Lisboa er en spennende og uensartet by, som fra gammelt av ble anlagt på to høydedrag over elven Tajo. I dag ligger byens sentrum og hjerte, Baixa, på flaten mellom høydene, kjent som Alfama i øst og Bairro Alto i vest – begge historiske bydeler med masser av tilbud for deg som er nysgjerrig på det ekte, levende Lisboa. Hit kommer også byens innbyggere for å nyte kveldene. Lisboa ble i år 1983 oppført på Unescos liste over Verdensarven med klosteret Moseiro de Jeronimos og Torre de Belém.

Mer om Lisboa

Lisboa kan være litt vans­kelig å få over­sikt over, ettersom byen er ganske stor i utstrek­ning. De viktigste sever­dig­he­tene finner du i byde­lene nevnt i innled­ningen, i tillegg til Belém. Belém er havne­om­rådet fra middel­al­deren, som ligger utenfor broen, ytterst i sundet der elven Tejo møter havet. Lisboas sentrum ligger noen kilo­meter lenger inn, ved en bukt, i ly for dårlig vær og høy sjø. Mer om Belém og sever­dig­heter i eget avsnitt. La oss orien­tere oss med utgangs­punkt i sentrums­by­delen Baixa. Her finner du Lisboas shop­ping­gate nummer én, den livlige og popu­lære gågaten Rua Augusta, hvor de aller fleste av byens gjester havner mer enn én gang i løpet av besøket. Rua Augusta starter ved triumf­buen Arco da Rua Augusta og strekker nord­over oppover i høyden, fra plassen Praca do Comércio.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Plassen Praca do Comé­rcio omgitt av konge­pa­lasset ligger ved elven. Den viktige gågaten Rua Augusta i sentrums­by­delen Baixa starter ved triumfbuen.

Noen fakta om Lisboa

Lisboa er en stor og vakker by med nesten 600 tusen innbyg­gere. Stor-Lisboa har bort­imot 2 millioner innbyg­gere. Lisboa ble full­stendig rasert i år 1755, da et kraftig jord­skjelv la hele sentrum av byen øde. Gjen­rei­singen ble gjort plan­messig og omsten­delig, og Lisboa kan i dag frem­vise klas­sisk arki­tektur i bydeler som for eksempel den elegante Baixa. Lenger opp på begge sider av Lisboa, som er anlagt i åssider opp fra havnen ved elven Tejo, finner du sjar­me­rende bydeler som Alfama og Bairro Alta, med smale gater og pitto­reske partier. Lisboas mest sjar­me­rende trekk er kanskje blan­dingen av gammelt og enda eldre. Fra gjen­reis­ningen kan vi i dag se klas­siske monu­men­tale bygg, som land­merker i byen, med strøk av delvis nyere og delvis eldre bebyg­gelse rundt.

Kort om å orientere seg i Lisboa

Den store, elegante plassen Praca do Comé­rcio ligger helt nede ved elven Tejo, og er omgitt av det tidli­gere konge­pa­lasset, som ble bygd opp etter det store jord­skjelvet. Hvis du snur ryggen til elven og ser på triumf­buen midt på det gule palass­bygget, så ser du oppover langs byens viktigste akse. På høyden til venstre ser du den gamle bydelen Bairro Alto, og på høyden til høyre Alfama med borgen. Du anbe­fales på det ster­keste å besøke begge. Mer om dem i egne avsnitt. Videre nord­over for sentrums­by­delen Baixa, fort­setter en bred allé, Avenida de Liber­dade opp til et stor­slått park­an­legg, Parque Eduardo VII. Herfra er det fantas­tisk utsikt over Lisboa og elven Tejo.

Mer om bydelen Baixa i sentrum

Baixa er en kompakt, velpro­por­sjo­nert bydel med homogen 1700-talls-karakter og arki­tektur, ettersom bydelen i sin helhet ble gjen­opp­bygd etter jord­skjelvet i år 1755. Baixa består av flere handle­gater foruten gågaten Rua Augusta. De langs­gå­ende gatene er med unntak av gågaten Rua Augusta, trafik­kerte gjen­nom­farts­årer med navn etter hvilken type hånd­ver­kere som holdt til her, eksem­pelvis er Rua da Prata (sølv) og Rua da Oro (gull) i dag gull­sme­denes gater, mens Rua do Comé­rcio er bank­gaten etc. De fem øverste tverr­gå­ende gatene er bilfrie handle­gater, som stedvis benyttes av restau­ranter til uten­dørs servering.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Den vakre plassen Rossio er samlings­punkt for både innbyg­gere og besø­kende, og kjent for sine mange kafeer. Teatro Nacional Dona Maria II ligger øverst på plassen.

