Lyon er regionens hovedstad og kjent som gourmet-byen fremfor noen. Lyon ligger vakkert til på begge sider av elvene Sâone og Rhône, som møtes har. Byen er mer enn to tusen år gammel, og ble grunnlagt av romere i år 43 før Kristus. Lyon, som den gang het Lugdunum, ble dermed både administrasjons- og handelshovedstad i romertidens Gallia. Lyon er i dag en smart, velstående og elegant storby. Byen kan forvirre litt. Lyon har mange ulike sider, ettersom storbyen både et handelssentrum, en industriby, en bankier- og finansby, en messeby, et gourmetsenter og et senter for silkeindustrien – mye av dette med røtter helt tilbake til middelalderen. Lyons historiske kvarter ble oppført på Unescos liste over Verdensarven i år 1998.

Lyon – der elevene møtes

Lyon ligger der de to store elvene Saône og Rhône møtes. Saône kommer fra nord, mens Rhône har sitt utspring i alpene i nærheten av St Gott­hard, via innsjøen Lac Leman, også kalt Genfer­sjøen. De to store vann­veiene ga byen tidlig en viktig stra­te­gisk belig­genhet. Elvene Saône og Rhône er også i stor grad med på å forme Lyon. De løper et stykke nesten paral­lelt, og sørger derfor for at Lyons histo­riske sentrum ligger på en halvøy, som bærer navnet Presqu’île, hvor også shop­ping­strø­kene, rådhuset og flere fine museer befinner seg. Et gammelt uttrykk hevder for øvrig at Lyon ikke har to, men tre elver – Saône, Rhône og beaujoulais!

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Den røde jern­brua for fotgjen­gere som forbinder Presq’Ile med Vieux Ville.

Lyon by har omtrent 450 tusen innbyg­gere, mens stor­by­om­rådet rundt teller om lag 1,7 millioner innbyg­gere. Lyon er i dag først og fremst inter­na­sjo­nalt kjent som Frank­rikes, Europas og verdens gastro­no­miske hoved­stad. Det kan være en utford­ring å finne frem i denne stor­byen. Vi anbe­faler derfor et godt bykart hvor også smågater er avmerket, ikke minst slik at du skal kunne orien­tere deg i gamle­byen. Merk deg at du ikke har vært ordentlig i Lyon uten å ha tilbrakt minst en kveld i Vieux Ville på vest­bredden av Saône, der Cath­é­drale Saint-Jean befinner seg. I den trive­lige smale brosteins­gaten Rue St Jean vil du finne en rekke hygge­lige barer, kafeer og restau­ranter, mange av dem små og intime.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Lyon har kaier langs elvene, akkurat som Paris. HerQuai des Céles­tins. Foto: Flayas / Wikipedia.

Mer om Lyon – Frankrikes gastronomiske himmelrike

Lyon har en rekke gour­met­res­tau­ranter med Michelin-stjerner, og et stort utbud av rôtis­se­ries, bistros og buchons, der prisene kan være svært sympa­tiske. Buchons er typiske for Lyon, en krys­ning mellom en bar og bistro, en slags tapasbar på fransk. Den verdens­kjente nå avdøde chef’en Paul Bocuse var et bysbarn med egen kjent restau­rant, og regnes som far til nouvel cuisine, den lettere og mindre kalori­rike arvta­geren til haut cuisine som ble lansert på 60-tallet og senere tok verden med storm på 80-tallet. Begge deler er for øvrig tilgjen­gelig i Lyon, i tillegg til masse annet.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Paul Bocuses andre restau­rant i Lyon – Le Nord.

