Gardasjøen er et meget populært ferieområde, på grunn av billedskjønne omgivelser og vakre historiske bymiljøer rundt hele sjøen. Gardasjøen – eller Lago di Garda – som denne vakre innsjøen ved foten av Alpene heter, er den største av sjøene i Nord-Italia. Gardasjøen er også den av sjøene som ligger lengst øst, med kort avstand til Verona.

Mer om Gardasjøen

Lago di Garda har navn etter den eldste byen, Garda, som ligger på østsiden av sjøen. Garda­sjøen er lang og smal, og strekker seg i retningen nord-syd i 50 kilo­meter, helt oppunder Alpene. Den sørlige enden av sjøen ligger midt mellom byene Brescia og Verona, hvor land­skapet er rela­tivt flatt. Lenger nord i Garda­sjøen er det høye fjell på begge sider. Det er kun cirka 25 kilo­me­ters avstand fra de nærmeste stor­byene i sør, Brescia og Verona. Det går passa­sjer­ferge mellom de aller fleste byene rundt sjøen og bilferge mellom Maderno i vest til Torri del Benaco på østsiden av sjøen, som er cirka 20 kilo­meter bred. Garda­sjøen grenser ellers til tre regioner, Tren­tino i nord, Lombardia i vest og sør og Veneto i øst og sør.

En kort presentasjon av byene rundt Lago di Garda:

Garda

Garda er en liten, male­risk by på østsiden av Garda­sjøen med cirka 4 tusen innbyg­gere. Garda ligger vakker til ved Lago di Garda mellom to høye klipper, og er omgitt av frodig vege­ta­sjon, som bidrar til å forskjønne byen. Garda har en sjar­me­rende gamleby med typisk middel­alder-grunn­plan, med smale smug, bueganger, brostein og bebyg­gelse fra 12–1300-tallet. I sentrum av Garda, ved havnen finner du byens piazza, en vakker sjøpro­me­nade og en liten havn.

Gardasjøen, Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Garda ligger på østsiden av Garda­sjøen og er en av de eldste byene i området.

Mer om byen Garda

I det lille havne­om­rådet i Garda finner du det stor­slåtte Palazzo dei Capi­tani i vene­ti­ansk-gotisk stil på nord­siden, omgitt av murer og bygd i over­gangen fra 1300 til 1400-tallet. Havne­om­rådet har en liten molo med havn for fritids- og fiske­båter, og har ferge­anløp av en passa­sjer­ferge. På piaz­zaen ved havnen ligger det flere restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Her samles folk om kvel­dene for å spise og kose seg. Merk deg at den fine sjøpro­me­naden strekker seg sørover, helt til nabo­byen Bardo­lino. På sørsiden av Garda ligger klippen Rocca di Garda, som ruver cirka 280 meter i været. Nord for Garda er det fjell på mer enn 400 meters høyde. At vesle Garda er idyl­lisk og male­risk, er ingen over­dri­velse. Garda har dess­uten dette udefi­ner­bare, som bare ordentlig gamle byer har. Byens histo­riske bebyg­gelse står slik den har gjort i flere hundre år, med murhus i pastell­farger. Bruk øynene høyt og lavt, og du blir belønnet. På nord­siden av byen finner du Punta San Vigolo, et utsikts­punkt ytterst på en odde som gir et flott utsyn over Garda­sjøen i alle retninger.

Litt om Garda og historie

Garda har en fantas­tisk belig­genhet, omgitt av vakker natur og fjell. Gjennom histo­rien har da også Garda vært et attrak­tivt sted for rekrea­sjon. Romerne bygde sine villaer her, og på slutten av 400-tallet bygde den tyske hers­keren over Romer­riket mellom år 493–526, Theodorik, en fest­ning på toppen av klippen Rocca di Garda, som vene­tia­nerne dess­verre ødela på 1500-tallet. Vene­tia­nerne begynte å inter­es­sere seg for området på 1300-tallet og hadde i år 1405 tatt makten her. Garda tilhører Veneto-regionen.

