis «Madonna, helgener og givere» fra 1493–96. Foto: © www.hiddenitaly.com.