Enda litt til om Baixa

I Baixa finnes en mengde forret­ninger av alle slag og hit kommer både besø­kende og fast­bo­ende for å shoppe. På over­siden av Baixa finner du strøket Restaura­dores med tre flotte plasser, Praca de Figu­eira til høyre, den lang­strakte Rossio (Praca dom Pedro IV) til venstre og Praca dos Restaura­dores et stein­kast lenger opp. I dette strøket ligger Rua das Portas de Santo Antao, hvor du finner flere gode fisk- og skall­dyr­res­tau­ranter som Lisboa er spesielt kjent for. Dette området er meget livlig, og her møtes både besø­kende og byens innbyg­gere på de mange fortaus­ka­feene og restau­ran­tene gjennom hele dagen.

Et frittstående heis-tårn til bydelen Chiado og Bairro Alto

I forlen­gelsen av tverr­gaten Rua de Santa Justa finner du en noe spesiell innret­ning, en gigan­tisk nygo­tisk elevator i jern, med etasjevis utsmyk­kede spiss­buer. Elevador de Santa Justa bringer deg 32 meter opp i høyden, til gaten Rua do Carmo og kirke­ruinen av samme navn. Denne kirke­ruinen, Igreja do Carmo, en gang Portu­gals største gotiske kirke, huser i dag et flott arkeo­lo­gisk museum. På toppen av eleva­tor­tårnet er det en kul liten café med fantas­tisk utsyn over både Baixa og byen ellers.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Bydelen Baixa i forgrunnen med Elevador de Santa Justa og kirke­ruinen Igreja do Carmo til høyre. Bakenfor finner du Bairro Alto oppover åssiden.

I bakkant av kirke­ruinen Igreja do Carmo finner du en hyggelig liten plass med kafeer. Nå er du i bydelen Chiado, ved grensen til Bairro Alto, den øvre byen. Rua de Garrett er en elegant handle­gate med mote­bu­tikker, som strekker seg fra plassen Largo do Chiado mot sentrums­by­delen Baixa. Vi er nå ved foten av den livlige histo­riske bydelen Bairro Alto.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Igreja do Carmo var en gang Portu­gals største gotiske kirke. I dag huser ruinene et spen­nende arkeo­lo­gisk museum.

Bairro Alto – smale smug, bratte bakker, tascas og barer

Hvis du fort­setter oppover gatene her fra Igreja do Carmo eller Rua de Garrett, så kommer du først til et litt rufsete strøk, med en mengde barer og restau­ranter, og 3–4 etasjers bygårder med fasader dekket av kera­miske fliser i duse farger. Her går både du og trik­kene i smale mursteins-smug, omgitt av små matvare­bu­tikker og loslitte leie­gårder. Her finner du fami­lie­drevne restau­ranter, såkalte tascas, hvor du kan spise og drikke svært rimelig. Natte­livet her er mildt sagt heftig. Her finner du også tradi­sjo­nelle Casa de Fado hvor de tradi­sjo­nelle følel­ses­la­dede sangene frem­føres til akkom­pag­ne­ment av akus­tisk gitar. Det kan være ganske rock’n roll her på kveldstid, og det skader ikke å bruke hodet sitt. Det sever­dige Museo do Chiado omfatter portu­gi­sisk maler­kunst fra midten av 1800-tallet til cirka 1950.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Den flotte barokke kirken Igreja Sao Vincente de Fora (til venstre) fra 1627 ligger i bydelen Alfama.

Bydelen Alfama og Castelo de Sao Jorge

På østsiden av sentrum og Baixa ligger en av Lisboas mest besøkte bydeler, Alfama i åssiden opp mot fest­ningen Castelo de Sao Jorge. En spasertur i smugene og gatene her vil gi deg ganske motstri­dende inntrykk. Her vil du se alt fra sliten upusset bebyg­gelse, til stramme, bygårder med flisk­ledde fasader, som skinner i solen. Det er bratt i denne bydelen, og mange trapper. Her vil du finne barer og restau­ranter på de mest over­ras­kende steder, like gjerne i en trang bakgård, som på et platå i åssiden. Også i denne bydelen stønner trik­kene seg opp de smale smugene, til fortvi­lelse for bilister som er på vei ned. Her er ryggelys mer vanlig enn frontlys. Oppe i all denne tilsyne­la­tende forvir­ringen, hersker en orden. Bitte små grønne park­flekker er plas­sert rundt om i skrå­ningen, og det finnes mange vann­hull i Alfama – bydelen som ikke våkner opp før ut på sen etter­middag og tidlig kveld. Da dukker både innfødte og tilrei­sende frem fra smug og trappe­ganger, for å finne seg en liten bydels­res­tau­rant eller kneipe å forfriske seg på.