Bardolino, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Bardo­lino har et livlig havne­om­råde, med et tårn fra middel­al­deren, som en gang var en del av bymu­rene rundt hele byens histo­riske sentrum.

Bardolino

Bardo­lino er nærmeste naboby til den vesle byen Garda, som Lago di Garda er oppkalt etter. Bardo­lini er en av Garda­sjøens mest kjente ferie­byer, ikke minst på grunn av vindruene herfra, ved samme navn. Bardo­lino har en vakker middel­al­der­be­byg­gelse som ligger langs en hånd­full gater som går paral­lelt ned mot sjøen og havne­om­rådet. Ved havnen står et vakt­tårn, som en gang var en del av kraf­tige bymurer. Du kan se restene av bymuren flere steder i den sjar­me­rende gamle­byen. Havne­om­rådet er svært idyllisk.

San Severo, Bardolino, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Bardo­linos San Severo fra 900‑1000-tallet ligger ved gamle­veien øst for sjøen, og har vakre fresker innvendig fra 1300-tallets Giotto-skole.

Mer om Bardolino

Bardo­lino ligger tre kilo­meter sør for nabo­byen Garda, og har vært bebodd siden umin­ne­lige tider. Mennes­kene her har levd av jord­bruk og fiske, og har dyrket oliven og vindruer siden lenge før vår tids­reg­ning begynner. Her finnes også rester av bygninger fra romer­tiden. Bardo­lino har en meget gammel kirke i romansk stil, San Severo, kanskje bygd så tidlig som på 900-tallet, hvor du frem­deles kan se fresker fra middel­al­deren. Denne kirken finner du øverst i den histo­riske bydelen, ved gamle­veien rundt Garda­sjøen. En annen nyere kirke fra 1800-tallet, San Niccolo, ligger ved byens samlings­plass Piazza Malte­otti, hvor folk samles om kvel­dene for å treffes og spise på en av byens restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Bardo­linos smale gater, som strekker seg i rett vinkel ned mot havnen, er forbundet med passa­sjer og bueganger på tvers av byen. I gamle­byen finner du en rekke vakre bymil­jøer, hvor bebyg­gelsen omhyg­gelig er tatt vare på, slik den har stått i 7–800 år. Nyt det.

Bardolino, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Det roer seg ut på etter­mid­dagen i Bardo­lino, før folk skal ut å spise om kvelden.

Litt om Bardolinos historie

I likhet med nabo­byen Garda ble Bardo­lino etter Romer­ri­kets kollaps i år 476 snart erobret av den germanske kongen Theodoric. Senere i middel­al­deren, fra midt på 1200-tallet ble byen under­lagt Scag­lieri-fami­lien i Verona, som hersket her i cirka 125 år. Meste­parten av den middel­alder-bebyg­gelsen du ser i Bardo­lino i dag, stammer fra denne tiden, bymu­rene og borgen inklu­dert. I år 1405 ble området erobret av vene­tia­nere, som forble her til slutten av 1700-tallet, da franske og øste­riske makt­ha­vere i peri­oder styrte frem til Veneto ble innlemmet i Italia og i 1870 ble en del av det nye konge­dømmet med Vitt­orio Emanuele på tronen.

Litt om Bardolino-vinen

Vinmar­kene til Bardo­lino dekker åskam­mene bak Garda­sjøen ned mot Affi og motor­veien mellom Verona-Bolzano. Det finnes en rekke viner som er under­lagt DOC-området Bardo­lini (Deno­mi­nazione di Origine Control­lata), som grenser mot det velkjente Valpo­li­cella nær Verona. Det er fullt mulig å ta en liten rundtur langs vinruten La Strada del Vino Bardo­lino, og besøke vinmu­seet, som er drevet i regi av Zeni-fami­lien i land­lige omgi­velser sørøst for Bardo­lino. Museet er åpent i sommer­halv­året. Les mer om det på denne linken. Bardo­lino tilhører Veneto-regionen.

