Kotor er en vakker historisk by beliggende innerst i den maleriske Kotor-bukten. Her i den innerste delen av fjorden er landskapet svært vakkert, med høye fjell som stiger opp fra havet og frodig vegetasjon langs vannkanten. Kotor-området ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1979 på grunn av sin natur, arkitektur og sin historiske kulturarv knyttet blant annet til Venezias sterke posisjon som handels- og sjøfartsby i Middelhavet, ikke minst langs Adriaterhavskysten.

Kotor – middelalderby med sjarm

I dag betyr det at du kan besøke en by med omfat­tende histo­risk arki­tektur, med fest­nings­an­legg fra middel­al­deren, og med kirker fra helt tilbake til 1100-tallet. Stor deler av Kotor er bilfritt, og rundt om i gamle­byen finnes det en rekke restau­ranter og kafeer med uten­dørs serve­ring i særdeles trive­lige omgi­velser. Den kose­lige gamle­byen har en typisk middel­al­der­plan med smale smug på kryss og tvers. Du må et godt stykke ut av byen for å finne bade­strender. Spør på turistkontoret.

Kotor, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Klokke­tårnet i Kotor står i den bilfrie hoved­gaten – her finnes flere renes­sanse­pa­lasser som nærmeste naboer.

Litt om Kotors historie

Byen Kotor ble grunn­lagt av romerne, og første gang den er nevnt, ved navnet Acru­vium, er år 168 før vår tids­reg­ning. Denne delen av romer­riket ble kalt provinsen Dalmatia. Keiser Justi­tian for Det Øst-Romerske Bysan­tinske Riket, (etter hoved­staden Bysants, som i dag bærer navnet Istanbul,) bygde et fest­nings­verk i åsene over Kotor i år 535, etter å ha jagd ut Ostro­go­tere. Du kan frem­deles se restene av fest­ningen. Kotor ble i år 840 plyndret av muslimske Sara­se­nere. Kris­ten­dommen ble innført om lag år 870, og byen opplevde etter hvert påtrykk fra både bulgarske og serbiske naboer. Gjennom hele 900-tallet var byen en selv­styrt del av Det Bysan­tinske Riket.

Kotor, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Kotors flotte middel­al­der­sen­trum med kate­dralen Sveti Tripun – St Trypon til venstre.

Litt mer om Kotors historie

Byen ble imid­lertid erobret og delvis ødelagt av det første Bulgarske Riket i år 1002 og avstått til Serbia det påføl­gende året. Kotor gjorde imid­lertid opprør, og inngikk en avtale med naboen Dubrovnik, på denne tiden en stor­makt innen handel og sjøfart i denne delen av Middel­havet, som sikret byen en viss trygghet og uavhen­gighet. Fra år 1186 til år 1371 ble Kotor en selv­styrt del av Det Serbiske Riket. I peri­oden mellom 1395 og 1420 var byen en selv­stendig repub­likk, mens den i år 1420 ble området innlemmet i Den Vene­ti­anske Repub­likken helt frem til år 1797, kun avbrutt av Otto­mansk muslimsk styre i peri­odene 1538–1571 og 1657–1699. På begyn­nelsen av 1800-tallet ble Monte­negro under­lagt fransk og senere i 1914 øster­riksk styre. I 1918 ble området en del av Jugo­slavia. Mye frem og tilbake som du ser, og årsaken var stra­te­gisk belig­genhet, handel og rikdom.

Kotor, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Kotors gamleby ligger oppunder klippen hvor du kan se middele­al­de­rens forsvarsverk.

Kotor i høymiddelalderen

Kotor var alle­rede et bispe­sete, og på 1200-tallet etab­lerte to av de store klos­ter­or­de­nene seg her, og domi­ni­kanske og fran­sis­kanske klostre ble bygget. I århund­rene som fulgte, tok handelen seg vold­somt opp i Kotor og området rundt. Dette ble sett på som en trussel mot både Dubrovnik og Venezia, som fra før var sterkt riva­li­se­rende bystater. Handelen førte til velstand for byen, og Kotor ble kjent for sine kunst- og arki­tekt­skoler, sine gull­smeder og sin stein­hug­ger­kunst. Byens omtum­lede tilvæ­relse er reflek­tert i mye forskjellig arki­tektur, ikke minst når det gjelder de gamle fest­nings­ver­kene. Mye av arki­tek­turen i byen stammer fra peri­oden 1100–1300-tallet. Den største fest­ningen er fra vene­ti­ansk tid, den mindre fra selv­stendig tid da byen var beskyttet av Dubrovnik. På turist­kon­toret har man histo­riske kart som gjør at den spesielt inter­es­serte kan orien­tere seg.

Mer om Kotorområdet og kulturseverdigheter

Kotors vakre gamleby har flere gamle kirker. Den største og mest impo­ne­rende kirken er en kate­dral tilegnet St Tryphon, (Sveti Tripun). Den første kate­dralen sto ferdig i år 1166, bygget på en tidli­gere kirke fra 700-tallet. Et jord­skjelv i år 1667 gjorde stor skade på kate­dralen, som umid­del­bart ble gjen­opp­bygget. En annen av kirkene, St Lukas (Sveti Luka), ble bygget på 1200-tallet, mens St Anne (Sveti Ana) ble bygget på 1100-tallet. St Maria (Sveta Marija) er fra 1200-tallet. Prin­senes palass ble bygget på 1660-tallet, etter jord­skjelvet i 1667. I gamle­byen er det også flere ”palazzos” i renes­sanse­stil, som har tilhørt velstå­ende fami­lier. Den trive­lige gamle­byen er en skatt­kiste for den som er inter­es­sert i arki­tektur. Vi sier som alltid: Når du rusler rundt på brosteinen her, ha øynene med deg både høyt og lavt; det blir du belønnet for.

Kotor, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Kotors gamleby og fjorden sett fra den gamle fest­ningen i fjell­siden – området er oppført på Unescos liste over Verdensarven.

Kotor, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Midt i hjertet av Kotors gamleby står klokke­tårnet fra middelalderen.

Kotor, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Det er bratt opp til fest­nings­ver­kene og det er (var) en grunn til det.

Katedral Sveti Tripun - St Trypon, Kotor, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Kate­dralen Sveti Tripun – St Trypon er opprin­nelig fra 1100-tallet.

Sveti Luka - St Lukas, Kotor, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Den vesle kirken Sveti Luka – St Lukas – ble bygget på 1200-tallet.

Kotor, middelalder, gotikken, renessanse, Unescos liste over Verdensarven, Montengros Middelhavskyst, Montenegro

Middel­al­deren er synlig over alt i gamle­byen i Kotor.