Livorno er en stor, viktig og livlig havneby, som kan takke andres fiasko for egen suksess. Her, som i mange andre italienske byer, må vi ty til historien for å forstå det vi i dag kan se.

Livorno – fiskerlandsbyen som ble havneby på 1500-tallet

Den betyd­nings­fulle middelalder‑, havne‑, handels- og nabo­byen Pisa opplevde på 1400-tallet at det uten­ke­lige ble virke­lighet, nemlig gjen­mud­ring av havnen – intet mindre enn en kata­strofe. Medici-fami­liens over­hode, Cosimo den I i Firenze, så seg tvunget til å ta et viktig valg: Han bestemte i år 1571 at Livorno skulle ta over Pisas viktige rolle som utskip­ings­havn for det nord­lige Toscanas byer, Firenze og Pisa inklu­dert. Livorno, som inntil da hadde vært en fisker­landsby, opplevde et oppsving som savner side­stykke i Italia på denne tiden.

Fortezza, havn, Livorno, Toscana, Midt-Italia, Italia

Livorno ble i år 1571 utpekt til å bli Toscanas nye hoved­havneby, etter at Pisas havn mudret igjen. Fortezza fra samme periode i bakgrunnen.

Mer om Livorno

En engelsk havne­in­ge­niør, Sir Robert Dudley ble betrodd oppgaven å oppgra­dere Livorno til Toscanas nye hoved­havn. Havne­om­rådet ble utvidet og utbygd, kraf­tige fest­nings­murer ble anlagt og alt lagt til rette for sjøfart, handel, import og eksport. I 1608 ble den nye havnen åpnet med en bekjent­gjø­relse at alle var velkommen hit, uansett reli­giøs over­be­vis­ning eller hudfarge. Jøder, arabere, tyrkere og protes­tanter og andre som var utsatt for reli­giøs eller poli­tisk forføl­gelse kom hit og bidro til at Livorno opplevde en even­tyrlig vekst. Livorno har flere fine sever­dig­heter: Rundt Piazza Grande, i dag riktig nok en skygge av fordums prakt, ble plan­lagt og gjen­nom­ført av arki­tekten med det slående navnet Buon­ta­lenti. Dess­verre resul­terte gjen­opp­byg­gingen etter krigen i at denne plassen ble delt opp og ødelagt. Du kan likevel se storhet i både arki­tektur og byplan her. Merk deg også byens flotte Duomo, som ble gjen­opp­bygget i 1959, og Piazza Micheli med utsikt til Fortezza fra 1500-tallet.

Livorno, Fortezza, kanalene, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra kana­lene ved Fortezzo Nuovo – et slags Venezia i miniatyr.

Livornos lille Venezia

Venezia Nuova er et kanal­system var opprin­nelig var mer omfat­tende enn det du kan se i dag. Kana­lene fulgte en seks­kantet forsvarsmur rundt byen, med Fortezza som et ekstra mange­kantet forsvars­verk, en siste skanse, innerst i den gamle byen. Dette området er i dag svært idyl­lisk og popu­lært. Her ligger mange av byens trive­lige restau­ranter, og her er det livlig både på dag- og kveldstid. Kanalen fungerer i praksis som småbåt- og gjeste­havn. Livorno har en engelsk kirke­gård, ettersom mange engelsk­menn var involvert i plan­leg­gingen og byggingen av byen, både på 16- og 1700-tallet. Museo Civico ligger i Palazzo Fabri­cotti, et herskapshus fra 1800-tallet. Her finnes det samlinger av 1800-talls­k­unst, blant annet av ”Macchiaio­li­skolen”, en paral­lell til de franske impre­sjo­nis­tene i siste halvdel av 1800-tallet. Livorno er en vital, humør­fylt og dyna­misk havneby med masser av sjarm og sjar­me­rende kvar­taler, spesielt langs kana­lene i gamle­byen. Herfra er det ferge­for­bin­delse til Elba.

Livorno, Toscana, Midt-Italia, Italia

Livorno kalles Lille Venedig på grunn av kanalene.

Livorno, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra plassen Terrazza Mascagni, også kalt Piazza Rotundo, som ligger sør i byen.

Livorno, Toscana, Midt-Italia, Italia

Terrazza Mascagni med utsyn sørover.

Livorno, Portoferraio, Elba, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Livorno kan du blant annet ta ferge til Porto­fer­raio på Elba.