Mer om Bydelen Alfama og Castelo de Sao Jorge

Den ruti­nerte Lisboa-gjest starter besøket i Alfama på toppen ved kastellet og rusler nedover. Castelo de Sao Jorge er i seg selv verd et besøk, med røtter fra romer­tiden, og en liten bybe­byg­gelse langs en hånd­full gater. Du befinner deg cirka 100 meter over havet når du skuer ut over byen og elven fra bryst­vernet her – en utsikt som også kongen Alfonso Henri­ques ønsket å få del i da han i år 1147 jagde de arabiske maurerne ut av Lisboa etter deres 440 år lange okku­pa­sjon. Den kristne kongen lot den mauriske borgen ombygge til kongelig resi­dens for de neste 364 årene. Først i år 1511 lot kong Manuel den I. bygge et nytt palass, litt vest for dagens palass på Praca do Comé­rcio, som ble ødelagt i jord­skjelvet i år 1755. Det samme skjedde med borgen, som ble gjen­opp­bygd i renes­sanse­stil. Et sted mellom 13- og 30 tusen menneske antas å ha omkommet i skjel­vene og den påføl­gende tsuna­mien som skylte opp i den nedre delen av byen.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Sentrums­by­delen Baixa med gågater i forgrunnen og Alfama-høyden med borgen i bakgrunnen.

Cathedral Sé

Ved foten av Alfama-høyden finner du den noe dystre kate­dralen Sé, som ble bygd i år 1150, tre år etter gjen­erob­ringen av Lisboa fra maurerne. Kate­dralen ble sterkt skadet av flere jord­skjelv gjennom århund­rene, og må betraktes som kraftig restau­rert, tross sin enkle fasade med romanske buer og et tilnærmet norman­nisk tårn. Deler av det enkle inte­ri­øret er fra kate­dra­lens tidligste år, og det finnes mange flotte arki­tek­to­niske detaljer i de ni kapel­lene på utsiden av ambu­la­to­riet. Kate­dralen har også et skatt­kammer med reli­kvier og kirkekunst.

Litt om bydelene Estrela og Lapa

Videre i retning nord­vest finner du bydelen Estrela med de store parkene og Basi­lica da Estrela i barokk stil, et av Lisboas fremste lande­merker. Ikke langt fra elven Tejo, ved Avenida 24 Julho finner du Portu­gals nasjo­nal­gal­leri, Museu Nacional de Arte Antiga i et stil­fullt 1600-tallspalss i barokk stil. Her finnes det betyd­nings­full kunst fra hele Europa, inklu­sive portu­gi­siske male­rier, kera­mikk, skulptur, deko­ra­sjons­kunst, sølv- og gull­ar­beider, tekstiler og møbler. Dette fine og sever­dige museet ligger i samme retning som Belém, når du kommer fra Baixa. Her finner du også verk av euro­pe­iske mestere som Hans Holbein, Albrecht Dürer, Hiero­nimus Bosch, Hans Memling og Lucas Cranac d.e. Få det med deg.

Belém

Belém befinner seg cirka 7 kilo­meter vest for sentrum. Belém er kjent som den histo­riske havne­byen som var utgangs­punkt og returmål for mange oppda­gel­ses­ferder til både Asia, Afrika og Sør-Amerika. Denne bydelen er preget av Portu­gals triumfer til sjøs på 14- og 1500-tallet. De store oppda­gel­ses­rei­sene ble initiert av Henrik Sjøfa­re­rens ekspe­di­sjoner langs Afrikas vest­kyst på 1400-tallet, og fulgt opp av stør­relser som Magellan og Vasco da Gama, samt en mengde for oss mindre kjente oppda­gere. Azorene, Madeira, Kapp Verde, Brasil og New Found­land i vest, samt Afrikas vest­kyst inklu­sive Kapp Horn, India, Filip­pi­nene, Kina og Japan i øst – ble “oppdaget” av portu­gi­siske sjøfa­rere. Handel med krydder og elfenben i øst, og blant annet sukker, korn og vin i vest – samt stjålet gull Sør-Amerika – ble opphavet til ufat­te­lige rikdommer i Portugal.