Lazise, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Noe mer idyl­lisk enn Lazises havne­om­råde er det vans­kelig å tenke seg.

Lazise

Lazise ligger om lag en halv mil sør for Bardo­lino og er en av Garda­sjøens virke­lige perler. Lazise er, i likhet med de andre byene rundt Garda-sjøen, orien­tert rundt et gammelt havne­om­råde med middel­alder-bebyg­gelse og borg­murer. Havnen strekker seg inn i gamle­byen, til den vakre, åpne plassen Piazza Vitt­orio Emanuele, som er byens samlingsplass.

Mer om Lazise

Havnen har tradi­sjo­nelt vært sentrum for mange av byens akti­vi­teter, som både fiske og handel, og plassen rundt havne­bas­senget er livlig. Hit til Piazza Vitt­orio Emanuele kommer folk for å spise lunsj og middag på en av de mange restau­ran­tene med uten­dørs serve­ring. Denne plassen er vakkert stein­lagt i tofarget mønster, og fort­setter i retning nord som en bred sjøpromenade.

Lazise, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Typisk gate­parti fra middel­al­deren i gamle­byen i Lazise, med maler­stige fra senrenessansen.

Sør for havnen kan du se den gamle middel­al­der­borgen, bygd av Scag­lieri-fami­lien fra Verona, som fra midt på 1200-tallet hensyns­løst hersket over området frem til over­gangen 1300–1400-tallet, da vene­tia­nerne tok makten. Havne­om­rådet i Lazise er meget spesielt og pitto­resk med gammel bebyg­gelse helt ned til vannet, rundt det smale bassenget som går inn i gamle­byen. Hele gamle­byen er omgitt av bymurer fra middel­al­deren. For å komme inn i Lazises histo­riske bydel må du passere en av de impo­ne­rende byportene.

Lazise, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Det er kraf­tige bymurer fra middel­al­deren rundt meste­parten av gamle­byen i Lazise.

Litt om Lazises historie

Lazise var en gang en romersk landsby med hus som sto på påler i vannet utenfor havnen, som man fanget fisk i stimer fra. Fra 888 til år 961 var Lazise en fri by, kun under­lagt kongen Bere­n­enger II og hans sønn, uten føydalt styre. I år 961 kom tyske tropper og senere i år 983 ga keiser Otto I byen rett til å bygge egne fest­nings­verk. Lazises vakre middel­alder-kirke, St Nicolo ved den vesle havnen, er fra omkring 1000-tallet, og har fresker etter Giotto-skolen fra 1300-tallets første del. Dagens middel­al­der­be­byg­gelse er i hovedsak fra Scag­lieri-tiden fra cirka 1260 til århundre­skiftet 13–1400-hundre, da vene­tia­nerne overtok makten her. Lazise tilhører Veneto-regionen. I 1405 kom Lazise under vene­ti­ansk styre. Toll­huset er fra 1500-tallet, og ble bygd for å kontrol­lere handelen langs og på tvers av sjøen, som (også) den gang grenset til forskjel­lige regioner, som den gang var under­lagt forskjel­lige makthavere.

Malcesine

Malce­sine er kanskje den byen ved Garda­sjøen som har den mest drama­tiske belig­gen­heten. Dette på grunn av middel­al­der­borgen, som ble anlagt på klippen Rocca i sentrum av byen. Det histo­riske senteret rett nedenfor er full av sjar­me­rende smågater, smug og passa­sjer. Her finner du butikker, små plasser med serve­rings­steder og omgi­velser som er til å bli betatt av.

Malcesine, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Malce­sine har en drama­tisk belig­genhet ved foten av 1800 meter høye fjell.

