Honfleur i Normandie er en av de vakreste småbyene i hele Frankrike, og et meget populært turistmål. Honfleurs midtpunkt er den gamle havnen, Vieux Bassin, et havnebasseng som ligger litt tilbaketrukket, beskyttet av moloer. Området rundt Vieux Bassin har en ytterst sjarmerende bebyggelse med bygninger helt tilbake fra middelalderen, som er meget godt bevart. Honfleur har vært et yndet oppholdssted for kunstnere, særlig mange av de mest kjente impresjonistene.

Honfleur – en malerisk havneby

Honfleur er som et levende museum, med sine skakke bindings­verkshus, brostein­lagte smug og de typiske husene med flis­lagte fasader rundt Vieux Bassin. Det er ingen over­dri­velse å si at denne vakre byen er et popu­lært turistmål. Den skjer­mede havnen gjør at mange ankommer Honfleur med båt. Havne­om­rådet er og har alltid vært, byens viktigste sentrum. Her er gour­met­res­tau­ranter og mondene kafeer, og et noe høyere pris­nivå enn det som er vanlig i Frank­rike. Det er kort vei til bade­stren­dene, og dem er både brede og lange, med hvit, fin sand. I Honfleur er det mange uteres­tau­ranter med et flott utsyn over denne pitto­reske byen og havnen. Beveger du deg litt bort fra det vesle havne­bas­senget finner du rime­li­gere spisesteder.

Honfleur, Calvados, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Rundt gamle­byens Vieux Bassin er det tett mellom vann­hul­lene i Honfleur.

Honfleur – en historisk handels- og sjøfartsby

Honfleur har med sin stra­te­gisk viktige belig­genhet sør for utløpet av elven Seienen hatt handel og sjøfart som sin viktigste levevei siden tidlig middel­alder. Byen er første gang nevnt i skrift­lige kilder i år 1027, av hertug Richard III av Normandie, en av Gange-Rolvs etter­kom­mere. Gange-Rolv var som kjent en norsk viking fra Sunn­møre, som i år 911 fikk Normandie som gave av den franske kongen, mot at han ble værende der, og ikke angrep Paris eller andre byer og klostre i Frank­rike mer. Honfleur var alle­rede på 1.000-tallet en viktig import- og utskip­nings­havn for Rouen, som var hoved­staden i Normandie i handelen mellom England og Frank­rike. Under den såkalte Hundre­års­krigen mellom år 1337 og år 1453 førte Honfleurs stra­te­giske belig­genhet til at havnen ble utbygd med forsvars­verk for å hindre engelske skip å komme opp i Seinen.

Honfleur, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Bebyg­gelsen ved Le Vieux Bassin – den gamle havnen – har stått i stor grad unedret siden 16–1700-tallet. Foto: © OT Honfleur.

Dette medførte ikke bare hell og lykke, ettersom engelsk­men­nene i år 1356 klarte å erobre byen i noen måneder, før de ble drevet ut. Normandie og Honfleur var også under engelsk herre­dømme i peri­oden år 1415 til 1450. Etter Hundre­års­kri­gens opphør i år 1453 ble havnen i Honfleur brukt av franske marine­skip som base for angrep mot England.

En ny verden og nye muligheter

Honfleur opplevde stor velstand i oppgangs­ti­dene etter Hundre­års­krigen. Blant annet impor­terte man varer fra Sør-Frank­rike, Spania, Portugal, Middel­havs­lan­dene og Afrika, som ble lastet om her og bragt videre til Rouen og Paris via Seinen. Byen fikk også tidlig del i den over­sjø­iske handelen da Amerika ble oppdaget i år 1492, og utviklet nære handels­for­bin­delser med Canada, De Vest­in­diske øyer, Azorene og Vest-Afrika. Honfleur ble på begyn­nelsen av 1600-tallet en av fem byer i Frank­rike som arran­gerte faste slave­mar­keder og videre­solgte slaver fra Afrika for eksport til Amerika. Byen vokste vold­somt og fest­nings­an­leg­gene ble revet og brukt som byggematerialer.

Honfleur, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Farge­rike husfa­sader omkranser havne­om­rådet Vieux Bassin.

Den franske revo­lu­sjonen og Napo­le­ons­kri­gene ble en kata­strofe for Honfleur. I lengre peri­oder ble Frank­rike utsatt for blokader, noe som naturlig nok gikk spesielt hardt utover handels- og sjøfarts­byene. Honfleur kan, som mange andre byer i Europa, takke dårlige tider for at gammel bebyg­gelse i så stor grad er bevart.