Klosteret Moseiro de Jeronimos, Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Klos­teret Moseiro de Jero­nimos ble bygd da den oppda­gel­ses­rei­sende Vasco da Gama retur­nerte i triumf fra India.

Beléms viktigste severdigheter

Dan Manuel den I. ble konge i år 1495 igang­satte han et omfat­tende bygge­pro­gram i Belém som monu­menter over oppda­gel­ses­rei­sene og rikdom­mene som ble bragt til Lisboa. I år 1501 startet byggingen av det prakt­fulle klos­teret Moseiro de Jero­nimos, rett etter Vasco da Gamas tilbake­komst fra India og Østen. Klos­teret regnes som et mester­verk innen såkalt manue­linsk arki­tektur, kjenne­tegnet ved tett deko­rerte flater med intri­kate mønstre over blant annet flettet tauverk, et mari­timt innslag rela­tert til sjøfarten. I kirken i klos­te­rets Santa Mara-kirke kommer stilens særpreg til syne på slanke okto­gone, intrikat deko­rerte pilarer som bærer et markert, rund­buet ribbe­hvelv i store vifter, på sengo­tisk maner. Klos­ter­går­dens arkader er utvendig deko­rert med en detalj­rikdom som kan lede tankene til spansk mudejar-arki­tektur, noe det imid­lertid ikke er. Detalj­rik­dommen går igjen på portaler, tårn, grind­verks­vin­duer, gesimser og balkonger – et arbaid som må ha vært ufat­telig krevende. Klos­teret omfatter en nybygd arkeo­lo­gisk avde­ling med meget inter­es­sante samlinger, og vest­fløyen huser Museu de Marinha, med en mengde kart, instru­menter, skips­mo­deller og annet som illust­rerer den viktige sjøfar­tens utvik­ling fra 1300-tallet og i de kommende århundrene.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Lisboas Torre de Belém i typisk manue­linsk stil, bygd i begyn­nelsen av 1500-tallet.

Torre de Belém

Torre de Belém ble reist i peri­oden mellom år 1515 og 1521. Den gang sto denne vesle fest­ningen et godt stykke ut i elven Tejo. Torre de Belém ble benyttet som “propa­gan­disk” utgangs­punkt for sjøreiser, hvis avreise ble markert med store ord, pomp og prakt. Fest­ningen ble på den måten sterkt symbolsk knyttet til kong Manuel den I. og Portu­gals viktige rolle i oppda­gelsen av den nye verden. Ekste­ri­øret er i typisk manue­linsk stil, med detalj­rikt uthugde deko­ra­sjoner, som flet­tede rep og kristne symboler – den nye verden skulle omvendes må vite. En noe frem­med­artet, slank renes­sanse-loggia etter itali­ensk maner står i kontrast til de ellers kraftig dimen­sjo­nerte murene og bryst­vernet. Bygg­verket er kronet med et tårn i maurisk stil – av alle ting.

Litt om Lisboas tidlige historie

Lisboa er en av Europas eldste byer. Det antas at de første boset­nin­gene her var føni­kiske sjøfa­rende handels­folk, som fant ly i bukten og muli­gens opprettet en handels­sta­sjon på 13–1200-tallet før vår tids­reg­ning. Grekere skal ha kommet hit cirka 5–600 år senere, angi­velig på grunn av metall­fore­komster i området. Det som imid­lertid er helt sikkert, er at romerne erobret området og byen i år 205 før Kristus. Romerne gikk som vanlig konkret til verks, ryddet plasser og la brostein til veier. De bygde et teater, bad og en akve­dukt som fraktet vann fra kilder 25 kilo­meter unna til byen de kalte Olisipo. Det er funnet rester etter flere templer der i dag den øvre delen av Baixa befinner seg. Under Praca de Figu­reira ligger det en romersk nekro­poilis – et grav­felt. Romerne bygde i tillegg flere insulas, bygårder i tre etasjer med gårdsrom, oppunder Alfama­høyden. På selve høyden bygde de kraf­tige fest­nings­murer helt ned til Tejo på begge sider. Det er mulig å se rester etter et romersk tempel med gulv­mo­sa­ikker i Banco Comrcial Portu­gues i Rua de Correiros i Baixa.