Paul Bocuses egen restau­rant er topp­ran­gert med tre stjerner i Guide Michelin og ligger cirka 4 kilo­meter nord for sentrum, men Bocuse har én restau­rant til i byen – Le Nord. Lyon med omegn kan by på hele 16 restau­ranter med Michelin-stjerner. Du kan velge mellom 9 restau­ranter med én stjerne, 6 med to stjerner og én med tre stjerner i Guide Michelin. Det trenger ikke være så fryk­telig dyrt å besøke en restau­rant med Michelin-stjerner i Lyon. Vi er vant til svært stive restau­rant­priser hjem­mefra, og med det som utgangs­punkt er du alle­rede et godt stykke på vei. Bestill på forhånd. Bruk gjerne Michelin-guide-linken på denne siden.

 Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Pano­rama over den gamle og vakre byen Lyon fra Fouvrièrehøyden.

Presqu’île – Lyons hjerte

Den smale halvøya eller land­tungen som følger de siste kilo­me­terne av Saône og Rhône før de samles, er i dag Lyons livlige bysenter. Her finner du for eksempel det flotte barokke rådhuset (Hotel de Ville) på Place des Terreaux, oppført mellom 1645–52 og restau­rert etter en brann i 1674 av Mansart. Bak rådhuset finner du for øvrig det sterkt omdis­ku­terte opera­bygget, en hangar­lik­nende tønne­formet bygning med klas­si­sis­tisk fasade. Rett ved Place des Terreaux ligger ligger Palais St.-Pierre, et bene­dik­ti­ner­kloster fra 1600-tallet i senre­nes­sanse­stil, som i dag huser det utmer­kede Musée de Beau Arts, et uhyre inter­es­sant og innholds­rikt museum. Her er det ikke bare en fantas­tisk kunst­sam­ling, men også egyp­tiske og greske samlinger, i tillegg til objekter fra det fjerne og nære Østen. Musée de Beau Arts finner du også en mengde kunst­gjen­stander fra middel­al­deren og en omfat­tende mynt­sam­ling. Se linker for detal­jert beskri­velse av samlingene.

 Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Lyon – Cath­é­drale Saint-Jean-le-Baptiste ble påbe­gynt i år 1160 på restene av en kirke fra 500-tallet.

Mer om Presqu’île – Lyons hjerte

Presqu’île kan by på svært allsidig arki­tektur, fra alle de epoker som er repre­sen­tert i Lyon, med unntak av romertid. Gågaten Rue La Repub­lique er for øvrig byen handle­gate nummer én. Flere fine museer knyttet til Lyons merkan­tile virk­som­heter finnes i denne bydelen. Musée de l’Imprimerie tar for seg trykke­kunsten, hvor Lyon fikk en sentral rolle et par tiår etter at Guten­berg i 1445 videre­ut­viklet og perfek­sjo­nerte tryk­king med blysats. Musée Histo­rique des Tissus tar for seg Lyons viktigste indu­stri, nemlig stoffer og tekstiler. Lyon hadde en omfat­tende veve­in­du­stri alle­rede før silken kom på 1400-tallet. Museet har en besnæ­rende samling med tekstiler helt tilbake fra romer­tiden, i tillegg til silke og gobe­liner. Et litt beslektet museum, Musée des Arts Deco­ra­tifs, kan også by på en fin gobe­lin­sam­ling, i tillegg til møbler, bruks­kunst, porselen og husgeråd. I nærheten av de to siste museene kan du se en av de eldste kirkene i Lyon, nemlig klos­ter­kirken Abbaye St. Martin d’Ainay fra år 1017 i romansk stil. Et par kvar­taler nedenfor denne kirken ligger en stor jern­bane­sta­sjon og nedenfor den igjen, industriområder.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Fra foten av høyden Croisse Rousse, kalt Grande ‘Côte, på nedsiden av den nyere bebyg­gelsen. Foto: arno. / Wikipedia.