Mer om Malcesine

Malce­sine har rundt 3.600 innbyg­gere og ligger ganske langt nord i Garda­sjøen, på østsiden. Gamle­byen i Malce­sine har en typisk grunn­plan for middel­al­deren, med smale smug, passa­sjer og bueganger på kryss og tvers. Flere byporter er bevart, både ved sjøen og lenger opp i byen. Det kan se ut som om selve bebyg­gelsen i ytter­kant av den histo­riske bykjernen fungerte som bymur. Hele gamle­byen er bilfri, og det er trivelig med flotte histo­riske omgi­velser, som i det store og hele har forblitt ufor­andret gjennom 7–800 år. På den andre siden av fest­ningen finner du en smal, men fin bade­strand med småstein, som er populær på varme sommer­dager. Scag­liari-borgen er åpen for publikum, og erklært som verneverdig.

Litt om Malcesine og historien

Malce­sine ligger ved foten av 1.800 meter høy fjell­rygg, noe som ikke akkurat gjør belig­gen­heten mindre drama­tisk. Malce­sines belig­genhet har også histo­risk vært stra­te­gisk viktig. Den gamle veien på østsiden av Garda­sjøen passerte (nødven­digvis) her, og i tidli­gere tider betød det mulig­heter for å ilegge handels­folk toll og avgifter på varer som ble fraktet både til vanns og lands. Byen var derfor viktig i middel­al­deren, og ble bygd på en måte som gjør den lett å forsvare.

Malcesine - middelealder, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Malce­sine – middele­alder, middel­alder og atter middelalder.

Mer om Malcesine og historie

n
Det er nylig gjort spen­nende arkeo­lo­giske funn i fest­ningen på klippen Rocca. Det ble bygd forsvars­verk her tidli­gere, noe som egentlig ikke er rart, belig­gen­heten tatt i betrakt­ning. Både lombar­diske og fran­kiske hers­kere byget fest­nings­verk.  Etter romer­tiden ble området under­lagt den germanske kongen Theodorik, senere lombar­diere på 600-tallet og fran­kere sent på 700-tallet. I de følgende århund­rene kjempet keidere og paver om herre­dømmet over området. Fest­ningen ble bygd av Scag­liari-fami­lien fra Verona som kom til makten her i år 1277, og som regjerte nokså hensyns­løst sett med dagens øyne. En flott fest­ning bygde de imid­lertid – og ikke bare her. Spor etter Scag­liari-fami­lien ser du flere steder rundt Garda­sjøen, både i Lazise og Sirmione. Deres tid var ute i år 1378, og kort tid etter kom vene­tia­nerne. I år 1405 hadde de erobret hele området. De hadde makten til 1797, da øster­rikske og etter hvert franske styrker erobret området. Malce­sine tilhører Veneto-regionen.

Malcesines tidlige historie

Det er funnet også spor etter etrus­kiske boset­ninger og graver i området. Etrus­kerne var et oldtids­folk som kan doku­men­teres fra cirka år 900 før Kristus til cirka år 45 før Kristus, da de ble assi­mi­lert i Romer­riket. Deres område i Italia var Toscana (og noe av Emilia-Romagna), hvor deres 12 byer regjerte som uavhen­gige bystater. Romerne kom til området her i det første århundret før Kristus.

Riva del Garda

Riva del Garda er kanskje den mest kjente byen ved Garda­sjøen. Riva del Garda ligger ved foten av fjellet Monte Rocchetta som er mer enn 1.500 meter høyt, og kan by på et histo­risk senter fra middel­al­deren med en fest­ning, Rocca di Riva fra 1100-tallet, omgitt av vann­graver. Byens lande­merke er et kraftig, 34 meter høyt klokke­tårn fra år 1200, som ruver helt nederst i havnen.

Riva del Garda, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Riva del Gardas nærmeste nabo er 1.500 meter høye Monte Rocchetta.

