Lucca er en meget gammel by, som ble innlemmet i romerriket så tidlig som år 180 før Kristus, og byplanen er den dag i dag preget av denne romerske orden. Lucca var opprinnelig en etruskisk by, men det er ingen ting igjen fra denne tiden. Lucca ble oppført på Unescos tentative liste over Verdensarven på grunn av bevart arkitektur fra romertiden, langobardisk tid og høymiddelalderen, da byen var et viktig handelssentrum. Lucca er fremdeles omgitt av bymurer fra middelalderen.

Lucca – en middelalderby med sjarme

Lucca, i det nord­lige Toscana, ligger kun om lag 20 kilo­meter fra kysten, hvor det er fine bade­strender og flere bade- og ferie­byer både nord­over til Ameglio og sørover til Livorno. Mange ferie­gjester bor i denne sjar­me­rende byen, og tar dags­turer til bade­stren­dene. Luccas gamleby befinner seg innenfor solide fest­nings­verk fra middel­al­deren og er stedvis bilfri. Lucca er en utrolig sjar­me­rende og pitto­resk by med en mengde smale smug og kriker og kroker. Over alt i byen er det kafeer, barer og restau­ranter, mange av dem har uten­dørs serve­ring. Lucca ligger ikke høyt i land­skapet, som de fleste andre gamle byer i Toscana.

Lucca, romertid, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Et lite hint om Lucca – her finner du noe av det ypperste innen marmor­kunst, som er produ­sert i den itali­enske middelalderen.

Mer om Lucca

De fleste av Luccas sever­dig­heter befinner seg ved en av gamle­byens fire plasser; Piazza dell’An­fi­teatro, Piazzale Verdi, Piazza Napo­leone og Piazza San Michele. Piazza dell’Anfiteatro eller Piazza Mercato som den også kalles, utgjør innsiden av et gammelt amfi­teater, som det knapt finnes en stein tilbake av. Plas­sens form er imid­lertid ikke til å ta feil av. Her ligger det i dag en rekke restau­ranter og forret­ninger innenfor en oval, sammen­hen­gende rekke av middel­al­der­byg­ninger, som i sin tid ble bygget tett inntil det romerske amfi­tea­teret. Buegan­gene som gir adgang til plassen er de samme som for 2000 tusen år siden ble brukt til å føre gladia­torer og dyr inn på plassen. Et stein­kast vest for denne plassen ligger middel­al­der­kirken San Frediano, opprin­nelig fra 600-tallet, med de vakre og spesi­elle mosa­ik­kene fra 1200-tallet på fasaden. Kirken ble påbygget i peri­oden 1112 til 1147 og fikk sitt nåvæ­rende utse­ende. Mosa­ik­kene skildrer Kristi himmel­fart med de 12 apost­lene som betrak­tere, i en alder­dom­melig bysan­tinsk stil. San Frediano har meget spesi­elle og vakre inte­ri­ører, som du bør få med deg.

Piazza Anfiteatro, Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Piazza Anfi­teatro har form etter et amfi­teater fra romertiden.

Mer om Lucca, kirker og severdigheter

På Piazza San Michele ligger middel­al­der­kriken San Michele in Foro, noe som forteller oss at Luccas romerske forum lå her i antikken. San Micheles fasade er i romansk stil, og har ualmin­nelig intri­kate og vakre marmor­ar­beider, med ikke-kristne deko­ra­sjoner av ville dyr og jegere. Fasaden og campa­nilen ble til på 1000- og 1100-tallet. Inne i kirken kan du se den vakre alter­tavlen St. Helena, Hiero­nimus, Sebas­tian og Roch av Filip­pino Lippi, malt i 1483. Lucca var under middel­al­deren og renes­sansen, i likhet med alle andre itali­enske byer, styrt av mektige fami­lier. I Lucca står det flere herska­pe­lige bygg eid av Guinigi-fami­lien, som hersket på 1400-tallet. Palazzo dei Guinigi er åpent for publikum. Lucca var en av de få byene i området som ikke ble under­lagt Firenze og Medici-fami­lien. Lucca forble uavhengig helt til 1800-tallet. Luccas kate­dral San Martino er fra 1000-tallet og et prakt­ek­sempel på den romanske arki­tek­turen som finnes i mange av det nord­lige Toscanas byer, som f eks i Pisa. Fasaden innholder rekker med flott uskårne blindar­kader og innlagte marmor­ar­beider, og er asym­met­risk for å gi plass til den store campa­nilen, eller klokke­tårnet. Kirken har et eget museum som du kan lese mer om i neste avsnitt.

Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Lucca er en gammel by fra romer­tiden, med en mengde severdigheter.

Enda mer om Luccas kirker, museer og severdigheter

Museo della Catte­drale ligger i et 1300-talls­pa­lass som tilhørte erke­bis­kopen. Her er det samlet en rekke kirke­skatter og gjen­stander med tilknyt­ning til San Martino opp gjennom tidene. Her finnes blant masse annet, et stein­hode fra 1000-tallet og et 1100-talls reli­kvie­skrin fra Limoges, som utrolig nok skal inne­holde reli­kvier av Thomas Beckett, av alle. (Beckett ble som kjent myrdet år 1170 i kate­dralen i Canter­bury.) Museo Nazio­nale Guigini holder til i en vakker renes­sanse­villa eid av denne fami­lien og inne­holder skulp­turer og reli­effer fra Lucca og området rundt. Palazzo Pfanner inne­holder en samling teater­ko­stymer, Casa di Puccini er kompo­nis­tens føde­sted og Pina­co­teca Nazio­nale i Palazzo Pansi inne­holder en rekke kunst­verk fra senre­nes­sansen (manie­rismen) og barokken. Alle er åpne for publikum. Via Fulongo regnes som Luccas handle­gate nummer én, og strekker seg gjennom nesten hele byen, fra nord for Piazza Anfi­teatro til den vesle piaz­zaen ved den romanske kirken San Giusti.

Duomo San Martino, Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Duomo San Martino ved markeds­plassen i Lucca.

Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Fra Piazza Anfi­teatro, som har form etter et amfi­teater som lå her i antikken.

Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Noen i Lucca liker å ha litt skog i tårnet sitt.

Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Middel­al­der­kirken San Michel in Foro er bygd i romansk stil på stedet som under romer­tiden var Luccas Forum.

Piazza Anfiteatro, Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Husfa­sader i bue langs Piazza Anfiteatro.

Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Trange middel­al­der­smug i den histo­riske bydelen i Lucca.

Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

Kirken San Frediano med sin karak­te­ris­tiske mosaikkfasade.

San Michele in Foro, pisansk-romansk stil, Lucca, romertid, amfiteater, middelalder, renessanse, historisk bydel, gamleby, Toscana, Midt-Italia, Italia

San Michele in Foro har fantas­tiske blindar­kader i pisansk-romansk stil.