Croix-Rousse – silkearbeidernes by

Croix-Rousse er som nevnt den andre markante høyden i Lyon. Her holdt silke­in­du­strien til fra 1400-tallet, og på den andre siden av høyden bygde de rike handels­men­nene alle­rede i middel­al­deren sine påkos­tede hus. Her finner du også et amfi­teater fra år 19, hvor de første kristne marty­rene ble drept med grusomme metoder. I denne bydelen finner du også et inter­es­sant silke­ar­bei­der­mu­seum – Maison de Canutes – hvor du kan se forskjel­lige typer vever og andre verktøy og gjen­stander fra denne indu­strien. Hvis du går fra Place de Terreaux mot Croix-Rousse, vær oppmerksom på at du kan benytte en av de berømte trabouls, passa­sjer gjennom hus og kvar­taler – les mer om dem under avsnittet om middel­alder. Fra nr Place de Terreaux 6 kan du nemlig spasere på canut-vis til du kommer til den vakre Eglise St.-Polycarpe fra 1670. Poly­carpe var for øvrig en biskop i Smyrna, dagens Izmir vest i Tyrkia, som under­viste og vigslet Irenaeus, som utvandret og ble den første biskopen i Lyon på slutten av 100-tallet under romersk styre.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, Midt-Frankrike

Utsyn fra fra høyden over Quarter Saint-Jean med den gotiske kirken av samme navn til høyre.

Vieux Lyon – det historiske Lyon på Unescos liste over Verdensarven

Gamle­byen Vieux Lyon ligger under Four­vière-høyden, der også romerne anla sin by, som det for øvrig er en fryd å se restene av i dag. I denne sjar­me­rende gamle­byen kan du rusle rundt i smale smug, på brostein under typiske traboules – portaler som leder til over­bygde under­ganger mellom bolig­kvar­taler – og kose deg på åpne plasser omgitt av renes­sanse­be­byg­gelse, og besøke noen av verdens beste restau­ranter. Her har det bodd mennesker sammen­hen­gende i mer enn to tusen år. Her utviklet det seg en by fra antikken, gjennom tidlig middel­alder frem til renes­sansen på 1400-tallet på helt unikt vis, ikke minst på grunn av natur­gitte omsten­dig­heter. I gamle­byen, ved foten av Fouvrière-høyden finner du Europas nest mest omfat­tende sammen­hen­gende renes­sanse­be­byg­gelse, bare renes­san­sens mor, Firenze overgår Lyon i så måte. I gatene Rue Saint-George, Rue Saint-Jean og Rue Juiverie finner du de flotteste.

 Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Fra Vieux Ville, som ligger under Fouvrière­høyden. Her finner du mye renessanse-arkitektur.

Du er nesten nødt til å se Lyon fra Fouvrière­høyden. Ta gjerne taubanen opp, og vær klar over at det i tillegg til de romerske teat­rene også befinner seg et meget bra arkeo­lo­gisk museum her – nemlig Musée de la Civi­li­sa­tion Gallo-Romaine.

Litt historie – det romerske Lyon

Etter at Lugdunum ble grunn­lagt av romerne i år 43 før Kristus, fikk Lyon raskt høy status. Lyn ble utgangs­punktet for de romerske hoved­veiene nord­over, og siden hoved­stad i Gallia. Lyons belig­genhet i den frodige Rhone­dalen, gjorde den til et knute­punkt for handel fra slet­tene i nord og Alpene i øst, samtidig som store mengder gods ble skipet inn og ut via Marseille, etter omlast­ning til og fra mindre frakt­båter. To romerske keisere er født her, Clau­dius (født år 10 f Kr og død år 54 e Kr) og Cara­calla (født år 188 e Kr død år 217 e Kr). Alle­rede i romer­tiden vokste byen hurtig og den romerske bebyg­gelsen spredte seg østover til den andre siden av Saône og byens andre høyde, Croix-Rousse på halvøya mellom elvene. Fest­nings­verk ble reist på begge sider av elven Saône.

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Romernes nærvær for to tusen år siden har etter­latt seg tyde­lige spor.