Mer om Riva di Garda

Det trive­lige havne­om­rådet består av en åpen plass, Piazza Catena, som vender ut mot sjøen, omgitt av gamle bygninger med arkader, hvor du finner butikker, kafeer og restau­ranter med uten­dørs serve­ring. Riva del Garda består av et kompakt, lite histo­risk sentrum som strekker seg ned mot havnen. Her er byplanen typisk middel­al­dersk, med smale smug, passa­sjer og bueganger. To av de gamle bypor­tene står frem­deles, Porta San Marco fra 900-tallet og den senere, gotiske Porta San Michele fra slutten av 1200-tallet. Flere steder i byen kan du se rester av bymurer fra 1200-tallet. Det finnes flere gater og plasser i gamle­byen med uterestauranter.

Litt om severdigheter i Rivas historiske bydel

Riva del Garda har flere kjente middel­al­der­byg­ninger i sin histo­riske bydel. Fest­ningen Rocca i havne­om­rådet sto ferdig i år 1124, med vann­graver rundt på middel­alder-maner. I dag er Rocca åpent for publikum, og det arran­geres konserter her, i svært stem­nings­fulle omgi­velser. I gamle­byen finnes det en kirke i barokk stil, Chiesa Invio­lata, fra 1600-tallet. Rundt plassen Piazza Tre Novembre kan du se bygninger i lombar­disk-venti­ansk stil, etter Scag­liari-fami­liens hensyns­løse styre fra cirka 1260 til 1278 – blant andre står Palazzo Pretorio, som ble full­ført rett før vene­tia­nerne jaget Scag­liari-fami­lien ut av området og tilbake til Verona der de kom fra. I loggiaen her kan du se våpen­skjold fra flere tids­epoker, fra romertid til 1700-tallet, og på fasaden er det en freske malt i første del av 1500-tallet.

Litt mer om severdigheter i Rivas historiske bydel

Nabo­byg­ningen til Palazzo Pretoria er rådhuset, som sist ble ombygd i peri­oden mellom år 1475 og 1482. Rett ved ligger Piazza San Rocco, hvor du er omgitt av middel­alder og deler av den eldste bymuren, sammen med kirken Chiesa San Rocco e Vigilio, som er fra middel­al­deren, kanskje opprin­nelig så tidlig som 1000-tallet. Rundt plas­sene Piazza Catena, Piazza C. Battisti og Piazza Gari­baldi kan du også se mye flott bebyg­gelse fra middel­al­deren. Vene­tia­nerne bygde også Bastion, et fest­nings­verk oppe i fjell­siden, på 1500-tallet for å ha over­sikt over både sjøen og sletten nord­over. Her oppe har du en utsikt, som selv etter norske begreper er grandios.

Rocca, Riva del Garda, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Den vesle broen over vann­graven til fest­ningen Rocca fra 1124, som ligger i havne­om­rådet i Riva del Garda.

Enda litt mer Riva di Garda

Riva del Gard har mer enn 15 tusen innbyg­gere og er ganske stor i utstrek­ning, og har moderne bydeler ovenfor gamle­byen. Riva di Garda ligger helt nord-vest i Garda­sjøen, med flate sletter et par kilo­meter nord­over mot Alpene. Det mer enn 1500 meter høye Monte Rocchetta som rager over byen i vest. En drøy kilo­meter østover finner du byen Nago-Torbole, og innerst på den frukt­bare sletten ligger byen Arco ved foten av Alpene. Turisme er en viktig næringsvei i Riva di Garda. Det høyeste fjellet du kan se fra Riva heter Monte Brione og er 2.218 meter høyt. Mange kommer til området for å vandre i fjel­lene. Fra byen Malce­sine, noen kilo­meter sørover på østsiden av innsjøen, går det taubane opp i fjellene.

Litt om Riva di Gardas historie

Riva har vært bebodd før romer­tiden, og delte skjebne med de fleste andre byene rundt Garda­sjøen da Romer­riket kollapset i år 476. Den germanske kongen Theodoric tok makten, og senere kom lango­bar­dene, etter dem fran­kere i år 774. Rundt år 1270 tok den fryk­tede Scag­liari-fami­lien fra nærlig­gende Verona makten. De ble i området drøye hundre år, til den mektige bystaten Venezia endelig tok makten i år 1405, som de beholdt til år 1797, da øster­ri­kere og fransk­menn herjet Nord-Italia. Italia ble samlet som konge­rike under Vitt­orio Emanuele i år 1870. Riva del Garda tilhører regionen Tren­tino, som strekker seg nord-østover.