Litt om byens viktigste severdigheter

Kirken Sainte-Cath­e­rine er den største trekirken som er bevart i Frank­rike, og er et bemer­kel­ses­verdig kirke­bygg med et fritt­stå­ende kirke­tårn. Denne store toski­pede og frem­med­ar­tede kirken ble bygd etter Hundre­års­krigen i siste halvdel av 1400-tallet.

Honfleur, Sainte-Catherine, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Den store toski­pede trekirken Sainte-Cath­e­rine fra 1400-tallet har side­skip i bindingsverk.

Église Sainte-Cath­e­rine er sjelden i fransk sammen­heng og dens utfø­relse i tre er i henhold til mari­time tradi­sjoner, bygd som to paral­lelle markeds­haller, med tak formet som opp-ned skips­skrog. Kirke­tårnet ble bygd adskilt fra kirken, for å forhindre brann ved lynned­slag. Opprin­nelig var kirken enskipet, men på 1500-tallet ble den tilført et ekstra skip i tre i en sengo­tisk form med mer avrun­dede buer. Alt treverk i kirken er tilhugd og formet med øks, noe man tilskriver norman­niske og nordiske bygge­tra­di­sjoner – på samme måte som vikin­gene bygde sine skip.

Honfleur, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Fra inte­ri­ø­rene i den uvan­lige trekirken Église Sainte-Cath­e­rine. Foto: Pir6mon / Wikipedia.

Flere gamle kirker i Honfleur

Église St.-Étienne er Honfleurs eldste kirke oppført på slutten av 1300-tallet og begyn­nelsen av 1400-tallet. Den er oppført i flam­boyant sengo­tisk stil av lokal sand­stein og ligger helt inntil havne­bas­senget. Takryt­teren er i tre. I dag huser kirken byens mari­time museum.

Honfleur, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Gamle seil­båter i Vieux Bassin, sammen med noen av nyere dato – legg merke til kirken Église St.-Étienne, som er byens eldste.

Église St Leonard

Kirken St Leonard ble oppført på slutten av 1400-tallet og begyn­nelsen av 1500-tallet. Fasaden og første del av skipet er i sengo­tisk flam­boyant stil. Det åtte­kan­tede kirke­tårnet ble bygd i år 1760.

Chapelle Notre-Dame

Chapelle Notre-Dame ble oppført helt på begyn­nelsen av 1600-tallet på restene av en opprin­nelig kirke fra 1000-tallet, grunn­lagt av Richard den III. Grav­ka­pellet ligger ved den eldste kirke­gården i området, en drøy kilo­meter utenfor sentrum, på en liten høyde kalt Mont Joly – herfra er det flott utsikt over kysten og byen Honfleur.

 Honfleur, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Honfleurs gamle greniers-a-sel – salt­la­gerhus – fra 1600-tallet er i dag i bruk til kunst­ut­stil­linger. Foto: © OT Honfleur.

Greniérs à Sel – saltlagerhusene fra 1600-tallet

Opprin­nelig ble det reist 3 slike lagerhus for salt på midten av 1600-tallet, hvert av dem kunne lagre 5.000 tonn. Saltet ble benyttet i tilknyt­ning til fiske­riene, for å kunne preser­vere fangs­tene som byens fiskere kom inn med. Veggene er av kalk­stein, mens takene ble laget av skips­byg­gere og fikk form av skips­skrog snudd på hodet. I dag står frem­deles to av de tre lager­hu­sene – det tredje brant ned til grunnen.

Honfleur, La Ferme Saint-Siméon, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Fra La Ferme Saint-Siméon hvor kunst­nerne holdt til – i dag et flott hotell. Foto: Brunode­sa­ca­cias / Wikipedia.

Mer om Honfleur og kunstnerne

I siste halvdel av 1800-tallet var byen oppholds­sted for noen av verdens mest berømte kunst­nere. Eugene Boudin, som er født her, fikk besøk av William Turner, Johan Bartold Jongkind, Gustave Courbet, Claude Monet, Charles Baude­laire, Erik Satie samt Sisley, Camille Piss­arro, Auguste Renoir og Paul Cézanne, som møttes på Fermé St.-Siméon, i dag et luksus­ho­tell. Senere skulle en hånd­full av disse malerne i protest mot etab­lis­se­mentet og salongen etab­lere den alter­na­tive beve­gelsen impre­sjo­nis­tene. Kunst­ma­lere arbeider frem­deles i havnen her, og Greniérs à Sel, to salt­la­gerhus som ble bygget på slutten av 1600-tallet, brukes som utstil­lings­lo­kaler. Musée de la Marine stiller ut minner fra byens fortid, og Musée Eugene Boudin har en samling som forteller om Honfleurs betyd­ning for forskjel­lige kunstnere.