Etter romer­ri­kets sammen­brudd ble Lyon under­lagt burgun­diske konger. I dag kan vi se flere romerske bygg­verk og ruiner i Lyon. Det store teateret, som rommet cirka 10.000 tilskuere, ble bygget år 15 før Kristus, og ble oppgra­dert av keiser Hadrian, som regjerte fra år 117 til 138. Ved siden av ligger en mindre musikk­scene – et odeon – som kunne ta 3.000 tilskuere, som sann­syn­ligvis ble bygget litt senere i det første århundret etter Kristus. Amfi­tea­teret, som ligger på Croix-Rousse-høyden, ble bygget alle­rede i år 19 etter vår tids­reg­ning, i forbin­delse med et alle­rede eksis­te­rende alter dedi­kert til Roma og keiser Augustus.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Rue des Tables-Clau­diennes betyr at her fant de bordet til den romerske keiseren Clau­dius! Foto: Ursus / Wikipedia.

En korskole fra Karl den Stores tid – La Manécanterie

La Mané­can­terie er en nesten 1.200 år gammel gammel bygning – opprin­nelig oppført under Karl den Store tidlig på 800-tallet, men i dag i den tilstanden den var etter ombyg­ginger rundt år 1.070. Bygningen står nesten vegg i vegg med Cath­é­drale Saint-Jean og er del av et tidli­gere kloster som var tilknyttet kate­dralen. Denne vesle vakre bygningen gjorde opprin­nelig tjeneste som matsal i klos­teret før den ble skole for korgutter som utførte en viktig del av den katolske litur­gien i middel­al­deren. Bygningen er nydelig deko­rert med enga­sjerte søyler og deko­rerte arkader og blindar­kader, og på ende­veggen kan man se byggets struktur med buer i tofarget stein.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Ved siden av Cath­é­drale St.-Jean finner du et bygg du skal se nærmere på – Mané­can­terie korskolen, som ble bygd på initiativ fra Karl den Store – på begyn­nelsen av 800-tallet. Foto: Gonedelyon / Wikipedia.

Lyon i middelalderen

Vi kan se mange spor etter middel­al­deren, i Lyon. Les traboules, passa­sjene gjennom og under bolig­kvar­te­rene i bydelen Presqu’île er fra så tidlig som det fjerde århundret. Lyon var tett befolket med en bystruktur og gate­nett som ble gjen­nom­hullet av traboules for at folk skulle ha lettere tilgang til vann fra elven Saône. Senere fikk traboules andre funksjoner.

 Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Fra et veveri på 1800-tallet. Kilde: Wikipedia.

Under renes­sansen og silke­in­du­striens stor­hetstid, ble disse gangene benyttet av silke­ar­bei­derne – canuts – for å spare tid når de skulle til og fra høyden Croix-Roux, der silke­ve­ve­riene lå, med råstoffer og tekstiler. I dag finnes det cirka 40 traboules som er åpne for publikum, både ved foten av Croix-Rousse og i gamle­byen. I den tidlige renes­sansen fikk Lyon for øvrig en spesiell rolle i euro­peisk handel. Midt på 1400-tallet var Lyon en av Europas tetteste befol­kede byer, inndelt i 36 bydeler. Den eneste bydelen i det davæ­rende sentrum som ikke var tett­be­bygd, var åssiden ved Croic-Rousse. Her bygget velstå­ende handels­menn fra Italia, Tysk­land og Holland sine påkos­tede villaer, og her ble det anlagt vinmarker.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Nydelig renes­sanse i Vieux Ville – Maison des Avocats – Advo­ka­tenes hus. Foto: Gonedelyon / Wikipedia.

Lyons vekst under renessansen

På 1500-tallet var Lyon over­be­folket, og det ble på grunn av risiko for epide­mier besluttet å utvide byen, i første omgang sørover på Presqu’île. Områ­dene rundt Place Bell­cour og sørover ble utbygd på slutten av 1500-tallet og gjennom 1600-tallet. Senere ble omkring­lig­gende kommuner innlemmet i Lyon, og det ble ryddet plass til hoved­gater i middel­al­der­byen. Resul­tatet er at du i Lyon kan vandre i sentrum og tydelig se utvik­lingen fra middel­alder til renes­sanse, barokk, klas­si­sisme og til og med litt Art Noveau. Alle arki­tek­tu­rens epoker er repre­sen­tert i denne flotte byen.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Illust­ra­sjon av Lyon anno 1555. Foto: Jean­Bono / Wikipedia.