Riva Speedboats – sjøens juveler

(og en misfor­stå­else mindre)
Mange tror at det var i Riva del Garda at den berømte speed­båten Riva ble bygd, men det stemmer ikke. Navnet Riva stammer fra mannen som startet båtbyg­gingen. Han het Pietro Riva, var snekker og kom fra Lago di Como til Lago d’Iseo i år 1842 for å hjelpe fiskerne der å bygge nye båter, etter at hele fiske­båt­flåten der var knust i en voldsom storm. Han lyktes, hans sønn Ernesto lyktes, hans sønne­sønn Sera­fino lyktes, og hans sønne­sønns sønn Carlo rendyrket speed­bå­tene og lyktes enda bedre. Les mer på denne linken:
www.riva-yacht.com/visitors/index.php?page=corporate&mod=storia&lang=en

Sirmione

Første gang du ankommer Sirmione, så får du vans­ke­lig­heter med å tro dine egne øyne. På en smal land­tunge som stikker ut i Garda­sjøen fra sør, ligger en idyl­lisk gamleby med en fest­ning som ser ut som den er fra middel­al­deren. Er det sant det du ser, eller er fest­ningen bare en kulisse for å trekke til seg turister?

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Sirmione ser ut som om byen er klippet rett ut av middel­al­deren – hvilket jo i stor grad er helt korrekt.

Mer om Sirmione

Fest­ningen i Sirmione er sann. Og ikke bare det; fest­ningen var i middel­al­deren blodig alvor, oppført av den mektige og hensyns­løse Scag­liari-fami­lien fra Verona, som tok makten over området i 1260–70-årene og regjerte med hard hånd. Les mer om Sirmiones historie i eget avsnitt nedenfor. Sirmione er et av de mest popu­lære ferie­ste­dene ved Garda­sjøen, eller Lago di Garda, som den heter på itali­ensk. Sirmione er en godt bevart by med en gamleby som i stor grad har bebyg­gelse og byplan fra 12–1400-tallet. I gamle­byen finner du en sentral plass, blant smale smug, bueganger og passa­sjer – Piazza Castello – rett utenfor den vesle broen, hvor du også finner fest­ningen. Sirmione ligger nemlig på en øy, få meter fra fast­landet. Rett etter Piazza Castello finner du Piazza Carducci på venstre hånd, med et titalls restau­ranter med uten­dørs servering.

Mer om gamlebyen i Sirmione

Sirmiones gamleby er bilfri. Over alt i den vakre, histo­riske middel­alder-byen Sirmione finner du restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring, både på gamle­byens små plasser og langs smugene og gatene. Sirmione har beholdt mye av sin typiske grunn­plan fra middel­al­deren. Her har det vokst frem bebyg­gelse ut til alle kanter mot sjøen. Den histo­riske gamle­byen har i hovedsak smug som går på tvers av odden den ligger på, for at angri­pere skulle møte hindre, og være lettere å gjøre kål på, som man sa i hine hårde dage. Resul­tatet er en idyl­lisk bykjerne med smug på kryss og tvers, med bebyg­gelse som stort sett er 7–800 år gammel. Man endrer ikke på ting, sånn uten videre i Italia.

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

En titt utover fra fest­ningen i Sirmione. Foto: © Brescia Turismo.

Enda litt mer om vakre, gamle Sirmione

I gamle­byens smug vil du i tillegg til butikker av alle slag og serve­rings­steder, finne en mengde turister. Det ligger flere hygge­lige piaz­zaer på tvers, utover odden, hvor du kan kose deg med mat og drikke. Restau­ran­tene har bygd plat­tinger ut i sjøen på vest­siden av gamle­byen, for å få plass til flere gjester. Vi anbe­faler at du prøver å unngå å komme hit i august, som er felles­fe­rien her nede. I juni-juli er det også mye folk her, men det må man regne med på et såpass spek­ta­ku­lært sted som Sirmione. Merk at klimaet i april-mai og september – tidlig oktober passer oss nord­boere godt, med cirka 20–23 graders varme.