Litt mer om Lisboas tidlige historie

På 400-tallet begynte Romer­ri­kets tilbake­gang, og nå sto kristne Visi­go­tere klare til å overta. De kalte byen Olis­pona, og sørget for at Lisboa fikk sin første kate­dral og biskop, St. Gens, sann­syn­ligvis en gang tidlig på 500-tallet. Visi­go­terne styrket fest­nings­ver­kene, men forgjeves. I år 711 medførte en voldsom muslimsk ekspan­sjon at Lisboa og nesten hele Portugal falt i deres hender. Den frem­mede kulturen som de lærde araberne bragte med seg, ga Lisboa store fordeler innen mate­ma­tikk, astro­nomi, lege­kunst og navi­ga­sjon. De mauriske araberne kalte byen Ulis­bona og bygde kraf­tige bymurer rundt bebyg­gelsen. Fest­ningen ble omgjort til et alcazar, et palass med impor­terte sitrustrær og vakre hager. En stor moské ble bygd ved havnen.

Korsfarerne og gjenerobringen i år 1147

I år 1147 kom en flåte kors­fa­rere og gjen­erobret Liboa til kris­tent eie, fire år etter at maurerne var fordrevet fra det nord­lige Portugal. Moskeen ble ombygd til kate­dralen Sé og kongen Alfonso den I. flyttet etter hvert hoved­staden fra Coimbra i innlandet til kyst­byen Lisboa. Stor­hets­tiden med sjøfart, handel og oppda­gel­ses­reiser ga byen et enormt oppsving i gull­al­deren på 1400- og 1500-tallet. I år 1580 ble Portugal under­lagt Spania, noe de frem­deles fortviler over. I år 1640 var landet tilbake på egne hender. Den 1. november 1755 ble Lisboa og resten av det sørlige Portugal rammet av et vold­somt jord­skjelv, som raserte hele det sentrum som i dag er Baixa. En tsunami gjorde vondt verre. Mange store offent­lige bygninger raste sammen og anslagsvis ti tusen bolighus ble jevnet med jorden eller skylt på havet.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Plassen Praca do Comé­rcio ved elven Tajo, hvor Lisboas viktige gågate Rua Augusta starter ved triumf­buen til høyre i bildet.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Plassen Rossio rett ovenfor Lisboas sentrum Baixa er vakkert sten­satt. Legg merke til heis­tårnet Elevador de Santa Justa til høyre for søylen.

I over­gangen mellom byde­lene Baixa og Alfama i Lisboa finner du den barokke Igreja da Magdalena.

fra den storslåtte Parque Eduardo VII har du en fantastisk utsikt nedover Avenida de Liberdade, sentrum av Lisboa og elven Tejo

Fra den stor­slåtte Parque Eduardo VII har du en fantas­tisk utsikt nedover Avenida de Liber­dade, sentrum av Lisboa og elven Tejo.

Lisboa - panorama fra den andre siden av Tejo

Pano­rama over Lisboa fra den andre siden av elven Tejo.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Fra Lisboas popu­lære gågate Rua Augusta i Baixa med masser av eksklu­sive butikker.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

I gåga­tene som krysser Rua Augusta finner du mange uterestauranter.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Lisboas særegne Elevador de Santa Justa bringer deg 32 meter opp i høyden til bydelen Chiado. (Du finner en liknende heis i Bern i Sveits).

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

…og slik ser det ut på toppen av Elevador de Santa Justa.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Kirke­ruinen Igreja do Carmo huser et av Lisboas spen­nende arkeo­lo­gisk museer.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

I Lisboa går kabel­drevne spor­vogner opp til Bairro Alto, både sør og nord i bydelen.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

I Portu­gals hoved­stad Lisboa er det bratt, her fra bydelen Alfama.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Byfor­ny­else synes enkelte steder i Lisboa å være et fremmedord.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Et vann­hull i Lisboa er et vann­hull – uansett om man går oppover eller nedover.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Et av Lisboas mer spesi­elle hus, Casa dos Bicos bygd i år 1523, ligger to gater nedenfor kate­dralen Sé.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Den gotiske kate­dralen Sé fra år 1150 ligger ved foten av Alfamahøyden.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Sarkofag i den gotiske kate­dralen Sé fra år 1150.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

En av de gode restau­ran­tene i Lisboas Baixa; Restau­rante Destino i Rua Das Portas de Santo Antao, 78/80.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

En av Portu­gals særegen­heter er azujelos, kera­miske fliser, som brukes til nær sagt alt.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Monu­mentet over oppda­gel­sene ble reist i år 1960, som var 500-årsdagen for Henrik Sjøfa­re­rens død.

Lisboa, elven Tajo, Baixa, historisk, Alfama, gamlebyen Bairro Alto, Belém, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Portugal, Portugal

Fra klos­ter­hagen til Moseiro de Jero­nimos i Belém, et prakt­ek­sempel på den portu­gi­siske manue­linske stilen, en avart av sengotikken.