Mer om arkitektur i Lyon

Hvis du er spesielt inter­es­sert i arki­tektur, kan du titte nærmere på følgende bygninger i Lyon, som Unesco nevner i sin begrun­nelse for å oppføre Lyon på listen over Verdens­arven. Først de offent­lige byggene: Den gamle korskolen Mané­can­terie, som ble oppført rundt år 800 og ombygd sent på 1000-tallet, samt klos­ter­kirken Abbaye St.-Martin d’Ainai i romansk stil, som stod ferdig i år 1107.

Lyon, romertid,Abbaye St. Martin d’Ainay , Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Inte­ri­øret i klos­ter­kirken til Abbaye St. Martin d’Ainay er i romansk stil med en bysan­tinsk-inspi­rert freske i korets apside. Foto: Chat­Pardeur / Wikipedia.

Cath­é­drale (Prima­tiale) Saint-Jean-le-Baptiste ble påbe­gynt i år 1160 på restene av en kirke fra 500-tallet. Apsisen er i romansk stil, mens resten av kate­dralen hoved­sa­kelig er bygget i homogen tidlig gotisk stil, til tross for at den først sto ferdig i år 1481. Kirken Eglise Saint Saint-Nizier ble påbe­gynt på 1300-tallet med flam­boyant gotisk kor, klas­sisk renes­sanse­fa­sade og nygo­tisk spir, mens rådhuset Hôtel-Dieu ble oppført i over­gangen 1600–1700-tallet der origi­nalen fra middel­al­deren sto. Børsen Loge du Change ble oppført mellom 1745–80, og er nå en protes­tan­tisk kirke. Basi­lica Notre Dame de Four­vière, som troner over Lyon på høyden ved samme navn, ble bygget i peri­oden 1872–96, og vever­skolen École de Tissage ble tegnet av moder­nis­t­ar­ki­tekten Tony Garnier mellom 1927 og 1933.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Maison Thomassin ble oppført i gotisk stil sent på 1200-tallet, og er nesten ikke til å tro. Foto: Phinou / Wikipedia.

Mer om Lyon – en arkitektonisk vandring i tid

Så til privat­husene: Maison Thomassin ved Place du Change ble oppført sent på 1200-tallet og utvidet på 1400-tallet. Huset til poeten Maurice Scève sto ferdig i år 1493 og ble påbygget en etasje på 1600-tallet. Cham­berla­in’s Mansion ble oppført i peri­oden 1495–1516 og illust­rerer over­gangen fra gotikken til fransk renes­sanse; mens Løvenes Hus i senre­nes­sanse manie­ris­tisk stil sto ferdig i år 1647. Den klas­siske bygningen ved Quai Andre Lassagne er fra år 1760, mens Huset med 365 vinduer, et eksempel på en leie­gård bygget for silke­ar­bei­derne canuts, er fra midt på 1800-tallet.

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Lyon ligger vakkert til der de to elvene Saône og Rhône møtes.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Fra Lyons bilfrie strøk med gaten Rue Mercière, som for mange ikke er å komme utenom. Foto: Jean-Louis Lascoux / Wikipedia.

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Lyons stor­slåtte rådhus – Hotel de Ville – på kveldstid.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Fra Rue Saint Jean legg merke til skjellet på veggen – tegnet på pile­grims­ruten til Santiago del Compos­tela. Foto: Alexmar983 / Wikipedia.

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Lyons Cath­é­drale Saint-Jean-le-Baptiste og Notre Dame på Fouvrière-høyden.

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Fra Croix-Rousse, bydelen der silke­ar­bei­derne holdt til.

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Basi­lica Notre Dame de Four­vière, som troner over Lyon, ble bygget i peri­oden 1872–96.