Sirmiones middelalderkirker

I sentrum av Sirmione finner du for øvrig en kirke med røtter helt tilbake fra 700-tallet, nemlig San Pietro in Mavino. Kirken fikk tilført klokke­tårn i år 1070, og ble noe ombygd på 1200-tallet. Da ble også inte­ri­øret i kirken deko­rert, blant annet ble det malt fresker. En annen, større kirke fra 1400-tallet, Santa Maggiore, kan også by på vakre inte­ri­ører, i tillegg til en tids­ty­pisk konstruk­sjon. Inne i denne kirken finner du også fresker og deko­ra­sjoner, blant annet en statue i tre fra 1400-tallet, av Santa Maria di Neve. Besøk gjerne kirkene, men husk at de er viktige reli­giøse bygninger for den troende befolk­ningen her. Vær lavmælt og vis respekt.

Suirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Sirmione – folk samles om kvel­dene på byens piazza’er for å spise og kose seg sammen.

Litt om Sirmiones historie

Sirmione har vært bebodd i flere tusen år. Den lange, smale odden som byen ligger på, har gitt en fin stra­te­gisk belig­genhet, som har vært lett å forsvare mot fiender, i alle tider. Ytterst på odden finner du rester en villa, bygd av poeten Catullus, som levde i peri­oden år 85 – 45 før vår tids­reg­ning, samtidig som Cæsar. Som mange oldtids­folk, var romerne opptatt av belig­genhet, både for sine feriehus og for sine reli­giøse bygninger. Romerne var de første som bygde forsvars­verk her. Etter romer­ti­dens slutt i år 476, kom germa­nerne med kongen Odovaker. Senere kom lango­bar­dene, som også bygde en fest­ning her på 6–700-tallet, og grunnla en kirke. Etter dem, i år 774 kom fran­kere, og på 1200-tallet den fryk­tede Scag­liari-fami­lien fra nærlig­gende Verona. De ble i området drøye hundre år, til den mektige bystaten Venezia endelig tok makten i år 1405. Scag­liari-fami­lien bygde fest­ningen her, i en ganske spesiell utgave – som du vil se omgir fest­nings­mu­rene et havne­bas­seng. Dette er svært uvanlig. Du kan se Scag­liari-fest­ninger også i andre byer rundt Garda­sjøen, som Malce­sine og Lazise. Venezia beholdt for øvrig makten helt til år 1797, da øster­ri­kere og fransk­menn herjet rundt i Nord-Italia. Italia ble samlet som konge­rike under Vitt­orio Emanuele i år 1870. Sirmione tilhører regionen Lombardia.

Besøk gjerne Sirmione som en del av en tur rundt Garda­sjøen – men du bør påregne minimum 5 over­nat­tinger på turen, slik at du slipper stress. Andre byer som anbe­fales på en slik rundtur, er Malce­sine, Riva del Garda, Lazise, Bardo­lino og Garda.

Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Den gamle byen Garda ligger på østsiden av den vakre Gardasjøen.

Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Den vesle byen Garda ligger mellom to klippeformasjoner.

Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Garda har et histo­risk sentrum med bebyg­gelse fra middelalderen.

Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Lago di Garda er en av verdens vakreste innsjøer.

Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Terrenget rundt Garda­sjøen er stedvis mildt sagt kupert.

Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

En sjøpro­me­nade gjør at du kan spasere fra Garda til Bardolino.

Bardolino, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Bardo­lino er en vinby som ligger 2–3 kilo­meter sør for byen Garda.

Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Bardo­lino, Bardo­linos gamle tårn i havnen var en del av bymuren i middelalderen.