Honfleur, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Ved havnen innløp ligger Løyt­nan­tens hus og kirken St Stephan.

Mer om Honfleur i Normandie

Honfleur er en helt unik kystby på grunn av sin vel bevarte bebyg­gelse og sin store trekirke. Du vil ha stort utbytte av å rusle opp i noen av brosteins­smu­gene bort fra havnen. Her finner du mange eksempler på en annen lokal og regional bygge­skikk, nemlig bindings­verkshus. Med all turismen er det også kommet et stort antall spise­steder, mange av dem med uten­dørs serve­ring i sommer­halv­året. Ta deg god tid og bruk øynene både høyt og lavt når du rusler rundt i gamle Honfleur. Ta turen innom Vieux Honfleur Museum, som doku­men­terer byens utvik­ling fra tidlig middel­alder frem til i dag. En over­sikt over Honfleurs museer finner du her http://www.musees-honfleur.fr/

Honfleur, Église Sainte Catherine, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Marked eller Marché på fransk, holdes lørdag formiddag ved Place Sainte Cath­e­rine. Foto: Daniel Villa­fruela / Wikipedia.

Markeder

Hver lørdag formiddag arran­geres det lokale fersk­vare­mar­keder på Cours des Fossés and Place Sainte-Cath­e­rine, det sist nevnte ved kirken av samme navn. På denne plassen er det også marked for orga­niske land­bruks­pro­dukter på onsdager. I fiske­mot­taket er det fiske­marked fra tors­dager til søndager. Det er kvelds­mar­keder på onsdager i juli og august på Cours des Fossés.

Honfleur, Calvados, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Den vesle kyst­byen Honfleur er kjent for sitt gamle havnebasseng.

Honfleur, impresjonistene, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Honfleur fikk sin nye havn på 1600-tallet, godt beskyttet mot vær og vind. Foto: © OT Honfleur.

Honfleur, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Honfleur har en ganske omfat­tende histo­risk bebyg­gelse rundt havne­bas­senget. Foto: © OT Honfleur.

Honfleur, Calvados, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Fra innløpet til Vieux Bassin – det gamle havne­bas­senget i Honfleur, som ga ly under stor­mene ved denne forblåste kysten i Normandie.

Honfleur, Calvados, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Føling i fjæra er et kjent gammelt begrep i vakre Honfleur.

Honfleur, Calvados, Normandie, Vest-Frankrike, Frankrike

Brostein i smugene ned til den gamle havnen, Vieux Bassin i Honfleur.

Honfleur, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Honfleur tiltrekker seg mange turister i sommer­se­songen. Foto: © OT Honfleur.

Honfleur, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Mange mener at Honfleur er den vakreste byen i hele Normandie.

Honfleur, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Église Sainte-Cath­e­rine med sine to skip og apside – korav­slut­ningen. Foto: Daniel Villafruela/ Wikipedia.

Honfleur, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Vest­fa­saden til Église Sainte-Cath­e­rine er mildt sagt uvanlig. Foto: Pir6mon / Wikipedia.

Honfleur, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Fra det eldste delen av Église Sainte-Cath­e­rine. Foto: Pir6mon / Wikipedia.

Honfleur, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Église St.-Étienne er Honfleurs eldste, og huser i dag byens mari­time museum. Foto: © OT Honfleur.

 Honfleur, Église Saint Leonard, Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Église St.-Leonard med sin flotte sengo­tiske fasade. Foto: © OT Honfleur.

Honfleur, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Honfleur har en god del bebyg­gelse i bindings­verk. Foto: © OT Honfleur.

Honfleur, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Honfleur er ikke lenger noen hemme­lighet – her fra Les Terrasses ved Vieux Bassin. Foto: © OT Honfleur.

Honfleur, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Musee Vieux Honfleur ligger i en passende bygning. Foto: © OT Honfleur.

Honfleur, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Claude Monet malte Rue de la Bavolle da han oppholdt seg i Honfleur. Kilde: Wikipedia.

Honfleur, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Lieutenance er navnet på huset ved innsei­lingen til Vieux Bassin. Foto: © OT Honfleur.

 Honfleur, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Lieutenance ved kveldstid. Foto: © OT Honfleur.

Honfleur, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Bindings­verk i Honfleurs gamleby. Foto: © OT Honfleur.

Honfleur, greniers-a-sel, Église Saint-Étienne, Vieux Bassin, impresjonistene, Hundreårskrigen, Normandie, Calvados, Vest-Frankrike

Honfleurs Terrasses ved Vieux Bassin er noe å drømme seg tilbake til! Foto: © OT Honfleur.