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Det er mange restau­ranter i Lyon, i alle pris­klasser – her fra Quar­tier Saint-Jean.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Fra Rue Juiverie i Vieux Ville i Lyon. Foto- arno. / Wikipedia.

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Du finner spen­nende arki­tektur fra mange peri­oder i Vieux Ville – gamlebyen.

Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Gå på oppda­gel­sestur i Vieux Ville – gamle­byen – her er det mye å se, som Les Traboules.

Lyon, Vieux Ville,  romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Fra Place Griffon i Vieux Ville. Foto: Olivier Aumage / Wikipedia.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Et gamm­melt skilt i den jødiske delen av Vieux Ville, i Rue Juiverie. Foto: Arno. / Wikipedia.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Tidlig og tydelig renes­sanse i Vieux Ville. Foto: Luc / Wikipedia.

 Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Renes­sanse-dører i Vieux Ville i Lyon.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Teater fra romer­tiden, bygd år 15 før Kristus – Lyon hadde to stykker, noe som vitner om velstand. Foto: Vincent.Bloch / Wikipedia.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Byste av Muna­tius Plancus, tidli­gere offiser under Julius Cæsar, som angi­velig grunnla Lyon i år 43 f Kr. Bysten står i Lyons gallisk-romerske museum. Kilde: Wikipedia.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Modell av den romerske byen Lugdunum. Foto: Iijjccoo / Wikipedia.

Lyon, Musée Gallo-Romain, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Romersk mosa­ikk­gulv med Bacchus-motiver i Musée Gallo-Romain. Foto: Pline / Wikipedia.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Musée Gallo-Romain de Four­vière er et must for deg som er inter­es­sert i historie og arkeo­logi – her en et relieff fra en vase..Foto: Arnaud Fafournoux / Wikipedia.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

En brønn fra middel­al­deren i det jødiske kvar­teret – i Cours Phili­bert Delorme. Foto: Blaise Laustriat / Wikipedia.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Mané­can­terie er et vakkert stykke romansk bygge­kunst – Det du ser her er en reno­ve­ring på 1000-tallet – du kan se spor etter 800-tallets opprin­ne­lige struktur på kort­veggen på bildet til venstre. Foto: Gonedelyon / Wikipedia.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Legg merke til de forseg­gjorte blindar­ka­dene på La Mané­can­terie – de er lagd for å gi bygningen plas­ti­sitet og liv. Foto: Phinou / Wikipedia.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

En av Lyons Traboules – denne har både trapper og en gang på grunn­planet. Foto: Chris-73 / Wikipedia.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Kart over Lyon anno år 1572. Kilde: Wikipedia.

 Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Tyren er et motiv som går igjen i Lyon – her Fontaine du Tauro­bole Lyon. Foto: Phinou / Wikipedia.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Mer renes­sanse i Rue Gadagne Vieux Ville Lyon. Foto: arno / Wikipedia.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Basi­lique St Martin d’Ainay er en klos­ter­kirke som ble grunn­lagt på 800-tallet. Foto: GO69 / Wikipedia.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Tympanon i klos­ter­kirken Martin d’Ainay Tympan med scener fra livet til Johannes døperen i romansk stil. Foto: GO69 / Wikipedia.

Lyon, romertid, Unescos liste over Verdensarven, renessansen, Midt-Frankrike

Johannes Døperen er avbildet i Abbaye St.-Martin d’Ainay ‑skulp­turen ble hugd en gang rundt år 1.100. Foto: GO69 / Wikipedia.

 Lyon, gamlebyen, Vieux Ville, middelalder, historisk bysenter, romerske teatre, romertid, romersk teater, renessanse, silkeveverier, gourmet-byen, Paul Bocuse, Midt-Frankrike, Frankrike

Lyons gamle kirke Église St.-Nizier i Presqu’Ile har røtter tilbake fra 500-tallet. Dagens ekste­riør ble full­ført på 1500-tallet.