Bardolino, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Det tynnes ut i sentrum i Bardo­lino på ettermiddagen.

Bardolino, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Denne vakre herskaps­vil­laen fra vene­ti­ansk tid på 1400-tallet, ligger rett ved havnen i Bardolino.

Marked, bardolino, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

På faste dager i uka arran­geres det marked i Bardolino.

Bardolinos kirke San Severo, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Bardo­linos kirke San Severo fra 900‑1000-talllet har vakre fresker innvendig fra 1300-tallets Giotto-skole.

Lazise, St Nicolo, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Den vakre middel­alder-kirken i Lazise, St Nicolo, er fra omkring 1000-tallet.

Lazise, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Havne­om­rådet i vakre Lazise er meget livlig på kveldstid, når ferie­folket og byens fast­bo­ende kommer for å treffes og spise og kose seg sammen.

Lazise, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Fred­fullt ved havne­om­rådet i pitto­reske Lazise ved Gardasjøen.

Lazise, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Lazises sjøpro­me­nade fort­setter nord­over fra Piazza Vitt­orio Emanuele.

Lazise Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Havne­om­rådet i Lazise ligger godt skjermet for vind og vær.

Malcesine, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Scag­liari-fami­lien fra Verona var hensyns­løse hers­kere, som styrte Malce­sine i deler av middel­al­deren, fra år 1277 til år 1378.

Malcesine, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Malce­sine har en viktig og travel havn, som alle byene rundt Gardasjøen.

Malcesine, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Malce­sine har en even­tyrlig vakker belig­genhet ved Gardasjøen.

Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Fra Malce­sine går det taubane opp i fjellet.

Malcesine, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Malce­sines kirke ligger på en høyde over byen.

Malcesine, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Det er livlig i havne­om­rådet i Malce­sine på kveldene.

Malcesine, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Malce­sine har en flott fest­ning og tett bebyg­gelse mot Gardasjøen.

Malcesine, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Malce­sine har flere restau­ranter i havne­om­rådet med prakt­full utsikt over Gardasjøen.

Riva del Garda, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Også Riva del Garda kan by på solide doser middelalder.

Riva del Garda, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Det flotte havne­om­rådet i Riva del Garda er domi­nert av det 34 meter høye Torre Appo­nale fra år 1200.

Riva del Garda, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Riva del Garda sett fra fest­nings­verket Bastione i fjell­siden til Monte Rocchetta.

Riva del Garda, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Riva del Garda – langs havne­om­rådet ligger serve­rings­ste­dene vegg i vegg, med en nydelig utsikt sørover Gardasjøen.

Riva del Garda, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Havne­om­rådet er samlings­stedet også i Riva del grada.

 Torre Orologio, Riva del Garda, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Torre Orologio ruver i havne­om­rådet i Riva.

Riva del Grada, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

En klas­sisk Riva, bygget av fami­lien Riva fra Lago di Como, som bosatte seg ved ved Lago d’Iseo – foto­gra­fert i Porto­fino. Say no more.

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Du tror ikke helt dine egne øyne første gang du kommer til Sirmione.

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Middel­al­der­borgen i Sirmione omfatter også et havnebasseng.

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Land­tungen som Sirmione ligger på er lang og smal.

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Sirmione – den gamle byen på odden, fra fugle­per­spektiv. Foto: © Brescia Turismo.

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Det er alltid hyggelig å tilbringe kvel­dene på en av Sirmiones fine piazzaer.

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Sirmione er mildt sagt pitto­resk, uansett hvor du befinner deg.

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

I Scag­lieri­borgen i Sirmione kunne det gå hard for seg i middelalderen.

Catullo villa, Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Sirmione – ytterst på land­tungen finner du rester etter romeren Catullus’ villa fra det første århundret før vår tidsregning.

Sirmione, Gardasjøen, Lago di Garda, Lombardia, Trentino, Nord-Italia, Italia

Sirmione – det er dimen­sjoner over Catullus’ villa fra romer­tiden. Foto: © Brescia Turismo.